Forslag til beslutning - B9-0174/2020Forslag til beslutning
B9-0174/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison, Marco Campomenosi
for ID-Gruppen

Procedure : 2020/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0174/2020
Indgivne tekster :
B9-0174/2020
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0174/2020

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi

(2020/2665(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til grundloven for Det Særlige Administrative Område (SAR) Hongkong, som blev vedtaget den 4. april 1990 og trådte i kraft den 1. juli 1997,

 der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 18. juni 2020 om Kinas nationale sikkerhedslov for Hongkong og nødvendigheden af, at EU forsvarer Hongkongs høje grad af autonomi,

 der henviser til den fælles erklæring fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Folkerepublikken Kinas regering af 19. december 1984 om spørgsmålet vedrørende Hongkong, også kaldet den kinesisk-britiske fælleserklæring,

 der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Hongkong, 20 år efter overdragelsen[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at der i sommeren 2019 i Det Særlige Administrative Område Hongkong startede masseprotester mod et lovforslag om gerningsmænd på flugt og gensidig bistand i straffesager, der bl.a. ville have givet mulighed for udlevering af fanger til Folkerepublikken Kina; der henviser til, at modstandere af denne lov frygtede, at den ville undergrave Hongkongs liberale retssystem, som hidtil i vid udstrækning har været uafhængigt af det kinesiske retssystem i henhold til princippet om "ét land, to systemer"; der henviser til, at regeringen for Det Særlige Administrative Område Hongkong siden har trukket den kontroversielle lov tilbage;

B. der henviser til, at det kinesiske kommunistparti den 28. maj 2020 i den nationale folkekongres i Beijing uden deltagelse af Hongkongs parlament vedtog en national sikkerhedslov, som gør oppositionelle aktiviteter strafbare og desuden muliggør indsættelsen af sikkerhedsstyrker i Hongkong; der henviser til, at dette førte til nye demonstrationer i Hongkong, som resulterede i yderligere sammenstød mellem politi og demonstranter og talrige anholdelser;

C. der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) på trods af sin kritik af begivenhederne i forbindelse med den nationale sikkerhedslov i den sidste tid har ført en eftergivende politik over for den kinesiske regering ved angiveligt at udvande elementer af en central rapport om desinformation efter pres fra Beijing; der henviser til, at der derfor bør stilles spørgsmålstegn ved EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

D. der henviser til, at der ikke må rejses tvivl om Folkerepublikken Kinas territorielle integritet og den fælles erklæring fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Folkerepublikken Kinas regering om Hongkong-spørgsmålet;

E. der henviser til, at en tværpolitisk international koalition af omkring 900 parlamentarikere og politiske beslutningstagere fra mere end 40 lande, som ledes af Hongkongs tidligere guvernør lord Patten og den tidligere britiske udenrigsminister sir Malcolm Rifkind, indtil videre har udsendt en erklæring, der fordømmer Beijings ensidige indførelse af national sikkerhedslovgivning i Hongkong, og hvori det hedder, at "hvis det internationale samfund ikke kan stole på, at den kinesiske regering vil holde sit ord hvad Hongkong angår, vil det også have svært ved at fæste lid til dens løfter på andre områder"[2];

1. udtrykker bekymring over den nuværende situation for så vidt angår vedtagelsen af den nationale sikkerhedslov den 28. maj 2020 i det nationale Folkekammer, da denne ensidige beslutning krænker princippet om "ét land, to systemer" og således undergraver Hongkongs autonome rettigheder som et særligt administrativt område;

2. frygter, at afgørelsen fra det nationale Folkekammer endnu en gang vil bringe Hongkong i en ustabil situation og føre til flere protester; minder Folkerepublikken Kinas regering om, at den kontroversielle lov om gerningsmænd på flugt og gensidig bistand i straffesager allerede er trukket tilbage, og at den nationale sikkerhedslov vil få langt mere vidtrækkende følger og i betragtelig grad vil forringe Hongkongs status som et autonomt område i det internationale samfund med økonomiske konsekvenser for Folkerepublikken Kina til følge;

3. støtter enhver form for fredelig protest og fordømmer voldsanvendelse fra begge parter; understreger, at begge parter bør forsøge at finde fælles fodslag med henblik på at løse situationen på fredelig vis; håber, at Folkerepublikken Kinas regering for at gyde olie på vandene vil imødekomme demonstranternes krav ved at garantere, at Hongkong vil forblive et særligt administrativt område;

4. understreger, at alle medlemsstater bør udvikle deres udenrigspolitiske forbindelser med Kina bilateralt, og at ingen ensidige EU-beslutninger kan så tvivl om dem; understreger, at EU-Udenrigstjenesten og kommissær Borrell er blevet kritiseret voldsomt for angiveligt at have anlagt en eftergivende politik over for den kinesiske regering, således som det fremgår af EU-Udenrigstjenestens særberetning om desinformation under covid-19-krisen, der synes at være blevet væsentligt ændret og udvandet efter pres fra Beijing; er derfor overbevist om, at EU-Udenrigstjenesten ikke repræsenterer medlemsstaternes respektive udenrigspolitiske interesser;

5. understreger, at Kinas integritet ikke må kompromitteres af tredjeparter; understreger endvidere, at den kinesisk-britiske fælleserklæring om Hongkong skal respekteres af alle parter;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen, medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Det Særlige Administrative Område Hongkongs regering og lovgivende råd og Folkerepublikken Kinas regering.

 

Seneste opdatering: 15. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik