Förslag till resolution - B9-0169/2020Förslag till resolution
B9-0169/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne, Charles Goerens
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0169/2020

Förfarande : 2020/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0169/2020
Ingivna texter :
B9-0169/2020
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0169/2020

Europaparlamentets resolution om Kinas nationella säkerhetslag för Hongkong och om nödvändigheten av att EU försvarar Hongkongs höga grad av autonomi

(2020/2665(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 18 juli 2019 om situationen i Hongkong[1],

 med beaktande av uttalandet av den 29 maj 2020 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på Europeiska unionens vägnar om Hongkong,

 med beaktande av den särskilda administrativa regionen Hongkongs (nedan kallad Hongkong SAR) grundlag, som antogs den 4 april 1990 och trädde i kraft den 1 juli 1997,

 med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 19 december 1984 från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Folkrepubliken Kinas regering om Hongkong-frågan, även kallad den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den kinesiska Nationella folkkongressens beslut av den 28 maj 2020 om att införa en ny nationell säkerhetslag för Hongkong genom att helt och hållet kringgå Hongkongs egen lagstiftningsprocess är Pekings senaste och mest flagranta försök i en flerårig kampanj att begränsa Hongkongs frihet och autonomi och dess invånares medborgerliga friheter.

B. Den särskilda administrativa regionen Hongkongs grundlag innehåller bestämmelser som garanterar Hongkong SAR:s autonomi när det gäller att upprätthålla säkerhet och ordning (artikel 14) och att på eget initiativ anta lagar som innebär förbud mot alla handlingar som rör förräderi mot, utträde ur, uppvigling eller omstörtande verksamhet mot Kinas centrala regering (artikel 23).

C. Under april och maj 2020, när världens uppmärksamhet i huvudsak upptogs av de kraftigt stigande dödssiffrorna till följd av covid-19-pandemin, utnyttjade Peking krisen för att fördubbla sina ansträngningar att påtvinga Hongkong sitt herravälde och tysta ner, gripa och lagföra hundratals prodemokratiska aktivister och oppositionsgrupper. Den kinesiska lagstiftande församlingens ständiga utskott inför de nya bestämmelserna på egen hand, utan att rådfråga Hongkongs lagstiftare, trots att detta krävs enligt principen ”ett land, två system”.

D. Enligt den föreslagna nationella säkerhetsplanen kan aktivistgrupper förbjudas och lagföras, domstolar kan utdöma långa fängelsestraff för brott mot den nationella säkerheten, Kinas säkerhetsorgan kan verka öppet i staden, och ett nytt förbud mot terrorism ger de kinesiska myndigheterna, säkerhetsstyrkorna och militären ett stort och okontrollerat handlingsutrymme att verka i Hongkong i uppenbar strid mot landets grundlag.

E. Hongkongs ledare Carrie Lam har försvarat den av Peking föreslagna lagstiftningen, medgett att inget offentligt samråd om säkerhetsplanen kommer att hållas i Hongkong och hävdat att rättigheter och friheter inte är absoluta.

F. Rättsväsendet i Fastlandskina står inte oberoende från regeringen och det kinesiska kommunistpartiet, och är känt för godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra former av misshandel, allvarliga kränkningar av rätten till en rättvis rättegång, påtvingade försvinnanden och flera system med frihetsberövanden i isolering utan rättegång.

G. Över 360 av Hongkongs prodemokratiska aktivister greps den 27 maj 2020 i samband med demonstrationer mot den kinesiska lagen om uppvigling, som innebär att det blir brottsligt att skymfa Kinas nationalsång.

H. Hongkong-polisen använde åtgärder för social distansering i samband med covid-19 som en förevändning för att ta till onödigt och överdrivet våld mot de till största delen fredliga demonstranterna genom att skjuta tårgas, gummikulor, bönpåsar och pepparsprej.

I. En partiöverskridande internationell koalition som leds av lord Chris Patten, före detta guvernör i Hongkong, och till vilken 893 parlamentsledamöter och politiska beslutsfattare från 42 länder har anslutit sig hittills, utfärdade ett uttalande som fördömde Pekings ensidiga införande av nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong, och som uppmanade sympatiska regeringar att gå samman mot detta uppenbara brott mot den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen.

J. Det direkta föreskrivandet av nationell säkerhetslagstiftning i Hongkong av myndigheterna i Peking urholkar avsevärt Hongkongs autonomi. Detta står i direkt strid med Kinas internationella skyldigheter enligt den rättsligt bindande, FN-registrerade kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen.

K. Den föreslagna lagen skulle omintetgöra ramen ”ett land, två system”, eftersom den ökar möjligheterna för lagföring för politiska brott i Hongkong, och undergräver befintliga åtaganden om att skydda Hongkong-invånarnas rättigheter, inklusive de som anges i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

1. Europaparlamentet fördömer kraftfullt Kinas konstanta och ökande inblandning i Hongkongs interna angelägenheter.

2. Europaparlamentet betonar att EU delar Hongkong-invånarnas oro över den föreslagna nationella säkerhetslagen. Parlamentet understryker att lagförslaget får långtgående konsekvenser för Hongkong, dess befolkning, EU och utländska medborgare, och att det kommer att skada företags förtroende för Hongkong och äventyra framtidsutsikterna för internationell affärsverksamhet.

3. Europaparlamentet stöder vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i hans bedömning att en ny och mer robust strategi behövs i kontakterna med ett mer självsäkert Kina som leds av en auktoritär regim, liksom en öppen och ärlig dialog. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och Europeiska utrikestjänsten att inta en starkare ställning till stöd för Hongkongs fortsatta rättsliga oberoende. Parlamentet betonar att detta är av största vikt för att låta prodemokratiska aktivister i Hongkong och det vidare internationella samfundet se att EU står fast vid sina grundläggande värden frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

4. Europaparlamentet betonar att det internationella samfundet måste föra ett nära samarbete för att sätta press på Peking, i syfte att se till att dess agerande överensstämmer med landets internationella åtaganden enligt den kinesisk-brittiska gemensamma förklaringen från 1984.

5. Europaparlamentet understryker att Hongkongs välstånd och attraktionskraft för internationella investerare är beroende av rättsstatsprincipen, som är förankrad i landets grundlag. Parlamentet uttrycker därför djup oro över att en permanent överträdelse av Hongkongs ram för självstyre kommer att få allvarliga konsekvenser för landets ekonomi och för dess anseende på internationell nivå.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att gå framåt i fråga om EU:s människorättsram – med en modell som liknar den amerikanska Magnitskijlagen – för att ta itu med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och tillämpa sanktioner på enskilda personer som anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna globalt, inklusive frysningar av tillgångar och reseförbud. Parlamentet anser att denna ram för mänskliga rättigheter kan användas för att vidta Magnitskij-liknande sanktioner mot de ledare som genomför dessa kraftåtgärder mot Hongkong och dess folk och som ligger bakom allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet betonar att sådana sanktioner bör diskuteras och, om möjligt, samordnas med demokratiska allierade som Australien, Kanada, USA, Japan och Sydkorea.

7. Europaparlamentet understryker att EU är Kinas största exportdestination, och anser att EU bör använda sitt ekonomiska inflytande för att protestera mot Kinas kränkningar av mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet uppmanar det kommande tyska rådsordförandeskapet att prioritera situationen i Hongkong vid det kommande toppmötet med Kinas president Xi Jinping i Leipzig.

9. Europaparlamentet understryker att den nuvarande situationen stärker dess övertygelse om att respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna måste ingå som en viktig del i förhandlingarna om ett investeringsavtal mellan EU och Kina.

10. Europaparlamentet uppmanar Hongkong SAR:s regering att omedelbart frige fredliga demonstranter och alla personer som har frihetsberövats för att med fredliga medel ha utövat sin yttrandefrihet under eller inför demonstrationerna, och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem.

11. Europaparlamentet efterlyser en oberoende, opartisk, effektiv och snabb utredning av Hongkongpolisens användning av våld mot demonstranter.

12. Europaparlamentet stöder idén om att utse en särskild FN-rapportör med ansvar för att utvärdera situationen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Hongkong, och uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att verka för att förverkliga den.

13. Europaparlamentet hoppas att EU och dess medlemsstater kommer att ansluta sig till initiativet att inrätta en internationell kontaktgrupp för att övervaka situationen i Hongkong och samordna gemensamma insatser.

14. Europaparlamentet uttrycker stor oro över den stadiga försämringen av medborgerliga och politiska rättigheter samt av pressfriheten. Parlamentet är djupt oroat över de enorma påtryckningar som journalister utsätts för, och den allt större självcensur de utövar, framför allt i rapporteringen av känsliga frågor i Fastlandskina och frågor som rör Hongkong SAR:s regering.

15. Europaparlamentet uppmanar Hongkong SAR:s regering att säkerställa fria och rättvisa val av det lagstiftande rådet i september 2020, och uppmanar med kraft Kina att avstå från inblandning i valprocessen i Hongkong SAR. Parlamentet hoppas att EU kommer att sända ett valobservatörsuppdrag till Hongkong SAR. 

16. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att överväga konkreta åtgärder för att erbjuda asyl och skydd för aktivister och prodemokratiska grupper i Hongkong som förföljs av de kinesiska myndigheterna.

17. Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att överväga hur de på ett effektivt sätt kan använda lämpliga exportkontrollmekanismer och it-övervakningsprodukter. Parlamentet uppmanar medlagstiftarna att i detta avseende enas om en gemensam ståndpunkt om reformen av förordningen om produkter med dubbla användningsområden. Parlamentet betonar att det har vidareutvecklat och stärkt kommissionens förslag om införande av stränga exportkontroller för it-övervakningsteknik, både sådan teknik som tas upp i förteckningen och sådan som inte tas upp i den.

18. Europaparlamentet verkar för införandet av lämpliga exportkontrollmekanismer för att neka Kina, och särskilt Hongkong, tillgång till teknik som används för att kränka grundläggande rättigheter.

19. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att ihärdigt ta upp dessa frågor och säkerställa en dialog med Hongkong SAR:s och Kinas regeringar.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Folkrepubliken Kinas regering och parlament samt den särskilda administrativa regionen Hongkongs chefsminister och församling.

 

Senaste uppdatering: 16 juni 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy