Postup : 2020/2631(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0158/2020

Predkladané texty :

B9-0158/2020

Rozpravy :

PV 13/05/2020 - 17
CRE 13/05/2020 - 17

Hlasovanie :

PV 14/05/2020 - 20
CRE 14/05/2020 - 20

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0124

<Date>{12/05/2020}12.5.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0158/2020</NoDocSe>
PDF 179kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy</Titre>

<DocRef>(2020/2631(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valerie Hayer</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Ska Keller, Philippe Lamberts, Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0158/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy

(2020/2631(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na články 225, 310, 311, 312, 323 a 324 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950,

 so zreteľom na návrh Komisie z 2. mája 2018 na nariadenie Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322),

 so zreteľom na svoju predbežnú správu zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov[2],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom[3],

 so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje,

 so zreteľom na hospodárske prognózy Európskej komisie: jar 2020,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore[4],

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. januára 2020 o investičnom pláne pre udržateľnú Európu (COM(2020) 0021),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o spravodlivom zdaňovaní v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.0[5],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode (COM(2019)0640),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pandémia COVID-19 má tragické a katastrofálne dôsledky na ľudí a ich blízkych;

B. keďže táto kríza spôsobila vážne zaťaženie sociálnych a zdravotníckych systémov členských štátov;

C. keďže kríza COVID-19 postihuje najmä zraniteľné skupiny, čo má za následok zvýšené nerovnosti, chudobu, nezamestnanosť a sociálne rozdiely, a zároveň oslabuje sociálne normy a normy zamestnanosti v Európe;

D. keďže EÚ a jej členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu 2030 OSN, Európsky pilier sociálnych práv a Parížsku dohodu;

E. keďže asymetrické hospodárske reakcie členských štátov by mohli ohroziť úsilie EÚ o zbližovanie a narušiť jednotný trh;

F. keďže mnohé podniky boli nútené zatvoriť alebo čelia tomuto riziku a veľké časti nášho hospodárstva sú zastavené;

G. keďže narušenie ovplyvňuje hospodárstvo EÚ ako celok a keďže sa musí zabezpečiť rovnaká kapacita na vydávanie dlhopisov a prístup k financovaniu s cieľom riešiť krízu, a to aj pre členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny;

H. keďže podľa hospodárskej prognózy Komisie z jari 2020 sa očakáva, že HDP EÚ klesne o 7,4 %;

I. keďže Európska rada sa nedokázala dohodnúť na spoločnom pláne obnovy po kríze; keďže však Komisii zverila úlohu zostaviť balík opatrení na obnovu, ktorého jadrom bude upravený VFR;

J. keďže Parlament už vyjadril svoje obavy v súvislosti s veľkosťou budúceho VFR, ako ho navrhla Komisia v máji 2018, pred krízou COVID-19, a to z toho dôvodu, že by EÚ bránil plniť politické záväzky a reagovať na významné budúce výzvy;

K. keďže MSP sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva a potrebujú menej byrokracie, právne predpisy, ktoré sú vhodné na daný účel, lepšie siete podnikateľov a vedcov a investície do cezhraničnej infraštruktúry;

L. keďže v článku 312 ZFEÚ sa uvádza, že Parlament musí udeliť súhlas s VFR;

M. keďže sa očakáva, že Komisia urýchlene pripraví pohotovostný plán VFR na ochranu príjemcov v EÚ a na vylúčenie akéhokoľvek rizika prerušenia v prípade, že sa dohoda o budúcom VFR nedosiahne včas tak, aby vstúpila do platnosti 1. januára 2021, ako to formálne požadoval Parlament;

N. keďže pohotovostný plán VFR je plne v súlade s plánom obnovy;

O. keďže EÚ si 9. mája 2020 pripomenula 70-ročné výročie Schumanovej deklarácie;

1. zdôrazňuje, že európski občania musia byť stredobodom stratégie obnovy; pripomína, že ich záujmy zastupuje Európsky parlament; preto varuje Komisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by bola mimo metódy Spoločenstva a používala by medzivládne prostriedky;

2. pripomína, že VFR je rozpočtový nástroj, prostredníctvom ktorého EÚ plní svoje ambície; preto varuje Komisiu pred akýmkoľvek pokusom navrhnúť takú európsku stratégiu obnovy, ktorá by nevychádzala z VFR a jej programov; žiada, aby bol Parlament zapojený do vytvárania, prijímania a vykonávania fondu na obnovu a aby bol v centre rozhodovacieho procesu, čím sa zaručí demokratická zodpovednosť;

3. trvá na tom, že prepracovaný VFR a stratégia obnovy Európy by mali vychádzať zo zásad hospodárskej a územnej súdržnosti, sociálneho dialógu a transformácie smerom k odolnému, udržateľnému, sociálne spravodlivému a konkurencieschopnému hospodárstvu;

4. pripomína, že jednou z hlavných úloh Parlamentu je kontrolovať výkonnú moc; varuje Komisiu pred používaním zavádzajúcich hlavných údajov pri predkladaní svojho plánu ozdravenia; zdôrazňuje, že je ohrozená dôveryhodnosť Únie;

5. pripomína, že Parlament musí udeliť svoj súhlas s VFR; varuje Komisiu pred predložením revidovaného VFR, v ktorom bude plán ozdravenia financovaný na úkor existujúcich a budúcich programov; varuje Komisiu pred pokušením budovať rozpočtové nástroje bez účasti Parlamentu a obísť tak demokratický dohľad; pripomína možnosť, ktorú v tejto súvislosti ponúka článok 324 ZFEÚ; je pripravený odmietnuť všetky návrhy, ktoré by nespĺňali tieto normy; pripomína, že Parlament nebude súhlasiť s VFR bez dohody o reforme systému vlastných zdrojov EÚ;

Silný viacročný finančný rámec na obnovu EÚ a ďalej

6. pripomína pozíciu Parlamentu k potrebe ambiciózneho VFR, ktorý splní očakávania občanov EÚ a bude zodpovedať politickým záväzkom a ambíciám EÚ potrebnými finančnými prostriedkami; žiada, aby sa v revidovanom návrhu Komisie na VFR 2021 – 2027 pripočítal nový fond na obnovu a transformáciu k budúcemu VFR; domnieva sa, že v novom návrhu VFR by sa mala zohľadniť potreba účinne riešiť dôsledky krízy a potreba dodatočných nástrojov a iniciatív spojených s politickým programom novej Komisie;

7. trvá na posúdení pred koncom stratégie obnovy a na tom, aby sa VFR zodpovedajúcim spôsobom revidoval počas revízie v polovici trvania;

8. poznamenáva, že predsunutie zdrojov môže pomôcť zmierniť bezprostredné dôsledky krízy, najmä v politike súdržnosti, ale neposkytuje dodatočné finančné prostriedky a nemôže byť ako také propagované; varuje, že nadmerné predsunutie povedie k oslabenému rozpočtu, čo by EÚ zabránilo investovať do jej spoločnej budúcnosti, čím by sa stala ešte zraniteľnejšia voči ďalším krízam;

9. vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ a Komisiu, aby prijali odvážne rozhodnutia týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ vrátane zavedenia koša nových vlastných zdrojov; potvrdzuje svoju pozíciu, ako sa uvádza v predbežnej správe o VFR, pokiaľ ide o zoznam potenciálnych kandidátov na nové vlastné zdroje: spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, zdaňovanie digitálnych služieb, daň z finančných transakcií, príjmy zo systému obchodovania s emisiami, príspevok z plastov a mechanizmus kompenzácie emisií uhlíka na hraniciach; opakuje svoje stanovisko v prospech zrušenia všetkých zliav a korekcií, zjednodušenia vlastného zdroja založeného na DPH a využívania pokút a poplatkov ako dodatočných príjmov do rozpočtu EÚ;

10. varuje členské štáty, že ak nechcú prijať vytvorenie nových vlastných zdrojov, zabezpečenie životaschopného VFR nevyhnutne povedie k prijatiu ďalšieho zvýšenia ich priamych príspevkov z HND;

11. žiada okamžité a trvalé zvýšenie stropu vlastných zdrojov s cieľom splniť potreby VFR a fondu pre obnovu a transformáciu a zohľadniť očakávaný pokles HND po recesii vyvolanej krízou;

12. je odhodlaný namietať proti akémukoľvek pokusu ohroziť primerané financovanie budúceho VFR s cieľom zabezpečiť okamžité financovanie stratégie obnovy; žiada, aby sa plán ozdravenia začlenil do zvýšeného VFR, ktorý bude zahŕňať nové vlastné zdroje;

13. trvá na tom, že fond pre obnovu a transformáciu musí byť financovaný navyše popri existujúcich a budúcich politikách EÚ a nesmie ovplyvniť naše dlhodobé priority a strategické ciele, ani nesmie viesť k nižšiemu VFR;

Dôveryhodný európsky fond pre obnovu a transformáciu

14. vyzýva Komisiu, aby predložila rozsiahly balík opatrení na obnovu v súlade s uznesením Parlamentu zo 17. apríla 2020; žiada, aby sa fond pre obnovu a transformáciu financoval prostredníctvom dlhodobých účelových dlhopisov zaručených rozpočtom EÚ, čo by maximalizovalo priestor, a v súlade s plánom splácania; zdôrazňuje, že fond bude hlavným prvkom celkového balíka, ktorý poskytne investičný impulz, a to aj prostredníctvom súkromných investícií, vo výške 2 biliónov EUR a v trvaní zodpovedajúcom predpokladanému hlbokému a dlhodobému vplyvu súčasnej krízy;

15. naliehavo žiada, aby sa balík distribuoval prostredníctvom úverov, a najmä prostredníctvom grantov, priamych platieb na investície a majetkovej účasti, a aby fond riadila priamo Komisia; domnieva sa, že peniaze by mali ísť na programy v rámci rozpočtu EÚ, mal by nad nimi byť úplný parlamentný dohľad, parlamentná účasť a mali by podliehať primeraným požiadavkám na audit a podávanie správ;

16. zdôrazňuje však, že fond by nemal predstavovať dodatočnú záťaž pre štátne pokladnice a mal by sa riadiť zásadami zdravého financovania; je pripravený zvážiť zachovanie príspevkov členských štátov založených na HND na súčasných nominálnych hodnotách výmenou za vytvorenie nových vlastných zdrojov, z ktorých by sa neplatili len úroky a hlavné splátky emisií, ale financoval aj ambiciózny VFR;

17. pripomína, že je potrebné zachovať dôveryhodnosť našej Únie, a varuje Komisiu pred používaním finančných trikov a pochybných multiplikátorov pri vyhlasovaní ambicióznych číselných údajov; varuje, že celkové číselné údaje týkajúce sa investícií, ktoré sa majú mobilizovať, nepredstavujú a nemôžu byť prezentované ako skutočný objem fondu pre obnovu a transformáciu;

18. pripomína ustanovenia zmluvy, že rozpočtové príjmy a výdavky EÚ musia byť v rovnováhe, a že inštitúcie musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, ktoré Únii umožnia plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám; v tejto súvislosti požaduje rozpočtové zaobchádzanie s dlhopismi na obnovu, ktoré by bolo hospodársky zdravé a v súlade s bežným účtovníctvom každého verejného orgánu vrátane členských štátov; navrhuje, aby sa namiesto zapisovania celkovej nesplatenej sumy do ročného rozpočtu pokrývali len platby splatné v každom roku v rámci priestoru v strope vlastných zdrojov, pričom by sa zachovala úplná transparentnosť v prípade neuhradených splátok úrokov a istiny a bez ohľadu na potrebu plánu splatenia;

19. zdôrazňuje, že načasovanie je základom, a že fond pre obnovu a transformáciu musí byť prepojený so súčasným a budúcim VFR a musí byť v súlade s jeho štruktúrou a cieľmi; naliehavo žiada, aby fond pre obnovu a transformáciu začal fungovať čo najskôr ešte tento rok;

20. žiada, aby tento masívny balík transformoval naše hospodárstva a posilnil ich odolnosť prostredníctvom združovania strategických investícií na podporu MSP a zvýšil pracovné príležitosti a zručnosti na zmiernenie vplyvu krízy na pracovníkov, spotrebiteľov a rodiny; žiada preto, aby sa uprednostňovali investície do zelenej dohody, digitálnej agendy a do dosiahnutia európskej suverenity v strategických odvetviach, so stabilnou priemyselnou stratégiou a pri súčasnom skracovaní a diverzifikácii dodávateľských reťazcov a zmene orientácie obchodných politík; vyzýva na vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia;

21. považuje za veľmi dôležité, aby toto úsilie malo silný sociálny rozmer a bolo v súlade s cieľmi Európskeho piliera sociálnych práv, cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom rodovej rovnosti, aby sa zabezpečilo, že obnova posilní územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť a že bude riešiť sociálne a hospodárske nerovnosti a potreby tých, ktorí sú najviac postihnutí krízou, ako sú ženy, menšiny a ľudia na hranici chudoby alebo pod jej hranicou;

22. zdôrazňuje, že tieto finančné prostriedky budú smerované na projekty a príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné hodnoty zakotvené v zmluve, Parížsku dohodu, ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrality a biodiverzity a boja proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli usmernenia o štátnej pomoci zlučiteľné s takýmito podmienkami;

23. pripomína význam medzinárodnej solidarity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby viedli úsilie o obnovu a transformáciu po COVID-19 na medzinárodnej úrovni a zároveň zachovali naše hodnoty solidarity, ochrany ľudských práv, demokratické zásady, právny štát a multilateralizmus;

°

° °

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej Rade a Komisii.

 

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.

[2] Prijaté texty, P9_TA(2019)0032.

[3] Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.

[4] Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

[5] Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.

Posledná úprava: 13. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia