Procedura : 2020/2649(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0175/2020

Teksty złożone :

B9-0175/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Głosowanie :

PV 19/06/2020 - 12

Teksty przyjęte :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0175/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 53k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre> w sprawie transportu i turystyki</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0175/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu i turystyki

(2020/2649(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że turystyka jest przekrojowym rodzajem działalności gospodarczej o szerokim zasięgu oddziaływania na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i rozwój społeczny;

B. mając na uwadze, że sektor turystyczny zatrudnia 22,6 mln osób, co stanowi 11,2 % całkowitego zatrudnienia w UE, wytworzył 9,5 % PKB UE w 2019 r., wspiera zrównoważoną strukturę regionalną i ma pozytywny wpływ na rozwój regionalny;

C. mając na uwadze, że turystyka obejmuje złożony łańcuch wartości wielu podmiotów, który ma bezpośrednie powiązanie z działalnością w zakresie transportu pasażerskiego;

D. mając na uwadze, że spośród wszystkich głównych sektorów gospodarki pandemia COVID-19 wywarła najbardziej negatywny wpływ na sektor transportu i turystyki;

E. mając na uwadze, że przyjmując 13 maja 2020 r. komunikat zatytułowany „Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości” oraz pakiet dla branży turystycznej i transportowej, Komisja podjęła pierwszy niezbędny krok w celu wsparcia odbudowy naszych cennych sektorów transportu i turystyki po wybuchu pandemii COVID-19;

F. mając na uwadze, że minęło bardzo dużo czasu od przyjęcia przez Komisję Europejską w czerwcu 2010 r. komunikatu zatytułowanego „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, w którym określono nową strategię i plan działania w dziedzinie turystyki w UE;

Europejskie plany naprawy gospodarczej w sektorze turystyki i transportu po wybuchu pandemii COVID-19

1. uznaje, że sektor transportu jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem wywołanym przez COVID-19, i w związku z tym zwraca się o szczególne wsparcie, w tym dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym, zapewniające linie kredytowe w celu sprostania brakowi płynności;

2. podkreśla, że w planach naprawczych dla transportu, oprócz wsparcia mającego na celu ratowanie istniejących sektorów transportu, należy też skoncentrować wsparcie na innowacyjnych możliwościach wzrostu, takich jak połączenia Hyperloop między głównymi miastami Europy jako przystępna cenowo, ekologiczna i szybka alternatywa dla krótkodystansowego ruchu lotniczego;

3. podkreśla, że w obecnej sytuacji kryzysowej, gdy wiele przedsiębiorstw transportowych walczy o przetrwanie, niezwykle ważne jest, aby zapobiegać zagranicznym przejęciom – zwłaszcza przez Chiny – strategicznej infrastruktury transportowej, takiej jak porty i koleje, i chronić ją oraz uważnie przyjrzeć się rzeczywistemu zakresowi chińskich inwestycji w strategiczne europejskie sektory transportu;

4. uważa, że dla zapewnienia przetrwania sektorów transportu i turystyki konieczne jest szybkie krótkoterminowe wsparcie, zaś dla długofalowego zrównoważenia sektora konieczne jest wdrożenie środków, które dają turystom pewność, że będą mogli znów podróżować do Europy i w jej obrębie; podkreśla, że obecny kryzys stanowi również historyczną szansę, by zmodernizować turystykę w UE i zacząć postrzegać ją jako swoisty ekosystem przemysłowy z własnymi celami inwestycyjnymi, kapitałem ludzkim, potrzebami w zakresie innowacji technologicznych i wskaźnikami wydajności;

5. z zadowoleniem przyjmuje komunikat zatytułowany „Skoordynowane podejście etapowe zmierzające do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych – COVID-19”, przyjęty przez Komisję jako część pakietu, oraz wniosek dotyczący stopniowego i skoordynowanego podejścia mającego na celu powrót do nieograniczonego swobodnego przepływu osób;

6. potwierdza znaczenie zasady niedyskryminacji w stopniowym znoszeniu ograniczeń krajowych i transgranicznych oraz podkreśla nadrzędne znaczenie unikania nieskoordynowanych umów dwustronnych między indywidualnymi państwami członkowskimi, omawianych poza ramami Unii Europejskiej (tzw. korytarze turystyczne), które miałyby dalszy wpływ na gospodarkę państw członkowskich szczególnie dotkniętych kryzysem zdrowotnym, a zwłaszcza na ich sektor turystyczny, tak aby zagwarantować integralność jednolitego rynku i swobodę przemieszczania się;

7. podkreśla, że należy podjąć środki gwarantujące, że gdy państwo członkowskie zdecyduje się zezwolić na podróż na swoim terytorium, nie będzie ono brać pod uwagę podobnych warunków epidemiologicznych, lecz rzeczywistą zdolność państw członkowskich do dbania o przestrzeganie protokołów dotyczących zdrowia, jak określono w wytycznych Komisji;

8. w świetle trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się sektor turystyki plażowej, wzywa Komisję Europejską do dokonania przeglądu dyrektywy 2006/123/WE, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wydawania zezwoleń na korzystanie z morskich dóbr publicznych, aby zagwarantować ciągłość działalności i ponowne uruchomienie inwestycji;

9. jest głęboko zaniepokojony faktem, że kilka państw członkowskich nałożyło ostatnio jednostronne i wysoce destabilizujące środki, które stanowią poważne obciążenie nie tylko dla funkcjonowania jednolitego rynku i życia milionów obywateli UE, ale także kolejny cios dla turystyki i zaufania; wzywa zatem Komisję, aby zapobiegła wdrażaniu przez państwa członkowskie wszelkiego rodzaju dyskryminujących środków o charakterze innym niż epidemiologiczne, które jedynie podważają integralność strefy Schengen i utrudniają szybką odbudowę europejskiego przemysłu turystycznego i podróżniczego; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu zapewnienie stałego przepływu towarów, zwłaszcza żywności i wyrobów medycznych, w całej UE oraz wszelkie inicjatywy mające na celu zapewnienie pełnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE bez nieuzasadnionych kontroli i opóźnień;

10. uznaje znaczenie osób podróżujących w ruchu międzynarodowym dla naszej turystyki; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do stopniowego zniesienia innych niż istotne ograniczeń w podróżowaniu stosowanych na zewnętrznych granicach Unii przed sezonem letnim 2020, bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej w każdym państwie trzecim;

11. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne dotyczące stopniowego przywracania usług transportowych i połączeń – COVID-19”, a także wytyczne oparte na ramach zasad i wspólnym zestawie narzędzi, które pomogą wznowić świadczenie wszelkiego rodzaju usług transportowych w całej UE poprzez podjęcie skoordynowanych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych środków;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uzgodnienia tymczasowych, proporcjonalnych i wyraźnie związanych z wybuchem epidemii COVID-19 środków nieprzewidujących kwarantanny, opartych na dowodach naukowych i solidnej ocenie ryzyka, zgodnych z międzynarodowymi normami określonymi przez wiarygodne źródła, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) lub Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);

13. podkreśla, jak istotne jest zapewnienie wzajemnego uznawania środków uzgodnionych na szczeblu UE w celu wznowienia podróży unijnych i międzynarodowych; podkreśla ponadto, że wdrożenie środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, jak również ich złagodzenie, nie może w żadnym wypadku prowadzić do obniżenia wysokiego poziomu unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony w transporcie;

14. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne UE dotyczące stopniowego wznawiania usług świadczonych turystom oraz protokołów zdrowotnych w placówkach branży hotelarsko-gastronomicznej – COVID-19” i wzywa państwa członkowskie do przekazania tych wytycznych właściwym organom na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie, aby wsparły finansowo sektory podróży i turystyki we wdrażaniu tych środków, w pełnej współpracy z tymi sektorami;

15. wzywa Komisję, aby zaproponowała wspólne unijne przepisy dotyczące warunków wydawania bonów w związku z COVID-19, zawsze uzależnionych od ich dobrowolnej akceptacji przez konsumentów i niewpływających na obowiązek przedsiębiorstw w zakresie zwrotu kosztów podróży, przewidziany obecnie prawem UE, w celu uatrakcyjnienia bonów i zwiększenia ich rentowności oraz zapobieżenia ponownemu niejednolitemu wdrażaniu, które prowadziłoby do różnego traktowania konsumentów i zakłóceń konkurencji na rynku transportu i turystyki; wzywa ponadto Komisję, aby wykorzystała wszelkie dostępne jej środki w celu zapewnienia właściwego egzekwowania i jednolitego stosowania prawa UE oraz aby propagowała stosowanie zharmonizowanych przepisów dotyczących dobrowolnych bonów;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w trosce o pełną ochronę konsumentów i stabilność gospodarczą MŚP weryfikowały, czy internetowe biura podróży przestrzegają krajowych przepisów obowiązujących w przypadku anulowania rezerwacji i zwrotu kosztów;

17. wzywa Komisję, organy publiczne państw członkowskich i zainteresowane strony do współpracy w celu jak najszybszego opracowania odpowiednich i wspólnych planów gotowości na ewentualną drugą falę zakażeń COVID-19, obejmujących środki zapobiegania i kontroli zakażeń w sektorze podróży i turystyki;

18. wzywa Komisję, aby rozpoczęła specjalną unijną kampanię informacyjną na temat podróży i turystyki, mającą na celu promowanie podróży wewnątrz UE, przywrócenie zaufania obywateli do podróży i turystyki podczas pandemii COVID-19, edukowanie turystów w zakresie obowiązujących środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz budowanie trwałych i spójnych wartości poprzez „markę turystyczną UE”; wzywa do tego, by koncepcji „bezpiecznego i inteligentnego celu podróży” nadać kluczowe znaczenie w zapewnieniu rozwoju zrównoważonej, odpowiedzialnej i dostępnej turystyki;

Zwiększona solidarność i koordynacja w sektorze turystycznym UE

19. przypomina, że turystyka ma duże znaczenie jako źródło wzrostu gospodarczego, rozwoju regionalnego i zatrudnienia, że od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego w 2009 r. UE posiada kompetencje wspierające, mające na celu koordynację i uzupełnianie działań państw członkowskich w tej dziedzinie[1];

20. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą zorganizowania europejskiego szczytu w sprawie turystyki z udziałem instytucji UE, branży, regionów, miast i zainteresowanych stron, aby zastanowić się nad przyszłością europejskiej turystyki, oraz popiera opracowanie planu działania na rzecz zrównoważonego, innowacyjnego i odpornego europejskiego ekosystemu turystycznego do 2050 r. („Europejski program na rzecz turystyki do 2050 r.”); w związku z tym wzywa Komisję, aby w 2021 r. przyjęła nową strategię i plan działania na rzecz turystyki w UE w oparciu o wyniki tego dialogu, tak aby utrzymać pozycję Europy jako wiodącego kierunku turystycznego dzięki „marce turystycznej UE”;

21. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji przewidującą elastyczność w przepisach dotyczących pomocy państwa; nalega jednak na jasne wytyczne sektorowe w branży transportu i turystyki, aby umożliwić skuteczną koordynację między wszystkimi państwami członkowskimi oraz dopilnować, by krajowe systemy rekompensat były wykorzystywane w sposób jednolity i wprowadzone w życie na czas określony, w odpowiednim czasie i w sposób proporcjonalny, w celu zaradzenia stratom spowodowanym przez pandemię COVID-19, bez nadmiernego zakłócania konkurencji;

22. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie unijnego planu naprawczego przedstawiony przez Komisję 27 maja 2020 r., który obejmuje zwiększony długoterminowy budżet UE (WRF 2021–2027) oraz nowy instrument naprawy gospodarczej o wartości 750 mld EUR – Next Generation EU, a także uznanie turystyki za jedną z najważniejszych dziedzin działalności gospodarczej poważnie dotkniętych kryzysem wywołanym przez COVID-19 oraz uznanie, że ekosystem turystyczny będzie potrzebował inwestycji w wysokości 161 mld EUR;

23. wzywa Komisję, aby nadała odpowiednie znaczenie sektorowi turystycznemu w ramach pakietu naprawczego oraz wydała wytyczne w celu zapewnienia szybkiego dostępu do finansowania w ramach bieżących i przyszłych programów w sposób, który nie będzie utrudniony przez nieproporcjonalne obciążenia administracyjne;

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego wsparcia przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w zarządzaniu ich płynnością, aby pomóc im w utrzymaniu miejsc pracy i zmniejszeniu niepotrzebnych obciążeń administracyjnych; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem nową inicjatywę Komisji SURE mającą na celu pokrycie kosztów krajowych programów pracy krótkoterminowej i umożliwienie przedsiębiorstwom ochrony miejsc pracy i utrzymania rezerw gotówkowych;

25. wzywa do opracowania horyzontalnej europejskiej strategii na rzecz odzyskania rentowności przez MŚP, aby wesprzeć je poprzez ograniczenie biurokracji, kosztów dostępu do finansowania oraz poprzez wspieranie inwestycji w strategiczne łańcuchy wartości zgodnie z Zielonym Ładem; przypomina o potrzebie dokonania niezbędnych dostosowań w celu przestrzegania nowych środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, udostępnienia znacznych inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i przestrzegania zasady ograniczenia kontaktów, a także innych odpowiednich środków zapobiegawczych;

26. podkreśla znaczenie ściślejszej współpracy między władzami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu zajęcia się przekrojowymi kwestiami związanymi z turystyką; wzywa w związku z tym Komisję, aby ustanowiła strategie UE na rzecz turystyki, obejmującą jasny plan działania z krótko-, średnio- i długoterminowymi celami, w którym zaproponuje się państwom członkowskim określenie jasnych, strategicznych, operacyjnych i zorientowanych na wyniki celów;

27. przypomina, jak istotne jest ograniczenie nadmiernie rygorystycznego wdrażania w prawodawstwie dotyczącym jednolitego rynku usług turystycznych, tak aby usunąć sprzeczności regulacyjne i powielanie przepisów oraz zapobiegać im poprzez zapewnienie lepszej koordynacji strategii politycznych i prawodawstwa wpływającego na sektor turystyczny;

28. wzywa Komisję, aby wydała wytyczne oparte na najlepszych praktykach w sektorze turystycznym na wypadek kryzysu pandemii, zapewniła odpowiednie wsparcie finansowe oraz ułatwiła rozwój i koordynację odpowiednich platform internetowych, na których zainteresowane strony mogą wymieniać się najlepszymi praktykami i informacjami; podkreśla, że Komisja powinna zachęcać do wszelkiego rodzaju wymiany najlepszych praktyk i wspierać je;

29. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji mające na celu pomoc państwom członkowskim w koordynowaniu działań pomocowych i repatriacji konsularnej obywateli UE na całym świecie; ponadto zwraca się do Komisji, aby oceniła, w jaki sposób istniejące prawodawstwo i przepisy UE w państwach członkowskich zareagowały na te operacje repatriacyjne, oraz zbadała dalsze możliwości szybkiego i skutecznego udziału w razie wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości;

W kierunku przyszłościowego sektora turystyki UE

30. podkreśla, że sektor turystyczny jest w dużym stopniu uzależniony od sektora transportu, a zatem poprawa dostępności i łączności wszystkich środków transportu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich jego sektorach (drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i śródlądowym), miałaby z pewnością znaczący wpływ na wzmocnienie sektora turystycznego UE;

31. podkreśla, że wszystkie państwa członkowskie powinny posiadać sieć rozwiniętej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury w celu ułatwienia podróżowania po całej UE oraz zwiększenia dostępności peryferyjnych państw członkowskich dla turystyki wewnątrzeuropejskiej i międzynarodowej; wzywa w związku z tym Komisję, aby przeprowadziła kontrolę sprawności istniejącej sieci infrastruktury oraz zaproponowała natychmiastowe dodatkowe środki w najmniej zaawansowanych obszarach, tak aby zapewnić, że państwa członkowskie będą miały odpowiednie plany ukończenia całej sieci bazowej TEN-T do 2030 r. i kompleksowych sieci do 2050 r., ze wskazaniem harmonogramu i dostępnego budżetu, a także aby skoncentrować się w szczególności na odcinkach transgranicznych, zwłaszcza w państwach członkowskich, które nie dokonują postępów w tych dziedzinach;

32. wzywa Komisję, aby ustanowiła ramy monitorowania obejmujące pośrednie cele oceny postępów dokonanych przez państwa członkowskie, stosowała systematyczne i jednolite podejścia z ustalonymi terminami przekazywania przez państwa członkowskie danych zwrotnych dotyczących ukończonych odcinków oraz podjęła odpowiednie środki w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-T w celu poprawy długofalowego planowania konserwacji przez państwa członkowskie;

33. wzywa Komisję do zbadania wykonalności i potencjalnych korzyści z mechanizmu zarządzania kryzysowego dla sektora turystycznego UE, aby odpowiednio i szybko zareagować nie tylko na obecną pandemię COVID-19, ale także aby przygotować się na przyszłe wyzwania o takim samym lub podobnym charakterze i skali; podkreśla znaczenie uwzględnienia rozwiązań w zakresie finansowania krótkoterminowych niedoborów finansowych, a także zapewnienia średnio- i długoterminowych ram i strategii, które należy uruchomić;

34. sugeruje uwzględnienie pełnego zakresu przebadanych i zatwierdzonych środków oraz pakietu przyszłościowych rozwiązań, które można szybko zastosować w reakcji na sytuacje kryzysowe, w tym zestawu wytycznych ukierunkowanych wyłącznie na sektor turystyki i transportu; przypomina o znaczeniu dalszego rozwijania zdolności do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w czasach kryzysu, aby chronić pracowników, pomóc przedsiębiorstwom i zapewnić bezpieczeństwo pasażerów; ponadto podkreśla konieczność ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby uwzględnić wszystkie szczególne cechy i właściwości odnośnych sektorów transportu i turystyki;

35. zwraca uwagę na znaczenie wspólnego podejścia UE do ochrony konkurencyjności sektora poprzez poprawę strategii komunikacyjnej skierowanej do obywateli; ponadto podkreśla koordynacyjną rolę UE w sektorze turystycznym, którą należy usprawnić poprzez podejmowanie inicjatyw o unijnej wartości dodanej oraz dalsze ułatwianie wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; apeluje o zmniejszenie obciążeń administracyjnych i podatkowych, wspieranie tworzenia przedsiębiorstw oraz promowanie sprzedaży i usług transgranicznych;

36. uważa, że pojawienie się nowych technologii i dalsza cyfryzacja znacznie zwiększyłyby atrakcyjność sektora podróży i turystyki, a przyjazne dla użytkownika platformy i nowe modele biznesowe zwiększyłyby wzrost, konkurencyjność i dobrobyt sektora; uważa w związku z tym, że regularne szkolenia i przekwalifikowanie obecnej siły roboczej w sektorze wydają się niezwykle ważne, ze szczególnym naciskiem na umiejętności informatyczne i innowacyjne technologie;

37. zwraca uwagę na znaczenie wspierania zrównoważonej turystyki, która przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, ochrony i odnowy naturalnych ekosystemów oraz wzrostu i konkurencyjności poprzez wykorzystywanie nowych modeli biznesowych; wzywa Komisję do ułatwienia podmiotom działającym w sektorze turystyki dostępu do inteligentnego i zrównoważonego finansowania unijnego; potwierdza, że takie finansowanie powinno wspierać rozwój innowacyjnych produktów i usług turystycznych wysokiej jakości oraz dalej przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, podróżowania poza sezonem i geograficznego rozproszenia przepływów turystycznych; uważa, że należy zapewnić wsparcie i koordynację na szczeblu Unii, aby usprawnić administrację turystyczną na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. poprzez wprowadzenie certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki;

38. podkreśla znaczenie turystyki dla niektórych krajów i obszarów geograficznych UE, w których usługi związane z turystyką są często ważnym źródłem zatrudnienia i stanowią jedno z głównych źródeł dochodu miejscowej ludności; wzywa Komisję, aby opracowała dostosowane do potrzeb środki przy przywracaniu swobody przemieszczania się i połączeń transportowych między terytoriami najbardziej oddalonymi i wyspami a kontynentem UE; zwraca uwagę, że szczególne trasy połączeń oraz dodatkowe wsparcie finansowe i administracyjne mają dla tych regionów ogromne znaczenie; podkreśla, jak ważne jest uwzględnienie kwestii związanych z obszarami przybrzeżnymi i morskimi w strategii i inicjatywach turystycznych UE, w tym w zakresie możliwości finansowania oraz narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, a także wzmocnienie funkcjonowania odnośnych rynków, poprzez ustanowienie polityki dostosowanej do potrzeb we współpracy z zainteresowanymi stronami i władzami w miejscach docelowych;

39. przypomina, że turystyka kulturalna stanowi 40 % całej turystyki europejskiej; w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania państwom członkowskim jasnych, strategicznych, operacyjnych i zorientowanych na wyniki celów w następnym planie prac w dziedzinie kultury oraz do poprawy obecnych ram strategicznych dla kultury; podkreśla, że inwestycje w obiekty kultury należy postrzegać i traktować je jako zasoby służące poprawie konkurencyjności i wzrostu na szczeblu lokalnym, nie zapominając przy tym o ich nieodłącznej wartości jako części naszego dziedzictwa kulturowego, które należy chronić – zwłaszcza przed zmianą klimatu i masową turystyką;

40. podkreśla korzyści płynące z turystyki wiejskiej i wzywa Komisję do dalszego promowania i wspierania inicjatyw, które stworzyłyby dodatkowe źródło dochodów na obszarach wiejskich, oferowały możliwości zatrudnienia, zapobiegły wyludnieniu i zwiększyły korzyści społeczne; podkreśla rolę, jaką Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a zwłaszcza program LEADER, mogą odgrywać we wspieraniu lokalnych i wiejskich inicjatyw w zakresie turystyki, oraz apeluje, by program ten był odpowiednio finansowany w okresie programowania 2021–2027;

41. zwraca uwagę na znaczenie turystyki zdrowotnej, w tym medycznej, zorientowanej na odnowę biologiczną i uzdrowiskowej; wzywa Komisję do promowania, w stosownych przypadkach, europejskiej profilaktyki zdrowotnej, balneologii, zrównoważonej turystyki górskiej i medycznej; podkreśla potrzebę dalszych inwestycji na rzecz poprawy infrastruktury zrównoważonej turystyki oraz znaczenie większej widoczności europejskich kurortów w zakresie turystyki uzdrowiskowej i zorientowanej na odnowę biologiczną; wzywa Komisję do zaplanowania dalszych możliwości finansowania w oparciu o wyniki badań naukowych, ponieważ turystyka medyczna może przyczynić się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dzięki środkom zapobiegawczym oraz do zmniejszenia konsumpcji leków, a także do dalszej poprawy zrównoważonego rozwoju i jakości pracy;

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącej Komisji, przewodniczącemu Rady Europejskiej oraz urzędującej prezydencji Rady.

[1] Art. 195 ust. 1 TFUE: „Unia uzupełnia działania państw członkowskich w sektorze turystycznym, w szczególności przez wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw Unii w tym sektorze.”

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności