<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2020</NoDocSe>
PDF 133kWORD 44k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om optagelse af Antifa-bevægelsen på EU's terroristliste</Titre>


<Depute>Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Marcel de Graaff, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver</Depute>


B9‑0168/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om optagelse af Antifa-bevægelsen på EU's terroristliste

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets fælles holdning af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2001/931/FUSP)[1],

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/20 af 13. januar 2020 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2019/1341[2],

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at en terrorhandling er defineret i artikel 1, stk. 3, i ovennævnte fælles holdning fra Rådet;

B. der henviser til, at Antifa har organiseret og udført voldelige angreb i USA under påskud af at protestere mod George Floyds død; der henviser til, at man ved, at Antifa har opildnet til og begået voldshandlinger i Europa; der henviser til, at bevægelsen angiveligt har modtaget træning fra andre terrorgrupper i Syrien;

1. er af den opfattelse, at de foranstaltninger, som Antifa har gennemført, bør beskrives som terrorisme og bør kategoriseres som sådan;

2. opfordrer den højtstående repræsentant til at foreslå Rådet, at Antifa optages på EU's terroristliste; opfordrer derfor Rådet til at optage Antifa på terroristlisten i forbindelse med den næste revision heraf.

 

[1] EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93.

[2] EUT L 81 af 14.1.2020, s. 5.

Seneste opdatering: 26. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik