Propunere de rezoluţie - B9-0172/2020/REV1Propunere de rezoluţie
B9-0172/2020/REV1

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19

15.6.2020 - (2020/2664(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva‑Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad‑Marius Botoş, Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet‑Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al‑Sahlani, Radka Maxová, Dacian Cioloş, Dragoş Tudorache
în numele Grupului Renew
Jeroen Lenaers, Ioan‑Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea‑Gheorghe Hava, Marian‑Jean Marinescu, Dan‑Ștefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Loránt Vincze, Cristian‑Silviu Buşoi
în numele Grupului PPE
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian‑Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu Manda, Maria Grapini, Corina Crețu
în numele Grupului S&D
Petra De Sutter, Mounir Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana Riba i Giner, Thomas Waitz, Romeo Franz
în numele Grupului Verts/ALE
Elżbieta Rafalska, Cristian Terheş
în numele Grupului ECR
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne‑Sophie Pelletier, José Gusmão
în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2020/2664(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0172/2020
Texte depuse :
B9-0172/2020
Texte adoptate :

B9‑0172/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19

(2020/2664(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 3 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere articolele 4, 9, 26 alineatul (2), 45, 46, 48, 151, 153 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, în special principiile 5, 6, 10, 12 și 16 ale acestuia,

 având în vedere Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor[1],

 având în vedere Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii[2],

 având în vedere Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri[3],

 având în vedere Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară[4],

 având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii[5],

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială[6],

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială[7];

 având în vedere Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE][8],

 având în vedere Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii[9],

 având în vedere Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii[10],

 având în vedere Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”)[11],

 având în vedere Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă[12],

 având în vedere Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii[13],

 având în vedere Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală[14],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „COVID-19 – Către o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea liberei circulații și ridicarea controalelor la frontierele interne” (C(2020)3250),

 având în vedere Declarația comună a partenerilor sociali europeni din domeniul agriculturii – Grupul „Angajatori” al asociațiilor profesionale agricole din UE (GEOPA-COPA) și Federația Europeană a sindicatelor din alimentație, agricultură și turism (EFFAT) – din 15 mai 2020 privind detașarea lucrătorilor sezonieri din țări europene în UE,

 având în vedere declarațiile comune ale partenerilor sociali din sectorul european HORECA – EFFAT și ale asociației Hoteluri, Restaurante și Cafenele (HOTREC), din 11 martie 2020 și 27 aprilie 2020,

 având în vedere Orientările partenerilor sociali din industria producătoare de alimente, EFFAT și FoodDrinkEurope, din 9 aprilie 2020, în vederea protejării sănătății și siguranței lucrătorilor din sectorul alimentar în cursul pandemiei de COVID-19,

 având în vedere Directiva (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană[15],

 având în vedere Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru[16],

 având în vedere Pactul mondial din 2018 pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine, în special obiectivele 5 și 22,

 având în vedere Foaia de parcurs europeană comună pentru ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii bolii provocate de COVID-19,

 având în vedere declarația comună a membrilor Consiliului European de la 26 martie 2020,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 martie 2020 intitulată „Un răspuns coordonat al UE la epidemia de COVID-19” (COM(2020)0112),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 martie 2020 privind orientările referitoare la exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul epidemiei de COVID-19,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 martie 2020 privind COVID-19: „Linii directoare privind punerea în aplicare a restricției temporare a călătoriilor neesențiale către UE, facilitarea modalităților de tranzit pentru repatrierea cetățenilor UE și efectele asupra politicii în domeniul vizelor” (C(2020)2050),

 având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale[17],

 având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare[18],

 având în vedere Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special ODD 3 și 8,

 având în vedere normele fundamentale în domeniul muncii stabilite de Organizația Internațională a Muncii (OIM), precum și convențiile și recomandările acesteia referitoare la condițiile de lucru,

 având în vedere Convenția nr. 184 a OIM (Securitate și sănătate în agricultură),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „Turism și transport în 2020 și ulterior” (COM(2020)0550),

 având în vedere orientările Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) din 24 aprilie 2020, intitulate „COVID-19: revenirea la locul de muncă – adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor”,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât libera circulație a lucrătorilor este un drept al acestora și un principiu fundamental al Uniunii Europene, fiind esențială pentru buna funcționare a pieței interne; întrucât mobilitatea forței de muncă nu ar trebui să fie doar gratuită, ci și echitabilă; întrucât principiul egalității de tratament este consacrat la articolul 45 alineatul (2) din TFUE, care interzice orice discriminare pe motiv de naționalitate între lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă; întrucât acest principiu se aplică în egală măsură lucrătorilor transfrontalieri și celor sezonieri, cărora trebuie să li se garanteze egalitatea de tratament cu lucrătorii care sunt resortisanți ai statului membru gazdă, în conformitate cu legislația UE, fie că este vorba de drepturi egale, condiții de muncă egale sau protecție egală;

B. întrucât lucrătorii transfrontalieri includ persoanele care își exercită dreptul la liberă circulație pentru a lucra într-un stat membru al UE, păstrându-și reședința în alt stat membru, lucrătorii frontalieri și lucrătorii detașați; întrucât un lucrător frontalier este un lucrător care este angajat în zona de frontieră a unui stat membru al UE, dar care revine în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână în zona de frontieră a țării învecinate în care își au reședința și ai cărei resortisanți sunt; întrucât un lucrător detașat este un angajat trimis de angajator pentru a efectua temporar un serviciu într-un alt stat membru al UE, în contextul unui contract de servicii, al unei detașări intra-grup sau al unei închirieri prin intermediul unei agenții temporare; întrucât lucrătorii sezonieri includ resortisanți ai UE și ai țărilor terțe care călătoresc într-un stat membru pentru a locui temporar și a desfășura o activitate în funcție de succesiunea anotimpurilor;

C. întrucât există peste 17 milioane de cetățeni ai UE care locuiesc și muncesc în străinătate într-o altă țară din UE decât cea a cetățeniei lor (3,9 % din totalul forței de muncă în 2018); întrucât în UE există 1,5 milioane de lucrători transfrontalieri; întrucât există peste 2,3 milioane de operațiuni de detașare pentru care serviciile se desfășoară în alt stat membru;

D. întrucât pandemia de COVID-19 constituie o amenințare gravă la adresa sănătății publice, având un impact asupra sănătății și vieții tuturor persoanelor rezidente în UE și asupra sistemelor de sănătate și de îngrijire ale statelor membre; întrucât criza a afectat și mai mult societatea și economia europeană, în special pe lucrătorii și sectoarele aflate în prima linie; întrucât toți lucrătorii sunt afectați, indiferent de statutul lor; întrucât pandemia a evidențiat legătura inerentă dintre echitatea și siguranța mobilității;

E. întrucât numeroși lucrători transfrontalieri și sezonieri sunt esențiali pentru furnizarea de bunuri și servicii esențiale în sectoare economice cheie, cum ar fi agricultura și producția de alimente, transporturile, logistica, construcțiile, serviciile sociale, inclusiv îngrijirea, munca socială și turismul, dar și prelucrarea și ambalarea alimentelor, pescuitul, silvicultura, asistența medicală și cercetarea, industria informatică și farmaceutică, industriile infrastructurilor critice și alte sectoare, fiind vitali pentru orice efort de redresare economică; întrucât modelele de afaceri ale unor agenții de muncă temporară și ale unor angajatori din aceste sectoare pot fi bazate pe reducerea costurilor cu forța de muncă și pe condițiile precare de muncă; întrucât inspectoratele de muncă raportează în mod repetat încălcări ale drepturilor de muncă ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri din aceste sectoare;

F. întrucât lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au fost afectați în mod grav atât de criză, cât și de măsurile luate de statele membre pentru a limita și a preveni răspândirea virusului, în special de închiderea frontierelor, restricțiile temporare și controalele la frontierele interne; întrucât pandemia de COVID-19 a dus la închiderea frontierelor și la încetarea sau suspendarea a numeroase activități economice, ceea ce, la rândul său, a dus la creșterea șomajului și la probleme grave de relocare pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, care au rămas blocați în statele membre unde lucrau, fără venituri, protecție sau transport și, uneori, fără adăpost, acces la asistență medicală sau la alimente;

G. întrucât numeroși lucrători transfrontalieri și sezonieri sunt angajați în baza unor contracte de muncă pe termen scurt, ceea ce le oferă prea puțină siguranță a locului de muncă sau deloc și o acoperire insuficientă sau inexistentă de securitate socială, fiind adesea sub pragul național necesar pentru a beneficia de prestații sociale; întrucât numeroși lucrători transfrontalieri și sezonieri provin adesea din regiuni; minorități sau grupuri sociale sărace și vulnerabile și sunt adesea expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială chiar dacă sunt încadrați în muncă, iar drepturile lor pot fi încălcate de către recrutori, agenții sau angajatori - toate acestea fiind exacerbate de pandemie; întrucât lucrătorii cu contracte pe termen scurt locuiesc adesea în grup, ceea ce face ca distanțarea socială să fie dificil de respectat și crește riscul de infectare; întrucât focarele mari de infecții cu COVID-19 au apărut în sectoare precum producția de alimente și vor continua probabil în sectoarele și locurile de muncă unde distanțarea socială este dificil de respectat dacă nu se introduc măsuri adecvate;

H. întrucât numeroși lucrători transfrontalieri și sezonieri se află într-o situație deosebit de vulnerabilă în ceea ce privește condițiile lor de muncă și sănătatea și siguranța la locul de muncă în contextul crizei CODVID-19; întrucât, în timpul crizei, au fost făcute semnalări alarmante cu privire la încălcarea drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în ceea ce privește condițiile de muncă și de viață, legate de programul de lucru, salariul minim, concedierile abuzive și standardele de sănătate și de siguranță la locul de muncă, cum ar fi lipsa unor instrucțiuni scrise și afișe la locul de muncă, lipsa transportului în condiții de siguranță, lipsa unor condiții de cazare decente, care să respecte cerințele sanitare și măsurile de distanțare socială, presiunea ridicată și modelele de lucru neadaptate, măsurile de detașare și practicile de subcontractare, nerespectarea restricțiilor de carantină și a asistenței pentru repatriere, precum și furnizarea inadecvată de echipamente individuale de protecție (EIP); întrucât aceste încălcări și criza în general au adus la lumină și au agravat precaritatea situației multor lucrători transfrontalieri și sezonieri, precum și lacunele în aplicarea și asigurarea respectării legislației în vigoare privind protecția lor; întrucât mulți lucrători transfrontalieri și sezonieri sunt în practică dependenți de angajatorul lor sau de agenția de muncă temporară, nu numai în privința veniturilor, ci și a locuinței; întrucât numeroși lucrători transfrontalieri și sezonieri au rămas în stradă după ce au fost concediați; întrucât, din cauza situației lor vulnerabile, acești lucrători au dificultăți în a raporta abuzurile sau a lipsi de la lucru dacă sunt bolnavi, nedispunând de suficiente informații sau temându-se să nu-și piardă veniturile, cazarea sau statutul de rezident;

I. întrucât lucrătorii independenți și antreprenorii transfrontalieri au fost, de asemenea, grav afectați de criză; întrucât acțiunile și măsurile luate de statele membre în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a compensa financiar lucrătorii, lucrătorii independenți și antreprenorii s-au bazat în principal pe piața națională a forței de muncă, de multe ori neexistând dispoziții adecvate pentru lucrătorii transfrontalieri angajați sau independenți;

J. întrucât au fost lucrători care s-au îmbolnăvit de COVID-19 și în mai multe state membre unii au decedat; întrucât accesul acestor lucrători la îngrijiri adecvate, la atenție și servicii medicale, precum și la asigurări de sănătate și asigurări sociale, este problematic sau inexistent, și era astfel chiar și înainte de criză; întrucât promovarea și accesul la concediu medical al acestor lucrători reprezintă, de asemenea, o problemă;

K. întrucât Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) a fost înființată în iulie 2019 pentru a sprijini statele membre și Comisia în aplicarea și asigurarea respectării dreptului Uniunii referitor la mobilitatea forței de muncă și la coordonarea securității sociale; întrucât se preconizează ca ELA să-și atingă capacitatea operațională integrală până în 2024;

L. întrucât organizațiile societății civile (OSC) și partenerii sociali au avut un rol esențial în acordarea de ajutor lucrătorilor în timpul crizei, atât în țările lor de origine, cât și în statele membre de angajare;

M. întrucât marea majoritate a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri afectați de efectele economice ale pandemiei de COVID-19 nu au putut avea acces la protecție și securitate socială din cauza coordonării insuficiente între instituțiile de securitate socială din statele membre, problemă agravată de pandemie; întrucât lucrătorii transfrontalieri și sezonieri se află în situații în care nu sunt neapărat eligibili pentru măsuri temporare de sprijin, cum ar fi sistemele de șomaj parțial, indemnizațiile de șomaj ajustate sau măsurile de facilitare a muncii de la domiciliu;

N. întrucât, în timpul crizei, unele state membre au luat măsuri pentru a se ocupa de vulnerabilitățile lucrătorilor migranți transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de pandemie și le-au recunoscut rolul avut în societățile noastre;

O. întrucât lucrătorii frontalieri și regiunile frontaliere ale UE au fost, de asemenea, grav afectate de criză în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, accesul la locul de muncă și regimul de muncă la distanță, precum și insecuritatea juridică în ceea ce privește regimurile fiscale și de securitate socială aplicabile;

P. întrucât, în sectorul agricol european, uneori veniturile sub medie sunt cuplate cu un program de lucru lung, accidente, boli și o participare redusă la programele de educație și formare profesională, în special în cazul lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri; întrucât condițiile precare de muncă din sectorul agricol reprezintă una dintre principalele cauze ale penuriei de forță de muncă din unele state membre;

Q. întrucât nu există un sistem la nivelul UE de colectare sistematică a datelor sau urmărire digitală, care să ofere date adecvate cu privire la numărul total de lucrători transfrontalieri și sezonieri afectați și care să permită lucrătorilor să-și verifice cu ușurință și rapiditate acoperirea de securitate socială și să solicite diferite drepturi acumulate înainte de începerea crizei; întrucât, de prea multe ori, municipalitățile nu dispun de informații cu privire la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri care locuiesc și lucrează în aria lor;

R. întrucât există riscul ca criza să exacerbeze problemele existente în ceea ce privește tratamentul lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri de către unele agenții de recrutare și de către angajatorii locali;

Protecția drepturilor, garantarea siguranței și asigurarea respectării legislației în vigoare

1. salută ghidarea continuă oferită de Comisie în cadrul coordonării în curs a reacției comune a UE la epidemia de COVID-19, în special în ceea ce privește aplicarea principiului egalității de tratament și al nediscriminării, precum și exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în condiții echitabile; subliniază că controalele la frontieră, controalele medicale și restricțiile de deplasare trebuie să rămână proporționale și excepționale și că ar trebui restabilită libertatea de circulație imediat ce este considerată sigură din perspectiva situației epidemice din fiecare țară; reamintește că principiul egalității de tratament nu se limitează doar la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din sectoare și ocupații esențiale, ci se extinde la toți lucrătorii care au nevoie să treacă frontierele interne, având în vedere că sectoarele în cauză sunt deschise și lucrătorilor locali din statul membru gazdă; invită statele membre care nu au făcut încă acest lucru să ridice cât mai curând toate restricțiile de călătorie și măsurile discriminatorii de izolare și carantină pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, pentru a evita penuria de forță de muncă în sectoarele esențiale și în interesul lucrătorilor, garantându-le sănătatea și siguranța;

2. invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru ca lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, precum și antreprenorii și lucrătorii independenți transfrontalieri să beneficieze de o protecție adecvată împotriva COVID-19 și a efectelor sale, inclusiv un acces facil la testare, și să fie informați cu privire la riscuri și la măsurile de precauție care trebuie luate, într-o limbă pe care o înțeleg; solicită, de asemenea, măsuri care să garanteze că sănătatea și siguranța le sunt protejate în timpul călătoriei și că li se oferă condiții decente de locuit, făcând posibilă distanțarea socială la locul de muncă și la locul de cazare, precum și soluții de repatriere care nu sunt pe cheltuiala lucrătorilor, atunci când este necesar; subliniază că legislația în vigoare privind accesul la drepturile sociale, inclusiv exportul acestora, trebuie respectată; subliniază că lucrătorii transfrontalieri și sezonieri nu trebuie lăsați deoparte pentru că și-au exercitat libertatea de circulație în calitate de cetățeni ai UE;

3. invită Comisia și statele membre să sprijine activitatea partenerilor sociali și a OSC care operează activ în acest domeniu, astfel încât toți lucrătorii care rămân blocați pe teritoriul lor ca urmare a crizei sau a altor împrejurări să aibă un acces adecvat și de urgență la serviciile publice, la susținere din partea sindicatelor, la locuințe decente, la echipamente de protecție, la mese și la servicii medicale; salută angajamentul partenerilor sociali de a aborda aspecte specifice diferitelor sectoare în ceea ce privește mobilitatea și drepturile lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri;

4. invită Comisia și statele membre să asigure, în contextul COVID-19, egalitatea de tratament a lucrătorilor sezonieri din țările terțe în raport cu resortisanții UE, conform Directivei 2014/36/UE, reamintind că acești lucrători au aceleași drepturi de muncă și drepturi sociale ca și cetățenii UE;

5. invită Comisia și statele membre să asigure de urgență aplicarea corespunzătoare și asigurarea respectării legislației UE aplicabile în privința drepturilor lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, în special în ceea ce privește dreptul la remunerație egală pentru muncă egală la același loc de muncă, inclusiv prin intermediul inspecțiilor comune naționale și transfrontaliere și al inspecțiilor comune la locul de muncă; insistă că trebuie luate măsuri ferme pentru ca lucrătorii să aibă o înțelegere clară, informații complete și acces neîngrădit la contractele, drepturile și obligațiile lor înainte de plecare, iar contractele să fie puse la dispoziția entităților de protecție a muncii din zona în care lucrează; solicită statelor membre să consolideze capacitatea inspecțiilor muncii și să acorde prioritate sectoarelor în care lucrătorii sunt expuși unor riscuri;

6. invită Comisia să monitorizeze transpunerea în practică a orientărilor sale privind libera circulație a lucrătorilor în timpul epidemiei de COVID-19 și, în special, să prezinte noi orientări specifice pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, antreprenorii și lucrătorii independenți transfrontalieri, angajatori și statele membre în contextul pandemiei, în special în ceea ce privește exercitarea dreptului la liberă circulație în condiții echitabile și la o locuință decentă, condițiile de muncă și de angajare aplicabile și cerințele de sănătate și siguranță, inclusiv necesitatea de a asigura distanțarea socială în timpul transportului, în locuințe și la locul de muncă, protecția și coordonarea sistemelor de securitate socială, accesul la servicii medicale și prestarea acestora, comunicarea unor informații, cum ar fi instrucțiunile scrise și anunțurile afișate la locul de muncă, într-o limbă pe care lucrătorii o pot înțelege, precum și schimbul de bune practici în acest sens; subliniază că partenerii sociali trebuie pe deplin implicați în elaborarea acestor orientări;

7. invită statele membre să asigure locuințe de calitate pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, care ar trebui decuplate de remunerația lor, precum și amenajări decente, spații private și contracte scrise de închiriere verificate de inspecțiile muncii, precum și să stabilească standarde în acest sens;

8. invită Comisia să se asigure, în mod prioritar, că ELA devine pe deplin operațională și că oferă informații relevante cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor fizice în situații de mobilitate profesională transfrontalieră, inclusiv prin intermediul unui site internet unic pentru întreaga UE, care ar trebui să servească drept portal pentru accesarea surselor și serviciilor de informații la nivelul Uniunii și la nivel național; consideră că nu există un proces armonizat de semnalizare a abuzurilor și a problemelor; solicită prin urmare ELA, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre, să creeze un dispozitiv european care să permită raportarea anonimă a abuzurilor suferite de lucrătorii transfrontalieri și să pună în aplicare articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1149 în vederea efectuării unor inspecții comune sau concertate pentru cazurile suspectate de abuz care îi sunt aduse la cunoștință;

9. invită Comisia să propună soluții pe termen lung pentru a face față practicilor abuzive de subcontractare și pentru a proteja lucrătorii sezonieri și transfrontalieri angajați în lanțul de subcontractare și de aprovizionare;

Promovarea unei mobilități echitabile și consolidarea pieței interne

10. invită statele membre și Comisia să se pregătească pentru alte posibile valuri de COVID-19 și solicită încă o dată coordonarea măsurilor naționale la frontiere și elaborarea unor măsuri pentru siguranța lucrătorilor mobili, inclusiv adăposturi sigure; remarcă faptul că trebuie stabilite măsuri permanente privind mobilitatea în situații de urgență, definind și menținând „coridoarele verzi”, completate de măsuri de siguranță și de condiționalități și condiții de călătorie bine stabilite și comunicate corespunzător; subliniază, în acest sens, rolul esențial al autorităților regionale și locale și al instituțiilor transfrontaliere existente, inclusiv în ceea ce privește menținerea și actualizarea periodică a registrelor tuturor lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri înregistrați în localitățile în care își au locuința; subliniază că principiul director al oricărei măsuri adoptate în context de criză și în vederea redresării trebuie să fie sănătatea și siguranța tuturor lucrătorilor, precum și respectarea și aplicarea efectivă a tuturor condițiilor de muncă în vigoare, recunoscând situația deosebit de vulnerabilă a lucrătorilor transfrontalieri și a celor mobili în timpul și după epidemia de COVID-19;

11. reamintește importanța și necesitatea unei bune cooperări cu țările terțe în care există un număr mare de lucrători transfrontalieri, cum ar fi cele din Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Regatul Unit;

12. subliniază necesitatea unei bune cooperări între statele membre în colectarea datelor privind lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, pentru a elimina lacunele din practicile naționale, a obține un acces mai bun la informațiile disponibile și a crea o piață internă a muncii previzibilă și accesibilă; invită ELA să aibă un rol activ în colectarea și coordonarea datelor, pentru a efectua analize privind mobilitatea forței de muncă și evaluări de risc, în conformitate cu sarcinile care îi sunt atribuite în regulamentul de înființare;

13. consideră că, pentru a proteja lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, angajatorii au nevoie, de asemenea, de norme clare și de claritate juridică; invită statele membre să colecteze și să publice pe site-urile internet ale instituțiilor lor naționale informații actualizate cu privire la toate aceste norme, inclusiv cele referitoare la informațiile privind COVID-19 și la restricțiile de călătorie; invită Comisia să analizeze posibilitatea creării unui portal sau a unei aplicații mobile care să poată colecta date de la statele membre, pentru a oferi cetățenilor UE informații corecte și în timp real privind restricțiile de călătorie, opțiunile de călătorie și rutele disponibile în cazul în care măsurile de urgență se reintroduc parțial sau integral;

14. invită Comisia și statele membre să se asigure că lucrătorii transfrontalieri, în special lucrătorii frontalieri și lucrătorii independenți afectați de criză, inclusiv cei care lucrează de la distanță din țara lor de reședință, au acces la securitatea socială, la drepturile lucrătorilor și la regimurile fiscale aplicabile, că știu clar care este autoritatea competentă pentru aplicarea acestora, că pot beneficia de sisteme de șomaj parțial în aceleași condiții ca și ceilalți angajați și că nu sunt afectați negativ în ceea ce privește drepturile lor fiscale sau de securitate socială pe motivul duratei șederii lor în statul membru de reședință ca urmare a pandemiei; solicită ca timpul lucrat ca muncă la distanță în străinătate să fie considerat ca și cum ar fi timp de lucru în țara de angajare;

Reziliența, digitalizarea și transparența

15. invită Comisia să realizeze un studiu de urgență privind situația generală a ocupării forței de muncă și condițiile de sănătate și de siguranță ale lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, inclusiv rolul agențiilor de muncă temporară, al agențiilor de recrutare, al altor intermediari și al subcontractanților, pentru a identifica lacunele de protecție și eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent, cum ar fi cadrul legislativ privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, Directiva 2014/36/UE privind lucrătorii sezonieri și Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară, precum și reziliența în condiții de pandemie; subliniază că lecțiile învățate nu sunt valabile doar pentru criza provocată de CODVID-19, ci trebuie și să consolideze o manieră de a elabora politici pe bază de elemente concrete, pentru a remedia deficiențele legislației UE și a legislațiilor naționale în perioade de criză și în perioade de normalitate;

16. subliniază că statele membre au responsabilitatea de a se asigura că sistemele lor de securitate socială sunt stabile, fiabile și rezistente la crize și că UE oferă norme comune de protecție a drepturilor de securitate socială pentru persoanele care se deplasează în Europa; solicită Președințiilor actuale și viitoare ale Consiliului și statelor membre să colaboreze cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord rapid și echilibrat cu privire la revizuirea propusă a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru a crea norme modernizate și adaptate scopului urmărit, care să promoveze o mobilitate și o protecție socială echitabile pentru toți cetățenii UE, combătând totodată eficient frauda socială și încălcarea drepturilor sociale ale lucrătorilor mobili; invită, în acest sens, statele membre să implementeze de urgență toate componentele Schimbului electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), pentru a asigura o cooperare mai eficientă între instituțiile de securitate socială și o prelucrare digitalizată mai rapidă a cazurilor individuale, în beneficiul persoanelor aflate în situații transfrontaliere;

17. invită Comisia să își actualizeze paginile de internet incluzând situația creată de COVID-19 și să le promoveze în consecință, oferind informații privind drepturile lucrătorilor și legislația națională relevantă pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, precum și detalii privind autoritățile naționale și regionale de protecție a muncii, precum și să desfășoare, în cooperare cu statele membre, campanii de informare și conștientizare adresate lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, cu implicarea partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile, pentru a îmbunătăți diseminarea informațiilor;

18. reiterează importanța unei protecții adecvate a avertizorilor în statele membre, inclusiv a celor din rândul lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri; încurajează statele membre să nu se limiteze la cerințele minime stabilite în Directiva 2019/1937 pentru toți lucrătorii, indiferent de statutul acestora, și să caute modalități de a aplica legislația națională privind protecția avertizorilor în cazul lucrătorilor transfrontalieri sau sezonieri care semnalează abuzuri; subliniază că trebuie incluse în contractele de muncă, în mod transparent, opțiunile disponibile pentru a semnala abuzuri și a beneficia de sprijin, fără teamă de represalii; subliniază că acestor lucrători trebuie să li se asigure accesul la sindicate și la organizațiile societății civile, inclusiv în țara gazdă;

19. consideră că instituirea unui sistem digital dinamic de identificare și schimb de date între statele membre ar putea contribui la facilitarea combaterii abuzurilor, a problemelor legate de drepturile lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri și a muncii nedeclarate, precum și la determinarea nivelului de acoperire al sistemului responsabil de securitate socială; invită Comisia, în acest context, să pregătească o evaluare de impact exhaustivă cu privire la introducerea unui număr european digital de securitate socială, pentru a prezenta o propunere în acest sens;

20. invită statele membre să transpună corect, la timp și cu ambiție Directiva revizuită privind detașarea lucrătorilor, asigurând egalitatea de tratament și protecția deplină a lucrătorilor detașați, în special în ceea ce privește respectarea obligației angajatorului, prevăzută la articolul 3 alineatul (7) din directivă, de a rambursa lucrătorilor detașați sumele plătite pentru cheltuielile suportate efectiv pentru detașare, cum ar fi transportul, cazarea și masa, în conformitate cu dreptul național și/sau cu practicile aplicabile raporturilor de muncă;

21. consideră că Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să se ocupe de problema absenței unor dispoziții clare privind înființarea de agenții de muncă temporară și de recrutare, referitoare la lucrătorii transfrontalieri și sezonieri din UE; reamintește bunele practici care există deja, ca aceste companii să aibă obligații clare de transparență, impuse de organisme administrative specifice;

22. îndeamnă Comisia să se asigure că strategia „de la fermă la consumator” și viitoarea revizuire a politicii agricole comune aduce îmbunătățiri pentru lucrătorii agricoli din Europa, inclusiv pentru cei sezonieri, migranți și alți lucrători mobili;

23. invită Comisia și statele membre să combată imaginea negativă a lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri acolo unde există; ia act de faptul că statele membre de origine au responsabilitatea de a oferi cetățenilor lor care lucrează ca lucrători sezonieri și transfrontalieri acces la informații adecvate privind protecția muncii și protecția socială, asistența în caz de accident de muncă și asistența pentru repatriere și reintegrare, asigurând, în același timp, respectarea drepturilor lor de către agenții de recrutare, subcontractanți și alți intermediari care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor;

°

° °

24 încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

 

Ultima actualizare: 16 iunie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate