Процедура : 2020/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0175/2020

Внесени текстове :

B9-0175/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Гласувания :

PV 19/06/2020 - 12

Приети текстове :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0175/2020</NoDocSe>
PDF 172kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>комисия по транспорт и туризъм:</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Робертс Зиле, Карло Фиданца</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0175/2020

Резолюция на Европейския парламент относно транспорта и туризма

(2020/2649(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че туризмът е междусекторна икономическа дейност с широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното развитие;

Б. като има предвид, че секторът на туризма осигурява заетост на 22,6 милиона души, 11,2% от общата заетост в ЕС, и че през 2019 г. е допринесъл с 9,5% за БВП на ЕС, както и че насърчава балансирана регионална структура и има положително въздействие върху регионалното развитие;

В. като има предвид, че туризмът включва сложна верига за създаване на стойност от много заинтересовани страни, която има пряка връзка с дейностите, свързани с превоза на пътници;

Г. като има предвид, че от всички основни икономически сектори секторите на транспорта и туризма са най-силно засегнати от COVID-19;

Д. като има предвид, че с приемането на съобщението, озаглавено „Туризъм и транспорт през 2020 г. и след това“, и на пакета за туризма и транспорта от 13 май 2020 г., Комисията предприе първата необходима стъпка за подкрепа на възстановяването на нашите ценни сектори на транспорта и туризма от епидемията от COVID-19;

Е. като има предвид, че измина много време, откакто през юни 2010 г. Европейската комисия прие съобщението „Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“, в което се определя нова стратегия и план за действие за туризма в ЕС;

Планове за възстановяване на европейския туризъм и транспорт след епидемията от COVID-19

1. признава, че транспортният сектор е един от секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза с COVID-19, и поради това отправя искане за конкретна подкрепа, включително за дружествата за товарен автомобилен транспорт, като им се предоставят кредитни линии, за да се справят с липсата на ликвидност;

2. подчертава, че в плановете за възстановяване за транспорта, заедно с подкрепата за запазване на съществуващите транспортни сектори, подкрепата следва също така да бъде насочена към иновативни възможности за растеж, като например „хиперлуп“ връзки между основните градове на Европа като финансово достъпна, чиста и бърза алтернатива на въздушния превоз на къси разстояния;

3. подчертава, че в настоящите условия на криза, когато много транспортни дружества се борят за оцеляване, е изключително важно да се предотврати и опази стратегическата транспортна инфраструктура, като например пристанищата и железниците, от поглъщания от чуждестранни дружества, особено от Китай, и внимателно да се разгледа действителният обхват на китайските инвестиции в стратегически европейски транспортни сектори;

4. счита, че е необходимо бързо краткосрочно подпомагане на секторите на транспорта и туризма, за да се гарантира тяхното оцеляване, а прилагането на мерки, които дават на туристите увереност да пътуват отново до Европа и в рамките на Европа, е наложително за дългосрочната устойчивост на сектора; подчертава, че настоящата криза също така представлява историческа възможност за модернизиране на туризма в ЕС и той да започне да бъде разглеждан като истинска промишлена екосистема със собствени цели за инвестиции, човешки капитал, потребности от технологични иновации и показатели за изпълнение;

5. приветства съобщението, озаглавено „COVID-19 – Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на граничния контрол по вътрешните граници“, прието от Комисията като част от пакета, и предложението за поетапен и координиран подход с цел връщане към неограниченото свободно движение на хора;

6. потвърждава значението на принципа за недопускане на дискриминация при постепенното премахване на националните и трансграничните ограничения и подчертава първостепенното значение на избягването на некоординирани двустранни споразумения между отделните държави членки, обсъждани извън рамката на Европейския съюз (т.нар. туристически коридори), които биха оказали допълнително въздействие върху икономиката на тези държави членки, които са особено засегнати от здравната криза, и особено върху туристическия им сектор, за да се запази целостта на единния пазар и свободата на движение;

7. подчертава, че трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че когато дадена държава членка реши да позволи пътуване на своята територия, тя не следва да взема предвид подобните епидемиологични условия, а реалния капацитет на държавите членки да гарантират спазването на здравните протоколите, както е посочено в насоките на Комисията;

8. предвид трудното положение, в което се намира секторът на плажния туризъм, призовава Европейската комисия да преразгледа Директива 2006/123/ЕО, по-специално във връзка с процедурите за издаване на разрешения за използване на публично морско имущество, за да се гарантира непрекъснатост на дейността и възобновяване на инвестициите;

9. изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че няколко държави членки неотдавна наложиха едностранни и изключително разрушителни мерки, които поставят голяма тежест не само върху функционирането на единния пазар и върху живота на милиони граждани на ЕС, но също така нанасят допълнителен удар върху туризма и доверието; поради това настоятелно призовава Комисията да предотврати прилагането на всякакви дискриминационни и неепидемиологични мерки от страна на държавите членки, които само подкопават целостта на Шенгенското пространство и възпрепятстват бързото възстановяване на европейския сектор на пътуванията и туризма; приветства инициативата на Европейската комисия за осигуряване на постоянен поток от стоки, особено храни и медицински изделия, в целия ЕС и всички инициативи, насочени към гарантиране на пълноценното функциониране на вътрешния пазар на ЕС без неоправдани проверки и забавяне;

10. отчита важната роля, която международните пътници играят в нашия туризъм всяка година; поради това призовава Комисията и държавите членки постепенно да отменят прилаганите по външните граници на Съюза ограничения за неналежащи пътувания преди летния сезон на 2020 г., без да се засяга общественото здраве и безопасност и като се вземе предвид епидемиологичната ситуация във всяка трета държава;

11. приветства съобщението на Комисията, озаглавено  „Насоки относно постепенното възстановяване на транспортните услуги и свързаността – COVID-19“, както и насоките, основани на рамка от принципи и общ инструментариум, които ще помогнат за подновяване на всички видове транспортни услуги в целия ЕС чрез предприемане на координирани, недискриминационни и пропорционални мерки;

12. призовава Комисията и държавите членки да постигнат споразумение за временни, пропорционални и ясно свързани с епидемията от COVID-19 некарантинни мерки, базирани на научни доказателства и надеждна оценка на риска, следвайки международните стандарти, определени от надеждни източници, като например Световната здравна организация (СЗО) или Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC);

13. подчертава колко е важно да се гарантира взаимно признаване на мерките, договорени на равнище ЕС, за възобновяване на пътуванията в ЕС и международните пътувания; подчертава освен това, че прилагането на противоепидемични мерки, както и тяхното облекчаване, в нито един момент не трябва да води до намаляване на високите стандарти на ЕС за безопасност и сигурност в областта на транспорта;

14. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки на ЕС за постепенно възoбновяване на туристическите услуги и за санитарни протоколи в обектите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството – COVID-19“, и настоятелно призовава държавите членки да споделят тези насоки с компетентните органи на регионално и местно равнище; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да подкрепят финансово сектора на пътуванията и туризма при изпълнението на тези мерки в пълно сътрудничество с туристическата и пътническа индустрия;

15. призовава Комисията да предложи общи правила на ЕС за условията за ваучерите, издадени в резултат на COVID-19, които винаги да подлежат на доброволно приемане от потребителите, и без да се засяга задължението на дружествата да възстановяват разходите на пътуващите съгласно действащото законодателство на ЕС, с цел ваучерите да станат по-привлекателни и жизнеспособни, както и да се предотврати прилагането на друго разпокъсано прилагане, което да доведе до различно третиране на потребителите и до нарушаване на конкуренцията на пазара на транспорта и туризма; освен това настоятелно призовава Комисията да използва всички средства, с които разполага, за да гарантира правилно изпълнение и еднакво прилагане на правото на ЕС, и да насърчава използването на хармонизирани правила за доброволни ваучери;

16. призовава Комисията и държавите членки да проверят спазването от страна на онлайн туристическите агенции на действащите национални разпоредби по отношение на отмяната и възстановяването на средствата за резервации, за да се гарантира пълна защита на потребителите и икономическа устойчивост на МСП;

17. призовава Комисията, публичните органи на държавите членки и заинтересованите страни да си сътрудничат с цел създаване във възможно най-кратък срок на подходящи и общи планове за готовност за евентуална втора вълна от инфекции с COVID-19, като се обърне внимание на мерките за превенция и контрол на инфекциите в сектора на пътуванията и туризма;

18. призовава Комисията да стартира специална комуникационна кампания на ЕС относно пътуванията и туризма, насочена към насърчаване на пътувания в рамките на ЕС, възстановяване на доверието на гражданите в пътуването и туризма по време на COVID-19, образоване на туристите относно съществуващите мерки в областта на здравето и безопасността и изграждане на устойчиви и сближаващи ценности чрез „европейска туристическа марка“; призовава понятието „безопасно и интелигентно местоназначение“ да бъде от основно значение за гарантиране на развитието на устойчив, отговорен и достъпен туризъм;

Засилена солидарност и координация в туристическия сектор в ЕС

19. припомня, че туризмът е от голямо значение като източник на икономически растеж, регионално развитие и заетост, че след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. ЕС има подпомагаща компетентност, чиято цел е координиране и допълване на действията в тази област от страна на държавите членки[1];

20. приветства предложението на Комисията за организиране на европейска среща на високо равнище относно туризма с участието на институциите на ЕС, промишлеността, региони, градове и заинтересовани страни, с цел да се обмисли бъдещият европейски туризъм, и подкрепя разработването на пътна карта за 2050 г. за устойчива, иновативна и издръжлива европейска екосистема в областта на туризма („Европейска програма за туризъм за 2050 г.“); поради това призовава Комисията през 2021 г. да приеме нова стратегия и план за действие за туризма в ЕС въз основа на резултатите от този диалог, за да запази позицията на Европа като водеща дестинация чрез „европейска туристическа марка“;

21. приветства инициативата на Комисията за предоставяне на гъвкавост съгласно правилата за държавната помощ; при все това настоява за ясни и специфични секторни насоки за транспорта и туризма, за да се даде възможност за ефективна координация между всички държави членки и да се гарантира, че националните схеми за компенсация се използват по еднакъв начин и се въвеждат за ограничена продължителност, своевременно и пропорционално, с цел справяне със загубите, причинени от епидемията от COVID-19, без неправомерно нарушаване на конкуренцията;

22. приветства предложението за план за възстановяване на ЕС, представено от Комисията на 27 май 2020 г., което включва увеличен дългосрочен бюджет на ЕС (МФР за периода 2021 – 2027 г.) и нов инструмент за възстановяване „Next Generation EU“ в размер на 750 милиарда евро, както и признаването, че туризмът е една от най-важните икономически дейности, сериозно засегнати от кризата с COVID‑19, и че туристическата екосистема ще се нуждае от инвестиции в размер на 161 милиарда евро;

23. призовава Комисията да отдаде необходимото значение на туристическия сектор в пакета за възстановяване и да издаде насоки, за да се гарантира бърз достъп до финансиране по текущи и предстоящи програми по начин, който не е възпрепятстван от непропорционална административна тежест;

24. призовава Комисията и държавите членки спешно да подкрепят предприятията, и особено МСП, в управлението на тяхната ликвидност, за да им се помогне да запазят работните си места, и да намалят ненужната административна тежест; във връзка с това приветства новата инициатива SURE на Комисията, чиято цел е да се покрият разходите на националните краткосрочни схеми за работа, като се даде възможност на дружествата да запазят работни места и да поддържат резерви от парични средства;

25. призовава за хоризонтална европейска стратегия за възстановяване на МСП, която да ги подкрепи чрез намаляване на бюрокрацията и разходите за достъп до финансиране и чрез насърчаване на инвестициите в стратегически вериги за създаване на стойност в съответствие със Зеления пакт; припомня необходимостта от извършване на необходимите корекции, за да се спазят новите мерки за опазване на здравето и безопасността, като се осигурят значителни инвестиции, за да се гарантира безопасност на потребителите и спазване на социалното дистанциране, както и други подходящи предпазни мерки;

26. подчертава значението на засиленото сътрудничество между органите на ЕС, националните, регионалните и местните органи и всички заинтересовани страни с оглед на решаването на междусекторните въпроси, свързани с туризма; във връзка с това призовава Комисията да разработи стратегия на ЕС за туризма, включваща ясен план за действие с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, в която да се предложи на държавите членки да определят ясни, стратегически, оперативни и ориентирани към резултатите цели;

27. припомня значението на намаляването на прекомерното регулиране в законодателството относно единния пазар на туристически услуги с цел премахване и предотвратяване на регулаторни противоречия и дублиране, чрез осигуряване на по-добра координация на политиките и законодателството, засягащи туристическия сектор;

28. призовава Комисията да издаде насоки въз основа на най-добрите практики в туристическия сектор в случай на криза при пандемия, да гарантира подходяща финансова подкрепа и да улесни разработването и координацията на подходящи онлайн платформи, където заинтересованите страни могат да обменят най-добри практики и да споделят информация; подчертава, че всички видове обмен на най-добри практики следва да бъдат насърчавани и подкрепяни от Комисията;

29. приветства усилията на Комисията да помага на държавите членки при координирането на помощта и консулските операции по репатриране на граждани на ЕС в целия свят; освен това отправя искане към Комисията да направи оценка на начина, по който действащото законодателство на ЕС и законите в държавите членки са отговорили на тези операции по репатриране, и да проучи допълнителни възможности за бързо и ефективно участие, ако в бъдеще възникнат подобни ситуации;

Към насочен към бъдещето туристически сектор в ЕС:

30. подчертава, че туристическият сектор е силно зависим от транспортния сектор и че следователно подобряването на достъпността и свързаността на всички видове транспорт, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност във всички транспортни сектори (автомобилен, железопътен, въздушен, морски и речен), със сигурност ще окаже значително въздействие върху укрепването на туристическия сектор в ЕС;

31. подчертава необходимостта всички държави членки да разполагат с мрежа от развита, модерна и безопасна инфраструктура, за да се улесни пътуването в целия ЕС, и периферните държави членки да станат по-достъпни за вътрешноевропейски и международни туризъм; поради това призовава Комисията да извърши проверки за пригодността на съществуващата инфраструктурна мрежа и да предложи незабавни допълнителни мерки в най-слабо развитите области, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с подходящо планиране за завършване на цялата основна трансевропейска транспортна мрежа до 2030 г. и на всеобхватните мрежи до 2050 г., като се укаже графикът и наличието на бюджетни средства, с по-специално внимание към трансграничните участъци, особено в държавите членки, които не напредват в тези области;

32. призовава Комисията да създаде рамка за мониторинг, включваща междинни цели за оценка на постигнатия от държавите членки напредък, да следва систематичен и единен подход с фиксирани крайни срокове за държавите членки, които да предоставят обратна информация за завършените сегменти, и да предприеме подходящи мерки при преразглеждането на Регламента за TEN-T, за да се подобри дългосрочното планиране на поддръжката от страна на държавите членки;

33. призовава Комисията да проучи осъществимостта и потенциалните ползи от механизъм за управление на кризи за туристическия сектор в ЕС, за да се отговори адекватно и бързо не само на настоящата епидемия от COVID-19, но също така и за подготовка за бъдещи предизвикателства от същия или подобен характер и мащаб; подчертава, че е важно да се включат решения за финансиране на краткосрочен недостиг на финансови средства, както и да се предвидят средносрочни и дългосрочни рамки и стратегии, които да бъдат задействани;

34. предлага включване на пълен набор от „изпитани и одобрени“ мерки и пакет от съобразени с бъдещето решения, които да се прилагат бързо в отговор на кризисни ситуации, включително набор от насоки, предназначени единствено за секторите на туризма и транспорта; припомня значението на по-нататъшното развитие на капацитета за подкрепа и допълване на действията на държавите членки по време на криза с цел защита на работниците, подпомагане на дружествата и гарантиране на безопасността на пътниците; подчертава освен това необходимостта да се работи в тясно сътрудничество с всички съответни заинтересовани страни, с цел да се обърне внимание на всички особености и характеристики на съответните сектори на транспорта и туризма;

35. изтъква значението на общ подход на ЕС за запазване на конкурентоспособността на сектора чрез подобряване на неговата комуникационна стратегия по отношение на гражданите; подчертава освен това координиращата роля на ЕС за сектора на туризма, която следва да бъде подобрена чрез предприемане на инициативи с добавена стойност за ЕС и допълнително улесняване на обмена на най-добри практики между държавите членки; призовава за намаляване на административната и фискалната тежест, подкрепа за създаването на предприятия и насърчаване на трансграничните продажби и услуги;

36. счита, че появата на нови технологии и по-нататъшната цифровизация биха увеличили значително привлекателността на сектора на пътуванията и туризма, както и че удобните за потребителите платформи и новите бизнес модели биха засилили растежа, конкурентоспособността и просперитета на сектора; поради това счита, че редовното обучение и преквалификацията на съществуващата работна сила в сектора изглеждат от първостепенно значение, като се обръща специално внимание на цифровите умения и иновативните технологии;

37. посочва, че е важно да се насърчава устойчивият туризъм, който допринася за създаването на работни места, опазването и възстановяването на природните екосистеми, както и за растежа и конкурентоспособността, въз основа на нови бизнес модели; призовава Комисията да улесни достъпа до интелигентно и устойчиво финансиране от ЕС за заинтересованите страни в областта на туризма; потвърждава, че това финансиране следва да подкрепя разработването на иновативни висококачествени туристически продукти и услуги и да допринася в по-голяма степен за устойчивостта, пътуванията извън сезона и географската разпръснатост на туристическите потоци; счита, че трябва да се осигури подкрепа и координация на равнището на Съюза за подобряване на администрирането на туризма на национално, регионално и местно равнище, наред с другото чрез въвеждане на сертифициране на устойчивостта в туризма;

38. подчертава значението на туризма за някои страни и географски райони от ЕС, където свързаните с туризма услуги често заемат основно място в сферата на заетостта и са един от главните източници на доходи за местното население; призовава Комисията да разработи специфични мерки, когато се възстановяват свободата на движение и транспортните връзки между най‑отдалечените територии и островите и континенталната част на ЕС; посочва, че за тези региони е изключително важно да има специални коридори за връзка и допълнителна финансова и административна подкрепа; подчертава, че е важно да се постави акцент върху крайбрежния и морския туризъм в стратегията и инициативите на ЕС в областта на туризма, включително възможности за финансиране и инструменти за популяризиране и комуникация, както и да се укрепи функционирането на съответните пазари чрез специално разработени политики в сътрудничество с местните заинтересовани страни и органи в съответните дестинации;

39. припомня, че на културния туризъм се падат 40% от целия европейския туризъм; поради това призовава Комисията да предложи на държавите членки ясни стратегически, оперативни и ориентирани към резултатите цели в следващия работен план за културата, както и да подобри настоящата стратегическа рамка за културата; подчертава, че инвестициите в културни обекти следва да се разглеждат и третират като ресурс за подобряване на конкурентоспособността и растежа на местно равнище, без да се забравя вътрешно присъщата им стойност като част от нашето културно наследство, което трябва да бъде защитено, особено от изменението на климата и масовия туризъм;

40. подчертава ползите от селския туризъм и призовава Комисията да продължи да насърчава и подкрепя инициативи, които биха генерирали допълнителен източник на приходи за селските райони, възможности за работа, предотвратяване на обезлюдяването и увеличаване на социалните ползи; подчертава ролята, която може да играе Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), особено програмата LEADER, за подкрепа на инициативи за местен и селски туризъм, и призовава тази програма да бъде адекватно финансирана за програмния период 2021 – 2027 г.;

41. изтъква значението на здравния туризъм, включващ медицински, балнеоложки и свързан с общото благоденствие туризъм; призовава Комисията да насърчава, когато е целесъобразно, европейската здравна профилактика, балнеологията, устойчивия, планинския и медицинския туризъм; подчертава необходимостта от допълнителни инвестиции за подобряване на инфраструктурата за устойчив туризъм и значението на повишената видимост на европейските курорти за балнеоложки и свързан с общото благоденствие туризъм; призовава Комисията да планира допълнително научно обосновани възможности за финансиране, тъй като медицинският туризъм може да допринесе за намаляване на разходите за здравеопазване чрез превантивни мерки и да намали потреблението на фармацевтични продукти, както и допълнително да подобри устойчивостта и качеството на работната сила;

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, на председателя на Европейския съвет и на ротационното председателство на Съвета.

[1]  Член 195, параграф 1 от ДФЕС: „Съюзът допълва действията на държавите членки в сектора на туризма, по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза в този сектор“.

Последно осъвременяване: 17 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност