Päätöslauselmaesitys - B9-0169/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0169/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne, Charles Goerens
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0169/2020

Menettely : 2020/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0169/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0169/2020
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0169/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Kiinan kansantasavallan hyväksymästä Hongkongin turvallisuuslaista ja EU:n tarpeesta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa

(2020/2665(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2019 antamansa päätöslauselman Hongkongin tilanteesta[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 29. toukokuuta 2020 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Hongkongista,

 ottaa huomioon, että 4. huhtikuuta 1990 hyväksyttiin Hongkongin erityishallintoalueen peruslaki, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1997,

 ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen 19. joulukuuta 1984 Hongkongin kysymyksestä antaman yhteisen julistuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Kiinan kansankongressin 28. toukokuuta 2020 tekemä päätös ottaa käyttöön Hongkongia koskeva uusi kansallinen turvallisuuslaki ohittaen täysin Hongkongin oman lainsäädäntöprosessin on viimeisin ja räikein yritys Pekingin vuosia jatkuneessa kampanjassa rajoittaa Hongkongin vapautta ja autonomiaa ja sen kansalaisten kansalaisvapauksia;

B. ottaa huomioon, että Hongkongin erityishallintoalueen peruslaissa on säännöksiä, joilla taataan Hongkongin erityishallintoalueen autonomia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisessä (14 artikla) ja sellaisten omaehtoisten lakien säätämisessä, joilla kielletään kaikenlainen maanpetokseen tai irtautumiseen tähtäävä toiminta, kansankiihotus tai kumouksellinen toiminta Kiinan kansantasavallan keskushallintoa vastaan (23 artikla);

C. ottaa huomioon, että huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin suuri osa maailman huomiosta kohdistui covid-19-pandemian aiheuttamaan kasvavaan kuolleisuuteen, Peking käytti kriisiä hyväkseen ja lisäsi toimiaan, joilla sen määräysvaltaa Hongkongissa lisätään, samalla kun vaiennettiin, pidätettiin ja asetettiin syytteeseen satoja demokratiaa puolustavia aktivisteja ja oppositioryhmien jäseniä; ottaa huomioon, että Kiinan kansankongressin pysyvä komitea laatii uudet säännöt yksin kuulematta Hongkongin lainsäätäjiä, vaikka ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaate edellyttää kuulemista;

D. ottaa huomioon, että ehdotetun kansallisen turvallisuussuunnitelman mukaan aktivistiryhmät voitaisiin kieltää ja asettaa syytteeseen, tuomioistuimet voisivat määrätä pitkiä vankeusrangaistuksia kansallisen turvallisuuden loukkauksista, Kiinan turvallisuusviranomaiset voisivat toimia avoimesti kaupungissa ja uusi terrorismin kielto antaisi Kiinan viranomaisille, turvallisuusjoukoille ja asevoimille laajan ja pidäkkeettömän harkintavallan toimia Hongkongissa, millä rikottaisiin selvästi maan peruslakia;

E. ottaa huomioon, että Hongkongin johtaja Carrie Lam on puolustanut Pekingin ehdottamaa lainsäädäntöä myöntäen, että Hongkongissa ei järjestetä julkista kuulemista turvallisuussuunnitelmasta, ja väittäen, että oikeudet ja vapaudet eivät ole ehdottomia;

F. ottaa huomioon, että Manner-Kiinan oikeuslaitos ei ole riippumaton hallituksesta eikä Kiinan kommunistisesta puolueesta ja että sille ovat ominaisia mielivaltaiset pidätykset, kidutus ja muu huono kohtelu, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden vakavat loukkaukset, tahdonvastaiset katoamiset sekä erilaiset järjestelmät, joissa ihmisiä pidetään eristettyinä ilman oikeudenkäyntiä;

G. ottaa huomioon, että yli 360 Hongkongin demokratia-aktivistia pidätettiin 27. toukokuuta 2020 mielenosoituksissa, joissa vastustettiin kansankiihotuksen vastaista lakia, jolla Kiinan kansantasavallan kansallishymnin pilkkaamisesta tulee rikos;

H. ottaa huomioon, että Hongkongin poliisi käytti covid-19-epidemiaan liittyviä lähikontaktien välttämistoimenpiteitä tekosyynä tarpeettomaan ja liialliseen voimankäyttöön, kuten kyynelkaasun, kumiluotien ja papupussien ampumiseen ja pippurisumutteen käyttöön enimmäkseen rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan;

I. ottaa huomioon, että Hongkongin entisen kuvernöörin lordi Pattenin johtama puoluerajat ylittävä kansainvälinen koalitio, johon on tähän mennessä liittynyt 893 parlamentin jäsentä ja muuta poliittista päättäjää 42 maasta, antoi julkilausuman, jossa arvostellaan kärkevästi Pekingin yksipuolista kansallisen turvallisuuslain käyttöönottoa Hongkongissa ja kehotetaan myötämielisiä hallituksia vastustamaan yhdessä tätä Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen räikeää rikkomista;

J. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan viranomaisten päätös määrätä suoraan Hongkongia koskevasta kansallisesta turvallisuuslaista heikentää merkittävästi Hongkongin autonomiaa; toteaa, että tämä on suoraan ristiriidassa oikeudellisesti sitovan, YK:n rekisteröimän Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen mukaisten Kiinan kansainvälisten velvoitteiden kanssa;

K. katsoo, että ehdotettu laki heikentäisi tuhoisasti ”yksi maa, kaksi järjestelmää” ‑periaatetta, lisäisi mahdollisuuksia nostaa Hongkongissa syytteitä poliittisista rikoksista ja heikentäisi Hongkongin asukkaiden oikeuksien suojelua koskevia nykyisiä sitoumuksia, mukaan lukien sitoumukset, jotka on vahvistettu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa;

1. tuomitsee jyrkästi Kiinan jatkuvan ja lisääntyvän puuttumisen Hongkongin sisäisiin asioihin;

2. korostaa, että EU yhtyy Hongkongin kansalaisten esittämään huoleen ehdotetusta kansallisesta turvallisuuslaista; korostaa, että lakiesityksellä on kauaskantoisia seurauksia Hongkongille ja sen väestölle, EU:lle ja muiden maiden kansalaisille, ja että se heikentää yritysten luottamusta Hongkongiin ja vaarantaa kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät;

3. tukee komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan arviota, jonka mukaan tarvitaan uutta ja vahvempaa strategiaa, jonka pohjalta toimitaan autoritaarisen hallinnon johtaman entistä itsevarmemman Kiinan kanssa, ja avointa ja rehellistä vuoropuhelua; kehottaa neuvostoa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) omaksumaan vahvemman kannan, jolla tuetaan Hongkongin oikeudellisen autonomian jatkumista; korostaa, että tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta Hongkongin ja laajemman kansainvälisen yhteisön demokratiakannattajat saavat tietää, että EU puolustaa perusarvojaan, joita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate;

4. korostaa, että kansainvälisen yhteisön on tehtävä tiivistä yhteistyötä painostaakseen Pekingiä sen varmistamiseksi, että sen toimet ovat maan vuonna 1984 antamien, Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiseen julistukseen perustuvien sitoumusten mukaisia;

5. korostaa, että Hongkongin hyvinvointi ja kiinnostavuus kansainvälisten sijoittajien kannalta riippuu maan peruslaissa vahvistetusta oikeusvaltioperiaatteesta; ilmaisee siksi syvän huolensa siitä, että Hongkongin autonomisen hallintokehyksen pysyvä rikkominen vaikuttaa vakavasti maan talouteen ja sen kansainväliseen imagoon;

6. kehottaa neuvostoa edistämään EU:n ihmisoikeuskehystä – käyttäen Yhdysvaltojen Magnitski-lakia vastaavaa mallia – ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi ja seuraamusten määräämiseksi ihmisoikeusloukkauksista syytetyille henkilöille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien varojen jäädyttäminen ja matkustuskiellot; katsoo, että tätä ihmisoikeuskehystä voitaisiin käyttää määräämään Magnitski-tyyppisiä pakotteita johtajille, jotka toteuttavat näitä Hongkongiin ja sen asukkaisiin kohdistuvia tukahduttamistoimia ja ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista; korostaa, että tällaisista pakotteista olisi keskusteltava ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan koordinoitava Australian, Kanadan, Yhdysvaltojen, Japanin ja Etelä-Korean kaltaisten demokraattisten liittolaisten kanssa;

7. korostaa, että EU on Kiinan suurin vientikohde; katsoo, että EU:n olisi käytettävä taloudellista vaikutusvaltaansa haastamaan Kiinan harjoittaman ihmisoikeuksien tukahduttamisen;

8. kehottaa tulevaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota Saksaa asettamaan Hongkongin tilanteen prioriteetiksi Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Leipzigissa pidettävässä tulevassa huippukokouksessa;

9. korostaa, että nykyinen tilanne vahvistaa parlamentin vakaumusta siitä, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on oltava tärkeä osa EU:n ja Kiinan investointisopimuksesta käytäviä neuvotteluja;

10. kehottaa Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta välittömästi vapauttamaan kaikki rauhanomaiset mielenosoittajat ja hylkäämään kaikki heitä koskevat syytteet sekä vapauttamaan mielenosoittajat, jotka pidätettiin mielenosoitusten aikana tai niitä valmisteltaessa siksi, että he olivat käyttäneet rauhanomaisesti ilmaisunvapauttaan;

11. kehottaa tutkimaan riippumattomasti, puolueettomasti, tehokkaasti ja nopeasti Hongkongin poliisin voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan;

12. kannattaa ajatusta nimittää Hongkongin ihmisoikeus- ja perusvapaustilanteen arvioinnista vastaava YK:n erityisraportoija ja kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään tämän toteuttamiseen;

13. toivoo, että EU ja sen jäsenvaltiot liittyvät aloitteeseen, jolla perustetaan kansainvälinen yhteysryhmä seuraamaan Hongkongin tilannetta ja koordinoimaan yhteisiä toimia;

14. on erittäin huolissaan kansalaisoikeuksien, poliittisten oikeuksien ja lehdistönvapauden jatkuvasta heikkenemisestä; on syvästi huolissaan toimittajiin kohdistuneesta ennennäkemättömästä painostuksesta ja lisääntyvästä itsesensuurista erityisesti silloin, kun käsitellään Manner-Kiinaa koskevia arkaluonteisia kysymyksiä tai Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta koskevia asioita;

15. kehottaa Hongkongin erityishallintoalueen hallitusta varmistamaan lakiasäätävän neuvoston vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit syyskuussa 2020; kehottaa Kiinaa pidättäytymään sekaantumasta Hongkongin erityishallintoalueen vaaliprosesseihin; luottaa siihen, että EU lähettää vaalitarkkailuvaltuuskunnan Hongkongin erityishallintoalueen;

16. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita harkitsemaan konkreettisia toimia turvapaikan ja suojelun tarjoamiseksi hongkongilaisille aktivisteille ja Kiinan viranomaisten vainoamille demokratiaa kannattaville ryhmille;

17. kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä pohtimaan, miten ne voivat hyödyntää tehokkaasti asianmukaisia vientivalvontamekanismeja ja kybervalvontateknologiaa; kehottaa tässä yhteydessä lainsäätäjiä sopimaan yhteisestä kannasta kaksikäyttöasetuksen uudistamiseen; korostaa, että parlamentti on edelleen kehittänyt ja vahvistanut komission ehdotusta luetteloon merkittyihin ja merkitsemättömiin kybervalvontateknologioihin sovellettavan tiukan vientivalvonnan noudattamisesta;

18. pyrkii ottamaan käyttöön asianmukaisia vientivalvontamekanismeja, joilla estetään Kiinaa ja erityisesti Hongkongia saamasta teknologiaa, jota käytetään ihmisoikeuksien loukkaamiseen;

19. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita ottamaan nämä huolenaiheet toistuvasti esiin ja varmistamaan vuoropuhelun Hongkongin erityishallintoalueen ja Kiinan hallitusten kanssa;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Hongkongin erityishallintoalueen hallintojohtajalle ja lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Päivitetty viimeksi: 16. kesäkuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö