Postup : 2020/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0175/2020

Predkladané texty :

B9-0175/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0175 /2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>Výbor pre dopravu a cestovný ruch:</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zżle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0175 /2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o doprave a cestovnom ruchu

(2020/2649(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže cestovný ruch je prierezová hospodárska činnosť s rozsiahlym vplyvom na hospodársky rast, zamestnanosť a sociálny rozvoj;

B. keďže odvetvie cestovného ruchu zamestnáva 22,6 milióna ľudí, 11,2 % celkovej zamestnanosti EÚ a v roku 2019 prispelo 9,5 % k HDP EÚ, podporuje vyváženú regionálnu štruktúru a má pozitívny vplyv na regionálny rozvoj;

C. keďže cestovný ruch pozostáva z komplexného hodnotového reťazca mnohých zainteresovaných strán s priamym prepojením na činnosti osobnej dopravy;

D. keďže odvetvia dopravy a cestovného ruchu sú najviac postihnuté pandémiou COVID-19 zo všetkých hlavných hospodárskych odvetví;

E. keďže prijatím oznámenia s názvom Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období a balíka predpisov v oblasti cestovného ruchu a dopravy z 13. mája 2020 Komisia prijala prvý potrebný krok na podporu oživenia našich cenných odvetví dopravy a cestovného ruchu po pandémii COVID-19;

F. keďže už uplynul veľmi dlhý čas, odkedy Európska komisia prijala oznámenie s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch v júni 2010, v ktorom sa stanovuje nová stratégia a akčný plán pre cestovný ruch EÚ;

Plány obnovy európskeho cestovného ruchu a dopravy v nadväznosti na pandémiu COVID-19

1. uznáva, že odvetvie dopravy je jedným z odvetví najviac postihnutých súčasnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19, a preto žiada o osobitnú podporu, a to aj pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy, zabezpečením úverových liniek s cieľom čeliť nedostatočnej likvidite;

2. zdôrazňuje, že v plánoch obnovy dopravy spolu s podporou zameranou na záchranu existujúcich odvetví dopravy by sa podpora mala zameriavať aj na inovačné príležitosti rastu, ako sú napríklad hyperloopové spojenia medzi hlavnými mestami Európy ako cenovo dostupná, čistá a rýchla alternatíva k leteckej doprave na krátke vzdialenosti;

3. zdôrazňuje, že v súčasných krízových situáciách, keď mnohé dopravné spoločnosti bojujú o prežitie, je nanajvýš dôležité brániť a chrániť strategickú dopravnú infraštruktúru, ako sú prístavy a železnice, pred zahraničným prevzatím, najmä Čínou, a dôkladne preskúmať skutočný rozsah investícií Číny do strategických európskych odvetví dopravy;

4. domnieva sa, že rýchla krátkodobá podpora odvetvia dopravy a cestovného ruchu je potrebná na zabezpečenie ich udržateľnosti, pričom vykonávanie opatrení, ktoré turistom poskytujú dôveru znovu cestovať do Európy a v rámci nej, je nevyhnutné na dlhodobú udržateľnosť tohto odvetvia; zdôrazňuje, že súčasná kríza predstavuje aj historickú príležitosť modernizovať cestovný ruch v EÚ a začať ho považovať za riadny priemyselný ekosystém so svojimi vlastnými investičnými cieľmi, ľudským kapitálom, potrebami technologických inovácií a ukazovateľmi výkonnosti;

5. víta oznámenie s názvom Smerom k fázovému a koordinovanému prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – COVID-19, ktoré prijala Komisia ako súčasť balíka, a návrh na postupný a koordinovaný prístup zameraný na návrat k neobmedzenému voľnému pohybu osôb;

6. opakuje význam zásady nediskriminácie pri postupnom odstraňovaní domácich a cezhraničných obmedzení a zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabrániť nekoordinovaným dvojstranným dohodám medzi jednotlivými členskými štátmi, o ktorých sa diskutuje mimo rámca Európskej únie (tzv. koridory cestovného ruchu), ktoré by ďalej ovplyvnili hospodárstvo tých členských štátov, ktoré boli obzvlášť postihnuté zdravotnou krízou, a najmä ich odvetvie cestovného ruchu, s cieľom zabezpečiť integritu jednotného trhu a slobodu pohybu;

7. zdôrazňuje, že je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že sa členský štát rozhodne povoliť cestovanie na svoje územie, nezohľadňoval podobné epidemiologické podmienky, ale skutočnú schopnosť členských štátov zabezpečiť dodržiavanie zdravotných protokolov, ako sa uvádza v usmerneniach Komisie;

8. vzhľadom na zložitú situáciu, ktorej čelí odvetvie cestovného ruchu na plážach, vyzýva Európsku komisiu, aby revidovala smernicu 2006/123/ES s osobitným odkazom na postupy udeľovania oprávnení na využívanie námorného verejného majetku s cieľom zaručiť kontinuitu podnikania a oživenie investícií;

9. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že viaceré členské štáty nedávno zaviedli jednostranné a veľmi rušivé opatrenia, ktoré predstavujú veľkú záťaž nielen pre fungovanie jednotného trhu a životy miliónov občanov EÚ, ale takisto ešte viac poškodzujú cestovný ruch a dôveru; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby zabránila vykonávaniu akéhokoľvek druhu diskriminačných a neepidemiologických opatrení členskými štátmi, ktoré len oslabujú integritu schengenského priestoru a bránia rýchlemu oživeniu európskeho odvetvia cestovania a cestovného ruchu; víta iniciatívu Európskej komisie zameranú na zabezpečenie nepretržitého toku tovaru, najmä potravinových a zdravotníckych pomôcok, v celej EÚ a všetky iniciatívy zamerané na zabezpečenie úplného fungovania vnútorného trhu EÚ bez neodôvodnených kontrol a oneskorení;

10. uznáva, že je dôležité, aby v našom cestovnom ruchu každý rok zohrávali úlohu medzinárodní cestujúci; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby postupne zrušili nepodstatné cestovné obmedzenia uplatňované na vonkajších hraniciach Únie pred letnou sezónou 2020 bez toho, aby sa ohrozilo verejné zdravie a bezpečnosť a zohľadnila epidemiologická situácia v každej tretej krajine;

11. víta oznámenie Komisie s názvom Usmernenia k postupnému obnovovaniu dopravných služieb a prepojenosti – COVID-19, ako aj usmernenia založené na rámci zásad a spoločnom súbore nástrojov, ktorý pomôže obnoviť dopravné služby všetkých druhov v celej EÚ prijatím koordinovaných, nediskriminačných a primeraných opatrení;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa dohodli na dočasných, primeraných a nekaranténnych opatreniach jasne súvisiacich s pandémiou COVID-19, na základe vedeckých dôkazov a dôkladného posúdenia rizika podľa medzinárodných noriem vymedzených dôveryhodnými zdrojmi, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC);

13. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vzájomné uznávanie opatrení dohodnutých na úrovni EÚ na obnovenie cestovania na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni; okrem toho zdôrazňuje, že vykonávanie opatrení na zamedzenie šírenia, ako aj ich zmiernenie nesmie v nijakom prípade viesť k zníženiu vysokej úrovne noriem EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a zabezpečenia v oblasti doprave;

14. víta oznámenie Komisie s názvom Usmernenia EÚ pre postupné obnovenie služieb v oblasti cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v ubytovacích a stravovacích zariadeniach – COVID-19 a naliehavo vyzýva členské štáty, aby si tieto usmernenia vymieňali s príslušnými orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby finančne podporovali odvetvie cestovania a cestovného ruchu pri vykonávaní týchto opatrení v plnej spolupráci s odvetvím cestovného ruchu a cestovania;

15. vyzýva Komisiu, aby navrhla spoločné pravidlá EÚ týkajúce sa podmienok poukazov vydaných v dôsledku pandémie COVID-19, ktoré sú vždy podmienené ich dobrovoľným prijatím spotrebiteľmi, a bez toho, aby to malo vplyv na povinnosť spoločností poskytovať cestujúcim hotovostnú náhradu, ako sa v súčasnosti stanovuje v práve EÚ, aby boli poukazy atraktívnejšie a životaschopné a aby sa zabránilo ďalšiemu nejednotnému vykonávaniu, ktoré by viedlo k rozdielnemu zaobchádzaniu so spotrebiteľmi a k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu s dopravou a cestovným ruchom; okrem toho naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, na zabezpečenie riadneho presadzovania a jednotného uplatňovania práva EÚ a na podporu využívania harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa dobrovoľných poukazov;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby overili, či online cestovné kancelárie dodržiavajú platné vnútroštátne predpisy, pokiaľ ide o zrušenie a refundovanie rezervácií, s cieľom zaručiť úplnú ochranu zákazníkov a hospodársku udržateľnosť pre MSP;

17. vyzýva Komisiu, verejné orgány členských štátov a zainteresované strany, aby čo najskôr spolupracovali na vypracovaní vhodných a spoločných plánov pripravenosti na potenciálnu druhú vlnu infekcií COVID-19 s cieľom riešiť opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií v odvetví cestovania a cestovného ruchu;

18. vyzýva Komisiu, aby začala špecializovanú komunikačnú kampaň EÚ o cestovaní a cestovnom ruchu zameranú na podporu cestovania v rámci EÚ, obnovenie dôvery občanov v cestovanie a cestovný ruch počas pandémie COVID-19, vzdelávanie turistov v súvislosti so zavedenými opatreniami v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a budovanie udržateľných a súdržných hodnôt prostredníctvom „značky EÚ v oblasti cestovného ruchu“; žiada, aby koncepcia bezpečnej a inteligentnej destinácie bola kľúčovou na zabezpečenie rozvoja udržateľného, zodpovedného a dostupného cestovného ruchu;

Posilnená solidarita a koordinácia v odvetví cestovného ruchu EÚ

19. pripomína, že cestovný ruch má veľký význam ako zdroj hospodárskeho rastu, regionálneho rozvoja a zamestnanosti, že od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 EÚ podporuje právomoci s cieľom koordinovať a dopĺňať opatrenia v tejto oblasti členskými štátmi[1];

20. víta návrh Komisie usporiadať európsky samit cestovného ruchu zahŕňajúci inštitúcie EÚ, priemysel, regióny, mestá a zainteresované strany s cieľom zohľadniť európsky cestovný ruch budúcnosti a podporuje vypracovanie plánu na rok 2050 na vytvorenie udržateľného, inovatívneho a odolného európskeho ekosystému cestovného ruchu („Európsky program pre cestovný ruch 2050“); vyzýva preto Komisiu, aby v roku 2021 prijala novú stratégiu a akčný plán pre cestovný ruch EÚ na základe výsledkov tohto dialógu s cieľom udržať postavenie Európy ako vedúcej destinácie prostredníctvom „značky EÚ v oblasti cestovného ruchu“;

21. víta iniciatívu Komisie, ktorá poskytuje flexibilitu podľa pravidiel štátnej pomoci; trvá však na jasných a sektorovo špecifických usmerneniach v odvetviach dopravy a cestovného ruchu s cieľom umožniť účinnú koordináciu medzi všetkými členskými štátmi a zabezpečiť, aby sa vnútroštátne systémy náhrad používali jednotným spôsobom a aby sa zaviedli na obmedzené obdobie, a to včas a primeraným spôsobom, s cieľom bojovať proti stratám spôsobeným pandémiou COVID-19 bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž;

22. víta návrh plánu obnovy EÚ, ktorý Komisia predložila 27. mája 2020 a ktorý zahŕňa zvýšený dlhodobý rozpočet EÚ (VFR na roky 2021 – 2027) a nový nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR (Next generation EU), ako aj uznanie, že cestovný ruch je jednou z najdôležitejších hospodárskych činností, ktoré vážne postihla kríza spôsobená ochorením COVID-19, a že ekosystém v oblasti cestovného ruchu bude potrebovať investície vo výške 161 miliárd EUR;

23. vyzýva Komisiu, aby pripísala náležitý význam odvetviu cestovného ruchu v balíku týkajúcom sa obnovy a vydala usmernenia na zabezpečenie rýchleho prístupu k financovaniu v rámci prebiehajúcich a budúcich programov spôsobom, ktorý nie je brzdený neprimeranou administratívnou záťažou;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naliehavo podporovali podniky, najmä MSP, pri riadení ich likvidity s cieľom pomôcť im udržať si pracovné miesta a znížiť zbytočnú administratívnu záťaž; v tejto súvislosti víta novú iniciatívu Komisie SURE zameranú na pokrytie nákladov na vnútroštátne krátkodobé pracovné programy, ktorá podnikom umožňuje zachovať pracovné miesta a udržiavať peňažné rezervy;

25. požaduje vytvorenie európskej horizontálnej stratégie na obnovu MSP s cieľom podporiť ich znížením byrokracie, nákladov na prístup k financovaniu a podporou investícií do strategických hodnotových reťazcov v súlade so zelenou dohodou; pripomína, že je potrebné vykonať potrebné úpravy s cieľom dosiahnuť súlad s novými opatreniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, poskytovať značné investície na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov a rešpektovanie obmedzenia sociálnych kontaktov, ako aj iné relevantné preventívne opatrenia;

26. zdôrazňuje význam posilnenej spolupráce medzi EÚ, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom riešiť prierezové otázky súvisiace s cestovným ruchom; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila stratégiu EÚ v oblasti cestovného ruchu vrátane jasného akčného plánu s krátkodobými, strednodobými a dlhodobými cieľmi, v ktorom sa navrhuje, aby členské štáty stanovili jasné, strategické, operačné ciele a ciele zamerané na výsledky;

27. pripomína, že je dôležité obmedziť gold-plating v právnych predpisoch o jednotnom trhu služieb cestovného ruchu s cieľom odstrániť regulačné rozpory a duplicity a predchádzať im, a to zabezpečením lepšej koordinácie politík a právnych predpisov, ktoré majú vplyv na odvetvie cestovného ruchu;

28. vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia založené na najlepších postupoch v odvetví cestovného ruchu v prípade krízy spôsobenej pandémiou, zabezpečila náležitú finančnú podporu a uľahčila rozvoj a koordináciu primeraných online platforiem, kde si zainteresované strany môžu vymieňať najlepšie postupy a vymieňať si informácie; zdôrazňuje, že Komisia by mala podnecovať a podporovať všetky druhy výmeny najlepších postupov;

29. víta úsilie Komisie na pomoc členským štátom pri koordinácii operácií pomoci a konzulárnej repatriácie občanov EÚ na celom svete; ďalej žiada Komisiu, aby posúdila, ako existujúce právne predpisy EÚ a právne predpisy v členských štátoch reagovali na tieto operácie repatriácie, a preskúmala ďalšie možnosti rýchlej a účinnej účasti, ak v budúcnosti dôjde k podobným situáciám;

Smerom k odvetviu cestovného ruchu EÚ odolnému voči budúcim zmenám:

30. zdôrazňuje, že odvetvie cestovného ruchu je veľmi závislé od odvetvia dopravy, a preto by zlepšenie dostupnosti a prepojenosti všetkých druhov dopravy pri zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti vo všetkých sektoroch dopravy (cestná, železničná, letecká, námorná a vnútrozemská vodná doprava) určite malo významný vplyv na zlepšenie odvetvia cestovného ruchu EÚ;

31. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky členské štáty mali sieť rozvinutej, modernej a bezpečnej infraštruktúry s cieľom uľahčiť cestovanie v celej EÚ a zabezpečiť, aby boli okrajové členské štáty dostupnejšie pre vnútroeurópsky a medzinárodný cestovný ruch; vyzýva preto Komisiu, aby uskutočnila kontroly vhodnosti existujúcej siete infraštruktúry a navrhla okamžité dodatočné opatrenia v najmenej rozvinutých oblastiach s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mali vhodné plány na dokončenie celého jadra TEN-T do roku 2030 a komplexných sietí do roku 2050, s uvedením časového plánu a dostupnosti rozpočtu, a zamerať sa hlavne na cezhraničné úseky, najmä v členských štátoch, ktoré v týchto oblastiach nenapredujú;

32. vyzýva Komisiu, aby stanovila monitorovací rámec vrátane čiastkových cieľov na posúdenie pokroku, ktorý dosiahli členské štáty, aby sa riadila systematickým a jednotným prístupom s pevne stanovenými termínmi pre členské štáty s cieľom poskytovať spätnú väzbu o dokončených segmentoch a aby v rámci revízie nariadenia o TEN-T prijala vhodné opatrenia na posilnenie dlhodobého plánovania údržby zo strany členských štátov;

33. vyzýva Komisiu, aby preskúmala uskutočniteľnosť a možné prínosy mechanizmu krízového riadenia pre odvetvie cestovného ruchu EÚ s cieľom primerane a rýchlo reagovať nielen na súčasnú pandémiu COVID-19, ale aj s cieľom pripraviť sa na budúce výzvy rovnakej alebo podobnej povahy a rozsahu; zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť riešenia financovania pre krátkodobý finančný nedostatok a takisto zabezpečiť, aby sa aktivovali strednodobé a dlhodobé rámce a stratégie;

34. navrhuje začlenenie celej škály „testovaných a schválených“ opatrení a balíka riešení odolných voči budúcim zmenám, ktoré sa majú rýchlo uplatňovať v reakcii na krízové situácie, vrátane súboru usmernení, ktoré sa výhradne venujú odvetviam cestovného ruchu a dopravy; pripomína, že je dôležité ďalej rozvíjať kapacitu na podporu a doplnenie činnosti členských štátov v čase krízy s cieľom chrániť pracovníkov, pomáhať spoločnostiam a zaistiť bezpečnosť cestujúcich; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné úzko spolupracovať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom riešiť všetky osobitosti a charakteristiky príslušných odvetví dopravy a cestovného ruchu;

35. poukazuje na význam spoločného prístupu EÚ k ochrane konkurencieschopnosti odvetvia zlepšením jeho komunikačnej stratégie voči občanom; ďalej zdôrazňuje koordinačnú úlohu EÚ v odvetví cestovného ruchu, ktorá by sa mala zlepšiť prijatím iniciatív EÚ v oblasti pridanej hodnoty a ďalším uľahčovaním výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi; požaduje zníženie administratívnej a daňovej záťaže, podporu zakladania podnikov a podporu cezhraničného predaja a služieb;

36. domnieva sa, že vznik nových technológií a ďalšia digitalizácia by výrazne zvýšili príťažlivosť odvetvia cestovania a cestovného ruchu a že používateľsky ústretové platformy a nové obchodné modely by zvýšili rast, konkurencieschopnosť a prosperitu odvetvia; domnieva sa preto, že pravidelná odborná príprava a rekvalifikácia existujúcej pracovnej sily v tomto odvetví sú nanajvýš dôležité s osobitným zameraním na digitálne zručnosti a inovačné technológie;

37. poukazuje na význam podpory udržateľného cestovného ruchu, ktorý prispieva k vytváraniu pracovných miest, ochrane a obnove prírodných ekosystémov a rastu a konkurencieschopnosti, a to stavaním na nových obchodných modeloch; vyzýva Komisiu, aby zainteresovaným stranám v oblasti cestovného ruchu uľahčila prístup k inteligentným a udržateľným finančným prostriedkom EÚ; potvrdzuje, že takéto financovanie by malo podporovať rozvoj inovatívnych vysokokvalitných produktov a služieb cestovného ruchu a ďalej prispievať k udržateľnosti, na základe sezónneho cestovania a geografického rozptýlenia tokov cestovného ruchu; domnieva sa, že sa musí poskytovať podpora a koordinácia na úrovni Únie s cieľom zlepšiť správu cestovného ruchu na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, okrem iného zavedením certifikácie udržateľnosti cestovného ruchu;

38. zdôrazňuje význam cestovného ruchu pre niektoré krajiny EÚ a geografické oblasti, v ktorých majú služby súvisiace s cestovným ruchom často popredný význam v oblasti zamestnanosti a sú jedným z hlavných zdrojov príjmu pre miestne obyvateľstvo; vyzýva Komisiu, aby vypracovala prispôsobené opatrenia pri obnovení slobody pohybu a dopravných spojení medzi najvzdialenejšími územiami a ostrovmi a kontinentom EÚ; poukazuje na to, že pre tieto regióny sú mimoriadne dôležité osobitné prepojovacie koridory a dodatočná finančná a administratívna podpora; zdôrazňuje význam rozvoja pobrežného a námorného zamerania v stratégii a iniciatívach EÚ v oblasti cestovného ruchu vrátane možností financovania a propagačných a komunikačných nástrojov, ako aj posilnenia fungovania príslušných trhov, a to stanovením politík prispôsobených potrebám v spolupráci so zainteresovanými stranami a orgánmi v oblasti destinácie;

39. pripomína, že kultúrny cestovný ruch predstavuje 40 % celého európskeho cestovného ruchu; vyzýva preto Komisiu, aby v budúcom pracovnom pláne pre kultúru navrhla členským štátom jasné, strategické, operačné ciele a ciele zamerané na výsledky a aby zlepšila súčasný strategický rámec pre kultúru; zdôrazňuje, že investície do kultúrnych lokalít by sa mali vnímať a považovať za zdroj na zlepšenie konkurencieschopnosti a rastu na miestnej úrovni bez toho, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ktoré treba chrániť, najmä pred zmenou klímy a masovým cestovným ruchom;

40. zdôrazňuje výhody agroturizmu a vyzýva Komisiu, aby ďalej propagovala a podporovala iniciatívy, ktoré by vytvárali dodatočné zdroje príjmov pre vidiecke oblasti, pracovné príležitosti, zabránili vyľudňovaniu a zvýšili sociálne prínosy; zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrávať Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), najmä program LEADER, pri podpore miestnych a vidieckych iniciatív v oblasti cestovného ruchu, a žiada, aby bol tento program primerane financovaný v programovom období 2021 – 2027;

41. poukazuje na význam cestovného ruchu v oblasti zdravotníctva, ktorý zahŕňa cestovný ruch zameraný na zdravotnú starostlivosť, wellness a kúpeľnú liečbu; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby podporovala európsky cestovný ruch zameraný na preventívnu zdravotnú starostlivosť, balneológiu, udržateľnosť, pobyt v horách a lekársku starostlivosť; zdôrazňuje potrebu ďalších investícií na zlepšenie udržateľnej infraštruktúry cestovného ruchu a význam lepšej viditeľnosti európskych stredísk cestovného ruchu v oblasti kúpeľnej liečby a wellness; vyzýva Komisiu, aby naplánovala ďalšie príležitosti financovania založené na vedeckých poznatkoch, keďže cestovný ruch zameraný na lekársku starostlivosť môže pomôcť znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť prostredníctvom preventívnych opatrení a znížiť spotrebu liekov a ďalej zlepšiť udržateľnosť a kvalitu práce;

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Komisie, predsedovi Európskej rady a úradujúcemu predsedníctvu Rady.

[1] Článok 195 ods. 1, ZFEÚ: „Únia dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví.“

Posledná úprava: 17. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia