Procedure : 2020/2649(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0175/2020

Indgivne tekster :

B9-0175/2020

Forhandlinger :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Afstemninger :

PV 19/06/2020 - 12

Vedtagne tekster :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0175/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 52k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>Transport- og Turismeudvalget:</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0175/2020

Europa-Parlamentets beslutning om transport og turisme

(2020/2649(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at turisme er en tværgående økonomisk aktivitet med vidtrækkende konsekvenser for økonomisk vækst, beskæftigelse og social udvikling;

B. der henviser til, at turistbranchen beskæftiger 22,6 mio. mennesker, 11,2 % af den samlede beskæftigelse i EU, og at den bidrog med 9,5 % til EU's BNP i 2019, fremmer en afbalanceret regional struktur og har en positiv indvirkning på den regionale udvikling;

C. der henviser til, at turisme består af en kompleks værdikæde af mange aktører med en direkte forbindelse til passagertransport;

D. der henviser til, at transport- og turistbranchen blandt alle større økonomiske sektorer har været hårdest ramt af covid-19;

E. der henviser til, at Kommissionen vedtog sin meddelelse om turisme og transport i 2020 og derefter samt pakken om turisme og transport den 13. maj 2020 og dermed tog det første nødvendige skridt til at støtte genoprettelsen af dent værdifulde transport- og turistbranche i kølvandet på covid-19-udbruddet;

F. der henviser til, at det er meget længe siden, at Kommissionen vedtog meddelelsen "En ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" i juni 2010, som indeholder en ny strategi og handlingsplan for turisme i EU;

Genopretningsplaner for turisme og transport i EU efter covid-19-udbruddet

1. anerkender, at transport er en af de brancher, der er mest berørt af den nuværende covid-19-krise, og anmoder derfor om særlig støtte, herunder for vejgodstransportselskaber, der stiller kreditlinjer til rådighed med henblik på at imødegå den manglende likviditet;

2. understreger, at støtten i genopretningsplaner for transport sammen med støtte til at redde eksisterende transportsektorer også bør fokusere på innovative vækstmuligheder, såsom hyperloop-forbindelser mellem Europas største byer som et prismæssigt overkommeligt, rent og hurtigt alternativ til kortdistanceflytrafik;

3. understreger, at det under de nuværende kriseforhold, hvor mange transportvirksomheder kæmper for at overleve, er af afgørende betydning at forebygge og beskytte den strategiske transportinfrastruktur, såsom havne og jernbaner, imod udenlandske overtagelser, navnlig fra Kinas side, og nøje at undersøge det faktiske omfang af kinesiske investeringer i strategiske europæiske transportsektorer;

4. mener, at der er behov for at yde hurtig støtte på kort sigt til transport og turisme for at sikre deres overlevelse, samtidig med at det er bydende nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at indgyde turisterne fornyet tillid til at rejse til og inden for Europa, således at branchens bæreevne sikres på længere sigt; understreger, at den nuværende krise også udgør en historisk mulighed for at modernisere turismen i EU og begynde at betragte den som et virkeligt industrielt økosystem med egne investeringsmål, menneskelig kapital, teknologiske innovationsbehov og resultatindikatorer;

5. glæder sig over meddelelsen om covid-19 og en faseinddelt og koordineret tilgang til genoprettelse af fri bevægelighed og ophævelse af grænsekontrol ved de indre grænser (C(2020)3250), som Kommissionen vedtog som en del af pakken, og forslaget om en faseinddelt og koordineret tilgang med det formål at vende tilbage til fri bevægelighed for personer uden begrænsninger;

6. minder om betydningen af princippet om ikke-forskelsbehandling i den gradvise ophævelse af nationale og grænseoverskridende restriktioner og understreger, at det er af afgørende betydning at undgå ukoordinerede bilaterale aftaler mellem de enkelte medlemsstater, som drøftes uden for Den Europæiske Unions rammer (såkaldte turismekorridorer), og som yderligere vil påvirke økonomien i de medlemsstater, der er blevet særligt ramt af sundhedskrisen, og navnlig deres turismesektor, for at sikre det indre markeds integritet og den frie bevægelighed;

7. understreger, at der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at en medlemsstat, når den beslutter at tillade rejse til dens område, ikke bør tage hensyn til lignende epidemiologiske forhold, men at medlemsstaternes reelle kapacitet til at sikre overholdelse af sundhedsprotokoller som anført i Kommissionens retningslinjer bør sikres;

8. opfordrer i lyset af den vanskelige situation i forbindelse med strandturismesektoren Kommissionen til at revidere direktiv 2006/123/CE med særlig henvisning til procedurerne for tilladelse til anvendelse af offentlig maritim ejendom med henblik på at sikre driftskontinuitet og genoptagelse af investeringerne;

9. er alvorligt bekymret over, at flere medlemsstater for nylig har indført ensidige og yderst ødelæggende foranstaltninger, som ikke blot lægger en tung burde på det indre markeds funktionsevne og på millioner af EU-borgeres liv, men også tilføjer turismen og tilliden et yderligere skud for boven; opfordrer indtrængende Kommissionen til at modsætte sig implementeringen af enhver form for diskriminerende og ikke-epidemiologisk foranstaltning i medlemsstaterne, som kun vil undergrave Schengenområdets integritet og være til hinder for en hurtig genrejsning af EU's rejse- og turistbranche; glæder sig over Kommissionens initiativ, der har til formål at sikre en fortsat strøm af varer, navnlig fødevarer og medicinsk udstyr, i hele EU og alle initiativer, der har til formål at sikre, at EU's indre marked fungerer fuldt ud uden uberettiget kontrol og forsinkelse;

10. anerkender den betydning, som internationalt rejsende har for turismen hvert år; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til gradvist at ophæve ikke-væsentlige rejserestriktioner ved Unionens ydre grænser forud for sommersæsonen 2020 uden at hæmme den offentlige sundhed og sikkerhed og under hensyntagen til den epidemiologiske situation i de enkelte tredjelande;

11. glæder sig over Kommissionens meddelelse om covid-19: Retningslinjer for gradvis genopretning af transporttjenester og konnektivitet samt retningslinjer baseret på en ramme af principper og en fælles værktøjskasse, der kan bidrage til at genoptage transporttjenester af enhver art i hele EU ved at træffe koordinerede, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige foranstaltninger;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nå til enighed om midlertidige og forholdsmæssige foranstaltninger, der er klart relateret til covid-19-udbruddet, men som ikke kræver karantænerestriktioner, baseret på videnskabelig dokumentation og en solid risikovurdering, på grundlag af internationale standarder, der er fastlagt af troværdige kilder, såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC);

13. fremhæver betydningen af at sikre gensidig anerkendelse af de foranstaltninger, der aftales på EU-plan vedrørende genoptagelse af EU-intern og international rejseaktivitet; understreger endvidere, at implementeringen af restriktionsforanstaltninger og lempelsen af disse på intet tidspunkt må føre til en forringelse af EU's høje niveau af sikkerhed og standarder på transportområdet;

14. glæder sig over Kommissionens meddelelse om covid-19: EU's retningslinjer for den gradvise genoptagelse af turistydelser og sundhedsprotokoller i hotel- og restaurationsbranchen og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at dele disse retningslinjer med de kompetente myndigheder på regionalt og lokalt plan; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at yde finansiel støtte til rejse- og turistbranchen til gennemførelsen af disse foranstaltninger, i fuldt samarbejde med turist- og rejsebranchen;

15. opfordrer Kommissionen til at foreslå fælles EU-regler om vilkår og betingelser for de vouchers, der udstedes på grund af covid-19, altid betinget af forbrugernes frivillige accept, og uden at det berører virksomhedernes forpligtelse til at refundere rejsende, som det nu er fastsat i EU-retten, for at gøre vouchers mere attraktive og levedygtige og for at forhindre anden, mere spraglet implementering, der resulterer i uens behandling af forbrugerne og konkurrenceforvridning på transport- og turismemarkedet; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at anvende alle de midler, den har til rådighed, for at sikre korrekt håndhævelse og ensartet anvendelse af EU-retten og til at fremme anvendelsen af harmoniserede regler om frivillige vouchers;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at kontrollere, at onlinerejsebureauerne overholder de gældende nationale bestemmelser med hensyn til annullering og tilbagebetaling af reservationer for at sikre fuld forbrugerbeskyttelse og økonomisk bæredygtighed for SMV'er;

17. opfordrer Kommissionen, medlemsstaternes offentlige myndigheder og aktører til at samarbejde om at udarbejde passende og fælles beredskabsplaner for en mulig anden bølge af covid-19-infektioner så hurtigt som muligt og behandle foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner i rejse- og turistbranchen;

18. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en særlig EU-kommunikationskampagne om rejser og turisme med henblik på at fremme rejser inden for EU, genoprette borgernes tillid til rejser og turisme under covid-19, uddanne turister i de gældende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger og udvikle bæredygtigheds- og samhørighedsstandarder gennem et "EU-turismemærke"; opfordrer til, at begrebet "sikker og intelligent destination" gøres til omdrejningspunktet i at sikre udviklingen af en bæredygtig, ansvarlig og tilgængelig turisme;

Øget solidaritet og koordinering i EU's turismesektor

19. minder om, at turisme har stor betydning som kilde til økonomisk vækst, regional udvikling og beskæftigelse, og at EU siden Lissabontraktatens ikrafttræden i 2009 har haft understøttende kompetencer med henblik på at koordinere og supplere indsatsen på dette område i samarbejde med medlemsstaterne[1];

20. glæder sig over Kommissionens forslag om at afholde et europæisk turismetopmøde med deltagelse af EU-institutioner, branchen, regioner, byer og interessenter med henblik på overvejelser om den europæiske turistbranche fremover og støtter udviklingen af en 2050-køreplan hen imod et bæredygtigt, innovativt og modstandsdygtigt europæisk turistøkosystem ("den europæiske dagsorden for turisme 2050"); opfordrer derfor Kommissionen til at vedtage en ny strategi og handlingsplan for turisme i EU i 2021 på grundlag af resultatet af denne dialog for at bevare Europas position som en førende destination gennem et "EU Tourism Brand";

21. glæder sig over Kommissionens initiativ om fleksibilitet i henhold til statsstøttereglerne; fastholder imidlertid, at der er behov for klar og sektorspecifik vejledning inden for transport- og turistbranchen for at muliggøre en effektiv koordinering mellem alle medlemsstater, og for at sikre, at de nationale godtgørelsesordninger anvendes på en ensartet måde og indføres i en begrænset periode på en rettidig og forholdsmæssig måde med henblik på at tackle tab forårsaget af covid-19-udbruddet uden at fordreje konkurrencen unødigt;

22. glæder sig over forslaget om en EU-genopretningsplan, som Kommissionen fremlagde den 27. maj 2020, og som omfatter et øget langsigtet EU-budget (FFR 2021-2027) og et nyt genopretningsinstrument på 750 mia. EUR, Next Generation EU samt anerkendelse af, at turisme er en af de vigtigste økonomiske aktiviteter, der er hårdt ramt af covid-19-krisen, og at turismeøkosystemet vil kræve investeringer på 161 mia. EUR;

23. opfordrer Kommissionen til at lægge behørig vægt på turistbranchen i genopretningspakken og til at udstede retningslinjer for at sikre hurtig og fair adgang til finansiering under de igangværende og kommende programmer på en måde, der ikke hindres af uforholdsmæssigt bureaukrati;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at støtte virksomheder, navnlig SMV'er, i at forvalte deres likviditet, hjælpe dem med at bevare arbejdspladser og mindske unødvendige administrative byrder; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens nye SURE-initiativ, der tager sigte på at dække omkostningerne til nationale arbejdsfordelingsordninger, som giver virksomhederne mulighed for at bevare arbejdspladser og opretholde kontantreserver;

25. opfordrer til en europæisk horisontal strategi for genopretning af SMV'er med henblik på at støtte dem ved at mindske bureaukratiet og omkostningerne for adgang til finansiering og ved at fremme investeringer i strategiske værdikæder i overensstemmelse med den grønne pagt; minder om, at det er nødvendigt at foretage de nødvendige tilpasninger for at overholde de nye sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, sikre betydelige investeringer for at garantere forbrugernes sikkerhed og overholdelsen af "social afstand" og andre relevante forebyggende foranstaltninger;

26. fremhæver betydningen af et øget samarbejde mellem EU, nationale, regionale og lokale myndigheder og alle relevante interessenter med henblik på at tackle tværgående turismerelaterede spørgsmål; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at udarbejde en EU-strategi for turisme, herunder en klar handlingsplan med kort-, mellem- og langsigtede mål, som foreslår, at medlemsstaterne fastsætter klare, strategiske, operative og resultatorienterede mål;

27. minder om vigtigheden af at reducere overregulering i lovgivningen om det indre marked for turisttjenester med det formål at fjerne og forhindre lovgivningsmæssige modsigelser og dobbeltarbejde ved at sikre en bedre koordinering af politikker og lovgivning med indvirkning på turistbranchen;

28. opfordrer Kommissionen til at udstede retningslinjer baseret på bedste praksis i turistbranchen i tilfælde af en pandemikrise, sikre passende finansiel støtte og fremme udviklingen og koordineringen af passende onlineplatforme, hvor aktører kan udveksle bedste praksis og dele oplysninger; understreger, at alle former for udveksling af bedste praksis bør fremmes og støttes af Kommissionen;

29. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at hjælpe medlemsstaterne med at koordinere bistanden og den konsulære hjemtransport af EU-borgere i hele verden; anmoder endvidere Kommissionen om at vurdere, hvordan EU's eksisterende lovgivning og medlemsstaternes love har reageret på disse repatrieringsoperationer, og til at undersøge yderligere muligheder for hurtig og effektiv deltagelse, hvis der opstår lignende situationer i fremtiden;

Mod en fremtidssikret, bæredygtig EU-turistsektor:

30. understreger, at turismen i høj grad afhænger af transport, og at forbedringen af tilgængeligheden og konnektiviteten ved alle former for transport, samtidig med at det højeste sikkerhedsniveau i alle transportsektorer (vej, jernbane, luftfart, søfart og indre vandveje) opretholdes, derfor vil have en betydelig indvirkning på styrkelsen af turismen i EU;

31. understreger nødvendigheden af, at alle medlemsstater har et net af udviklet, moderne, sikker og bæredygtig infrastruktur med henblik på at gøre det lettere at rejse i hele EU og gøre de perifere medlemsstater mere tilgængelige for EU-intern og international turisme; opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre en kvalitetskontrol af det eksisterende infrastrukturnet og til at foreslå yderligere foranstaltninger på de mindst udviklede områder for at sikre, at medlemsstaterne har en passende planlægning med henblik på at gennemføre hele TEN-T-kernen i 2030 og de samlede net senest i 2050 med angivelse af tidsplan og budgetmæssigt råderum og navnlig fokusere på grænseoverskridende strækninger, navnlig i de medlemsstater som ikke gør fremskridt på disse områder;

32. opfordrer Kommissionen til at fastlægge en overvågningsramme, herunder mellemliggende mål, for at vurdere medlemsstaternes fremskridt, til at følge en systematisk og ensartet tilgang med faste frister for medlemsstaterne til at give feedback om afsluttede strækninger og til at træffe passende foranstaltninger i forbindelse med revisionen af TEN-T-forordningen for at forbedre medlemsstaternes langsigtede vedligeholdelsesplanlægning;

33. opfordrer Kommissionen til at undersøge gennemførligheden og de potentielle fordele ved en krisestyringsmekanisme for EU's turismesektor til hensigtsmæssig og hurtig reaktion ikke blot på det nuværende covid-19-udbrud, men også til at opstille beredskab for fremtidige problemer af samme eller tilsvarende art eller omfang; understreger betydningen af at inkludere finansieringsløsninger i forbindelse med kortvarig mangel på finansielle midler og også at fastlægge, hvilke rammer og strategier der skal aktiveres på mellemlang og lang sigt;

34. foreslår, at en hel række "testede og godkendte" foranstaltninger medtages, og at der hurtigt anvendes en pakke af fremtidssikrede løsninger i tilfælde af krisesituationer, herunder et sæt retningslinjer, der udelukkende er rettet mod turist - og transportbranchen; minder om betydningen af at videreudvikle kapaciteten til at støtte og supplere medlemsstaternes indsats i krisetider med henblik på at beskytte arbejdstagerne, hjælpe virksomhederne og beskytte passagerernes sikkerhed; understreger endvidere nødvendigheden af at arbejde tæt sammen med alle relevante aktører for at tage højde for alle de særlige forhold og karakteristika, der gør sig gældende i de relevante dele af transport- og turistbranchen;

35. understreger betydningen af en fælles EU-tilgang til beskyttelse af sektorens konkurrenceevne ved at forbedre dens kommunikationsstrategi over for borgerne; understreger endvidere EU's koordinerende rolle for turismesektoren, som bør forbedres ved at iværksætte initiativer med merværdi på EU-plan og yderligere lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer til reduktion af administrative og skattemæssige byrder, støtte til virksomhedsetablering og fremme af salg og tjenesteydelser på tværs af grænserne;

36. mener, at fremkomsten af nye teknologier og yderligere digitalisering vil gøre rejse- og turistbranchen betydelig mere attraktiv, og at brugervenlige platforme og nye forretningsmodeller vil øge branchens vækst, konkurrenceevne og velstand; mener derfor, at regelmæssig uddannelse og omskoling af den eksisterende arbejdsstyrke i branchen synes at være af afgørende betydning, med særligt fokus på digitale færdigheder og innovative teknologier;

37. understreger betydningen af at fremme bæredygtig turisme, bidrage til jobskabelse, beskyttelse og genopretning af naturlige økosystemer og til vækst og konkurrenceevne ved at bygge på nye forretningsmodeller; opfordrer Kommissionen til at lette adgangen til intelligent og bæredygtig EU-finansiering for turismeinteressenter; bekræfter, at en sådan finansiering bør støtte udviklingen af innovative turisttilbud og -tjenesteydelser af høj kvalitet og yderligere bidrage til bæredygtighed, rejser uden for sæsonen og geografisk spredning af turiststrømmene; mener, at der skal ydes støtte til og koordinering på EU-plan for at forbedre turistforvaltningen på nationalt, regionalt og lokalt plan, bl.a. ved at indføre certificering af turismebæredygtighed;

38. fremhæver turismens betydning for nogle EU-lande og geografiske områder, hvor turismerelaterede tjenesteydelser ofte er afgørende for beskæftigelsen og er en af de vigtigste indtægtskilder for lokalbefolkningen; opfordrer Kommissionen til at udarbejde skræddersyede foranstaltninger, når den frie bevægelighed og transportforbindelserne mellem regionerne i den yderste periferi og øerne og det europæiske fastland genoprettes; påpeger, at særlige forbindelseslinjer og supplerende finansiel og administrativ støtte er af afgørende betydning for disse regioner; understreger betydningen af at sætte fokus på kyst- og havområder i EU's turismestrategi og -initiativer, herunder finansieringsmuligheder og promoverings- og kommunikationsredskaber såvel som styrkelsen af de relevante markeders funktionsevne, ved at udforme skræddersyede politikker i samarbejde med interessenter og myndigheder på de pågældende destinationer;

39. der minder om, at kulturturisme tegner sig for 40 % af den samlede europæiske turisme; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne klare strategiske, operationelle og resultatorienterede mål i den næste arbejdsplan for kultur og at forbedre den nuværende strategiske ramme for kultur; understreger, at investeringer i kulturelle mindesmærker bør ses og behandles som en ressource, der kan forbedre konkurrenceevnen og væksten på lokalt plan, uden at glemme deres iboende værdi som en del af vores kulturarv, der skal beskyttes, navnlig mod klimaforandringer og masseturisme;

40. fremhæver fordelene ved turisme i landdistrikterne og opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme og støtte initiativer, der vil kunne skabe en yderligere indtægtskilde for landdistrikterne, jobmuligheder, forhindre affolkning og øge de sociale fordele; understreger den rolle, som Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), især Leader-programmet, kan spille med at støtte turismeinitiativer på lokalt plan og i landdistrikter, og opfordrer til, at dette program tildeles tilstrækkelige midler til programmeringsperioden 2021-2027;

41. påpeger betydningen af sundhedsturisme, der omfatter sygdomsbehandlings-, wellness- og kurophold; opfordrer Kommissionen til, når det er relevant, at fremme europæisk sygdomsforebyggelse, balneologi, bæredygtig turisme i bjergområder og sygdomsbehandlingsturisme; understreger behovet for yderligere investeringer i forbedringer af infrastrukturen for bæredygtig turisme og betydningen af øget synlighed for europæiske kursteder og wellnesscentre; opfordrer Kommissionen til at planlægge yderligere videnskabeligt baserede finansieringsmuligheder, eftersom sygdomsbehandlingsturisme kan bidrage til at reducere sundhedsomkostningerne gennem forebyggende foranstaltninger og til at reducere forbruget af lægemidler og yderligere vil kunne forbedre bæredygtigheden og arbejdskvaliteten;

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd og formandskabet for Rådet.

 

[1] Artikel 195, stk. 1, TEUF: "Unionen supplerer medlemsstaternes indsats i turistsektoren, især ved at fremme konkurrenceevnen for Unionens virksomheder inden for denne sektor".

Seneste opdatering: 17. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik