Предложение за резолюция - B9-0170/2020Предложение за резолюция
B9-0170/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

10.6.2020 - (2020/2657(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Манфред Вебер, Паулу Ранжел
от името на групата PPE
Ираче Гарсия Перес, Доменек Руис Девеса
от името на групата S&D
Дачиан Чолош, Ги Верхофстад
от името на групата Renew
Ска Келер, Филип Ламбертс, Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2020/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0170/2020
Внесени текстове :
B9-0170/2020
Приети текстове :

B9‑0170/2020

Резолюция на Европейския парламент относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

(2020/2657(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон[1], от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз[2], от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната[3] и от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа[4],

 като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права[5],

 като взе предвид предложението на номинираната по това време за председател на Комисията Урсула фон дер Лайен от 16 юли 2019 г. в рамките на политическите насоки за следващата Европейска комисия за периода 2019 – 2024 г. относно организирането на Конференция за бъдещето на Европа („Конференцията“),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2020 г., озаглавено „Подготовка на конференцията за бъдещето на Европа“ (COM(2020)0027),

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. относно общия подход към Конференцията за бъдещето на Европа,

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа[6],

 като взе предвид резолюцията на Комитета на регионите от 12 февруари 2020 г. относно Конференцията за бъдещето на Европа,

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID‑19 и последиците от нея[7],

 като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване[8],

 като взе предвид изявлението на Председателския съвет относно 70‑ата годишнина от Декларацията на Шуман,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че е необходимо да се намери решение както по отношение на вътрешните, така и на външните предизвикателства, пред които е изправена Европа, както и на новите обществени и транснационални предизвикателства, които не бяха предвидени изцяло при приемането на Договора от Лисабон; като има предвид, че броят на значимите кризи, през които премина Съюзът, показва, че са необходими институционални и политически реформи в множество области на управление;

Б. като има предвид, че настоящата криза, свързана с COVID‑19, показа на много висока цена, че ЕС продължава да бъде един незавършен проект и че неуспехът да се гарантират солидарност и координация по отношения на икономически, здравни и социални сътресения, както и продължаващите атаки срещу основните права и принципите на правовата държава, трябва да бъдат обект на по-внимателно разглеждане от Конференцията; като има предвид, че по тази причина настоящата криза налага с още по-голяма неотложност Европейският съюз да започне да работи за един по-ефективен, демократичен и близък до гражданите Европейски съюз;

В. като има предвид, че Парламентът, Комисията и Съветът заявиха, че следва да се организира Конференция за бъдещето на Европа и че този процес на конференция следва да бъде възможност за активно включване на гражданите на ЕС в подход отдолу-нагоре, при който те биват изслушвани и техните гласове допринасят за дебатите относно бъдещето на Европа;

Г. като има предвид, че Конференцията следва да предостави отворен форум за дискусии между различните участници без предварително определен резултат; като има предвид, че общото съгласие на трите институции следва да се отнася само до формàта и организацията на Конференцията;

1. счита, че 10 години след влизането в сила на Договора от Лисабон, 70 години след Декларацията на Шуман и в контекста на пандемията на COVID‑19, дойде моментът да се преосмисли Съюзът; счита, че кризата, свързана с COVID‑19, е направила още по-наложителна необходимостта от Конференцията;

2. счита, че кризата, свързана с COVID‑19, е направила необходимостта от реформиране на Европейския съюз още по-очевидна, като същевременно показва спешната необходимост от ефективен и ефикасен Съюз; следователно счита, че Председателският процес следва да вземе предвид действащите  инструменти за възстановяване на ЕС и вече установената солидарност, като същевременно гарантира екологична устойчивост, икономическо развитие, социален напредък, сигурност и демокрация;

3. потвърждава своята позиция, изразена в резолюцията му от 15 януари 2020 г. във всичките ѝ измерения, и отново призовава Съвета и Комисията да започнат преговори за постигане на общо споразумение за организирането на Конференцията относно бъдещето на Европа преди лятната ваканция;

4. изразява съжаление, че Съветът все още не е приел позиция относно Конференцията, и поради това настоятелно призовава Съвета да преодолее своите различия и бързо да излезе с позиция относно формàта и организацията на конференцията;

5. приветства приемането от страна на Комисията на нейната позиция относно Конференцията и нейната готовност да продължава напред по експедитивен начин;

6. настоятелно призовава Съвета да включи в мандата си ангажимент за значими последващи действия и значимо пряко участие на гражданите, както и да запази обхвата на Конференцията отворена за всички възможни варианти, включително законодателни предложения, за иницииране на промяна на Договора или други резултати;

7. подчертава, че въпреки пандемията, прякото ангажиране на гражданите, организациите на гражданското общество, социалните партньори и избраните представители трябва да остане приоритет на Конференцията; поради това очаква да започне Конференцията, за да изгради един по-демократичен, по-ефективен и по-устойчив Съюз заедно с всички граждани на ЕС;

8. признава, че началото на Конференцията е трябвало да бъде забавено в резултат на пандемията; отбелязва обаче, че пандемията е извадила наяве някои слабости в нашия Съюз; следователно е решен да започне Конференцията възможно най-скоро през есента на 2020 г.;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 12 юни 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност