Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B9-0165/2020Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B9-0165/2020

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

10.6.2020 - (2020/2640(RSP))

imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B9-000010/20 u B9-000011/20
skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura

Juan Fernando López Aguilar
f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern


Proċedura : 2020/2640(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B9-0165/2020
Testi mressqa :
B9-0165/2020
Testi adottati :

B9-0165/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19

(2020/2640(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-35 anniversarju tal-Ftehim ta' Schengen iffirmat fl-14 ta' Ġunju 1985,[1] it-30 anniversarju tal-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen iffirmata fid-19 ta' Ġunju 1990,[2] u l-25 anniversarju tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Schengen fis-26 ta' Marzu 1995,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 67(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jipprevedi li l-Unjoni jeħtiġilha tikkonsisti fi spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li għandu jiżgura "li ma jkunx hemm kontrolli fuq il-persuni fil-fruntieri interni",

 wara li kkunsidra l-Artikolu 21(1) tat-TFUE, li jipprevedi li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri,

 wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, inkluż l-Artikolu 45 tagħha, li jistipula li kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-Istati Membri,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen),[3] li kkodifika r-Regolament (KE) Nru 562/2006[4] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen), li kien l-ewwel att adottat fl-ambitu tal-proċedura ta' kodeċiżjoni fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni,

 wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu)[5], u l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni li jinsab fih,

 wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Kummissjoni ("COVID-19: Linji gwida għal miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri li jipproteġu s-saħħa u li jiżguraw id-disponibbiltà ta' oġġetti u servizzi essenzjali") tas-16 ta' Marzu 2020 (C(2020)1753), approvati mill-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern fis-17 ta' Marzu 2020,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-President tal-Kunsill Ewropew wara l-vidjokonferenza tas-17 ta' Marzu 2020 mal-membri tal-Kunsill Ewropew dwar il-COVID-19, li approvaw it-talba biex jissaħħu l-fruntieri esterni billi tiġi applikata restrizzjoni temporanja kkoordinata fuq vjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE għal perjodu ta' 30 jum, abbażi tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "COVID-19: Restrizzjoni Temporanja fuq Vjaġġar Mhux Essenzjali lejn l-UE" (COM(2020)0115) u l-estensjoni sussegwenti tagħha,

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "COVID-19: Gwida dwar l-implimentazzjoni tar-restrizzjoni temporanja fuq vjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE, dwar il-faċilitazzjoni tal-arranġamenti ta' tranżitu għar-ripatrijazzjoni taċ-ċittadini tal-UE, u dwar l-effetti fuq il-politika dwar il-viżi" tat-30 ta' Marzu 2020 (C(2020)2050),

 wara li kkunsidra l-Pjan Direzzjonali konġunt għat-tneħħija tal-miżuri ta' konteniment tal-COVID-19 ippreżentati mill-President tal-Kummissjoni u mill-President tal-Kunsill Ewropew,

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2020 dwar il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tar-restrizzjoni temporanja fuq vjaġġar mhux essenzjali lejn l-UE (COM(2020)0148),

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn approċċ gradwali u kkoordinat għar-ritorn tal-libertà ta' moviment u t-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni – COVID-19" tat-13 ta' Mejju 2020 (C(2020)3250),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar ir-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-żona Schengen[6],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u r-Rumanija: abolizzjoni tal-kontrolli fil-fruntieri interni fuq l-art, tal-baħar u tal-ajru[7],

 wara li kkunsidra l-ħidma preparatorja għal din ir-riżoluzzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern dwar l-Iskrutinju ta' Schengen,

 wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fiż-żona Schengen wara t-tifqigħa tal-COVID-19 (O-000037/20 – B9-0010/20 u O-000038/20 – B9-0011/20),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 136(5) u 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi bħala rispons għall-pandemija tal-COVID-19, il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, li, minħabba s-suġġett ta' din ir-riżoluzzjoni, jinkludu l-pajjiżi assoċjati ma' Schengen, introduċew mill-ġdid kontrolli fil-fruntieri interni jew għalqu dawn il-fruntieri parzjalment jew totalment, jew għalquhom għal ċerti tipi ta' vjaġġaturi, inklużi ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom u ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu fit-territorju tagħhom jew f'dak ta' Stat Membru ieħor; billi, meta ġew introdotti dawn il-miżuri, kien hemm nuqqas ċar ta' koordinazzjoni fost l-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

B. billi l-kontrolli fil-fruntieri interni jaffettwaw id-drittijiet u l-libertajiet tan-nies kif minqux fil-liġi tal-Unjoni; billi r-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar fil-fruntieri esterni ma għandhomx jaffettwaw id-dritt li wieħed ifittex asil;

C. billi l-moviment liberu tal-persuni previst fil-Ftehim ta' Schengen u fil-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen huwa akkumpanjat minn miżuri ta' kumpens li għandhom l-għan li jiggarantixxu s-sigurtà fit-territorju tal-Istati ta' Schengen[8]; billi dawn il-miżuri ta' kumpens jinkludu strumenti bħas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) u sistemi oħra tal-IT fuq skala kbira li jiżguraw l-iskambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet tal-Istati ta' Schengen u regoli komuni għall-protezzjoni tal-fruntieri esterni;

D. billi r-rekwiżit ewlieni għall-funzjonament tajjeb taż-żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni huwa l-fiduċja reċiproka fost l-Istati Membri;

E. billi, wara t-tneħħija oriġinali tal-kontrolli fil-fruntieri interni, dawn il-kontrolli rarament reġgħu ġew introdotti; billi sa mill-2015, madankollu, diversi Stati Membri żammew kontrolli fil-fruntieri interni abbażi tal-ġustifikazzjoni ta' żieda fil-livelli ta' migrazzjoni u/jew theddid għas-sigurtà; billi l-Parlament qajjem mistoqsijiet dwar il-legalità u l-proporzjonalità ta' dawk il-kontrolli fil-fruntieri interni;

F. billi huwa ferm importanti li ż-żona Schengen terġa' tibda tiffunzjona b'mod sħiħ sabiex tipproteġi l-prinċipju tal-libertà ta' moviment bħala wieħed mill-kisbiet ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea u bħala prerekwiżit ewlieni għall-irkupru ekonomiku tal-UE wara l-pandemija tal-COVID-19;

1. Ifakkar li ż-żona Schengen hija kisba tanġibbli u għal qalb il-proġett tal-UE, li tippermetti vjaġġar mingħajr restrizzjonijiet għal aktar minn 400 miljun persuna u li għandha valur imprezzabbli kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji, u hija unika fl-istorja u fid-dinja kollha;

2. Jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-kontrolli fil-fruntieri interni introdotti minn bosta Stati Membri, u d-diversi miżuri oħra meħuda li jinkludu l-għeluq tal-fruntieri kompletament jew parzjalment, jew l-għeluq tagħhom għal ċerti tipi ta' vjaġġaturi, inklużi ċittadini tal-UE jew ċittadini ta' pajjiżi terzi residenti fit-territorju tal-Istati Membri, u l-impatt serju ħafna li dawn il-miżuri qed ikollhom fuq in-nies u n-negozji, inkluż fuq is-setturi tat-turiżmu u tax-xogħol staġjonali;

3. Jirrimarka, filwaqt li jappoġġja bis-sħiħ il-miżuri tas-saħħa pubblika stabbiliti biex jillimitaw it-tixrid tal-COVID-19 permezz ta' tbegħid fiżiku, inklużi miżuri ta' konfinament imposti deċiżi mill-Istati Membri biex ikunu applikabbli għat-territorji tagħhom, li l-Istati Membri pprovdew ftit ġustifikazzjoni fin-notifiki formali tagħhom skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen dwar kif il-kontroll fil-fruntieri huwa mezz xieraq biex tiġi limitata l-firxa tal-COVID-19; ifakkar, f'dan ir-rigward, li l-kontroll fil-fruntieri huwa definit fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen bħala "l-attività mwettqa fuq fruntiera ... bħala risposta esklussivament għal xi intenzjoni ta' qsim jew l-att ta' qsim ta' dik il-fruntiera, irrispettivament minn kull konsiderazzjoni oħra"; jemmen li restrizzjonijiet aktar immirati applikabbli fil-livell reġjonali, inklużi r-reġjuni transfruntiera, kienu jkunu aktar xierqa u inqas intrużivi;

4. Jirrimarka li r-regoli li jirregolaw il-fruntieri interni tal-Unjoni huma stabbiliti fil-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u li meta jadottaw kwalunkwe miżura li jkollha impatt fuq il-qsim tal-fruntieri interni, l-Istati Membri jeħtiġilhom jirrispettaw kemm l-ispirtu kif ukoll l-ittra ta' dak il-Kodiċi;

5. Ifakkar li t-terminoloġija tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen hija inekwivoka: il-kontroll fil-fruntieri interni għandu jkun l-eċċezzjoni, miżura tal-aħħar għażla, abbażi ta' kriterji oġġettivi, li x'aktarx tirrimedja b'mod adegwat it-theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna, strettament meħtieġa u proporzjonata, b'kamp ta' applikazzjoni strettament limitat u għal perjodu ta' żmien strettament limitat; iqis li ħafna min-notifiki li pprovdew l-Istati Membri ma għandhomx biżżejjed dettall biex jippermettu verifika dwar jekk dawk il-prinċipji ġewx rispettati;

6. Jirrimarka li l-kunċett ta' "l-aħħar għażla" jirrikjedi verifika dwar jekk miżuri oħra jistgħux ikunu ugwalment jew aktar adattati biex jintlaħaq l-objettiv; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-għażla li jimponu kontrolli minimi tas-saħħa bħala alternattiva aħjar mill-introduzzjoni ta' kontrolli fil-fruntieri interni; ifakkar f'dan ir-rigward fil-miżuri relatati mas-saħħa dettaljati fil-linji gwida tal-Kummissjoni[9]; ifakkar, barra minn hekk, fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar verifiki proporzjonati tal-pulizija[10], li skontha "fejn f'sitwazzjoni ta' theddida serja għall-ordni pubbliku jew għas-sigurtà interna, l-Istati Membri jikkunsidraw li japplikaw il-kapitolu II tat-Titolu III tar-Regolament (UE) 2016/399 [li jintroduċi kontroll fil-fruntieri interni], huma għandhom l-ewwel jivvalutaw jekk is-sitwazzjoni tistax tiġi indirizzata b'mod adegwat billi jiġu intensifikati l-verifiki tal-pulizija fit-territorju, inkluż fiż-żoni tal-fruntiera";

7. Jirrikonoxxi li ż-Żona Schengen qatt qabel ma esperjenzat it-tifqigħa ta' pandemija serja bħal din fit-territorju tagħha; ifakkar li d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen jiddikjaraw b'mod espliċitu li theddida għas-saħħa pubblika tista' tikkostitwixxi raġuni għal rifjut ta' dħul fil-fruntiera esterna, u jfakkar ukoll li la l-Kodiċi, u lanqas il-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen, ma jsemmu s-saħħa pubblika bħala raġuni għall-introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli fil-fruntieri interni, u din l-introduzzjoni mill-ġdid hija prevista biss biex tindirizza theddid serju għall-politika pubblika jew għas-sigurtà interna;

8. Jiddispjaċih għall-fatt li xi Stati Membri introduċew kontrolli fil-fruntieri u restrizzjonijiet oħra fil-fruntieri fi żmien qasir mingħajr ma pprovdew biżżejjed informazzjoni lill-popolazzjonijiet tagħhom stess u lil Stati Membri oħra; jiddeplora, barra minn hekk, il-konsegwenzi kollaterali tal-verifiki fil-fruntieri osservati f'xi fruntieri interni, bħal ħinijiet ta' stennija eċċessivi mingħajr faċilitajiet xierqa ta' iġjene u tbegħid fiżiku adegwat, li b'hekk joħolqu riskji għas-saħħa kemm għall-persuni soġġetti għall-verifiki fil-fruntieri kif ukoll għall-gwardji tal-fruntieri, u l-piż addizzjonali fuq gwardji tal-fruntieri u uffiċjali tal-pulizija diġà taħt pressjoni kbira u li mhumiex professjonisti tas-saħħa mħarrġa; jesprimi tħassib, barra minn hekk, dwar il-ħafna ostakli li ltaqgħu magħhom ħafna ħaddiema transfruntiera fiż-żona Schengen minn mindu faqqgħet il-pandemija, inkluż in-nuqqas ta' informazzjoni ċara u disponibbli dwar ir-restrizzjonijiet applikabbli għalihom meta jaqsmu l-fruntieri;

9. Jinnota li, skont id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu, l-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu l-libertà ta' moviment u ta' residenza taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom, irrispettivament min-nazzjonalità, għal raġunijiet ta' saħħa pubblika; jinsisti, madankollu, li s-salvagwardji stabbiliti f'din id-direttiva jridu jiġu garantiti mill-Istati Membri kollha u li trid tiġi żgurata, b'mod partikolari, in-nondiskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini proprji tal-Istati Membri u ċ-ċittadini tal-UE residenti;

10. Iqis li huwa importanti ħafna li ż-żona Schengen terġa' tibda tiffunzjona b'mod sħiħ, u jiddependi kemm mir-rieda politika tal-Istati Membri kif ukoll mill-impenn tagħhom li jikkoordinaw miżuri skont l-acquis ta' Schengen; jistieden lill-Kummissjoni tieħu rwol ta' tmexxija fil-koordinazzjoni ta' azzjoni fil-livell Ewropew, bl-objettiv li tindirizza l-isfida li toħloq il-COVID-19 għas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej, filwaqt li żżomm iż-żona Schengen bħala żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni, b'rispett sħiħ għall-prinċipji tas-solidarjetà u l-fiduċja reċiproka; jemmen li t-tfittxija għal risponsi Ewropej se twassal għal benefiċċji reċiproċi; jiddeplora u jiċħad kwalunkwe azzjoni mhux ikkoordinata, bilaterali jew multilaterali minn Stati Membri, diskussa barra mill-qafas tal-Unjoni; jirrikjedi li kwalunkwe arranġament irid jirrispetta l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni;

11. Jistieden lill-Istati Membri jnaqqsu r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' moviment bl-istess mod li qed jiġu rilassati l-miżuri ta' konteniment tal-COVID-19; iqis li bil-koordinazzjoni xierqa fil-livell tal-Unjoni, approċċ aktar reġjonali jista' jkun aktar proporzjonat mill-kontrolli fil-fruntieri nazzjonali u jista' jippermetti li jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' moviment fejn is-sitwazzjoni tas-saħħa pubblika fir-reġjuni ġirien tjiebet b'mod komparabbli;

12. Jistieden, b'mod urġenti, lill-Istati Membri jiddiskutu, flimkien mal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, Pjan ta' Rkupru għal Schengen, inklużi l-modi u l-mezzi kif iż-żona Schengen terġa' tibda tiffunzjona bis-sħiħ mingħajr pjanijiet ta' kontroll fil-fruntieri interni u ta' kontinġenza f'każ tat-tieni quċċata potenzjali, kemm jista' jkun malajr, sabiex jiġi evitat li l-kontrolli fil-fruntieri interni jsiru semipermanenti fuq perjodu medju ta' żmien;

13. Ifakkar li, skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, il-valutazzjoni tal-ħtieġa għall-kontroll fil-fruntieri interni u l-estensjoni tiegħu, meta jiġi introdott għaliex ikun hemm bżonn ta' azzjoni immedjata, għandha tiġi mmonitorjata fil-livell tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'dak ir-rigward, teżerċita skrutinju xieraq fuq l-applikazzjoni tal-acquis ta' Schengen, u b'mod partikolari tivvaluta l-miżuri li diġà ttieħdu mill-Istati Membri, kif ukoll il-puntwalità u l-kwalità tan-notifiki mill-Istati Membri, tissorvelja mill-qrib l-iżviluppi u, fejn meħtieġ, tfakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligi legali tagħhom u tadotta opinjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża l-prerogattivi tagħha biex titlob informazzjoni addizzjonali mill-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb ir-rappurtar tagħha lill-Parlament dwar kif teżerċita l-prerogattivi fl-ambitu tat-Trattati;

14. Jiddeplora l-fatt li d-dispożizzjoni tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, li skontha l-Istati Membri għandhom jirrappurtaw fi żmien erba' ġimgħat mit-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, tilfet l-iskop maħsub tagħha, u dan iwassal biex il-Parlament ma jkunx infurmat; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri li introduċew kontrolli fil-fruntieri interni biex jirrapportaw fil-ħin, mill-inqas kull sitt xhur, lill-Parlament billi jipprovdu data preċiża u dettaljata dwar ir-raġunijiet għall-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fil-fruntieri interni; jiddispjaċih ħafna li l-Kummissjoni ilha mill-2015 ma tippubblika r-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-żona mingħajr kontrolli fil-fruntieri interni, ħaġa li hija obbligata li tagħmel skont il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen;

15. Ifakkar li ġew introdotti restrizzjonijiet temporanji fuq l-ivvjaġġar għall-vjaġġi mhux essenzjali kollha lejn iż-Żona Schengen; jissottolinja li d-deċiżjonijiet kollha dwar ir-rifjut ta' dħul fil-fruntieri esterni jeħtieġ li jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen, inkluż ir-rispett tad-drittijiet fundamentali b'mod partikolari, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tiegħu;

16. Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex titlesta l-integrazzjoni tal-Istati Membri kollha tal-UE fl-ispazju Schengen; itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill biex jippreżenta abbozz ġdid ta' deċiżjoni dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija malajr kemm jista' jkun; jinsab lest li, meta jikkonsultah il-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 4 tal-Att tal-Adeżjoni, jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Kroazja; iqis li s-solidarjetà u r-responsabbiltà huma għal kulħadd, u li l-futur taż-żona Schengen jista' jkun biss wieħed mingħajr frammentazzjoni;

17. Iqis li, fuq perjodu medju ta' żmien, hija meħtieġa riflessjoni dwar kif tista' tittejjeb il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri u jiġi żgurat li l-għodod leġiżlattivi tal-Unjoni jipprevedu governanza verament Ewropea taż-żona Schengen, li tkun tippermetti rispons Ewropew ikkoordinat effettiv għall-isfidi bħall-pandemija tal-COVID-19, filwaqt li jinżamm id-dritt għal-libertà ta' moviment u l-prinċipju tan-nuqqas ta' kontrolli fil-fruntieri interni, li huwa fil-qalba tal-proġett ta' Schengen u li ċ-ċittadini tal-UE japprezzaw ħafna; jappella għal proposta mill-Kummissjoni għal dak il-għan sabiex tiġi riformata l-governanza ta' Schengen fid-dawl ta' sfidi ġodda;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2020
Avviż legali - Politika tal-privatezza