Förfarande : 2020/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0175/2020

Ingivna texter :

B9-0175/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Omröstningar :

PV 19/06/2020 - 12

Antagna texter :


<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0175/2020</NoDocSe>
PDF 158kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>Utskottet för transport och turism</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Roberts Zīle, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0175/2020

Europaparlamentets resolution om transport och turism

(2020/2649(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turismen är en sektorsövergripande näringsgren med stor inverkan på ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social utveckling.

B. Turismsektorn sysselsätter 22,6 miljoner människor, vilket motsvarar 11,2 % av den totala sysselsättningen i EU, och bidrog med 9,5 % till EU:s BNP 2019, vilket är bra för en väl avvägd regional struktur och för den regionala utvecklingen.

C. Turismen består av en komplex värdekedja med många aktörer som har en direkt koppling till persontransporter.

D. Av alla stora ekonomiska sektorer har transportsektorn och turismsektorn drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

E. Genom att anta meddelandet Turism och transport under 2020 och framåt och turism- och transportpaketet den 13 maj 2020 tog kommissionen det första nödvändiga steget för att stödja våra värdefulla transport- och turismsektorers återhämtning från covid-19-utbrottet.

F. Det är mycket länge sedan kommissionen antog meddelandet Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism i juni 2010, vilket fastställer en ny strategi och handlingsplan för turismen inom EU.

Planer för den europeiska turismens och transportsektorns återhämtning efter covid-19-utbrottet

1. Europaparlamentet konstaterar att transportsektorn är en av de sektorer som drabbats mest av den pågående covid-19-krisen, och begär därför särskilt stöd, bl.a. för vägtransportföretag, i form av kreditlinor för att hantera likviditetsbrist.

2. Europaparlamentet betonar att det i återhämtningsplanerna för transport – utöver stöd till att rädda befintliga transportsektorer – bör finnas stöd till innovativa tillväxtmöjligheter som t.ex. hyperloopförbindelser mellan Europas storstäder som ett ekonomiskt överkomligt, rent och snabbt alternativ till kortdistansflygningar.

3. Europaparlamentet framhåller att det i den rådande krissituationen då många transportföretag kämpar för att överleva är ytterst viktigt att skydda strategisk transportinfrastruktur, såsom hamnar och järnvägar, och förhindra att den köps upp av utländska, särskilt kinesiska, aktörer, och att noggrant undersöka den faktiska omfattningen av Kinas investeringar i strategiska europeiska transportsektorer.

4. Europaparlamentet anser att snabbt stöd på kort sikt till transport- och turismsektorerna är nödvändigt för att säkerställa deras överlevnad, samtidigt som det finns ett mycket stort behov av åtgärder för att skapa det förtroende som krävs för att turister på nytt ska resa till och inom Europa, så att sektorns hållbarhet kan säkerställas på längre sikt. Parlamentet betonar att den aktuella krisen ger oss en historisk chans att modernisera turismen i EU och att börja anse den som ett riktigt industriellt ekosystem, med egna investeringsmål, eget humankapital, egna behov av teknisk innovation och egna resultatindikatorer.

5. Europaparlamentet välkomnar meddelandet Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna – Covid-19, som antogs av kommissionen som en del av paketet, och förslaget till ett stegvist och samordnat tillvägagångssätt för återgången till en obegränsad fri rörlighet för personer.

6. Europaparlamentet upprepar vikten av principen om icke-diskriminering vid det gradvisa avskaffandet av inhemska och gränsöverskridande restriktioner, och betonar den avgörande betydelsen av att undvika icke samordnade, bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater som diskuteras utanför EU:s ram (så kallade turistkorridorer) och ytterligare skulle påverka ekonomin – särskilt turistsektorn – i de medlemsstater som har drabbats särskilt hårt av hälsokrisen, för att på så sätt skydda den inre marknadens integritet och den fria rörligheten.

7. Europaparlamentet framhåller att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att när en medlemsstat beslutar att tillåta resor till sitt territorium ska den inte beakta liknande epidemiologiska omständigheter, utan medlemsstaternas faktiska förmåga att se till att hälsoprotokoll följs i enlighet med kommissionens riktlinjer.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 2006/123/EG mot bakgrund av den svåra situation som strandturismsektorn står inför, särskilt vad gäller tillståndsförfaranden för användning av maritim allmän egendom, så att man ska kunna garantera kontinuitet i verksamheten och få igång investeringar igen.

9. Europaparlamentet känner djup oro över att flera medlemsstater på sistone infört ensidiga och mycket skadliga åtgärder som inte bara innebär en belastning för den inre marknadens funktion och flera miljoner unionsmedborgares liv, utan också blir ett ytterligare slag mot turism och förtroende. Kommissionen uppmanas därför med kraft att hindra att medlemsstaterna genomför några som helst diskriminerande åtgärder som inte motiveras av epidemiologiska skäl, vilka bara underminerar Schengenområdets integritet och förhindrar en snabb återhämtning för rese- och turismbranschen i Europa. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ som syftar till att säkerställa ett kontinuerligt flöde av varor, särskilt livsmedel och medicintekniska produkter, i hela EU och alla initiativ som syftar till att säkerställa att EU:s inre marknad fungerar fullt ut, utan onödiga kontroller och förseningar.

10. Europaparlamentet erkänner hur viktiga internationella resande är för vår turismsektor varje år. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att före sommarsäsongen 2020 successivt ta bort de begränsningar som har tillämpats vid unionens yttre gränser för resor som inte är nödvändiga, utan att detta blir till hinder för folkhälsa och allmän säkerhet, varvid man bör ta hänsyn till epidemisituationen i varje tredjeland.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Covid-19: riktlinjer om att gradvis återställa transporttjänster och kommunikationer, liksom den vägledning som bygger på en ram av principer och en gemensam verktygslåda, som kommer att bidra till att transporttjänster av alla slag kan återupptas runt om i EU med hjälp av samordnade, icke-diskriminerande och proportionerliga åtgärder.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att komma överens om tidsbegränsade och proportionerliga åtgärder som tydligt är kopplade till covid-19-pandemin men som inte medför karantäntvång, på grundval av solida vetenskapliga belägg och en gedigen riskbedömning som följer internationella normer som fastställts av sådana trovärdiga organ som Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

13. Europaparlamentet framhåller att man måste säkerställa ömsesidigt erkännande av de åtgärder man kommit överens om på EU-nivå inför återupptagandet av resor inom EU och internationella resor. Parlamentet betonar vidare att man varken då man genomför spridningsbegränsande åtgärder eller lättar på dem får föranleda avkall på EU:s rigorösa normer för säkerhet och skydd i transportsammanhang.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande Covid-19: EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll på etablissemang i besöksnäringen, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att dela med sig av denna vägledning med behöriga myndigheter på regional och lokal nivå. Parlamentet uppmanar här kommissionen och medlemsstaterna att ekonomiskt stödja rese- och turismsektorerna med att genomföra dessa åtgärder, i fullständigt samarbete med turism- och resebranschen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen dels att föreslå gemensamma EU-regler för de vouchrar som utfärdats till följd av covid-19, på villkor att dessa vouchrar alltid frivilligt accepteras av konsumenterna och inte påverkar företagens skyldighet att i enlighet med vad unionsrätten nu föreskriver betala ut ersättning till personer som reser, så att vouchrarna blir mer attraktiva och livskraftiga, dels att förhindra att genomförandet än en gång blir ett enda lapptäcke så att olika konsumenter behandlas olika och konkurrensen på marknaden för transporter och turism snedvrids. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft kommissionen att använda alla till buds stående medel för att säkerställa att unionsrätten efterlevs som sig bör och tillämpas enhetligt, och arbeta för att harmoniserade regler för frivilliga vouchrar ska användas.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kontrollera att resebyråer på nätet följer gällande nationella bestämmelser om annullering och återbetalning av reservationer, i syfte att garantera fullständigt konsumentskydd och ekonomisk hållbarhet för små och medelstora företag.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaternas offentliga myndigheter och berörda parter att samarbeta för att så fort som möjligt införa lämpliga och gemensamma beredskapsplaner för en eventuell andra våg av covid-19-infektioner, med smittförebyggande åtgärder och kontrollåtgärder för rese- och turismsektorn.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra i gång en särskild informationskampanj i EU-regi om resande och turism för att främja resor inom EU, återge medborgarna deras förtroende för resor och turism under covid-19-pandemin, undervisa turisterna om vilka hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller och bygga upp hållbarhets- och sammanhållningsvärden genom ett ”EU-varumärke för turism”. Parlamentet vill att begreppet ”säkra och smarta resmål” ska få stå i centrum, för att det ska säkerställas att vi får en turism som präglas av hållbarhet, ansvarsmedvetande och tillgänglighet.

Bättre solidaritet och samordning inom EU:s turismsektor

19. Europaparlamentet erinrar om att turismen är en mycket viktig källa till ekonomisk tillväxt, regional utveckling och sysselsättning och att EU, sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009, har stödjande befogenheter, vilka syftar till att samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder inom detta område[1].

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att ordna ett europeiskt toppmöte om turism med medverkan av EU-institutionerna, turistnäringen, regioner, städer och berörda parter, för att dryfta frågor om morgondagens europeiska turism, och stöder utvecklingen av en färdplan för 2050 i riktning mot ett hållbart, innovativt och motståndskraftigt europeiskt ekosystem för turism (”Europeisk agenda för turism 2050”). Parlamentet uppmanar därför kommissionen att under 2021 anta en ny strategi och handlingsplan för turismen i EU, utgående från resultaten av denna dialog, för att EU ska kunna kvarstå som ett ledande turistmål med hjälp av ett ”EU-varumärke för turism”.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om flexiblare regler för statligt stöd. Parlamentet håller dock fast vid att det behövs tydlig och sektorsspecifik vägledning inom transport- och turismsektorerna för att möjliggöra en effektiv samordning mellan alla medlemsstater och för att säkerställa att nationella system för kompensation används på ett enhetligt sätt och införs för en begränsad tid, i rätt tid och proportionerligt, för att förlusterna till följd av covid-19-utbrottet ska kunna åtgärdas, utan oskäliga konkurrenssnedvridningar.

22. Europaparlamentet välkomnar förslaget till en återhämtningsplan för EU, som lades fram av kommissionen den 27 maj 2020, och som omfattar en utökad långsiktig EU-budget (den fleråriga budgetramen 2021–2027) och det nya återhämtningsinstrumentet på 750 miljarder euro Next Generation EU, samt erkännandet av att turismen är en av de viktigaste ekonomiska verksamheter som allvarligt påverkats av covid-19-krisen, och att turismekosystemet kommer att behöva investeringar på 161 miljarder euro.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i återhämtningspaketet fästa vederbörligt avseende vid turismsektorn och att gå ut med vägledning för att säkerställa snabb tillgång till finansiering både i aktuella och framtida program utan hinder av oproportionerliga administrativa bördor.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt bistå företagen, framför allt de små och medelstora företagen, med att hantera sin likviditet, hjälpa dem att bevara arbetstillfällen och minska på onödiga administrativa bördor. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens nya initiativ SURE, som syftar till att täcka kostnaderna för nationella system för korttidsarbete, vilka gör det möjligt för företag att rädda arbetstillfällen och behålla kassareserver.

25. Europaparlamentet efterlyser en övergripande europeisk strategi för små och medelstora företags återhämtning i syfte att stödja dem dels genom att minska byråkratin och kostnaderna för tillgång till finansiering, dels genom att främja investeringar i strategiska värdekedjor i linje med den gröna given. Parlamentet erinrar om att vi måste göra nödvändiga anpassningar för att rätta oss efter nya åtgärder inom områdena hälsa och säkerhet och ställa avsevärda investeringar till förfogande för att säkerställa konsumenternas säkerhet och respekten för social distansering och andra relevanta förebyggande åtgärder.

26. Europaparlamentet framhåller vikten av bättre samarbete mellan EU-myndigheter och nationella, regionala och lokala myndigheter och alla berörda parter, för att sektorsövergripande frågor med anknytning till turismen ska kunna åtgärdas. Parlamentet uppmanar här kommissionen att införa en EU-strategi för turism, med en tydlig handlingsplan med mål på kort, medellång och lång sikt, och med förslag om att medlemsstaterna ska uppställa tydliga, strategiska, operativa och resultatorienterade mål.

27. Europaparlamentet påminner om att överflödig lagstiftning inom den inre marknaden för turismtjänster måste minskas för att vi ska få bort och förhindra lagstiftning som innebär självmotsägelser eller överlappningar och att detta bör ske genom att det säkerställs en bättre samordning av politik och lagstiftning som berör turismsektorn.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer utgående från bästa praxis inom turismsektorn vid en pandemikris, säkerställa tillräckligt ekonomiskt stöd, och underlätta utvecklingen och samordningen av lämpliga internetplattformar där berörda parter kan utbyta bästa praxis och dela med sig av information. Parlamentet betonar att alla former av utbyte av bästa praxis bör uppmuntras och stödjas av kommissionen.

29. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att hjälpa medlemsstaterna att samordna biståndsinsatser och konsulära hemtransporter av EU-medborgare i hela världen. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att bedöma hur gällande EU-lagstiftning och medlemsstaternas lagar har svarat på dessa hemtransportinsatser, och att undersöka andra möjligheter till ett snabbt och effektivt deltagande om liknande situationer uppstår i framtiden.

På väg mot en framtidssäkrad turismsektor i EU:

30. Europaparlamentet påpekar att turismsektorn är starkt beroende av transportsektorn och att förbättrad tillgänglighet för och sammankoppling av alla transportsätt, med bibehållen högsta säkerhetsnivå för alla samfärdsmedel (vägar, järnvägar, luftfart samt sjöfart till havs och på inre vattenvägar) säkert skulle bli till stor nytta för turismsektorn inom EU.

31. Europaparlamentet poängterar att alla medlemsstater måste ha ett nät av utvecklad, modern och säker infrastruktur för att underlätta resandet inom EU och göra medlemsstaterna i utkanten av EU mera tillgängliga för inomeuropeisk och internationell turism. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utföra kontroller av ändamålsenligheten i det nuvarande infrastrukturnätet och föreslå omedelbara kompletterande åtgärder i de minst avancerade områdena, för att säkerställa att medlemsstaterna har en lämplig planering för att kunna slutföra hela stomnätet senast 2030 och det övergripande nätet senast 2050, varvid det bör framgå vilken tidsplan som gäller och vilka budgetmedel som finns att tillgå och tyngdpunkten bör förläggas framför allt till gränsöverskridande sektioner, särskilt i medlemsstater där det inte gjorts några framsteg på dessa områden.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en övervakningsram med mellanliggande mål för bedömning av medlemsstaternas framsteg, följa en systematisk och enhetlig strategi med fasta tidsfrister för medlemsstaterna att ge feedback om avslutade segment, och vidta lämpliga åtgärder i samband med översynen av TEN-T-förordningen för att förbättra medlemsstaternas långsiktiga underhållsplanering.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det skulle gå att inrätta en krishanteringsmekanism för turismsektorn inom EU och vilken nytta den skulle kunna föra med sig, för att på så sätt inte bara adekvat och skyndsamt bemöta det aktuella covid-19-utbrottet, utan också vidta förberedelser inför framtida utmaningar av samma eller liknande slag och omfattning. Parlamentet betonar att man måste ta med ekonomiska lösningar på finansieringsbrister på kort sikt och även ordna så att ramar och strategier på medellång och lång sikt aktiveras.

34. Europaparlamentet föreslår att man i den inför ett komplett urval av ”testade och godkända” åtgärder och ett paket med framtidssäkrade lösningar, som kan tillämpas snabbt i krissituationer, samt en uppsättning riktlinjer som är strikt inriktade på turism- och transportsektorerna. Europaparlamentet påminner om vikten av att ytterligare utveckla kapaciteten att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser i kristider, för att skydda arbetstagarna, hjälpa företagen och garantera passagerarnas säkerhet. Parlamentet understryker dessutom att det behövs ett nära samarbete med alla berörda aktörer för att hantera alla särdrag och kännetecken inom relevanta transport- och turismsektorer.

35. Europaparlamentet påpekar vikten av en gemensam EU-strategi för värnande av sektorns konkurrenskraft genom att förbättra dess strategi för information till allmänheten. Parlamentet framhåller vidare att EU spelar en samordnande roll för turismsektorn, och att denna roll bör förbättras genom att det görs initiativ som tillför ett EU-mervärde och genom att utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna ytterligare underlättas. Parlamentet efterlyser lättnader i de administrativa bördorna och skattebördorna, stöd till företagsgrundande och främjande av gränsöverskridande försäljningar och tjänster.

36. Europaparlamentet anser att framväxten av ny teknik och ytterligare digitalisering skulle kunna göra resebranschen och turismsektorn åtskilligt attraktivare och att användarvänliga plattformar och nya företagsmodeller skulle förbättra sektorns tillväxt, konkurrenskraft och välmående. Parlamentet konstaterar därför att det verkar vara ytterst viktigt att sektorns nuvarande arbetskraft regelbundet utbildas och omskolas, med tyngdpunkten förlagd särskilt till digitala färdigheter och innovativ teknik.

37. Europaparlamentet påpekar att man, genom att ta sin utgångspunkt i nya företagsmodeller, måste främja hållbar turism som bidrar till sysselsättningsskapande, skydd och återställande av naturliga ekosystem samt till tillväxt och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra det lättare för berörda parter inom turismen att få tillgång till smart och hållbar EU-finansiering. Parlamentet inskärper att sådan finansiering bör bli till stöd för att det inom turismen utvecklas produkter och tjänster som är innovativa och har hög kvalitet, och som dessutom bidrar till att turismen blir hållbar och kännetecknas av att resandet förläggs också utanför turistsäsongen och att turistströmmarna är geografiskt utspridda. Parlamentet anser att det måste ordnas med stöd och samordning på unionsnivå för att förbättra förvaltningen av turismen på nationell, regional och lokal nivå, bland annat genom att det införs hållbarhetscertifiering av turismen.

38. Europaparlamentet framhåller turismens betydelse för vissa länder och geografiska områden i EU, där tjänster med anknytning till turismen ofta skapar många jobb och är en av ortsbornas huvudsakliga inkomstkällor. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta skräddarsydda lösningar i samband med att man återställer den fria rörligheten och transportförbindelserna mellan de yttersta randområdena och öarna och EU:s fastland. Parlamentet påpekar att särskilda förbindelseleder och kompletterande ekonomiskt och administrativt stöd är av yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet betonar att kust- och havsområden måste få stå i centrum för EU strategi och initiativ för turismen, också i form av finansieringsmöjligheter och verktyg för säljfrämjande och information, och att de relevanta marknadernas funktion måste stärkas genom att det i samarbete med berörda parter och myndigheter på destinationsorterna utvecklas specialanpassade strategier.

39. Europaparlamentet erinrar om att kulturturismen står för nästan 40 % av all turism i Europa. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå att medlemsstaterna i nästa arbetsplan för kultur uppställer klara strategiska och operativa och resultatorienterade mål och förbättrar den nuvarande strategiska ramen för kulturen. Parlamentet betonar att investeringar i kulturplatser bör anses och behandlas som en resurs som förbättrar konkurrenskraften och tillväxten på det lokala planet, varvid man dock inte bör glömma att de har ett egenvärde, såsom delar av vårt kulturarv vilka måste skyddas, framför allt mot klimatförändringar och massturism.

40. Europaparlamentet poängterar nyttan med landsbygdsturismen och uppmanar kommissionen att ytterligare stödja och främja initiativ som skulle föra med sig ytterligare inkomstkällor för landsbygdsområden, arbetstillfällen, förhindra avfolkning och ge ökad samhällsnytta. Parlamentet betonar vilken roll Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) kan spela, särskilt programmet Leader, såsom stöd till initiativ för lokal turism och landsbygdsturism, och yrkar på att detta program ska få tillräckliga anslag för programperioden 2021–2027.

41. Europaparlamentet påpekar vikten av hälsoturism, som innefattar medicinsk turism, friskvårdsturism och spaturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att, när så är lämpligt, främja europeisk förebyggande hälsovård, balneologi, hållbar bergstraktsturism och medicinsk turism. Parlamentet påpekar att det behövs ytterligare investeringar i att förbättra infrastrukturen för hållbar turism och att semesterorter i Europa måste framträda klarare som resmål för spaturism och friskvårdsturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att planera ytterligare, vetenskapligt baserade, finansieringsmöjligheter, eftersom medicinsk turism kan bidra till lägre hälsovårdskostnader genom förebyggande åtgärder och minskad läkemedelsförbrukning och ytterligare skulle förbättra hållbarheten och arbetskvaliteten.

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och rådets tjänstgörande ordförandeskap.

 

[1] Artikel 195.1 i EUF-fördraget: ”Unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor.”

Senaste uppdatering: 17 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy