Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0176/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0176/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020

Procedūra : 2020/2665(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0176/2020
Pateikti tekstai :
B9-0176/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9‑0176/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

(2020/2665(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Honkongo, ypač į 2019 m. liepos 18 d. rezoliuciją[1],

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo[2], 

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 22 d. pirmininko pavaduotojo ir vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją Europos Sąjungos vardu Kinijos nacionalinio liaudies kongreso atstovui spaudai paskelbus apie ketinimus Honkongo atžvilgiu ir į 2020 m. gegužės 29 d. deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriaus Dominico Raabo, Australijos užsienio reikalų ministrės Marise Payne, Kanados užsienio reikalų ministro François-Philippe’o Champagne’o ir JAV valstybės sekretoriaus Michealo Pompeo pareiškimą dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. vykusio 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

 atsižvelgdamas į Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo pagrindinį įstatymą, kuris priimtas 1990 m. balandžio 4 d. ir įsigaliojo 1997 m. liepos 1 d.,

 atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 19 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) vyriausybės bendrą deklaraciją Honkongo klausimu, taip pat žinomą kaip Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendra deklaracija,

 atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. gegužės 28 d. per 13-ojo Nacionalinio liaudies kongreso trečiąją sesiją buvo priimta rezoliucija „Sprendimo dėl Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo teisinės sistemos ir jos vykdymo užtikrinimo mechanizmų nustatymo ir tobulinimo siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą projektas“;

B. kadangi rezoliucija Nacionalinio liaudies kongreso nuolatiniam komitetui leidžiama priimti teisės aktus dėl separatizmo, ardomosios veiklos prieš valstybės valdžią, terorizmo ir užsienio valstybių kišimosi į Honkongo reikalus;

C. kadangi rezoliucijoje minimos kitos priemonės, kurių reikia imtis, įskaitant švietimą nacionalinio saugumo klausimais, Centrinės liaudies vyriausybės nacionalinio saugumo įstaigų įkūrimą Honkonge ir nuolatinį vyriausiojo vadovo ataskaitų apie Honkongo veiklą atsižvelgiant į jo pareigą užtikrinti nacionalinį saugumą teikimą Centrinei liaudies vyriausybei;

D. kadangi įtraukus teisės aktus į Pagrindinio įstatymo III priedą, jie bus taikomi Honkonge juos paskelbus, t. y. paskelbus teisinius pranešimus vyriausiojo vadovo leidžiamame leidinyje;

E. kadangi 2020 m. gegužės 29 d. laikraščiuose paskelbtame laiške vyriausioji vadovė kreipėsi į Honkongo piliečius prašydama, kad jie visiškai suprastų ir ištikimai palaikytų Nacionalinio liaudies kongreso sprendimą, teigdama, kad teisės aktais užtikrinamas nacionalinis saugumas, jais siekiama suteikti galimybę visuomenei kuo greičiau išeiti iš aklavietės ir atnaujinti ekonomikos plėtrą bei pragyvenimo sąlygų gerinimą;

F. kadangi ES išreiškė didelį susirūpinimą dėl veiksmų, kurių 2020 m. gegužės 28 d. ėmėsi Kinija ir kurie neatitinka jos tarptautinių įsipareigojimų, Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendros deklaracijos ir Pagrindinio įstatymo, taip pat pareiškė, kad dėl to kyla rizika, kad bus rimtai pakenkta principui „viena šalis – dvi sistemos“ ir Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo aukšto lygio autonomijai;

G. kadangi daugiau kaip 800 politikos lyderių iš viso pasaulio paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad Pekinas vienašališkai Honkonge priėmė teisės aktus dėl nacionalinio saugumo, ir jie tai viešai pasmerkė kaip visapusišką puolimą prieš miesto autonomiją, teisinės valstybės principą ir pagrindines laisves, taip pat principo „viena šalis – dvi sistemos“ vientisumą;

H. kadangi Europos Sąjunga yra labai suinteresuota nuolatiniu Honkongo stabilumu ir gerove pagal principą „viena šalis – dvi sistemos“ ir mano, kad Honkongo aukšto lygio autonomijos išsaugojimas remiantis Pagrindiniu įstatymu ir tarptautiniais įsipareigojimais, taip pat to principo laikymasis yra labai svarbūs;

I. kadangi Pagrindinio įstatymo nuostatomis užtikrinama žmogaus teisių ir asmens laisvių apsauga; kadangi Pagrindinio įstatymo 27 straipsnyje garantuojamos žodžio, spaudos ir publikavimo, asociacijų ir susirinkimų, eitynių ir demonstracijų laisvės;

J. kadangi 2020 m. balandžio 20 d. Europos Parlamento nariai primygtinai pareikalavo vyriausiosios vadovės užtikrinti, kad būtų panaikinti kaltinimai 15 demokratijos aktyvistų, 2019 m. dalyvavusių taikiuose protestuose Honkonge; kadangi 2020 m. gegužės 13 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai primygtinai pareikalavo, kad Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo valdžios institucijos nedelsdamos panaikintų 15 demokratijos aktyvistų baudžiamąjį persekiojimą;

K. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 21 straipsnį „Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami principais, paskatinusiais jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių įgyvendinimą ji skatina platesniame pasaulyje: demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi“ ir „Sąjunga nustato ir įgyvendina bendrą politiką ir veiksmus bei siekia aukšto lygio bendradarbiavimo visose tarptautinių santykių srityse, kad: <...> įtvirtintų ir remtų demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir tarptautinės teisės principus“;

L. kadangi 2020 m. birželio 2 d. Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Dominic Raab Bendruomenių Rūmuose pareiškė, kad jeigu Kinija priims siūlomus teisės aktus, vyriausybė parengs naujas priemones, kad Honkonge esantys asmenys, kurie turi Britanijos užjūrio piliečių pasus, galėtų atvykti į Jungtinę Karalystę be dabartinio šešių mėnesių apribojimo ir jiems būtų suteikta galimybė gyventi ir teikti paraiškas studijuoti bei dirbti su galimybe pratęsti laikotarpį 12 mėnesių, taip sudarant jiems sąlygas įgyti pilietybę;

1. apgailestauja, kad 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinis liaudies kongresas priėmė rezoliuciją dėl to, kad Honkonge būtų taikomas nacionalinio saugumo įstatymas; pabrėžia, kad tai, jog Kinija vienašališkai Honkonge priėmė teisės aktus dėl nacionalinio saugumo, pažeidžia jo autonomiją, teisinės valstybės principą, pagrindines laisves ir tarptautinius susitarimus;

2. ragina Kinijos valdžios institucijas laikytis Kinijos tarptautinių įsipareigojimų pagal Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją; pabrėžia, kad Kinija turėtų visapusiškai laikytis Pagrindinio įstatymo ir principo „viena šalis – dvi sistemos“; akcentuoja, kad Kinija turėtų nekenkti Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo aukšto lygio autonomijai; ragina Kinijos valdžios institucijas panaikinti nacionalinio saugumo įstatymą;

3. pabrėžia, kad per 2019 m. balandžio 9 d. vykusį ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą Kinija sutiko remti taikų regioninių ginčų ir konfliktų sprendimą rengiant dialogą ir konsultacijas; ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį nedelsiant su Kinijos valdžios institucijomis iškelti nacionalinio saugumo įstatymo klausimą;

4. ragina Tarybą, Komisiją ir pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją ir pabrėžti ES įsipareigojimą stiprinti demokratiją, įskaitant teisinės valstybės principą, teisminių institucijų nepriklausomumą, pagrindines laisves ir teises, skaidrumą ir informacijos bei žodžio laisvę Honkonge;

5. ragina Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų panaikinti kaltinimai 15 demokratijos aktyvistų, politikų ir taikių demonstracijų dalyvių ir būtų sustabdytas jų persekiojimas;

6. ragina Honkongo valdžios institucijas užtikrinti, kad 2020 m. rugsėjo mėn. rinkimai į Teisėkūros tarybą būtų laisvi, sąžiningi ir skaidrūs;

7. pabrėžia, kad Pagrindiniu įstatymu garantuojamos Honkongo gyventojų žodžio, spaudos ir publikavimo, asociacijų ir susirinkimų, eitynių ir demonstracijų laisvės; ragina Honkongo ir Kinijos valdžios institucijas užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, kuri Pagrindiniame įstatyme numatyta visiems piliečiams;

8. griežtai smerkia nuolatinį ir vis stiprėjantį Kinijos kišimąsi į Honkongo vidaus reikalus, taip pat neseniai paskelbtą Kinijos pareiškimą, kad 1984 m. bendra Kinijos ir Didžiosios Britanijos deklaracija nebegalioja, nes tėra istorinis dokumentas; akcentuoja, kad Kinijos vyriausybė privalo laikytis bendros deklaracijos, kuri buvo JT užregistruota kaip teisiškai privaloma sutartis, kad būtų išsaugota Honkongo aukšto lygio autonomija ir jo teisės bei laisvės;

9. ragina Tarybą ir pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį pritarti tam, kad būtų sukurta JT specialiojo pranešėjo ir (arba) pasiuntinio Honkongui pareigybė, siekiant stebėti Honkongo padėtį, susijusią su autonomija, teisinės valstybės principu, pagrindinėmis laisvėmis ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimu;

10. ragina Tarybą ir pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, siekiant įsteigti tarptautinę ryšių grupę dėl Honkongo;

11. ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti sukurti Honkongo gyventojams skirtą pagalbos priemonę, jeigu ir toliau bus pažeidinėjamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės;

12. pritaria tam, kad būtų greitai užbaigtos derybos dėl ES visuotinio sankcijų režimo, ir ragina Tarybą naudoti šį mechanizmą, kad skirtų sankcijas asmenims, grupėms ar subjektams, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Honkonge;

13. primygtinai ragina ES, laikantis ES sutarties 21 straipsnio, įtraukti sąlygą dėl žmogaus teisių į visus ateities prekybos susitarimus su Kinijos Liaudies Respublika;

14. primygtinai ragina Tarybą ir pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį užtikrinti, kad ES santykių su Kinijos Liaudies Respublika aspektai būtų grindžiami ES sutarties 21 straipsnyje nustatytais principais ir vertybėmis, taip pat užtikrinti, kad ateinančio ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo metu su Kinijos Liaudies Respublika bus vykdoma atvira diskusija dėl Honkongo ir kitų žmogaus teisių klausimų, pavyzdžiui, uigūrų padėties;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo vyriausiajam vadovui ir asamblėjai.

 

Atnaujinta: 2020 m. birželio 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika