Διαδικασία : 2020/2631(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0158/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0158/2020

Συζήτηση :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0124

<Date>{12/05/2020}12.5.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0158/2020</NoDocSe>
PDF 190kWORD 55k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης</Titre>

<DocRef>(2020/2631(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valerie Hayer</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Ska Keller, Philippe Lamberts, Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

B9‑0158/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης

(2020/2631(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 225, 310, 311, 312, 323 και 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την Διακήρυξη Schuman της 9ης Μαΐου 1950,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322),

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[3],

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση και τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους,

 έχοντας υπόψη τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις της Επιτροπής: Άνοιξη 2020,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (COM(2020)0021),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει τραγικές και καταστροφές συνέπειες για τους ανθρώπους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στα συστήματα πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του COVID-19 πλήττει ιδίως τις ευάλωτες ομάδες, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων, της φτώχειας, της ανεργίας και των κοινωνικών αποκλίσεων, καθώς και την υπονόμευση των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Συμφωνίας του Παρισιού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασύμμετρες οικονομικές απαντήσεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες σύγκλισης της ΕΕ και να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να κλείσουν ή αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο, και ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία μεγάλων τμημάτων της οικονομίας μας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αναστολή επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ισότιμη ικανότητα έκδοσης τίτλων χρέους και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, μεταξύ άλλων και για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, το ΑΕΠ της ΕΕ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 7,4 %·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει επί ενός κοινού χάρτη πορείας για την ανάκαμψη μετά την κρίση· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει αναθέσει στην Επιτροπή το καθήκον να υποβάλει μια δέσμη μέτρων ανάκαμψης που θα έχει ως επίκεντρο ένα προσαρμοσμένο ΠΔΠ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του για το μέγεθος του επόμενου ΠΔΠ, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018, πριν από την κρίση COVID-19, με το σκεπτικό ότι δεν θα επιτρέψει στην Ένωση να υλοποιήσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που έχει μπροστά της·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία, κανονισμούς που να ανταποκρίνονται στους στόχους, καλύτερα δίκτυα επιχειρηματιών και επιστημόνων, και επενδύσεις σε διασυνοριακές υποδομές·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 312 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένεται να καταρτίσει επειγόντως ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ με στόχο την προστασία των δικαιούχων της ΕΕ και την εξάλειψη κάθε κινδύνου ασυνέχειας, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ έγκαιρα ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως έχει ζητήσει επισήμως το Κοινοβούλιο·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ είναι πλήρως συμβατό με το σχέδιο ανάκαμψης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εόρτασε την 70ή επέτειο από τη Διακήρυξη Schuman στις 9 Μαΐου 2020·

1. τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την ανάκαμψη· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών αυτών· προειδοποιεί, συνεπώς, την Επιτροπή κατά οιασδήποτε προσπάθειας σχεδιασμού μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάκαμψη που δεν θα χρησιμοποιεί την κοινοτική μέθοδο και θα καταφεύγει σε διακυβερνητικά μέσα·

2. υπενθυμίζει ότι το ΠΔΠ είναι το δημοσιονομικό εργαλείο μέσω του οποίου η ΕΕ εκπληρώνει τις φιλοδοξίες της· προειδοποιεί την Επιτροπή κατά οιασδήποτε απόπειρας σχεδιασμού αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάκαμψη που δεν θα βασίζεται στο ΠΔΠ και στα προγράμματά του· ζητεί να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση, την έγκριση και την εφαρμογή του ταμείου ανάκαμψης και να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας·

3. επιμένει ότι το ανανεωμένο ΠΔΠ και η στρατηγική ανάκαμψης της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της οικονομικής και εδαφικής συνοχής, του κοινωνικού διαλόγου και της μετάβασης σε μια ανθεκτική, βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία·

4. υπενθυμίζει ότι μία από τις κύριες αποστολές του Κοινοβουλίου είναι η διατήρηση του ελέγχου του επί της εκτελεστικής εξουσίας· προειδοποιεί την Επιτροπή κατά της χρήσης παραπλανητικών βασικών αριθμητικών στοιχείων κατά την υποβολή του σχεδίου της για την ανάκαμψη· τονίζει ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ένωσης·

5. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ· προειδοποιεί την Επιτροπή να μην παρουσιάσει αναθεωρημένο ΠΔΠ βάσει του οποίου το σχέδιο ανάκαμψης θα χρηματοδοτείται εις βάρος των υφιστάμενων και των επικείμενων προγραμμάτων· προειδοποιεί την Επιτροπή να αποφύγει τον πειρασμό να δημιουργήσει δημοσιονομικά μέσα χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, αποφεύγοντας έτσι τη δημοκρατική εποπτεία· υπενθυμίζει τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 324 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο αυτό· είναι έτοιμο να απορρίψει τυχόν προτάσεις που δεν θα πληρούν αυτά τα πρότυπα· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ·

Ένα ισχυρό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ανάκαμψη της ΕΕ και πέραν αυτής

6. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για ένα φιλόδοξο ΠΔΠ που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις και τις φιλοδοξίες της ΕΕ με τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί όπως η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 καταχωρίζει το νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού ξεχωριστά από το επόμενο ΠΔΠ· πιστεύει ότι η νέα πρόταση για το ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης όσο και τα πρόσθετα μέτρα και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την πολιτική ατζέντα της νέας Επιτροπής·

7. τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση πριν από τη λήξη της στρατηγικής για την ανάκαμψη και να αναθεωρηθεί αναλόγως το ΠΔΠ κατά την ενδιάμεση επανεξέτασή του·

8. σημειώνει ότι μια εμπροσθοβαρής κατανομή των πόρων μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό των άμεσων επιπτώσεων της κρίσης, ιδίως στην πολιτική συνοχής, αλλά δεν παρέχει επιπλέον κονδύλια και δεν μπορεί να διαφημιστεί ως τέτοια· προειδοποιεί ότι μια υπερβολικά εμπροσθοβαρής χορήγηση θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του προϋπολογισμού, η οποία δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να επενδύσει στο κοινό της μέλλον, αφήνοντάς την περισσότερο ευάλωτη σε περαιτέρω κρίσεις·

9. καλεί τους ηγέτες της ΕΕ και την Επιτροπή να λάβουν τολμηρές αποφάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων· επαναβεβαιώνει τη θέση του, όπως ορίζεται στην ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ, σχετικά με τον κατάλογο των μέσων που μπορούν δυνητικά να καταστούν ίδιοι πόροι: μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών, συνεισφορά για τις πλαστικές ύλες και μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα στα σύνορα· επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της κατάργησης όλων των εκπτώσεων και διορθώσεων, της απλούστευσης του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ και της χρήσης προστίμων και τελών ως πρόσθετων εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

10. προειδοποιεί τα κράτη μέλη ότι, εάν δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων, η εξασφάλιση βιώσιμου ΠΔΠ θα οδηγήσει αναπόδραστα στην αποδοχή περαιτέρω αύξησης των άμεσων συνεισφορών τους βάσει του ΑΕΕ·

11. ζητεί την άμεση και μόνιμη αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων για την κάλυψη των αναγκών του ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού και για τη συνεκτίμηση της προβλεπόμενης πτώσης του ΑΕΕ μετά την ύφεση που προκλήθηκε από την κρίση·

12. είναι αποφασισμένο να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα να τεθεί σε κίνδυνο η επαρκής χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ προκειμένου να παρασχεθεί άμεση χρηματοδότηση για τη στρατηγική ανάκαμψης· ζητεί όπως το σχέδιο ανάκαμψης ενσωματωθεί σε ένα αυξημένο ΠΔΠ που θα περιλαμβάνει νέους ίδιους πόρους·

13. τονίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού πρέπει να χρηματοδοτηθεί ξεχωριστά από τις υφιστάμενες και επικείμενες πολιτικές της ΕΕ και δεν πρέπει να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας και τους στρατηγικούς μας στόχους, ούτε να οδηγήσει σε μικρότερο ΠΔΠ·

Ένα αξιόπιστο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού

14. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ευρύτατη δέσμη μέτρων ανάκαμψης, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2020· ζητεί να χρηματοδοτηθεί το ταμείο ανάκαμψης και μετασχηματισμού μέσω της έκδοσης ομολόγων ανάκαμψης μεγάλης διάρκειας, τα οποία θα έχουν την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα μεγιστοποιούν το περιθώριο ελιγμών και θα υπόκεινται σε ένα σχέδιο αποπληρωμής· υπογραμμίζει ότι το Ταμείο θα αποτελέσει βασική συνιστώσα ενός συνολικού πακέτου, το οποίο θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις, ιδίως με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, θα έχει ύψος 2 τρισεκατομμύρια EUR και θα έχει διάρκεια ανάλογη προς τον αναμενόμενη σοβαρότητα και διάρκεια των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης·

15. ζητεί τη εκταμίευση του πακέτου μέσω δανείων και, ως επί το πλείστον, μέσω επιχορηγήσεων, άμεσων πληρωμών για επενδύσεις και κεφάλαιο, καθώς και την απευθείας διαχείριση του Ταμείου από την Επιτροπή· πιστεύει ότι τα κονδύλια θα πρέπει να διοχετευθούν σε προγράμματα που είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία υποβάλλονται σε πλήρη κοινοβουλευτική εποπτεία και συμμετοχή και υπόκεινται στις κατάλληλες απαιτήσεις ελέγχου και υποβολής εκθέσεων·

16. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το Ταμείο δεν θα πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τα εθνικά δημόσια ταμεία και θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της χρηστής χρηματοδότησης· είναι διατεθειμένο να εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει τις συνεισφορές βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών στα τρέχοντα ονομαστικά επίπεδα, με αντάλλαγμα την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων που δεν θα πληρώνουν μόνο τους τόκους και τις αποπληρωμές του κεφαλαίου των εκδόσεων, αλλά θα χρηματοδοτούν επίσης ένα φιλόδοξο ΠΔΠ·

17. υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Ένωσής μας και προειδοποιεί την Επιτροπή να μην καταφύγει σε χρηματοοικονομικές αλχημείες και αμφιλεγόμενους πολλαπλασιαστές προκειμένου να παρουσιάσει στο κοινό φιλόδοξα αριθμητικά στοιχεία· προειδοποιεί ότι τα βασικά αριθμητικά στοιχεία των επενδύσεων που πρόκειται να κινητοποιηθούν δεν αποτελούν, και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως, το πραγματικό μέγεθος του Ταμείου Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού·

18. υπενθυμίζει τις διατάξεις της Συνθήκης ότι τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να είναι ισοσκελισμένα και ότι τα θεσμικά όργανα μεριμνούν ώστε να διατίθενται χρηματοδοτικά μέσα που θα επιτρέπουν στην Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της έναντι τρίτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια δημοσιονομική αντιμετώπιση των ομολόγων ανάκαμψης που να είναι οικονομικά υγιής και να συνάδει με τις κανονικές λογιστικές διαδικασίες κάθε δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών· προτείνει, αντί να τεθεί το σύνολο του εκκρεμούντος ποσού στον ετήσιο προϋπολογισμό, να καλύπτονται εντός του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων μόνο οι οφειλόμενες πληρωμές για κάθε έτος, διατηρώντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια έναντι των εκκρεμών επιστροφών τόκων και κεφαλαίου και υπό την επιφύλαξη της ανάγκης για ένα σχέδιο αποπληρωμής·

19. τονίζει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού πρέπει να συνδεθεί με το τρέχον και το επόμενο ΠΔΠ και να ευθυγραμμιστεί με τη δομή και τους στόχους του· ζητεί όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν εντός του τρέχοντος έτους·

20. ζητεί, το ευρύτατο αυτό πακέτο ανάκαμψης να μετασχηματίσει τις οικονομίες μας και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους μέσω της συγκέντρωσης στρατηγικών επενδύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ, καθώς και να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις δεξιότητες, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τις οικογένειες· ζητεί, συνεπώς, να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, στο ψηφιακό θεματολόγιο και στην επίτευξη ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε στρατηγικούς τομείς, με μια συνεπή βιομηχανική στρατηγική, αλλά και με τη συντόμευση και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και τον αναπροσανατολισμό των εμπορικών πολιτικών· ζητεί τη δημιουργία ενός νέου αυτόνομου ευρωπαϊκού προγράμματος για την υγεία·

21. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας οι προσπάθειες αυτές να έχουν ισχυρή κοινωνική διάσταση και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και τον στόχο της ισότητας των φύλων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη θα ενισχύσει την εδαφική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα και ότι θα αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και τις ανάγκες εκείνων που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως οι γυναίκες, οι μειονότητες και όσοι βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας·

22. τονίζει ότι τα κονδύλια αυτά θα κατευθυνθούν σε έργα και δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αξίες που απορρέουν από τη Συνθήκη, με τη Συμφωνία του Παρισιού, με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και τη βιοποικιλότητα, και με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις είναι συμβατές με τους όρους αυτούς·

23. υπενθυμίζει τη σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ηγηθούν των προσπαθειών ανάκαμψης και μετασχηματισμού συνεπεία του COVID-19 σε διεθνές επίπεδο, με σεβασμό στις αξίες της αλληλεγγύης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της πολυμερούς προσέγγισης·

°

° °

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0102.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου