Forslag til beslutning - B9-0169/2020Forslag til beslutning
B9-0169/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne, Charles Goerens
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0169/2020

Procedure : 2020/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0169/2020
Indgivne tekster :
B9-0169/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0169/2020

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

(2020/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 18. juli 2019 om situationen i Hongkong[1],

 der henviser til erklæringen om Hongkong af 29. maj 2020 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af Den Europæiske Union,

 der henviser til basisloven for Det Særlige Administrative Område Hongkong (HKSAR), som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at beslutningen fra den kinesiske nationale folkekongres (NPC) af 28. maj 2020 om at indføre en ny national sikkerhedslovgivning for Hongkong, der fuldstændig omgår Hongkongs egen lovgivningsproces, er det seneste og mest åbenlyse forsøg fra Beijing i dets årelænge bestræbelser på at begrænse Hongkongs frihed og autonomi og borgernes borgerlige frihedsrettigheder;

B. der henviser til, at basisloven for Det Særlige Administrative Område Hongkong fastsætter bestemmelser, der sikrer Det Særlige Administrative Område Hongkongs selvstyre i forbindelse med opretholdelse af sikkerhed og orden (artikel 14) og vedtagelse af egne love med henblik på at forbyde enhver form for forræderi, løsrivelse, oprør eller undergravende virksomhed mod den centrale folkeregering (artikel 23);

C. der henviser til, at i løbet af april og maj 2020, hvor en stor del af verden blev gjort opmærksom på det stigende antal døde fra covid-19-pandemien, udnyttede Beijing krisen til at styrke sine bestræbelser på at indføre sine egne regler for Hongkong og anholdte, forfulgte og bragte til tavshed hundredvis af prodemokratiske aktivister og oppositionsgrupper; der henviser til, at det stående udvalg under den kinesiske lovgivende forsamling selv fastlægger de nye regler uden at høre Hongkongs lovgivere, selv om dette kræves i henhold til princippet om "ét land, to systemer";

D. der henviser til, at aktivistgrupper under den foreslåede nationale sikkerhedsplan kan forbydes og retsforfølges, at domstolene kan pålægge langvarige fængselsstraffe for brud på den nationale sikkerhed, at Kinas sikkerhedsagenturer kan operere åbent i byen, og at et nyt forbud mod terrorisme vil give de kinesiske myndigheder, sikkerheds- og militærstyrker omfattende og ukontrolleret beføjelse til at operere i Hongkong, hvilket vil være et klart brud på landets basislov;

E. der henviser til, at Hongkongs leder, Carrie Lam, har forsvaret den lovgivning, som blev foreslået af Beijing, idet hun har indrømmet, at der ikke vil blive afholdt nogen offentlig høring om sikkerhedsplanen i Hongkong, og har hævdet, at rettigheder og friheder ikke er absolutte;

F. der henviser til, at retsvæsenet på det kinesiske fastland ikke er uafhængigt af staten og det kinesiske kommunistparti og er kendt for at praktisere vilkårlig tilbageholdelse, tortur og anden mishandling, alvorlige krænkelser af retten til en retfærdig rettergang, tvungne forsvindinger og forskellige systemer med isolationsfængsling uden rettergang;

G. der henviser til, at mere end 360 af Hongkongs demokratiske aktivister blev arresteret den 27. maj 2020 under demonstrationer mod den kinesiske lov om tilskyndelse til oprør, der kriminaliserer latterliggørelse af Kinas nationalsang;

H. der henviser til, at Hongkongs politi påberåbte sig covid-19-relaterede foranstaltninger for social distancering som påskud til at anvende unødvendig og overdreven magt mod de for det meste fredelige demonstranter, inklusive brug af tåregas, gummikugler, beanbags og peberspray;

I. der henviser til, at en international tværpolitisk koalition ledet af den tidligere guvernør i Hongkong, Lord Patten, som hidtil 893 parlamentarikere og politiske beslutningstagere fra 42 lande har tilsluttet sig, har udstedt en erklæring, der fordømmer Beijings "ensidige indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong" og opfordrer til, at ligesindede regeringer i fællesskab træder op mod denne "åbenlyse overtrædelse af den kinesisk-britiske fælleserklæring";

J. der henviser til, at Beijing-myndighedernes direkte indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong i betydelig grad undergraver Hongkongs autonomi; der henviser til, at dette er i direkte modstrid med Kinas internationale forpligtelser i henhold til den retligt bindende, FN-registrerede, kinesisk-britiske fælleserklæring;

K. der henviser til, at den foreslåede lov vil betyde den fulde opløsning af "ét land, to systemer"-rammerne, øge sandsynligheden for retsforfølgelse for politiske forbrydelser i Hongkong og undergrave de eksisterende forpligtelser til at beskytte Hongkong-befolkningens rettigheder, herunder dem der er fastsat i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

1. fordømmer på det kraftigste Kinas konstante og stigende indblanding i Hongkongs indre anliggender;

2. understreger, at EU deler de bekymringer, som Hongkongs borgere har givet udtryk for med hensyn til den foreslåede nationale sikkerhedslov; understreger, at lovforslaget har vidtrækkende konsekvenser for Hongkong og dets befolkning, for EU og for udenlandske borgere, og vil skade erhvervslivets tillid til Hongkong og bringe fremtidsudsigterne for internationale virksomheder i fare;

3. støtter Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks (NF/HR's) vurdering af, at der er behov for en ny og mere robust strategi til håndtering af et mere selvbevidst Kina under ledelse af et autoritært regime samt en åben og ærlig dialog; opfordrer indtrængende Rådet og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at indtage en stærkere holdning, der støtter Hongkongs fortsatte retlige autonomi; understreger, at dette er af afgørende betydning for at lade demokratiforkæmpere i Hongkong og det internationale samfund generelt vide, at EU vil stå vagt om de grundlæggende værdier frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

4. understreger, at det internationale samfund skal arbejde tæt sammen for at lægge pres på Beijing for at sikre, at dets handlinger er i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser i henhold til den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984;

5. understreger, at Hongkongs velstand og tiltrækningskraft over for internationale investorer afhænger af retsstatsprincippet i landets basislov; udtrykker derfor dyb bekymring over, at en permanent krænkelse af Hongkongs autonome rammer vil få alvorlige konsekvenser for landets økonomi og dets internationale image;

6. opfordrer indtrængende Rådet til at gøre fremskridt med EU's menneskerettighedsramme – ved at anvende en lignende model som USA's Magnitsky-lov – til at behandle tilfælde af menneskerettighedskrænkelser og pålægge sanktioner mod enkeltpersoner, der er anklaget for krænkelser af menneskerettighederne, og dette på verdensplan, herunder indefrysning af aktiver og rejseforbud; mener, at denne menneskerettighedsramme vil kunne bruges til at pålægge Magnitsky-lignende sanktioner mod de ledere, der fører denne hårde kurs over for Hongkong og dets befolkning og er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; understreger, at sådanne sanktioner bør drøftes og om muligt koordineres med demokratiske allierede såsom Australien, Canada, USA, Japan og Sydkorea;

7. understreger, at EU er Kinas største eksportmarked; mener, at EU bør bruge sin økonomiske indflydelse til at udfordre Kinas undertrykkelse af menneskerettighederne;

8. opfordrer det kommende tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union til at sætte fokus på situationen i Hongkong på det kommende topmøde med den kinesiske præsident Xi Jinping i Leipzig;

9. understreger, at den nuværende situation bestyrker Parlamentet i dets overbevisning om, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være et vigtigt element i forhandlingerne om en investeringsaftale mellem EU og Kina;

10. opfordrer Hongkongs regering til øjeblikkeligt at løslade og frafalde alle anklager mod fredelige demonstranter og enhver, der tilbageholdes for fredelig udøvelse af deres ytringsfrihed under eller i tiden forud for demonstrationer;

11. opfordrer til, at der straks iværksættes en uafhængig, upartisk og effektiv undersøgelse af Hongkongs politis magtanvendelse mod demonstranter;

12. støtter idéen om at udnævne en særlig FN-rapportør med ansvar for evaluering af menneskerettighedssituationen og de grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong og opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde for gennemførelsen heraf;

13. håber, at EU og dets medlemsstater vil tilslutte sig initiativet om at oprette en international kontaktgruppe, der skal overvåge situationen i Hongkong og koordinere den fælles indsats;

14. udtrykker stor bekymring over den stadige forringelse af borgerlige rettigheder, politiske rettigheder og pressefrihed; er dybt bekymret over det hidtil usete pres på journalister og deres stigende selvcensur, navnlig med hensyn til dækningen af følsomme spørgsmål på det kinesiske fastland eller spørgsmål, der vedrører regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong;

15. opfordrer regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong til at sikre frie og retfærdige valg af lovgivende råd i september 2020; opfordrer indtrængende Kina til at afstå fra at blande sig i valgprocesserne i Det Særlige Administrative Område Hongkong; har tillid til, at EU vil sende en valgobservationsmission til Det Særlige Administrative Område Hongkong; 

16. opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje konkrete foranstaltninger, der giver asyl og beskyttelse til aktivister og prodemokratiske grupper i Hongkong, som forfølges af de kinesiske myndigheder;

17. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at overveje, hvordan de effektivt kan anvende passende eksportkontrolmekanismer og cyberovervågningsteknologi; opfordrer i denne forbindelse medlovgiverne til at nå til enighed om en fælles holdning til reformen af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse; understreger, at Parlamentet har videreudviklet og skærpet Kommissionens forslag om medtagelse af strenge eksportkontroller for cyberovervågningsteknologi, uanset om den er opført på listerne eller ej;

18. arbejder hen imod indførelsen af passende eksportkontrolmekanismer med henblik på at nægte Kina, og navnlig Hongkong, adgang til teknologier, der anvendes til at krænke grundlæggende rettigheder;

19. opfordrer NF/HR, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til konsekvent at rejse alle disse spørgsmål og til sikre en dialog med regeringerne i Det Særlige Administrative Område Hongkong og Kina;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, NF/HR, Folkerepublikken Kinas regering og parlament og Det Særlige Administrative Område Hongkongs regeringsleder og forsamling.

 

Seneste opdatering: 16. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik