Forslag til beslutning - B9-0171/2020Forslag til beslutning
B9-0171/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Kati Piri, Evelyne Gebhardt, Tonino Picula
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0169/2020

Procedure : 2020/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0171/2020
Indgivne tekster :
B9-0171/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0171/2020

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

(2020/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Hongkong, navnlig beslutningerne af 17. juli 2019 om situationen i Hongkong[1], af 24. november 2016 om sagen om Gui Minhai, den fængslede forlægger i Kina[2], af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong[3], af 15. december 2005 om menneskerettighedssituationen i Tibet og Hongkong[4], af 8. april 2003 om tredje og fjerde årsrapport fra Europa-Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om det særlige administrative område Hongkong[5] af 19. december 2002 om Hongkong[6], af 26. oktober 2000 om første og anden årsrapport fra Kommissionen om det særlige administrative område Hongkong[7], af 8. oktober 1998 om meddelelse fra Kommissionen til Rådet om Den Europæiske Union og Hongkong: På den anden side af 1997[8] og af 10. april 1997 om situationen i Hongkong[9],

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina[10] og af 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina[11],

 der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen[12],

 der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkong, som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til den fælles rapport af 8. maj 2019 fra Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet og Rådet om "Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2018" (JOIN(2019)0008) og de øvrige 20 lignende rapporter, der er gået forud for den,

 der henviser til den 13. årlige strukturerede dialog, der fandt sted den 28. november 2019 i Hongkong,

 der henviser til den fælles meddelelse af 12. marts 2019 fra Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til EU's "ét Kina"-politik,

 der henviser til erklæringerne af hhv. 22. maj 2020 og 29. maj 2020 fra næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Hongkong,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 og forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong (SAR Hongkong) fastslår, at Hongkong vil bevare autonomi og uafhængighed for den udøvende, lovgivende og dømmende magt samt grundlæggende rettigheder og friheder, herunder ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, foreningsfriheden og pressefriheden, i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen; der henviser til, at både fælleserklæringen og forfatningen sikrer princippet om "ét land, to systemer" som aftalt mellem Kina og Det Forenede Kongerige;

B. der henviser til, at Hongkongs regering i 2003 forsøgte at vedtage forslaget til den nationale lov om sikkerhed 2003 for at opfylde kravet i artikel 23 i forfatningen om, at den skulle vedtage national sikkerhedslovgivning "alene"; der henviser til, at lovforslaget blev opgivet efter massedemonstrationer;

C. der henviser til, at der i 2019 blev stillet forslag om ændring af udleveringsloven for at muliggøre udlevering til Kina, hvilket udløste de massive protester i Hongkong i 2019-2020, og at forslaget senere er blevet trukket tilbage;

D. der henviser til, at der på det tredje møde i den 13. Nationale Folkekongres gennemførtes forhandling om lovforslaget "Afgørelse om indførelse og fuldførelse af retssystemet og håndhævelsesmekanismerne for Det Særlige Administrative Område Hongkong med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed", som var indgivet af Den Nationale Folkekongres' stående udvalg om revision; der henviser til, at afgørelsen blev offentliggjort den 28. maj 2020; der henviser til, at lovforslaget omfatter syv artikler: i artikel 1 gentages det vigtige i princippet "ét land, to systemer" og i, "at der træffes afgørelser i henhold til lovgivningen", og det fastslås, at "staten" vil "fuldføre" retlige og håndhævelsesmæssige mekanismer for at bevare den nationale sikkerhed; i artikel 2 fastslås, at staten vil sætte en stopper for og straffe "de oversøiske styrkers brug af Hongkong" til separatistiske, undergravende og destruktive aktiviteter; i artikel 3 bestemmes, at opretholdelse af Kinas suverænitet er Hongkongs forfatningsmæssige ansvar, og endvidere kræves, at Hongkong vedtager national sikkerhedslovgivning "så hurtigt som muligt", og at Hongkongs udøvende, lovgivende og dømmende magt skal "sætte en stopper for og straffe handlinger, der bringer den nationale sikkerhed i fare"; i artikel 4 kræves, at Hongkong skal oprette institutioner til beskyttelse af den nationale sikkerhed, og fastslås, at den centrale regering skal være til stede i Hongkong for at opretholde den nationale sikkerhed; i artikel 5 kræves, at Hongkongs leder regelmæssigt skal aflægge rapport om den nationale sikkerhed; i artikel 6 bemyndiges Den Nationale Folkekongres' stående udvalg til at udarbejde en national sikkerhedslov og derefter indsætte den i bilag III til forfatningen; i Artikel 7 bestemmes, at afgørelsen i sin helhed træder i kraft ved offentliggørelsen;

E. der henviser til, at det i artikel 18, stk. 3, i forfatningen hedder, at love, der skal tilføjes til bilag III til forfatningen af Den Nationale Folkekongres' faste udvalg (NPSCS) "er begrænset til de love, der vedrører forsvar og udenrigsanliggender samt andre aspekter af [SAR Hongkongs] selvstændighed, som fastsat i denne lov", og til, at der derfor er alvorlig bekymring for, at artikel 18, stk. 3, ikke giver NPSCS beføjelse til at lovgive på disse områder i Hongkong;

F. der henviser til, at der er alvorlig skepsis omkring to aspekter, der er reguleret ved loven: for det første, at der ikke blev afholdt høringer, og at der ikke var nogen garanti for, at en eventuel endelig lov vil være i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, således som det er "forankret i forfatningen"; for det andet, at der er tale om fastlandkinesiske sikkerhedsorganers tilstedeværelse, som omhandlet i afgørelsens artikel 4, mens det ikke er klart, hvorvidt deres agenter vil være forpligtede til at overholde Hongkongs lovgivning, eller hvordan deres tilstedeværelse kan være forenelig med artikel 22, stk. 1, i Hongkongs forfatning, som foreskriver, at indblanding i anliggender administreres af SAR Hongkong "alene";

G. der henviser til, at den pandemokratiske lejr i Hongkong, menneskerettighedsorganisationer og det internationale samfund har kritiseret afgørelsen som en trussel mod "ét land, to systemer"-princippet, retsstatsprincippet og de borgerlige frihedsrettigheder og en direkte krænkelse af Kinas internationale forpligtelser;

H. der henviser til, at 17 ud af 18 distriktsråd den 6. juni 2020 afholdt et fælles møde for at drøfte bestemmelserne i den nationale sikkerhedslovgivning, at 329 ud af 458 rådsmedlemmer deltog, og at alle 17 distriktsråd vedtog beslutningen om at kræve tilbagetrækning af den nationale sikkerhedslov;

I. der henviser til, at EU og Parlamentet kraftigt støtter princippet om "ét land, to systemer" og Hongkongs høje grad af selvstyre under Kina;

J. der henviser til, at Hongkongs befolkning ved flere lejligheder i de seneste år er gået på gaden i hidtil uset omfang og har udøvet deres grundlæggende ret til at forsamles og protestere; der henviser til, at denne lov i stedet for at mindske de vedvarende spændinger i Hongkongs politik og samfund forstærker den eksisterende uro yderligere; der henviser til, at forbuddet mod "undergravende virksomhed" som en handling, der truer Kinas nationale sikkerhed, betyder, at der ikke længere er nogen garanti for beskyttelsen af forsamlingsfriheden og ytringsfriheden i Hongkong;

K. der henviser til, at den nye nationale sikkerhedslov giver den kinesisk-udpegede regering i Hongkong beføjelse til at slå ned på fredelige demonstranter for "handlinger og aktiviteter, der bringer den nationale sikkerhed i fare", med bistand fra både sikkerhedsorganer fra Folkerepublikken Kinas fastland og specielle sikkerhedsorganer fra Hongkong; der henviser til, at Kinas retshåndhævende myndigheder angiveligt har opereret ulovligt i Hongkong; der henviser til, at enhver handling fra Folkerepublikken Kinas retshåndhævende myndigheders side i Hongkong er en alvorlig overtrædelse af princippet om "ét land, to systemer";

L. der henviser til, at den prodemokratiske lejr ved valget til distriktsrådene i Hongkong den 24. november 2019 opnåede en jordskredssejr med såvel 388 ud af 479 pladser som 17 ud af 18 distriktsråd, og det med en hidtil uset valgdeltagelse på 71 %;

M. der henviser til, at Den Europæiske Union er dybt bekymret over Folkerepublikken Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong; der henviser til, at dette er et følsomt emne med potentielt vidtrækkende konsekvenser for Hongkong og dets befolkning, for EU-borgere og udenlandske borgere, for EU's og internationale civilsamfundsorganisationer samt for erhvervslivets tillid til Hongkong; der henviser til, at omkring 2 200 EU-virksomheder har deres hovedkontor i Hongkong, og at der skønnes at være 350 000 EU-borgere med bopæl dér; der henviser til, at den nationale sikkerhedslovs ikrafttræden vil øge risiciene for EU-borgere i Hongkong;

1. fordømmer Beijings ensidige indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong, da dette er et omfattende angreb på byens autonomi, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at integriteten af "ét land, to systemer" er alvorligt truet;

2. opfordrer til fuldstændig tilbagetrækning af loven "Afgørelse truffet af Den Nationale Folkekongres om indførelse og fuldførelse af retssystemet og håndhævelsesmekanismerne for Det Særlige Administrative Område Hongkong med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed", som vil skade Hongkongs internationale status ved at undergrave dets autonomi, retssystemets uafhængighed og respekten for menneskerettighederne; understreger, at loven vil forårsage talentdræn, påvirke forretningsprocesser og har udløst nye protester i Hongkong i de seneste uger;

3. understreger, at indførelsen af den planlagte nationale sikkerhedslovgivning vil blive betragtet som en overtrædelse af Kinas tilsagn og forpligtelser i henhold til folkeretten, nemlig den kinesisk-britiske fælleserklæring, og truer med at gøre alvorlig skade på tillidsforholdet mellem Kina og EU og det fremtidige samarbejde mellem dem;

4. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af alle dens til rådighed værende midler, tillige med de igangværende forhandlinger om en bilateral investeringsaftale, til at lægge pres på de kinesiske myndigheder for at bevare Hongkongs høje grad af autonomi samt borgernes og uafhængige civilsamfundsorganisationers grundlæggende rettigheder og friheder og for at forbedre menneskerettighedssituationen på fastlandet og i Hongkong; gentager sin opfordring til at medtage et bindende kapitel om bæredygtig udvikling i aftalen og opfordrer til, at der indføres en stærk sanktionsklausul for tilfælde af overtrædelse af aftalen;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at behandle spørgsmålet om den nationale sikkerhedslov for Hongkong som en topprioritet på dagsordenen for det planlagte topmøde mellem EU og Kina med alle 27 medlemsstater og til hurtigt og beslutsomt at tage emnet op i de diplomatiske samråd, der foregår som forberedelse til topmødet;

6. fordømmer på det kraftigste alle sager om menneskerettighedskrænkelser, navnlig vilkårlige anholdelser, personers forsvinden, tvungne tilståelser, isolationsvaretægt og krænkelser af trykkefriheden og ytringsfriheden; opfordrer til, at menneskerettighedskrænkelser og politisk intimidering bringes til ophør øjeblikkeligt; udtrykker dyb bekymring over de rapporterede praksisser med hemmelig tilbageholdelse, tortur og mishandling og tvungne tilståelser;

7. opfordrer til øjeblikkelig betingelsesløs løsladelse og frafald af alle anklager mod alle fredelige demonstranter i Hongkong, herunder Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho og Leung Kwok-hung; opfordrer til, at der straks iværksættes uafhængige, upartiske og effektive undersøgelser af Hongkongs politis magtanvendelse mod demonstranter;

8. opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af den svenske bogsælger Gui Minhai, der er fængslet i Kina;

9. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at tilbyde al nødvendig støtte til menneskerettighedsaktivister i Hongkong i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retningslinjer;

10. opfordrer de medlemsstater, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, til at træffe de fornødne foranstaltninger med det formål at indkalde til et "Arria-møde" for at drøfte situationen i Hongkong med aktivister, repræsentanter for NGO'er og FN's særlige rapportører; opfordrer i denne forbindelse til at undersøge muligheden for, at FN's generalsekretær eller FN's højkommissær for menneskerettigheder udpeger en FN's særlige udsending for situationen i Hongkong;

11. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at overvåge og rapportere om forberedelserne til valgene til den lovgivende forsamling (planlagt til september) med særlig vægt på, hvorvidt kandidaterne på diskriminerende vis hindres i at stille op til valget, og hvorvidt den nye nationale sikkerhedslovgivning ikke vil blive anvendt til at hæmme valgprocessen og undergrave Hongkong-befolkningens grundlæggende og politiske rettigheder som tilsikret i forfatningen;

12. gentager sin opfordring til en konsekvent reform med henblik på at gennemføre direkte valg til embedet som regeringsleder og til den lovgivende forsamling, således som det er fastsat i forfatningen, og opfordrer til, at der opnås en aftale om et valgsystem, som i alt er demokratisk, retfærdigt, åbent og gennemsigtigt, og som giver befolkningen i Hongkong ret til at vælge kandidater og til at stille op som kandidat ved valg i udvælgelsesprocessen i forbindelse med alle ledende embeder;

13. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at arbejde hen imod indførelse af passende eksportkontrolmekanismer med henblik på at nægte Kina adgang til teknologier, der anvendes til at krænke menneskerettigheder;

14. opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om en EU-sanktionsordning, der gælder globalt, for krænkelser af menneskerettighederne og opfordrer Rådet til at vedtage målrettede sanktioner og indefrysning af aktiver over for de kinesiske embedsmænd, der er ansvarlige for udformningen og gennemførelsen af politikker, der krænker menneskerettighederne;

15. minder om, at det er vigtigt, at EU fortsætter med at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig sagerne om mindretal i Tibet og Xinjiang, ved hver eneste politiske og menneskerettighedsrelaterede dialog med de kinesiske myndigheder, i overensstemmelse med EU's tilsagn om en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til landet; erindrer endvidere om, at Kina i forbindelse med landets igangværende reformproces og stadig stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig folkeretten om menneskerettigheder ved at undertegne en bred vifte af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor EU til at fortsætte dialogen med Kina for at sikre, at landet lever op til disse forpligtelser;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Folkerepublikken Kinas regering og parlament samt Det Særlige Administrative Område Hongkongs regeringsleder og lovgivende forsamling.

 

Seneste opdatering: 15. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik