Resolutsiooni ettepanek - B9-0163/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0163/2020

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Türgi Euroopa Liiduga ühinemise protsessi lõpliku peatamise kohta

  20.5.2020

  vastavalt kodukorra artiklile 143

  Julie Lechanteux

  B9‑0163/2020

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Türgi Euroopa Liiduga ühinemise protsessi lõpliku peatamise kohta

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

  A. arvestades, et Euroopa Liidu välisministrid mõistsid 15. mai 2020. aasta avalduses hukka Türgi otsuse puurida Vahemeres gaasi ja nafta leiukohti, mis asuvad Küprose majandusvööndis;

  B. arvestades, et eespool nimetatud avalduse kohaselt peaks Türgi „hoiduma ähvarduste tegemisest ja heanaaberlikke suhteid kahjustavate meetmete võtmisest“ ning peaks selle asemel hoopis „austama rahvusvahelist õigust, sealhulgas mereõigust, ja eelkõige kõigi ELi liikmesriikide suveräänsust oma territoriaalmere üle, samuti nende suveräänseid õigusi oma merepiirkondades, sealhulgas saartega kaasnevates piirkondades, ning hoiduma rikkumast ELi liikmesriikide suveräänsust oma õhuruumi üle“;

  C. arvestades, et Türgi on juba aastaid rakendanud Balkani, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia riikides panislamistlikku ja uusosmanistlikku poliitikat, mis on avalikult vastuolus Euroopa huvidega;

  1. nõuab tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu peataks lõplikult Türgi Euroopa Liiduga ühinemise protsessi;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Ülemkogule ja komisjonile.

  Viimane päevakajastamine: 8. juuni 2020
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika