Resolutsiooni ettepanek - B9-0161/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0161/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ökosüsteemide ja mägiturismi kaitsmise kohta tulenevalt huntide arvukuse suurenemisest

15.5.2020

vastavalt kodukorra artiklile 143

Mara Bizzotto

B9‑0161/2020

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ökosüsteemide ja mägiturismi kaitsmise kohta tulenevalt huntide arvukuse suurenemisest

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et hundid võivad avaldada negatiivset mõju maapiirkondade sotsiaal-majandusliku tegevuse ja ökosüsteemide säästvale arengule, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi resolutsioonis 2017/2819;

B. arvestades, et Itaalia mägedes ja mäejalamitel on viimastel aastatel huntide arvukus märgatavalt suurenenud;

C. arvestades, et huntide kohalolek, sealhulgas elurajoonide läheduses, seab ohtu sealsed elanikud ja põllumajandusloomad ning turistide tulemise mägipiirkondadesse;

D. arvestades, et mägiturism ja sellega seotud majandusharud on olulised kogu Itaalia maapiirkondade arengu seisukohalt, sest need aitavad vältida rahvastikukadu ja hüdrogeoloogilisi ohte;

1. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks meetmeid huntide leviku piiramiseks, et kaitsta mägipiirkondade ja mäejalamite sotsiaal-majandusliku tegevuse püsimajäämist;

2. kutsub komisjoni üles toetama ja edendama selliseid tegevusharusid nagu säästev turism, millel on positiivne mõju mägipiirkondade ökosüsteemidele.

Viimane päevakajastamine: 2. juuni 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika