<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 44k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie umieszczenia ruchu Antifa na unijnej liście terrorystów</Titre>


<Depute>Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Marcel de Graaff, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean‑Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver</Depute>


B9‑0168/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie umieszczenia ruchu Antifa na unijnej liście terrorystów

Parlament Europejski,

 uwzględniając wspólne stanowisko Rady z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (2001/931/WPZiB)[1],

 uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. aktualizującą listę osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1341[2],

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w art. 1 ust. 3 wyżej wymienionego wspólnego stanowiska Rady zdefiniowano akt terrorystyczny;

B. mając na uwadze, że Antifa zorganizowała i przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych brutalne ataki pod pozorem protestu w związku ze śmiercią George’a Floyda; mając na uwadze, że Antifa jest znana z tego, że podżegała do popełniania aktów przemocy i uciekała się do przemocy w Europie; mając na uwadze, że członkowie tego ruchu zostali rzekomo przeszkoleni przez inne ugrupowania terrorystyczne w Syrii;

1. uważa, że działania prowadzone przez Antifę należy uznać za działania terrorystyczne i zaklasyfikować je jako takie;

2. wzywa wysokiego przedstawiciela, by zaproponował Radzie umieszczenie Antify na unijnej liście terrorystów; w związku z tym wzywa Radę do umieszczenia Antify na liście terrorystów w trakcie następnego przeglądu tej listy.

 

[1] Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.

[2] Dz.U. L 81 z 14.1.2020, s. 5.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności