Ontwerpresolutie - B9-0163/2020Ontwerpresolutie
B9-0163/2020

  ONTWERPRESOLUTIE over de definitieve stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie

  20.5.2020

  ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement

  Julie Lechanteux

  B9‑0163/2020

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de definitieve stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie

  Het Europees Parlement,

   gezien artikel 143 van zijn Reglement,

  A. overwegende dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU) op 15 mei 2020 een verklaring hebben afgelegd waarin ze het besluit van Turkije om olie- en gasexploratieboringen uit te voeren in de Middellandse Zee in de exclusieve economische zone van Cyprus, veroordelen;

  B. overwegende dat volgens de hoger genoemde verklaring Turkije “het uiten van dreigementen en het nemen van maatregelen die de betrekkingen van goed nabuurschap schaden, [dient] te vermijden” en dat het in plaats daarvan “het internationale recht, met inbegrip van het zeerecht, en met name de soevereiniteit van alle EU-lidstaten over hun territoriale zee, alsmede hun soevereine rechten in hun maritieme zones, met inbegrip van die welke ontstaan door eilanden, [dient] te eerbiedigen, en zich [dient] te onthouden van schending van de soevereiniteit van EU-lidstaten over hun luchtruim”;

  C. overwegende dat Turkije sinds enkele jaren in de Balkan, het Midden-Oosten en Centraal-Azië een panislamitische en neo-ottomaanse politiek voert, die openlijk in tegenspraak is met de Europese belangen;

  1. dringt er bij de Raad van de Europese Unie op aan het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie definitief stop te zetten;

  2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Europese Raad en de Commissie.

   

  Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2020
  Juridische mededeling - Privacybeleid