Resolutsiooni ettepanek - B9-0176/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0176/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0169/2020

Menetlus : 2020/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0176/2020
Esitatud tekstid :
B9-0176/2020
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0176/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

(2020/2665(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hongkongi kohta, eriti 18. juuli. 2019. aasta resolutsiooni[1],

 võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut[2], 

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt Euroopa Liidu nimel 22. mail 2020 tehtud avaldust Hiina Rahvakongressi pressiesindaja Hongkongi puudutava avalduse kohta ja 29. mail 2020 tehtud avaldust Hongkongi kohta,

 võttes arvesse Ühendkuningriigi välisministri Dominic Raabi, Austraalia välisministri Marise Payne’i, Kanada välisministri François-Philippe Champagne’i ja USA riigisekretäri Michael Pompeo 28. mai 2020. aasta avaldust Hongkongi kohta,

 võttes arvesse 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

 võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 1990 ja jõustus 1. juulil 1997,

 võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse ka Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsioonina,

 võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Hiina Rahvakongressi 13. koosseis võttis oma kolmandal istungjärgul 28. mail 2020 vastu resolutsiooni otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Hongkongi erihalduspiirkonna õigussüsteemi ja jõustamismehhanismide loomist ja parandamist riikliku julgeoleku kaitsmise eesmärgil;

B. arvestades, et selle resolutsiooniga volitatakse Rahvakongressi alalist komiteed võtma vastu seaduse, mis on suunatud separatismi, riigivõimu õõnestamise, terrorismi ja välissekkumise vastu Hongkongis;

C. arvestades, et resolutsioonis mainitakse ka muid võetavaid meetmeid, sealhulgas riikliku julgeoleku alast haridust, Hiina keskvalitsuse riiklike julgeolekuorganite loomist Hongkongis ning Hongkongi valitsusjuhi regulaarset aruandlust keskvalitsusele Hongkongi tegevuse kohta seoses kohustusega kaitsta riiklikku julgeolekut;

D. arvestades, et pärast seaduse lisamist Hongkongi põhiseaduse III lisasse hakatakse seda seal kohaldama väljakuulutamisega, mis tähendab, et seadus jõustub valitsusjuhi juriidilise märkuse avaldamisega ametlikus väljaandes;

E. arvestades, et valitsusjuht kutsus 29. mail 2020. aastal ajalehtedes avaldatud kirjas Hongkongi kodanikke üles täielikult mõistma ja kindlalt toetama Rahvakongressi otsust, märkides, et selle seadusega kaitstakse riiklikku julgeolekut, selle eesmärk on võimaldada ühiskonnal leida võimalikult kiiresti väljapääs ummikseisust ning taastada stabiilsus, majanduse areng ja inimeste elujärje edendamine;

F. arvestades, et EL on väljendanud sügavat muret Hiina 28. mail 2020 astutud sammude pärast, mis ei ole kooskõlas Hiina rahvusvaheliste kohustuste, Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsiooni ja Hongkongi põhiseadusega, ning on teatanud, et see võib tõsiselt kahjustada põhimõtet „ühe riik, kaks süsteemi“ ja Hongkongi erihalduspiirkonna laialdast autonoomiat;

G. arvestades, et enam kui 800 tipp-poliitikut kogu maailmast on teinud ühisavalduse, milles nad väljendavad sügavat muret Hiina keskvõimu poolt kavandatud riikliku julgeoleku seaduse ühepoolse kehtestamise pärast Hongkongis ning mõistavad selle hukka kui Hongkongi autonoomia, õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste vastu suunatud ulatusliku rünnaku ning põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ tervikluse rikkumise;

H. arvestades, et Euroopa Liit on väga huvitatud Hongkongi jätkuvast stabiilsusest ja heaolust põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ alusel ning peab väga oluliseks Hongkongi laialdase autonoomia säilimist kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste kohustustega ja peab väga oluliseks nimetatud põhimõtte järgimist;

I. arvestades, et Hongkongi põhiseaduses on sätted inimõiguste ja üksikisiku vabaduste kaitse tagamise kohta; arvestades, et põhiseaduse artikliga 27 tagatakse sõna-, ajakirjandus- ja avaldamisvabadus ning ühinemis-, kogunemis-, rongkäigu- ja meeleavaldamisvabadus;

J. arvestades, et 20. aprillil 2020 kutsusid Euroopa Parlamendi liikmed Hongkongi valitsusjuhti üles tagama, et 2019. aastal Hongkongis rahumeelsetel meeleavaldustel osalenud 15 demokraatiameelsele aktivistile esitatud süüdistused tagasi võetaks; arvestades, et 13. mail 2020 nõudsid ÜRO inimõiguste eksperdid, et Hongkongi erihalduspiirkonna ametivõimud viivitamata lõpetaksid kriminaalmenetluse 15 demokraatiaaktivisti vastu;

K. arvestades Euroopa Liidu lepingu artiklit 21: „Liidu tegevus rahvusvahelisel areenil tugineb põhimõtetele, millest on juhindunud liidu enda loomine, arendamine ja laienemine ning mida liit soovib edendada ka ülejäänud maailmas: demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse austamine“ [...] „Liit määratleb ja viib ellu ühist poliitikat ja ühismeetmeid ning taotleb koostöö kõrget astet kõikides rahvusvaheliste suhete valdkondades, selleks et [...] tugevdada ja toetada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja rahvusvahelist õigust“;

L. arvestades, et Ühendkuningriigi välisminister Dominic Raab teatas 2. juunil 2020 Ühendkuningriigi parlamendi alamkojas, et kui Hiina kavandatud seaduse maksma paneb, kehtestab Ühendkuningriigi valitsus uue korra, mis võimaldab Hongkongis elavatel Briti ülemereterritooriumide passi omanikel tulla Ühendkuningriiki ilma praeguse kuuekuulise ajapiiranguta, võimaldades neil 12 kuud (seda perioodi saab korduvalt pikendada) Ühendkuningriigis elada ning taotleda õppimist ja töötamist, kusjuures neile avaneb ka võimalus omandada kodakondsus;

1. peab taunitavaks, et 28. mail 2020 võttis Hiina Rahvakongress vastu resolutsiooni riikliku julgeoleku seaduse kohta, mida on kavas hakata kohaldama Hongkongis; rõhutab, et Hongkongis ühepoolselt riikliku julgeoleku alast õigusakti kehtestades rikub Hiina Hongkongi autonoomiat, õigusriigi põhimõtet, põhivabadusi ja rahvusvahelisi lepinguid;

2. kutsub Hiina võime üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonist; rõhutab, et Hiina peaks täiel määral austama Hongkongi põhiseadust ja põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“; rõhutab, et Hiina ei tohiks kahjustada Hongkongi erihalduspiirkonna laialdast autonoomiat; kutsub Hiina võime üles riikliku julgeoleku seadust tagasi võtma;

3. toonitab, et 9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina tippkohtumisel nõustus Hiina toetama piirkondlike vaidluste ja konfliktide rahumeelset lahendamist dialoogi ja konsultatsioonide kaudu; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal tõstatada Hiina ametivõimudega suheldes viivitamata riikliku julgeoleku seaduse küsimus;

4. kutsub nõukogu, komisjoni ning komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgolekupoliitika kõrget esindajat üles üles kaitsma Hongkongi laialdast autonoomiat ja rõhutama ELi kindlat tahet tugevdada Hongkongis demokraatiat, sealhulgas õigusriigi põhimõtte järgimist, kohtusüsteemi sõltumatust, põhivabadusi ja -õigusi, läbipaistvust ning teabe- ja väljendusvabadust;

5. kutsub Hongkongi erihalduspiirkonna ametivõime üles tagama, et loobutaks 15 demokraatiaaktivistile ning poliitikutele ja rahumeelsetele meeleavaldajatele esitatud süüdistustest ja nende menetlemine lõpetataks;

6. kutsub Hongkongi võime üles tagama, et 2020. aasta septembriks kavandatud seadusandliku kogu valimised viiakse läbi vabalt, õiglaselt ja läbipaistvalt;

7. rõhutab, et Hongkongi põhiseadusega tagatakse Hongkongi kodanikele sõna-, ajakirjandus- ja avaldamisvabadus ning ühinemis-, kogunemis-, rongkäigu- ja meeleavaldamisvabadus; kutsub Hongkongi ja Hiina ametivõime üles tagama kõigile kodanikele põhiseaduses sätestatud inimõiguste ja vabaduste kaitse;

8. peab äärmiselt taunitavaks Hiina pidevat ja üha kasvavat sekkumist Hongkongi siseasjadesse ning Hiina hiljutist väidet, et Hiina ja Ühendkuningriigi 1984. aasta ühisdeklaratsioon on ajalooline dokument ega ole enam kehtiv; rõhutab, et Hiina valitsus on kohustatud järgima ühisdeklaratsiooni, mis on registreeritud ÜROs õiguslikult siduva lepinguna, ja hoidma Hongkongi ulatuslikku autonoomiat ning Hongkongi õigusi ja vabadusi;

9. kutsub nõukogu ning komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgolekupoliitika kõrget esindajat üles toetama ÜRO Hongkongi eriraportööri ja/või erisaadiku ameti loomist, et jälgida Hongkongi autonoomia olukorda, õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste järgimist ning Hongkongiga seotud rahvusvaheliste lepingute täitmist;

10. kutsub nõukogu ning komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega, et luua Hongkongi küsimuste käsitlemiseks rahvusvaheline kontaktrühm;

11. palub nõukogul ja komisjonil kaaluda Hongkongi kodanike jaoks nn päästepaadisüsteemi loomist juhuks, kui inimõiguste ja põhivabaduste olukord Hongkongis veelgi halveneb;

12. toetab läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist kogu maailmas rakendatava ELi sanktsioonirežiimi üle ning kutsub nõukogu üles kohaldama mehhanismi, et karistada isikuid, rühmitusi või üksusi, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest Hongkongis;

13. nõuab, et EL lisaks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 21 kõikidesse tulevastesse Hiina Rahvavabariigiga sõlmitavatesse kaubanduslepingutesse inimõiguste klausli;
 

14. kutsub nõukogu ning komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat tungivalt üles tagama eelseisval ELi ja Hiina tippkohtumisel selle, et ELi ja Hiina Rahvavabariigi vaheliste suhete kõikides aspektides juhindutaks Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning et Hiina Rahvavabariigiga peetaks ausat arutelu Hongkongi ja muude inimõiguste küsimuste, näiteks uiguuride olukorra üle;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile ning Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusjuhile ja seadusandlikule kogule.

 

Viimane päevakajastamine: 15. juuni 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika