Menetlus : 2020/2649(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0175/2020

Esitatud tekstid :

B9-0175/2020

Arutelud :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Hääletused :

PV 19/06/2020 - 12

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0175/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 52k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>Transpordi- ja turismikomisjon</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0175/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon transpordi ja turismi kohta

(2020/2649(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et turism on mitmeid valdkondi hõlmav majandustegevus, millel on ulatuslik mõju majanduskasvule, tööhõivele ja sotsiaalsele arengule;

B. arvestades, et turismisektor annab tööd 22,6 miljonile inimesele, mis moodustab 11,2 % kogu ELi tööhõivest, ning andis 2019. aastal 9,5 % ELi SKPst, edendab tasakaalustatud piirkondlikku struktuuri ja avaldab regionaalarengule positiivset mõju;

C. arvestades, et turism koosneb paljudest sidusrühmadest koosnevast keerukast väärtusahelast, millel on otsene seos reisijateveoga;

D. arvestades, et COVID-19 on kõigist peamistest majandussektoritest kõige negatiivsemalt mõjutanud transpordi- ja turismisektorit;

E. arvestades, et võttes 13. mail 2020. aastal vastu teatise Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda“ ning turismi- ja transpordipaketi, astus komisjon esimese vajaliku sammu, et toetada meie väärtuslike transpordi- ja turismisektorite taastumist COVID‑19 puhangust;

F. arvestades, et väga kaua aega on möödunud sellest, kui Euroopa Komisjon võttis 2010. aasta juunis vastu teatise „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“, milles sätestatakse ELi turismi uus strateegia ja tegevuskava;

Euroopa turismi ja transpordi taastamise kavad pärast COVID-19 puhangut

1. tunnistab, et transpordisektor on üks praegusest COVID-19 kriisist kõige enam mõjutatud sektoreid, ning palub seetõttu eritoetust, sealhulgas kaupade autoveoga tegelevatele ettevõtjatele, pakkudes likviidsuse puudumisega toimetulekuks krediidiliine;

2. rõhutab, et transpordisektori taastamise kavades peaks toetus koos olemasolevate transpordisektorite päästmisele suunatud toetusega keskenduma ka uuenduslikele kasvuvõimalustele, nagu hyperloop-ühendused Euroopa suuremate linnade vahel kui taskukohane, puhas ja kiire alternatiiv lühilendudele;

3. rõhutab, et praeguses kriisiolukorras, kus paljud transpordiettevõtted võitlevad ellujäämise eest, on äärmiselt oluline kaitsta strateegilist transporditaristut, nagu sadamad ja raudteed, välismaiste ülevõtmiste eest, eelkõige Hiina poolt, ja selliseid ülevõtmisi vältida ning hoolikalt uurida Hiina investeeringute tegelikku ulatust Euroopa strateegilistes transpordisektorites;

4. on veendunud, et transpordi- ja turismisektori püsimajäämise tagamiseks on vaja kiiret lühiajalist toetust, rakendades samal ajal meetmeid, mis annavad turistidele kindlustunde taas Euroopasse ja Euroopa-siseselt reisimiseks, mis on oluline sektori pikemaajalise kestlikkuse seisukohast; rõhutab, et praegune kriis kujutab endast ka ajaloolist võimalust ajakohastada ELis turismi ja hakata seda arvestama tõelise tööstuse ökosüsteemina, millel on oma investeerimiseesmärgid, inimkapital, tehnoloogilise innovatsiooni vajadused ja tulemusnäitajad;

5. väljendab heameelt teatise „Etapiviisiline ja kooskõlastatud tegevus liikumisvabaduse taastamiseks ja sisepiiridel tehtava kontrolli kaotamiseks – COVID-19“ üle, mille komisjon võttis vastu paketi osana, ning ettepaneku üle kasutada etapiviisilist ja kooskõlastatud tegevust eesmärgiga naasta isikute piiranguteta vaba liikumise juurde;

6. kinnitab veel kord mittediskrimineerimise põhimõtte tähtsust riigisiseste ja piiriüleste piirangute järkjärgulisel kaotamisel ning rõhutab, et ühtse turu terviklikkuse ja liikumisvabaduse kaitsmiseks on äärmiselt oluline vältida väljaspool Euroopa Liidu raamistikku läbi räägitud üksikute liikmesriikide vahelisi kooskõlastamata kahepoolseid lepinguid (nn turismikoridorid), mis mõjutaksid veelgi nende liikmesriikide majandust, keda tervisekriis on eriti rängalt tabanud, ja eelkõige nende turismisektorit;

7. toonitab vajadust võtta meetmeid tagamaks, et kui liikmesriik otsustab lubada reisimist oma territooriumile, ei peaks ta võtma arvesse sarnaseid epidemioloogilisi tingimusi, vaid liikmesriikide tegelikku suutlikkust tagada terviseprotokollide järgimine, nagu on sätestatud komisjoni suunistes;

8. pidades silmas rannaturismisektori keerulist olukorda, kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi direktiivi 2006/123/EÜ, pöörates erilist tähelepanu mereäärse avaliku omandi kasutamise loamenetlustele, et tagada ettevõtete talitluspidevus ja investeeringute taaskäivitamine;

9. tunneb sügavat muret selle pärast, et mitu liikmesriiki on hiljuti kehtestanud ühepoolsed ja äärmiselt vastuolulised meetmed, mis panevad suure koormuse mitte ainult ühtse turu toimimisele ja miljonite ELi kodanike elule, vaid annavad löögi ka turismile ja usaldusele; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon hoiaks ära liikmesriikide poolt mis tahes diskrimineerivate ja mitteepidemioloogiliste meetmete rakendamise, millega üksnes kahjustatakse Schengeni ala terviklikkust ja takistatakse Euroopa reisi- ja turismitööstuse kiiret taastumist; väljendab heameelt Euroopa Komisjoni algatuse üle, mille eesmärk on tagada kaupade, eelkõige toidu ja meditsiiniseadmete pidev liikumine kogu ELis, ning kõigi algatuste üle, mille eesmärk on tagada ELi siseturu täielik toimimine ilma põhjendamatute kontrollide ja viivitusteta;

10. tunnistab rahvusvaheliste reisijate tähtsust meie turismis igal aastal; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles kaotama enne 2020. aasta suvehooaega järk-järgult liidu välispiiridel kohaldatud mittehädavajalikud reisipiirangud, kahjustamata rahvatervist ja ohutust ning võttes arvesse epidemioloogilist olukorda igas kolmandas riigis;

11. väljendab heameelt komisjoni teatise „Suunised transporditeenuste ja -ühenduse järkjärguliseks taastamiseks – COVID-19“ üle, samuti suuniste üle, mis põhinevad põhimõtete raamistikul ja ühistel vahenditel, mis aitavad taastada igat liiki transporditeenused kogu ELis, võttes kooskõlastatud, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid meetmeid;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles leppima kokku ajutistes, proportsionaalsetes ja selgelt COVID-19 puhanguga seotud meetmetes, millega ei nähta ette karantiini ning mis põhinevad teaduslikel tõenditel ja põhjalikul riskihindamisel, järgides usaldusväärsete allikate, näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) või Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) määratletud rahvusvahelisi standardeid;

13. rõhutab, kui oluline on tagada ELi tasandil kokku lepitud meetmete vastastikune tunnustamine, et taastada ELi piires toimuv ja rahvusvaheline reisimine; rõhutab lisaks, et tõkestamismeetmete rakendamine ja nende leevendamine ei tohi mingil juhul tuua kaasa ELi kõrgete ohutus- ja turvalisusstandardite alandamist transpordis;

14. väljendab heameelt komisjoni teatise „ELi juhend turismiteenuste pakkumise järkjärgulise taasalustamise ning majutus- ja toitlustusasutuste tervise-eeskirjade kohta – COVID-19“ üle ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid jagaksid seda juhendit piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevate asutustega“; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles toetama nende meetmete rakendamisel rahaliselt reisi- ja turismisektorit, tehes seda turismi- ja reisitööstusega täielikus koostöös;

15. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut, et sätestada ühised ELi eeskirjad ja tingimused COVID-19 tõttu väljastatavatele vautšeritele, mille eeldus on alati nende vabatahtlik aktsepteerimine tarbijate poolt ja mis ei mõjuta ettevõtjate kohustust maksta reisijatele hüvitist, nagu on praegu sätestatud ELi õiguses, et muuta vautšerid atraktiivsemaks ja elujõulisemaks ning vältida veel ühte ebaühtlast rakendamist, mis põhjustab tarbijate erinevat kohtlemist ning konkurentsimoonutusi transpordi- ja turismiturul; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada ELi õiguse nõuetekohane jõustamine ja ühtne kohaldamine, ning edendaks vabatahtlikke vautšereid käsitlevate ühtlustatud eeskirjade kasutamist;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kontrollima, et veebipõhised reisibürood järgivad kehtivaid riiklikke broneeringute tühistamise ja tagasimaksmise eeskirju, et tagada täielik tarbijakaitse ja VKEde majanduslik jätkusuutlikkus;

17. kutsub komisjoni, liikmesriikide ametiasutusi ja sidusrühmi üles tegema koostööd, et koostada võimalikult kiiresti asjakohased ja ühised valmisolekukavad COVID-19 nakkuse võimaliku teise laine jaoks, käsitledes nakkuste ennetamise ja tõrje meetmeid reisi- ja turismisektoris;

18. kutsub komisjoni üles algatama reisi- ja turismiteemalise ELi teavituskampaania, mille eesmärk on edendada ELi-sisest reisimist, taastada kodanike usaldus reisimise ja turismi vastu COVID-19 ajal, harida turiste kehtivate tervishoiu- ja ohutusmeetmete alal ning luua ELi turismi kaubamärgi kaudu kestlikud ja ühtekuuluvusega seotud väärtused; nõuab, et säästva, vastutustundliku ja ligipääsetava turismi arengu tagamisel oleks kesksel kohal turvalise ja aruka sihtkoha kontseptsioon;

Suurem solidaarsus ja koordineerimine ELi turismisektoris

19. tuletab meelde, et turism on väga oluline majanduskasvu, regionaalarengu ja tööhõive allikas ning et alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aastal on ELil toetav pädevus, mille eesmärk on koordineerida ja täiendada liikmesriikide tegevust selles valdkonnas[1];

20. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle korraldada Euroopa turismialane tippkohtumine, millel osaleksid ELi institutsioonid, asjaomase sektori ettevõtted, piirkonnad, linnad ja sidusrühmad, et arutleda Euroopa turismisektori tuleviku üle, ning toetab kestliku, uuendusliku ja vastupanuvõimelise Euroopa turismi ökosüsteemi tegevuskava 2050. aastani („Euroopa turismi tegevuskava aastani 2050“) koostamist; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma selle dialoogi tulemuste põhjal 2021. aastal vastu uue ELi turismistrateegia ja tegevuskava, et säilitada Euroopa positsioon juhtiva sihtkohana ELi turismi kaubamärgi kaudu;

21. tervitab komisjoni algatust, millega nähakse ette paindlikkus riigiabi eeskirjade raames; toonitab siiski vajadust selgete ja sektoripõhiste suuniste järele transpordi- ja turismisektoris, et võimaldada tulemuslikku koordineerimist kõigi liikmesriikide vahel ning tagada, et riiklikke hüvitusskeeme kasutatakse ühtsel viisil ja need kehtestatakse piiratud ajaks, õigeaegsel ja proportsionaalsel viisil, et võidelda COVID-19 puhangu põhjustatud kahjudega, moonutamata põhjendamatult konkurentsi;

22. väljendab heameelt komisjoni 27. mail 2020 esitatud ettepaneku üle ELi majanduse taastamise kava kohta, mis hõlmab ELi suurendatud pikaajalist eelarvet (mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027) ja uut 750 miljardi euro suurust taastamisvahendit (Euroopa majanduse järgmise põlvkonna taastekava), ning tõdemuse üle, et turism on üks olulisemaid majandustegevusi, mida COVID-19 kriis tõsiselt mõjutas, ning et turismi ökosüsteemi on vaja investeerida 161 miljardit eurot;

23. kutsub komisjoni üles pöörama majanduse taastamispaketis turismisektorile piisavalt tähelepanu ja andma välja suunised, et tagada käimasolevate ja tulevaste programmide raames rahastamisele kiire juurdepääs viisil, mida ei takista ebaproportsionaalne halduskoormus;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiiresti toetama ettevõtteid, eelkõige VKEsid, nende likviidsuse juhtimisel, et aidata neil säilitada töökohti, ning vähendama tarbetut halduskoormust; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni uue tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) algatuse üle, mille eesmärk on katta riiklike lühendatud tööaja kavade kulud, võimaldades äriühingutel säilitada töökohti ja rahareserve;

25. nõuab, et koostataks Euroopa horisontaalne strateegia, mille eesmärk on aidata VKEdel kriisist väljuda, toetades neid bürokraatia ja rahastamisele juurdepääsu kulude vähendamisega ning seeläbi, et soodustatakse investeeringute tegemist strateegilistesse väärtusahelatesse kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega; tuletab meelde vajadust kohanduda uute tervishoiu- ja ohutusmeetmetega, tehes olulisi investeeringuid tarbijate ohutuse ja suhtlemisdistantsi hoidmise tagamiseks ning võttes muid asjakohaseid ettevaatusmeetmeid;

26. rõhutab, kui oluline on tõhustatud koostöö ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel, et tegeleda turismiga seotud valdkondadevaheliste küsimustega; kutsub sellega seoses komisjoni üles koostama ELi turismistrateegiat, sealhulgas lühikeste, keskmise pikkusega ja pikaajaliste eesmärkidega selget tegevuskava, milles tehakse ettepanek, et liikmesriigid seaksid endale selged, strateegilised, tegevus- ja tulemustele suunatud eesmärgid;

27. tuletab meelde, kui oluline on vähendada turismiteenuste ühtset turgu käsitlevates õigusaktides ülereguleerimist, et kõrvaldada ja vältida regulatiivseid vastuolusid ja dubleerimist, tagades turismisektorit mõjutava poliitika ja õigusaktide parema kooskõlastamise;

28. kutsub komisjoni üles avaldama suunised, mis põhineksid turismisektori parimatel tavadel pandeemiast põhjustatud kriisi korral, tagama nõuetekohase rahalise toetuse ning hõlbustama selliste asjakohaste veebiplatvormide arendamist ja koordineerimist, kus sidusrühmad saavad jagada parimaid tavasid ja vahetada teavet; rõhutab, et komisjon peaks ergutama ja toetama igasugust parimate tavade vahetamist;

29. tervitab komisjoni jõupingutusi aidata liikmesriikidel koordineerida ELi kodanike abioperatsioone ja välisesinduste kaudu toimuvaid repatrieerimisoperatsioone kogu maailmas; palub lisaks komisjonil hinnata, kuidas ELi kehtivad õigusaktid ja liikmesriikide seadused vastasid nendele repatrieerimisoperatsioonidele, ning uurida täiendavaid võimalusi kiireks ja tõhusaks osalemiseks, kui tulevikus tekivad sarnased olukorrad;

ELi tulevikukindla turismisektori väljakujundamine

30. rõhutab, et turismisektor sõltub suurel määral transpordisektorist ning seetõttu omaks kindlasti märkimisväärset mõju ELi turismisektori tugevdamisele kõigi transpordiliikide kättesaadavuse ja ühenduvuse parandamine, säilitades samal ajal ohutuse kõrgeima taseme kõigis transpordisektorites (maantee-, raudtee-, lennu-, mere- ja siseveetransport);

31. rõhutab, et kõigil liikmesriikidel peab olema arenenud, nüüdisaegse ja turvalise taristu võrgustik, et hõlbustada reisimist kogu ELis ning muuta äärepoolsemad liikmesriigid Euroopa-sisese ja rahvusvahelise turismi jaoks kättesaadavamaks; kutsub seetõttu komisjoni üles viima läbi olemasoleva taristuvõrgu toimivuskontrolle ja tegema ettepanekuid viivitamatute lisameetmete võtmiseks vähimarenenud piirkondades, tagama et liikmesriikidel on asjakohane kava 2030. aastaks kogu TEN-T põhivõrgu ja 2050. aastaks üldvõrkude väljaarendamiseks, näidates ära ajakava ja eelarvevahendite kättesaadavuse, ning keskenduma eelkõige piiriülestele lõikudele, eriti liikmesriikides, kus puuduvad edusammud neis valdkondades;

32. kutsub komisjoni üles kehtestama järelevalveraamistikku, sealhulgas vahe-eesmärke liikmesriikide tehtud edusammude hindamiseks, järgima süstemaatilist ja ühtset lähenemisviisi koos kindlaksmääratud tähtaegadega, mille jooksul liikmesriigid peavad esitama tagasisidet lõpetatud lõikude kohta, ning võtma TEN-T määruse läbivaatamisel asjakohaseid meetmeid, et tõhustada liikmesriikide pikaajalist hoolduse kavandamist;

33. kutsub komisjoni üles uurima kriisiohjamise mehhanismi teostatavust ja võimalikku kasu ELi turismisektorile, mitte üksnes selleks, et reageerida asjakohaselt ja kiiresti praegusele COVID-19 puhangule, vaid ka selleks, et valmistuda tulevasteks sama või sarnase iseloomu ja ulatusega väljakutseteks; rõhutab, kui oluline on sellesse lisada rahastamislahendused lühiajalisele rahaliste vahendite nappusele ning näha käivitamiseks ette ka keskmise tähtajaga ja pikaajalised raamistikud ja strateegiad;

34. teeb ettepaneku lisada terve rea „katsetatud ja heakskiidetud“ meetmeid ning tulevikukindlate lahenduste paketi, mida tuleb kriisiolukordadele reageerimisel kiiresti rakendada, sealhulgas rangelt turismi- ja transpordisektorile suunatud suunised; tuletab meelde, kui oluline on arendada edasi suutlikkust toetada ja täiendada liikmesriikide meetmeid kriisi ajal, et kaitsta töötajaid, aidata ettevõtteid ja tagada reisijate ohutus; toonitab lisaks vajadust teha tihedat koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et käsitleda asjassepuutuvate transpordi- ja turismisektorite kõiki eripärasid ja aspekte;

35. juhib tähelepanu ELi ühise lähenemisviisi tähtsusele sektori konkurentsivõime kindlustamisel, parandades selle kodanikele suunatud kommunikatsioonistrateegiat; rõhutab ka vajadust parandada ELi rolli turismisektori koordineerimisel, tehes ELi lisaväärtusega algatusi ja hõlbustades veelgi parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel; nõuab haldus- ja maksukoormuse vähendamist, ettevõtete loomise toetamist ning piiriülese müügi ja teenuste edendamist;

36. on seisukohal, et uute tehnoloogiate esilekerkimine ja edasine digiteerimine suurendaksid märkimisväärselt reisi- ja turismisektori atraktiivsust ning et kasutajasõbralikud platvormid ja uued ärimudelid suurendaksid sektori kasvu, konkurentsivõimet ja jõukust; on seetõttu veendunud, et olemasoleva tööjõu korrapärane koolitamine ja ümberõpe turismisektoris on äärmiselt oluline ning et erilist tähelepanu tuleb pöörata digioskustele ja innovatiivsetele tehnoloogiatele;

37. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on uutele ärimudelitele tuginedes edendada säästvat turismi, aidata kaasa töökohtade loomisele, looduslike ökosüsteemide kaitsele ja taastamisele ning majanduskasvule ja konkurentsivõimele; kutsub komisjoni üles hõlbustama turismisektori sidusrühmade juurdepääsu arukale ja jätkusuutlikule ELi rahastamisele; kinnitab, et selline rahastamine peaks toetama uuenduslike ja kvaliteetsete turismitoodete ja -teenuste arendamist ning aitama veelgi kaasa säästvusele, hooajavälisele reisimisele ja turismivoogude geograafilisele hajutatusele; on veendunud, et turismisektori haldamise parandamiseks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tuleb tagada toetus ja koordineerimine liidu tasandil, võttes muu hulgas kasutusele turismi säästvuse sertifitseerimise;

38. rõhutab turismi tähtsust mõnede ELi riikide ja geograafiliste piirkondade jaoks, kus turismiga seotud teenused on tööhõives sageli silmapaistvad ning kohaliku elanikkonna üks peamisi sissetulekuallikaid; palub komisjoni töötada välja kohandatud meetmed liikumisvabaduse ja transpordiühenduste taastamiseks äärepoolseimate piirkondade ja saarte ning ELi mandriosa vahel; juhib tähelepanu sellele, et nende piirkondade jaoks on äärmiselt olulised spetsiaalsed ühendused ning täiendav rahaline ja haldustoetus; rõhutab, kui oluline on ELi turismistrateegias ja -algatustes keskenduda ranniku- ja merendusvaldkonnale, sealhulgas rahastamisvõimalustele ning müügiedendus- ja kommunikatsioonivahenditele, ning tugevdada asjaomaste turgude toimimist, võttes selleks kasutusele kohandatud poliitika koostöös sihtkoha sidusrühmade ja ametiasutustega;

39. tuletab meelde, et kultuuriturism moodustab 40 % kogu Euroopa turismist; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama järgmises kultuurivaldkonna töökavas liikmesriikidele selged, strateegilised, tegevus- ja tulemustele suunatud eesmärgid ning parandama praegust kultuurivaldkonna strateegilist raamistikku; rõhutab, et investeeringuid kultuurimälestistesse tuleks vaadelda ja käsitleda kui vahendit, mille abil parandatakse konkurentsivõimet ja majanduskasvu kohalikul tasandil, unustamata seejuures nende olemuslikku väärtust meie kultuuripärandi osana, mida tuleb kaitsta, eelkõige kliimamuutuste ja massiturismi eest;

40. juhib tähelepanu maaturismi eelistele ning kutsub komisjoni üles veelgi edendama ja toetama algatusi, mis tekitaksid maapiirkondadele täiendavaid sissetulekuallikaid, looksid töövõimalusi, hoiaksid ära rahvastikukadu ja suurendaksid sotsiaalseid hüvesid; rõhutab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) võimalikku rolli kohaliku ja maaturismi algatuste toetamisel, eriti programmi LEADER puhul, ning nõuab selle programmi piisavat rahastamist programmitöö perioodil 2021–2027;

41. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on terviseturism, mis hõlmab meditsiini-, heaolu- ja spaaturismi; kutsub komisjoni üles edendama vajaduse korral Euroopa terviseennetust, balneoloogiat, säästvat, mägi- ja meditsiiniturismi; rõhutab vajadust täiendavate investeeringute järele säästva turismi infrastruktuuri parandamiseks ning Euroopa kuurortide ja heaoluturismi parema nähtavuse tähtsust; kutsub komisjoni üles kavandama täiendavaid teaduspõhiseid rahastamisvõimalusi, kuna meditsiiniturism võib aidata ennetusmeetmete abil vähendada tervishoiukulusid ja vähendada ravimite tarbimist ning parandaks veelgi kestlikkust ja tööjõu kvaliteeti;

42. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjoni presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogu eesistujariigile.

[1] ELi toimimise lepingu artikli 195 lõige 1: „Liit täiendab liikmesriikide tegevust turismisektoris, eriti edendades liidu ettevõtjate konkurentsivõimet selles sektoris.“

Viimane päevakajastamine: 17. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika