Forslag til beslutning - B9-0173/2020Forslag til beslutning
B9-0173/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä, Grace O’Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0169/2020

Procedure : 2020/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0173/2020
Indgivne tekster :
B9-0173/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0173/2020

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

(2020/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongeriges regering og Folkerepublikken Kinas regering om spørgsmålet vedrørende Hongkong af 19. december 1984, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til forfatningen for Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkong, som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til den fælles meddelelse af 22. juni 2016 fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om byggesten til en ny EU-strategi for Kina (JOIN(2016)0030) og til Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om en EU-strategi for Kina,

 der henviser til de fælles rapporter fra Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant af 8. maj 2019 om Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2018 (JOIN(2019)0008), af 24. april 2018 om Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2017 (JOIN(2018)0007), af 26. april 2017 om Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2016 (JOIN(2017)0016), af 25. april 2016 om Det Særlige Administrative Område Hongkong: Årsrapport 2015 (JOIN(2016)0010),

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutningerne af 19. december 2019[1], 12. september 2018[2] og af 16. december 2015[3] om forbindelserne mellem EU og Kina,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Hongkong, navnlig beslutningerne af 18. juli 2019 om situationen i Hongkong[4], af 24. november 2016 om sagen om Gui Minha, den fængslede forlægger i Kina[5], af 4. februar 2016 om sagen om de forsvundne forlæggere i Hongkong[6], og de tidligere henstillinger, navnlig henstillingen af 13. december 2017 om Hongkong, 20 år efter overdragelsen[7],

 der henviser til den kinesiske nationale folkekongres' vedtagelse af den nye nationale sikkerhedslov den 28. maj 2020,

 der henviser til redegørelse af 29. maj 2020 fra næstformanden/Unionens højtstående repræsentant om den seneste udvikling i Hongkong,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at EU går ind for fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet som centrale værdier, der styrer vores mangeårige forbindelser med Folkerepublikken Kina, i overensstemmelse med EU's tilsagn om at opretholde disse værdier i sin optræden udadtil;

B. der henviser til, at den kinesisk-britiske fælleserklæring fra 1984 sikrer, at Hongkong bevarer en høj grad af autonomi i 50 år efter suverænitetsoverdragelsen; der henviser til, at dette også er fastsat i forfatningen for Det Særlige Administrative Område Hongkong fra 1990;

C. der henviser til, at suveræniteten over Hongkong blev overdraget fra Det Forenede Kongerige til Folkerepublikken Kina den 1. juli 1997;

D. der henviser til, at tidligere aftaler om borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt internationale menneskerettighedskonventioner fortsat har fundet anvendelse i Hongkong efter den 1. juli 1997; der henviser til, at Folkerepublikken Kina også har undertegnet og ratificeret internationale aftaler, som sikrer disse rettigheder, og således har anerkendt menneskerettighedernes betydning og universalitet; der henviser til, at Hongkong er part i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

E. der henviser til, at forfatningen fastsætter bestemmelser om beskyttelse af menneskerettighederne og de individuelle frihedsrettigheder; der henviser til, at artikel 27 i Hongkongs forfatning garanterer ytrings-, presse-, trykke-, forenings- og forsamlingsfrihed samt frihed til at gå i optog og demonstrere; der henviser til, at artikel 45 og 68 i forfatningen garanterer, at regeringslederen og alle medlemmer af det lovgivende råd i sidste ende bør vælges ved almindelige valg;

F. der henviser til, at Hongkongs traditionelt åbne samfund har banet vejen for udviklingen af et ægte og uafhængigt civilsamfund, der deltager aktivt og konstruktivt i det offentlige liv i Det Særlige Administrative Område Hongkong;

G. der henviser til, at navnlig siden Occupy-protesten er princippet om "ét land, to systemer" blevet undermineret ved indblanding fra de kinesiske myndigheders side, politiske ledere er blevet fængslet, ytringsfriheden er blevet udhulet, antallet af tvungne forsvindinger er steget, og boghandlere og medier er blevet opkøbt af ejere, der er venligt stemte over for Beijing;

H. der henviser til, at Kinas statsråd den 10. juni 2014 udsendte en hvidbog om praksis med hensyn til "ét land, to systemer"-politikken i Hongkong og understregede, at Det Særlige Administrative Område Hongkongs selvstyre i sidste instans er underlagt den kinesiske regering; der henviser til, at den kinesiske regering har opfordret Hongkongs regering til at indføre en ny nultolerancepolitik over for enhver omtale af "selvbestemmelse" eller "uafhængighed" af hensyn til den nationale sikkerhed og i strid med forfatningen;

I. der henviser til, at Det Særlige Administrative Område Hongkongs regering i februar 2019 fremlagde et forslag til en lov om gerningsmænd på flugt og om gensidig bistand i straffesager (ændring) af 2019 med henblik på at ændre bekendtgørelsen om gerningsmænd på flugt, og at dette forslag mødte massiv modstand fra Hongkongs borgere, herunder dommere, advokater, oppositionspolitikere, rettighedsaktivister, erhvervssammenslutninger og journalister, der siden marts 2019 har givet udtryk for deres protest på mange forskellige måder;

J. der henviser til, at regeringen efter 20 ugers protest den 23. oktober 2019 endelig bekendtgjorde den formelle tilbagetrækning af lovforslaget;

K. der henviser til, at den pandemokratiske lejr vandt en overvældende sejr ved Hongkongs distriktsvalg den 24. november 2019;

L. der henviser til, at den kinesiske centralregering har reageret på protesten fra Hongkongs borgere ved fortsat at optrappe bestræbelserne på at underminere, ugyldiggøre og omstøde forfatningens bestemmelser;

M. der henviser til, at ophævelsen af borger- og menneskerettighederne på det kinesiske fastland, og navnlig undertrykkelsen af uygurmindretallet i Kina, har skabt stigende bekymring på internationalt plan og i Hongkong vedrørende nødvendigheden af effektivt at forsvare Hongkongs frihedsrettigheder mod ulovlig indblanding fra centralregeringen;

N. der henviser til, at Kinas fornægtelse af sine bindende forpligtelser i henhold til den kinesisk-britiske fælleserklæring har skabt tvivl om Kinas pålidelighed og troværdighed i forbindelse med gennemførelsen af folkeretten;

O. der henviser til, at den nationale folkekongres' afgørelse om at pålægge Hongkong en national sikkerhedslov tilsidesætter bestemmelserne i forfatningen;

P. der henviser til, at Hongkongs politi har undgået straf for sine brutale overgreb mod demonstranter i 2019 og 2020;

1. kritiserer på det kraftigste, at den nationale folkekongres har vedtaget den nationale sikkerhedslov for Hongkong, hvilket er en krænkelse af Kinas forpligtelser i henhold til den kinesisk-britiske fælleserklæring og af Hongkongs forfatning og effektivt fjerner Hongkongs høje grad af autonomi og ophæver princippet om "ét land, to systemer";

2. udtrykker sin fortsatte støtte til demokratibevægelsen i Hongkong og opfordrer Hongkongs regering til at frafalde alle anklager mod fredelige demonstranter og at opgive alle repressive foranstaltninger mod borgere fra Hongkong, der udøver deres ytringsfrihed, herunder bl.a. Martin Lee, Margaret Ng, Lee Cheuk-yan, Benny Tai, Jimmy Lai, Albert Ho og Leung Kwok-hung;

3. udtrykker bekymring over ophævelsen af journalisters rettigheder og det hidtil usete pres på den frie mediedækning i Hongkong;

4. udtrykker voksende bekymring over den øgede risiko, som ikrafttrædelsen af den nationale sikkerhedslov indebærer for titusindvis af EU-borgere i Hongkong;

5. insisterer på, at Kinas centralregering igen overholder den kinesisk-britiske fælleserklæring og Hongkongs forfatning og gennemfører Hongkongs forfatning fuldt ud, bl.a. ved endelig at indføre almindelig valgret;

6. opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje at indbringe en sag for Den Internationale Domstol om, at Kinas beslutning om at pålægge Hongkong den nationale sikkerhedslov krænker den kinesisk-britiske fælleserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

7. advarer om, at krænkelsen af Hongkongs høje grad af autonomi og dets frihed vil undergrave det internationale samfunds vilje til at stole på Kina som partner og også vil sætte spørgsmålstegn ved Hongkongs fremtidige rolle som et vigtigt globalt finanscenter;

8. bemærker, at Kinas politik, som bevæger sig væk fra princippet om "ét land, to systemer" til en tilgang baseret på "to enheder, én hersker", i vidt omfang har fremmedgjort befolkningen i Taiwan, og understreger sin vilje til at samarbejde med relevante partnere med henblik på at bidrage til at styrke demokratiet i Taiwan;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen, næstformanden/Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaterne til aktivt at arbejde for, at FN's generalsekretær eller FN's højkommissær for menneskerettigheder udpeger en særlig FN-udsending for situationen i Hongkong og således tilslutter sig initiativet fra formændene for udenrigsudvalgene i Det Forenede Kongerige, Canada, Australien og New Zealand;

10. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, til at indkalde til et "Arria-møde" for at drøfte situationen i Hongkong med aktivister, repræsentanter for NGO'er og FN's særlige rapportører;

11. opfordrer EU til at støtte oprettelsen af en international kontaktgruppe om Hongkong med henblik på at overvåge situationen på stedet og koordinere indsatsen med internationale partnere, navnlig med Det Forenede Kongerige;

12. opfordrer Rådet, og navnlig det kommende formandskab for Rådet, til i 2020 at færdiggøre arbejdet med en global EU-sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, som Parlamentet støttede i sin beslutning af 14. marts 2019[8];

13. opfordrer EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at arbejde hen imod indførelsen af passende eksportkontrolmekanismer med henblik på at nægte Kina, og navnlig Hongkong, adgang til teknologier, der anvendes til at krænke grundlæggende rettigheder;

14. opfordrer medlemsstaterne til nøje at overveje, hvordan man kan undgå økonomisk, og navnlig teknologisk, afhængighed af Kina, herunder i deres beslutninger om udvikling af deres 5G-net;

15. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at anvende de relevante EU-retningslinjer for menneskerettigheder, mobilisere alt diplomatisk personale til resolut at reagere på anholdelser og domfældelser af aktivister, herunder ved at sikre overvågning af retssager, anmode om fængselsbesøg og række ud til de relevante myndigheder for at opfordre dem til at løslade dem, der er tilbageholdt eller dømt for fredeligt at have udøvet deres ytringsfrihed;

16. opfordrer indtrængende næstformanden/Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaternes delegationer til nøje at overvåge og regelmæssigt at aflægge rapport om valgforberedelserne til det lovgivende råd (LegCo), der for øjeblikket er berammet til september, idet der tages særligt hensyn til, hvorvidt kandidater på uretfærdig vis bliver forhindret i at stille op, enten på grund af proceduremæssige hindringer eller ubegrundede retssager, og samtidig at undersøge, om alle har adgang til at deltage i forsamlinger i forbindelse med valgkampen, og om vælgerne er i stand til at stemme frit;

17. opfordrer den kinesiske centralregering til at afstå fra afpresning af europæiske virksomheder for at få dem til at støtte den nationale sikkerhedslov;

18. opfordrer de kinesiske myndigheder til at afstå fra at betegne international støtte til Hongkongs selvstyre og Hongkongs frihed som en såkaldt "indblanding i indre anliggender", da disse bekymringer vedrører bindende internationale forpligtelser for Kina;

19. gentager sin opfordring til omgående at løslade forlæggeren Gui Minhai, der er svensk statsborger;

20. opfordrer medlemsstaterne til også at indføre en effektiv "redningsplanke" for de forkæmpere for Hongkongs frihedsrettigheder, der risikerer at blive udsat for forfølgelse og har behov for beskyttelse gennem politisk asyl;

21. insisterer på, at situationen i Hongkong og EU's holdning om at forsvare Hongkongs høje grad af autonomi skal behandles på topmødet mellem EU og Kina i juni 2020 og også på det møde mellem EU og Kina, der oprindeligt var planlagt til at findes sted i september i Leipzig;

22. minder om, at det er vigtigt, at EU fortsætter med at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina i enhver politisk dialog og dialog om menneskerettigheder med de kinesiske myndigheder i overensstemmelse med EU's tilsagn om at tale med én stærk, klar og fælles stemme i forbindelse med sin tilgang til landet; minder endvidere om, at Kina har undertegnet en lang række af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor EU til at fortsætte dialogen med Kina for at sikre, at landet lever op til disse forpligtelser;

23. pålægger Kommissionen at underrette de kinesiske myndigheder om, at Parlamentet vil tage menneskerettighedssituationen i Kina, herunder i Hongkong, i betragtning, når det anmodes om at godkende en omfattende investeringsaftale eller fremtidige handelsaftaler med Kina;

24. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til orientering til regeringen i Det Særlige Administrative Område Hongkong og Folkerepublikken Kinas regering.

 

Seneste opdatering: 15. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik