Πρόταση ψηφίσματος - B9-0176/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0176/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0169/2020

Διαδικασία : 2020/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0176/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0176/2020
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0176/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ

(2020/2665(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, και ιδίως εκείνο της 18ης Ιουλίου 2019[1],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του[2], 

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22 Μαΐου 2020 σχετικά με την ανακοίνωση του εκπροσώπου της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της Κίνας για το Χονγκ Κονγκ, και στις 29 Μαΐου 2020 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Dominic Raab, της Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας Marise Payne, του Υπουργού Εξωτερικών του Καναδά François-Philippe Champagne, και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Pompeo σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, της 28ης Μαΐου 2020,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας της 9ης Απριλίου 2019,

 έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Μαΐου 2020, κατά την τρίτη σύνοδο του 13ου Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (ΕΛΚ), εγκρίθηκε ψήφισμα με τίτλο: «Draft Decision on Establishing and Improving the Legal System and Enforcement Mechanisms for the Hong Kong Special Administrative Region to Safeguard National Security» (σχέδιο απόφασης για τη σύσταση και τη βελτίωση του νομικού συστήματος και των μηχανισμών επιβολής για την ειδική διοικητική περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ, για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα εξουσιοδοτεί τη Μόνιμη Επιτροπή του ΕΛΚ να εγκρίνει νομοθεσία που στοχεύει τις αποσχιστικές τάσεις, την υπονόμευση της κρατικής εξουσίας, την τρομοκρατία και τις ξένες παρεμβάσεις στο Χονγκ Κονγκ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα αναφέρει άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης σε θέματα εθνικής ασφάλειας, της σύστασης οργάνων εθνικής ασφάλειας της κεντρικής λαϊκής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (ΚΛΚ) και της τακτικής υποβολής εκθέσεων από την Επικεφαλής της Κυβέρνησης στην ΚΛΚ, σχετικά με τις επιδόσεις του Χονγκ Κονγκ όσον αφορά το καθήκον για προάσπιση της εθνικής ασφάλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ενσωμάτωσή της στο παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου, η νομοθεσία θα εφαρμόζεται στο Χονγκ Κονγκ με έκδοση νόμου, δηλαδή μέσω ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου στην επίσημη εφημερίδα από την Επικεφαλής της Κυβέρνησης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επικεφαλής της Κυβέρνησης έχει απευθύνει έκκληση στους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, με επιστολή που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες στις 29 Μαΐου 2020, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και σταθερή υποστήριξή τους στην απόφαση που εγκρίθηκε από το ΕΛΚ, δηλώνοντας ότι η νομοθεσία διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια, και αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στην κοινωνία να βρει διέξοδο από το αδιέξοδο και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα το συντομότερο δυνατόν, όπως επίσης στην επανεκκίνηση της οικονομίας και της βιοποριστικής δραστηριότητας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τα μέτρα που έλαβε η Κίνα στις 28 Μαΐου 2020, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη και τον βασικό νόμο, και έχει δηλώσει ότι οι κίνδυνοι αυτοί υπονομεύουν σοβαρά την αρχή «μία χώρα δύο συστήματα» και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 800 πολιτικοί ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο εξέδωσαν κοινή δήλωση που εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη μονομερή εισαγωγή της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια από το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ, την οποία καταγγέλλουν ως γενικευμένη επίθεση στην αυτονομία της πόλης, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, και την ακεραιότητα της αρχής «μία χώρα δύο συστήματα»·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έντονο συμφέρον για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της αρχής «μία χώρα δύο συστήματα», και αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τον βασικό νόμο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, καθώς και στον σεβασμό της αρχής αυτής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 του Βασικού Νόμου εγγυάται την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και των εκδόσεων, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, και της πραγματοποίησης πορειών και διαδηλώσεων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου 2020, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Επικεφαλής της Κυβέρνησης να μεριμνήσει ώστε να αποσυρθούν οι κατηγορίες κατά 15 ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαΐου 2020 εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν τις αρχές της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ να άρουν αμέσως την ποινική δίωξη των 15 ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου» και «Η Ένωση καθορίζει και εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των διεθνών σχέσεων, με στόχο [...] την εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αρχών του διεθνούς δικαίου»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Dominic Raab, δήλωσε στις 2 Ιουνίου 2020 στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι, εάν η Κίνα προχωρήσει στη θέσπιση της προτεινόμενης νομοθεσία της, η κυβέρνησή του θα εφαρμόσει νέες ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στους κατόχους βρετανικών εθνικών υπερπόντιων διαβατηρίων στο Χονγκ Κονγκ να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τον τρέχοντα περιορισμό του εξαμήνου, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν και να υποβάλουν αίτηση για σπουδές και εργασία για δωδεκάμηνες περιόδους με δυνατότητα παράτασης, παρέχοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο μια οδό για την απόκτηση υπηκοότητας·

1. αποδοκιμάζει την έγκριση από το NPC, στις 28 Μαΐου 2020, ψηφίσματος για την εφαρμογή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ· τονίζει ότι η μονομερής θέσπιση νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια από την Κίνα στο Χονγκ Κονγκ θίγει την αυτονομία της, το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις διεθνείς συμφωνίες·

2. καλεί τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κίνας στο πλαίσιο της κοινής σινο-βρετανικής διακήρυξης· τονίζει ότι η Κίνα πρέπει να σέβεται πλήρως τον Θεμελιώδη Νόμο και την αρχή «μία χώρα με δύο συστήματα»· υπογραμμίζει ότι η Κίνα δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τον υψηλό βαθμό αυτονομίας της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ· καλεί τις κινεζικές αρχές να αποσύρουν τον νόμο για την εθνική ασφάλεια·

3. υπογραμμίζει ότι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας της 9 Απριλίου 2019, η Κίνα συμφώνησε να υποστηρίξει την ειρηνική διευθέτηση των περιφερειακών διαφορών και συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να θέσει χωρίς καθυστέρηση το ζήτημα του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στις κινεζικές αρχές·

4. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΠ/ΥΕ να υπερασπιστεί την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ και να υπογραμμίσει τη δέσμευση της ΕΕ για ενίσχυση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ελευθερίας της ενημέρωσης και της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

5. καλεί τις αρχές της ειδικής διοικητικής περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ να μεριμνήσουν ώστε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των 15 ακτιβιστών και πολιτικών διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας και των ειρηνικών διαδηλωτών, και να σταματήσει η δίωξή τους·

6. καλεί τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές για το Νομοθετικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2020 θα διεξαχθούν κατά τρόπο ελεύθερο, δίκαιο και διαφανή·

7. τονίζει ότι ο Βασικός Νόμος εγγυάται στους πολίτες του Χονγκ Κονγκ την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και των εκδόσεων, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, και της πραγματοποίησης πορειών και διαδηλώσεων· καλεί τις αρχές του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στον Βασικό Νόμο για όλους τους πολίτες·

8. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχή και αυξανόμενη παρέμβαση της Κίνας στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ, καθώς και τον πρόσφατο ισχυρισμό της Κίνας ότι η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 είναι ιστορικό έγγραφο και, συνεπώς, δεν ισχύει πλέον· τονίζει ότι η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύεται από την κοινή διακήρυξη, η οποία καταχωρήθηκε στον ΟΗΕ ως νομικά δεσμευτική συνθήκη, για διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ·

9. καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξουν τον ορισμό Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ στο Χονγκ Κονγκ για την παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά την αυτονομία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών που αφορούν το Χονγκ Κονγκ·

10. καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα για τη σύσταση διεθνούς ομάδας επαφής για το Χονγκ Κονγκ·

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα καθεστώς «σωσίβιας λέμβου» για τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, σε περίπτωση περαιτέρω υποβάθμισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

12. στηρίζει την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ, και καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα, ομάδες ή οντότητες που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ·

13. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, να συμπεριλαμβάνει ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας·

14. καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσουν ώστε όλες οι πτυχές των σχέσεων της ΕΕ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να διέπονται από τις αρχές και τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, και να διασφαλίσουν ότι κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας θα διεξαχθεί ειλικρινής διάλογος με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Χονγκ Κονγκ καθώς και για άλλα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η κατάσταση των Ουιγούρων·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και στην Επικεφαλής της Κυβέρνησης και τη Συνέλευση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου