Prijedlog rezolucije - B9-0158/2020Prijedlog rezolucije
B9-0158/2020

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka

12.5.2020 - (2020/2631(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valerie Hayer
u ime Kluba zastupnika Renew
Ska Keller, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle
u ime Kluba zastupnika ECR-a


Postupak : 2020/2631(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0158/2020
Podneseni tekstovi :
B9-0158/2020
Doneseni tekstovi :

B9-0158/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka

(2020/2631(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članke 225., 310., 311., 312., 323. i 324. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

 uzimajući u obzir Schumanovu deklaraciju od 9. svibnja 1950.,

 uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje (VFO) 2021. – 2027. od 2. svibnja 2018. (COM(2018)0322),

 uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2020. o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica[3],

 uzimajući u obzir konačno izvješće i preporuke Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva,

 uzimajući u obzir europsku gospodarsku prognozu Komisije: proljeće 2020.,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu[4],

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. siječnja 2020. naslovljenu „Plan ulaganja za održivu Europu” (COM(2020)0021),

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 18. prosinca 2019. o pravednom oporezivanju u digitaliziranom i globaliziranom gospodarstvu: BEPS 2.0[5],

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da pandemija COVID-a 19 ima tragične i katastrofalne posljedice za ljude i njihove najbliže;

B. budući da je kriza dovela do velikih ograničenja u socijalnim i zdravstvenim sustavima država članica;

C. budući da kriza izazvana COVID-om 19 osobito pogađa ranjive skupine i dovodi do povećanja nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti i socijalnih razlika te potkopava socijalne standarde i standarde zapošljavanja u Europi;

D. budući da su se Europska unija i njezine države članice obvezale na provedbu Programa UN-a do 2030., europskog stupa socijalnih prava i Pariškog sporazuma;

E. budući da bi asimetrični ekonomski odgovori država članica mogli ugroziti napore EU-a u cilju ostvarenja konvergencije i stvoriti poremećaje na jedinstvenom tržištu;

F. budući da su mnoga poduzeća bila prisiljena zatvoriti ili su suočena s rizikom od zatvaranja te da je došlo do zastoja u velikim dijelovima našeg gospodarstva;

G. budući da poremećaj utječe na gospodarstvo EU-a u cjelini i budući da je za rješavanje krize potrebno osigurati jednak kapacitet za izdavanje dužničkih instrumenata i pristup financiranju, među ostalim i za države članice koje nisu u europodručju;

H. budući da se prema gospodarskoj prognozi Komisije za proljeće 2020. očekuje smanjenje BDP-a EU-a za 7,4 %;

I. budući da se Europsko vijeće nije uspjelo dogovoriti o zajedničkom planu za oporavak nakon krize; međutim, budući da je Komisiji dalo zadaću da osmisli paket za oporavak s naglaskom na prilagođenom VFO-u;

J. budući da je Parlament već izrazio zabrinutost zbog veličine sljedećeg VFO-a prema prijedlogu Komisije iz svibnja 2018., prije krize izazvane COVID-om 19, utemeljenu na tome da bi se time spriječilo da EU ispuni svoje političke obveze i odgovori na važne buduće izazove;

K. budući da su mala i srednja poduzeća okosnica našeg gospodarstva i da su im potrebni manja birokracija, propisi primjereni svrsi, bolje mreže poduzetnika i znanstvenika te ulaganje u prekograničnu infrastrukturu;

L. budući da je člankom 312. UFEU-a predviđeno da Parlament mora dati suglasnost za VFO;

M. budući da se od Komisije očekuje da hitno pripremi krizni plan za VFO-a kako bi zaštitila korisnike proračuna EU-a i uklonila rizik od diskontinuiteta u slučaju da se dogovor o sljedećem VFO-u ne postigne na vrijeme kako bi stupio na snagu 1. siječnja 2021., kao što je službeno zatražio Parlament;

N. budući da je krizni plan za VFO-a u potpunosti uskladiv s planom oporavka;

O. budući da je EU 9. svibnja 2020. obilježio sedamdesetu obljetnicu Schumanove deklaracije;

1. naglašava da europski građani moraju biti u središtu strategije oporavka; podsjeća da njihove interese zastupa Europski parlament; stoga upozorava Komisiju da ne pokušava osmisliti europsku strategiju oporavka koja je izvan okvira metode zajednice i pribjegava međuvladinim sredstvima;

2. podsjeća da je VFO proračunski instrument kojim EU ostvaruje svoje ambicije; upozorava Komisiju da ne pokušava osmisliti europsku strategiju oporavka koja se ne bi temeljila na VFO-u i njegovim programima; zahtijeva da Parlament bude uključen u oblikovanje, donošenje i provedbu fonda za oporavak te da bude u središtu postupka odlučivanja kako bi se zajamčila demokratska odgovornost;

3. ustrajan je u tome da bi se revidirani VFO i europska strategija oporavka trebali temeljiti na načelima gospodarske i teritorijalne kohezije, socijalnog dijaloga i preobrazbe prema otpornom, održivom, socijalno pravednom i konkurentnom gospodarstvu;

4. podsjeća da je jedna od glavnih misija Parlamenta nadzor izvršne vlasti; upozorava Komisiju da se ne koristi obmanjujućim iznosima kada predstavlja svoj plan oporavka; naglašava da je u igri vjerodostojnost Unije;

5. podsjeća da Parlament mora dati svoju suglasnost za VFO; upozorava Komisiju da ne predstavlja revidirani VFO u kojem se plan oporavka financira nauštrb postojećih i budućih programa; upozorava Komisiju da ne podlegne iskušenju izrade proračunskih instrumenata bez sudjelovanja Parlamenta, izbjegavajući time demokratski nadzor; podsjeća na mogućnost koju u tom pogledu pruža članak 324. UFEU-a; spreman je odbaciti sve prijedloge koji ne bi zadovoljili te standarde; podsjeća da Parlament neće dati suglasnost za VFO bez dogovora o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a;

Snažan višegodišnji financijski okvir za oporavak EU-a i više od toga

6. podsjeća na stajalište Parlamenta o potrebi za ambicioznim VFO-om koji će ispuniti očekivanja građana EU-a i osigurati potrebna financijska sredstva koja će odgovarati političkim obvezama i ambicijama EU-a; zahtijeva da se u revidiranom prijedlogu Komisije za VFO za razdoblje 2021. – 2027. uračuna novi Fond za oporavak i transformaciju povrh sljedećeg VFO-a; smatra da bi se u okviru novog prijedloga VFO-a trebala uzeti u obzir i potreba za učinkovitim rješavanjem posljedica krize i dodatni instrumenti i inicijative povezane s političkim programom nove Komisije;

7. ustrajno se zalaže za procjenu prije kraja strategije oporavka i za odgovarajuću reviziju VFO-a tijekom njegove revizije sredinom provedbenog razdoblja;

8. napominje da pojačano financiranje na početku razdoblja može pomoći u ublažavanju neposrednih posljedica krize, posebno u kohezijskoj politici, ali da se njime ne osiguravaju dodatna sredstva te se ne može oglašavati kao takvo; upozorava da će prekomjerno pojačano financiranje na početku razdoblja dovesti do oslabljenog proračuna, zbog čega EU neće moći ulagati u svoju zajedničku budućnost i biti osjetljiviji na nove krize;

9. poziva čelnike EU-a i Komisiju da donesu odvažne odluke o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a, uključujući uvođenje skupa novih vlastitih sredstava; ponavlja svoje stajalište, istaknuto u privremenom izvješću o VFO-u, u pogledu popisa potencijalnih kandidata za nova vlastita sredstva: zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, oporezivanje digitalnih usluga, porez na financijske transakcije, prihod od sustava trgovanja emisijskim jedinicama, doprinos za plastiku i mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika; ponavlja svoje stajalište u korist ukidanja svih rabata i ispravaka, pojednostavljenja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u te primjene novčanih kazni i naknada kao dodatnog prihoda za proračun EU-a;

10. upozorava države članice da će, ako ne žele prihvatiti stvaranje novih vlastitih sredstava, osiguravanje održivog VFO-a neizbježno podrazumijevati prihvaćanje daljnjeg povećanja njihovih izravnih doprinosa na temelju BND-a;

11. poziva na trenutačno i trajno povećanje gornje granice vlastitih sredstava kako bi se zadovoljile potrebe VFO-a i Fonda za oporavak i transformaciju te kako bi se uzeo u obzir očekivani pad BND-a nakon recesije izazvane krizom;

12. odlučno se suprotstavlja svakom pokušaju ugrožavanja odgovarajućeg financiranja sljedećeg VFO-a kako bi se osigurala hitna sredstva za strategiju oporavka; zahtijeva da se plan oporavka uključi u povećani VFO koji će uključivati nova vlastita sredstva;

13. inzistira na tome da se Fond za oporavak i transformaciju mora financirati povrh postojećih i budućih politika EU-a te da ne smije utjecati na naše dugoročne prioritete i strateške ciljeve niti rezultirati manjim VFO-om;

Vjerodostojan Europski fond za oporavak i transformaciju

14. poziva Komisiju da predstavi veliki paket za oporavak u skladu s rezolucijom Parlamenta od 17. travnja 2020.; poziva na to da se Fond za oporavak i transformaciju financira izdavanjem dugoročnih obveznica za oporavak za koje se jamči proračunom EU-a, čime se maksimalno povećava prostor, i koje podliježu planu otplate; ističe da će Fond biti glavna sastavnica ukupnog paketa koji će pružiti poticaj ulaganjima, među ostalim privlačenjem privatnih ulaganja, u iznosu od 2 bilijuna EUR i trajati razmjerno očekivanim dubokim i dugotrajnim posljedicama trenutačne krize;

15. poziva na to da se paket isplati kroz zajmove te uglavnom kroz bespovratna sredstva, izravna plaćanja za ulaganja i vlasnički kapital i da Fondom izravno upravlja Komisija; smatra da bi novac trebao biti namijenjen programima u okviru proračuna EU-a, uz puni parlamentarni nadzor i sudjelovanje te da bi trebao podlijegati odgovarajućim obvezama u pogledu revizije i izvješćivanja;

16. međutim, ističe da Fond ne bi smio dodatno opteretiti nacionalne riznice i da bi se trebao voditi načelima dobrog financiranja; spreman je razmotriti mogućnost zadržavanje doprinosa država članica na temelju BND-a na sadašnjoj nominalnoj razini u zamjenu za uspostavu novih vlastitih sredstava kojima bi se ne samo plaćale kamate i glavnica tog izdavanja, nego i financirao ambiciozan VFO;

17. podsjeća na potrebu za očuvanjem vjerodostojnosti naše Unije i upozorava Komisiju da se ne koristi financijskim čarolijama i sumnjivim multiplikatorima za oglašavanje ambicioznih iznosa; upozorava da glavni iznosi ulaganja koje treba mobilizirati ne predstavljaju stvarnu veličinu Fonda za oporavak i transformaciju niti se kao takvi mogu prikazati;

18. podsjeća na odredbe Ugovora prema kojima prihodi i rashodi proračuna EU-a moraju biti uravnoteženi, a institucije moraju osigurati dostupnost financijskih sredstava kako bi Unija mogla ispuniti svoje pravne obveze prema trećim stranama; u tom pogledu poziva na proračunski tretman obveznica za oporavak koji je ekonomski održiv i u skladu s uobičajenim računovodstvom svakog javnog tijela, uključujući države članice; predlaže da se, umjesto da se cijeli nepodmireni iznos uvrsti u godišnji proračun, samo plaćanja koja dospijevaju svake godine pokriju u okviru gornje granice vlastitih sredstava, uz zadržavanje potpune transparentnosti u pogledu nepodmirenih otplata kamata i glavnice i bez obzira na potrebu za planom otplate;

19. naglašava da je vrijeme ključno i da se Fond za oporavak i transformaciju mora povezati s trenutačnim i budućim VFO-om i uskladiti s njegovom strukturom i ciljevima; zahtijeva da Fond za oporavak i transformaciju postane operativan što je prije moguće ove godine;

20. poziva na to da se tim velikim paketom oporavka transformiraju naša gospodarstva i ojača njihova otpornost udruživanjem strateških ulaganja za potporu malim i srednjim poduzećima te da se povećaju mogućnosti zapošljavanja i vještine kako bi se ublažile posljedice krize za radnike, potrošače i obitelji; stoga poziva da se prednost da ulaganjima u Zelenom planu, digitalnoj agendi i ostvarivanju europske suverenosti u strateškim sektorima, uz dosljednu industrijsku strategiju te uz skraćivanje i diversifikaciju opskrbnih lanaca i novi smjer trgovinskih politika; poziva na stvaranje novog samostalnog europskog zdravstvenog programa;

21. smatra da je ključno da ti napori imaju snažnu socijalnu dimenziju i da budu usklađeni s ciljevima europskog stupa socijalnih prava, UN-ovim ciljevima održivog razvoja i ciljem rodne ravnopravnosti kako bi se osiguralo da se oporavkom ojačaju teritorijalna kohezija i konkurentnost te kako bi se riješio problem socijalnih i gospodarskih nejednakosti i zadovoljile potrebe onih koji su najviše pogođeni krizom, kao što su žene, manjine i osobe na granici siromaštva ili ispod granice siromaštva;

22. naglašava da će ta sredstva biti usmjerena prema projektima i korisnicima koji poštuju naše temeljne vrijednosti zasnovane na Ugovorima, Pariški sporazum, ciljeve EU-a u pogledu klimatske neutralnosti i biološke raznolikosti te borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza te pranja novca; odlučno poziva Komisiju da osigura usklađenost smjernica o državnim potporama s takvim uvjetima;

23. podsjeća na važnost međunarodne solidarnosti; poziva Komisiju i države članice da predvode napore za oporavak i preobrazbu koji proizlaze iz krize izazvane COVID-om 19 na međunarodnoj razini, istodobno poštujući naše vrijednosti kao što su solidarnost, zaštita ljudskih prava, demokratska načela, vladavina prava i multilateralizam;

°

° °

24. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskom vijeću i Komisiji.

 

Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti