Предложение за резолюция - B9-0169/2020Предложение за резолюция
B9-0169/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Хилде Вотманс, Абир Ал-Сахлани, Петрас Аущревичюс, Хосе Рамон Бауса Диас, Исаскун Билбао Барандика, Енгин Ероглу, Бернар Гета, Мориц Кьорнер, Натали Лоазо, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Николае Щефънуца, Мари-Пиер Ведрен, Шарл Гьоренс
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0169/2020

Процедура : 2020/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0169/2020
Внесени текстове :
B9-0169/2020
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0169/2020

Предложение за резолюция относно закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг

(2020/2665(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 18 юли 2019 г. относно положението в Хонконг[1],

 като взе предвид изявлението от 29 май 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на Европейския съюз относно Хонгконг,

 като взе предвид Основния закон на Специалния административен район Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и който влезе в сила на 1 юли 1997 г.,

 като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Китайската народна република по въпроса за Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-британската съвместна декларация,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че решението на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) от 28 май 2020 г. за въвеждане на нов закон за националната сигурност за Хонконг, който заобикаля изцяло законодателния процес на Хонконг, е последният и най-явен опит от страна на Пекин в многогодишната му кампания за ограничаване на свободата и автономността на Хонконг и на гражданските свободи на неговите граждани;

Б. като има предвид, че Основният закон на Специалния административен район Хонконг предвижда разпоредби, гарантиращи автономността му по отношение на поддържането на сигурността и реда (член 14) и самостоятелния законодателен процес, които забраняват всяко действие на измяна, отделяне, противодържавна или подривна дейност срещу централното правителство на Народната република (член 23);

В. като има предвид, че през април и май 2020 г., когато вниманието на голяма част от света беше съсредоточено върху главоломния брой на смъртните случаи от пандемията на COVID-19, Пекин използва кризата, за да удвои усилията си да наложи властта си върху Хонконг, като същевременно заглуши несъгласието, задържа и възбуди наказателно преследване срещу стотици активисти в подкрепа на демокрацията и опозиционни групи; като има предвид, че Постоянният комитет на китайския законодателен орган установява самостоятелно новите правила, без да се консултира със законодателите в Хонконг, въпреки че това се изисква от принципа „една държава – две системи“;

Г. като има предвид, че съгласно предложения национален план за сигурност активистките групи биха могли да бъдат забранени и наказателно преследвани, съдилищата биха могли да налагат дългосрочни присъди лишаване от свобода за нарушения на националната сигурност, агенциите за сигурност на Китай биха могли да работят открито в града, а нова забрана на тероризма ще даде на китайските органи, сили за сигурност и въоръжени сили пълна и неограничена свобода да извършват дейност в Хонконг в явно нарушение на Основния закон на страната;

Д. като има предвид, че лидерът на Хонконг Кари Лам защити законодателството, предложено от Пекин, като призна, че в Хонконг няма да се проведе обществена консултация относно плана за сигурност, и твърдеше, че правата и свободите не са абсолютни;

Е. като има предвид, че съдебната система на континентален Китай не е независима от правителството и от Китайската комунистическа партия и е известна с произволни задържания, изтезания и други форми на малтретиране, тежки нарушения на правото на справедлив съдебен процес, насилствени изчезвания и различни системи за задържане в изолация без съдебен процес;

Ж. като има предвид, че над 360 активисти в подкрепа на демокрацията в Хонконг бяха задържани на 27 май 2020 г. по време на демонстрации срещу китайското законодателство за борба с противодържавната дейност, което инкриминира осмиването на националния химн на Китай;

З. като има предвид, че хонконгската полиция използва мерки за социално дистанциране, свързани с COVID-19, като претекст за използване на ненужна и прекомерна сила срещу предимно мирни протестиращи, като прилагаше сълзотворен газ, гумени куршуми, бийнбег оръжия и пиперен спрей;

И. като има предвид, че междупартийна международна коалиция, водена от бившия губернатор на Хонконг лорд Петън, към която досега са се присъединили 893 парламентаристи и политици от 42 държави, направи изявление, в което осъди „едностранното въвеждане на законодателство в областта на националната сигурност в Хонконг“ и призова правителствата, които споделят това мислене, да се обединят срещу това „грубо нарушение на Китайско-британската съвместна декларация“;

Й. като има предвид, че прякото налагане на национално законодателство за сигурност в Хонконг от страна на органите в Пекин значително уронва автономията на Хонконг; като има предвид, че това е в пряк конфликт с международните задължения на Китай по силата на правнообвързващата и регистрирана под егидата на ООН Китайско-британска съвместна декларация;

К. като има предвид, че предложеният закон би подкопал необратимо рамката на „една държава – две системи“, увеличавайки вероятността от наказателно преследване за политически престъпления в Хонконг и подкопавайки съществуващите ангажименти за защита на правата на хората в Хонконг, включително на тези, предвидени в Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

1. категорично осъжда постоянната и нарастваща намеса на Китай във вътрешните работи на Хонконг;

2. подчертава, че ЕС споделя загрижеността на гражданите на Хонконг във връзка с предложения закон за националната сигурност; подчертава, че законопроектът има сериозни последици за Хонконг и неговите граждани, за ЕС и за чуждите граждани и ще навреди на а доверието на стопанските среди към Хонконг и ще застраши бъдещите перспективи пред международната стопанска дейност;

3. подкрепя оценката на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител), че е необходима нова и по-стабилна стратегия за справяне с по-нападателната позиция на Китай, ръководен от авторитарен режим, както и за открит и честен диалог; настоятелно призовава Съвета и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да приемат по-твърда позиция в подкрепа на трайната правна автономия на Хонконг; подчертава, че това е от първостепенно значение, за да се даде възможност на продемократичните поддръжници в Хонконг и на международната общност като цяло да знаят, че ЕС ще се придържа към своите основополагащи ценности на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и принципи на правовата държава;

4. подчертава, че международната общност трябва да работи в тясно сътрудничество, за да окаже натиск върху Пекин с цел да се гарантира, че неговите действия са в съответствие с международните ангажименти на страната съгласно Китайско-британската съвместна декларация от 1984 г.;

5. подчертава, че просперитетът и привлекателността на Хонконг за международните инвеститори зависят от принципите на правовата държава, заложени в Основния закон на страната; поради това изразява дълбока загриженост, че постоянното нарушаване на рамката на автономно управление на Хонконг ще окаже сериозно въздействие върху икономиката на страната и нейния международен облик;

6. настоятелно призовава Съвета да постигне напредък по отношение на рамката на ЕС в областта на правата на човека, като използва модел, подобен на Закона „Магнитски“ на САЩ, с цел справяне с нарушенията на правата на човека и налагане на санкции срещу лица, обвинени в нарушаване на правата на човека в световен мащаб, включително замразяване на активи и забрани за пътуване; счита, че тази рамка в областта на правата на човека би могла да се използва за налагане на санкции от типа „Магнитски“ на лидерите, които прилагат тези репресии срещу Хонконг и неговия народ и носят отговорност за тежки нарушения на правата на човека; подчертава, че подобни санкции следва да бъдат обсъдени и при възможност координирани с демократични съюзници като Австралия, Канада, САЩ, Япония и Южна Корея;

7. подчертава, че ЕС е най-голямата дестинация за износ на Китай; счита, че ЕС следва да използва своето икономическо влияние, за да оспори репресиите на Китай по отношение на правата на човека;

8. призовава предстоящото германско председателство на Съвета на Европейския съюз да отдаде приоритет на положението в Хонконг на предстоящата среща на върха с китайския президент Си Дзинпин в Лайпциг;

9. подчертава, че настоящото положение засилва убеждението му, че зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да бъде важен елемент от преговорите за сключване на инвестиционно споразумение между ЕС и Китай;

10. призовава правителството на Специалния административен район Хонконг незабавно да освободи мирните демонстранти и всички лица, задържани заради мирното упражняване на свободата си на изразяване на мнение по време на протестите или преди това, и да оттегли всички обвинения срещу тях;

11. призовава за провеждане на независимо, безпристрастно, ефективно и своевременно разследване на използването на сила от полицията на Хонконг срещу демонстрантите;

12. подкрепя идеята за назначаване на специален докладчик на ООН за оценка на положението с правата на човека и основните свободи в Хонконг и призовава Съвета, Комисията и държавите членки да работят за изпълнение на тази идея;

13. изразява надежда, че ЕС и неговите държави членки ще се присъединят към инициативата за създаване на международна контактна група за наблюдение на положението в Хонконг и за координиране на съвместните действия;

14. изразява дълбока загриженост относно постоянното влошаване на състоянието на гражданските права, политическите права и свободата на печата; изразява дълбока загриженост във връзка с безпрецедентния натиск върху журналистите и нарастващата им автоцензура, по-специално по отношение на отразяването на чувствителни теми, свързани с континентален Китай или с правителството на Специалния административен район Хонконг;

15. призовава правителството на Специалния административен район Хонконг да гарантира провеждането на свободни и честни избори за Законодателен съвет през септември 2020 г.; настоятелно призовава Китай да се въздържа от намеса в избирателните процеси в Специалния административен район Хонконг; вярва, че ЕС ще изпрати мисия за наблюдение на изборите в Специалния административен район Хонконг; 

16. призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят конкретни мерки за предоставяне на убежище и закрила на активисти и продемократични групи от Хонконг, преследвани от китайските органи;

17. призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да обмислят как могат ефективно да използват подходящи механизми за контрол върху износа и технологии за кибернаблюдение; във връзка с това призовава съзаконодателите да постигнат съгласие по обща позиция относно реформата на Регламента относно изделията и технологиите с двойна употреба; подчертава, че допълнително разви и укрепи предложението на Комисията да се въведе строг контрол върху износа на технологиите за кибернаблюдение, независимо дали са включени в съответните списъци;

18. работи за налагането на подходящи механизми за контрол върху износа, за да се лиши Китай, и по-специално Хонконг, от достъп до технологии, използвани за нарушаване на основните права;

19. призовава заместник-председателя/върховен представител, ЕСВД и държавите членки да продължават да повдигат тези въпроси и да осигурят провеждането на диалог с правителствата на Специалния административен район Хонконг и Китай;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя/върховен представител, на правителството и на Парламента на Китайската народна република, както и на главния управител и на Събранието на Специалния административен район Хонконг.

Последно осъвременяване: 16 юни 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност