Návrh uznesenia - B9-0176/2020Návrh uznesenia
B9-0176/2020

  NÁVRH UZNESENIA o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

  10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Michael Gahler, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete
  v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0169/2020

  Postup : 2020/2665(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0176/2020
  Predkladané texty :
  B9-0176/2020
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  B9‑0176/2020

  Uznesenie Európskeho parlamentu o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

  (2020/2665(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä na uznesenie z 18. júla 2019[1],

   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 13. decembra 2017 týkajúce sa Hongkongu 20 rokov po odovzdaní[2], 

   so zreteľom na vyhlásenia PK/VP v mene Európskej únie z 22. mája 2020 o oznámení hovorcu čínskeho národného ľudového kongresu o Hongkongu a z 29. mája 2020 o Hongkongu,

   so zreteľom na vyhlásenie zahraničného tajomníka Spojeného kráľovstva Dominica Raaba, austrálskej ministerky zahraničných vecí Marise Payne, kanadského ministra zahraničných vecí Françoisa-Philippeho Champagnea a štátneho tajomníka Spojených štátov Michaela Pompea z 28. mája 2020,

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 21. samitu EÚ – Čína, ktorý sa konal 9. apríla 2019,

   so zreteľom na Základné právo osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu prijaté 4. apríla 1990, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júla 1997,

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky o otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako Spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva,

   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže 28. mája 2020 tretie zasadnutie 13. národného ľudového kongresu (NPC) prijalo uznesenie s názvom Návrh rozhodnutia o zriadení a zlepšení právneho systému a mechanizmov presadzovania pre osobitný administratívny región Hongkongu na zaistenie národnej bezpečnosti;

  B. keďže uznesenie oprávňuje Stály výbor NPC, aby prijal právne predpisy zamerané na separatizmus, zvrhnutie štátnej moci, terorizmus a zahraničné zasahovanie v Hongkongu;

  C. keďže v uznesení sa uvádzajú ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať vrátane vzdelávania v oblasti národnej bezpečnosti, zriadenia vnútroštátnych bezpečnostných orgánov ústrednej ľudovej vlády (CPG) v Hongkongu a pravidelného podávania správ výkonným riaditeľom CPG o výkonnosti Hongkongu, pokiaľ ide o jeho povinnosť chrániť národnú bezpečnosť;

  D. keďže po vložení do prílohy III k základnému zákonu sa právne predpisy budú uplatňovať v Hongkongu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré sa vykoná prostredníctvom právneho oznámenia vydaného výkonným riaditeľom;

  E. keďže výkonný riaditeľ sa v liste uverejnenom v novinách 29. mája 2020 obrátil na občanov Hongkongu, aby čo najskôr v plnej miere pochopili a slávnostne podporili rozhodnutie prijaté Národným ľudovým kongresom, v ktorom sa uvádza, že cieľom právnych predpisov je zaručiť národnú bezpečnosť, umožniť spoločnosti nájsť cestu z neprerušenej a obnovenej stability, ako aj obnoviť rozvoj hospodárstva a živobytia;

  F. keďže EÚ vyjadrila vážne znepokojenie nad krokmi, ktoré Čína prijala 28. mája 2020 a ktoré nie sú v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, so spoločným vyhlásením Číny a Spojeného kráľovstva a so základným právom, a uviedla, že hrozí vážne narušenie zásady „jedna krajina, dva systémy“ a vysokého stupňa autonómie osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu;

  G. keďže viac ako 800 politických vodcov na celom svete vydalo spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili vážne obavy v súvislosti s jednostranným zavádzaním právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti Pekingom v Hongkongu, ktoré obvinili ako komplexný útok na nezávislosť, právny štát a základné slobody v meste, ako aj na integritu zásady „jedna krajina, dva systémy“;

  H. keďže Európska únia sa výrazne podieľa na pokračujúcej stabilite a prosperite Hongkongu v súlade so zásadou „jedna krajina, dva systémy“ a prikladá veľký význam zachovaniu vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným právom a s medzinárodnými záväzkami, ako aj dodržiavaniu tejto zásady;

  I. keďže základný zákon obsahuje ustanovenia zaručujúce ochranu ľudských práv a individuálnych slobôd; keďže článok 27 základného práva zaručuje slobodu prejavu, tlače a uverejňovania, združovania, zhromažďovania, procesu a demonštrácie;

  J. keďže poslanci Európskeho parlamentu 20. apríla 2020 vyzvali výkonného riaditeľa, aby zabezpečil, aby sa v roku 2019 upustilo od obvinení 15 prodemokratických aktivistov, ktorí sa zúčastnili mierových protestov v Hongkongu; keďže 13. mája 2020 odborníci OSN na ľudské práva naliehali na orgány osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu, aby okamžite upustili od trestného stíhania 15 prodemokratických aktivistov;

  K. keďže podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ): „Akcia Únie na medzinárodnej scéne sa riadi zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej dôstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva“ a „Únia vymedzuje a uskutočňuje spoločné politiky a činnosti a pracuje na vysokom stupni spolupráce vo všetkých oblastiach medzinárodných vzťahov s cieľom [...] upevniť a podporiť demokraciu, právny štát, ľudské práva a zásady medzinárodného práva“;

  L. keďže zahraničný tajomník Spojeného kráľovstva Dominic Raab 2. júna 2020 v Dolnej snemovni uviedol, že ak bude Čína sledovať navrhované právne predpisy, vláda zavedie nové opatrenia, ktoré umožnia britským držiteľom národných zámorských pasov v Hongkongu vstúpiť do Spojeného kráľovstva bez súčasného šesťmesačného limitu, umožní im žiť a požiadať o štúdium a prácu na predĺžené obdobie 12 mesiacov, čím sa tiež poskytne cesta k občianstvu;

  1. Vyjadruje poľutovanie nad tým, že Národná bezpečnostná rada 28. mája 2020 prijala uznesenie o uplatňovaní práva národnej bezpečnosti v Hongkongu; zdôrazňuje, že jednostranné zavedenie právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti Čínou v Hongkongu je v rozpore s jej autonómiou, zásadami právneho štátu, základnými slobodami a medzinárodnými dohodami;

  2. Vyzýva čínske orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky Číny vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že Čína by mala v plnej miere dodržiavať základný zákon a zásadu „jedna krajina, dva systémy“; zdôrazňuje, že Čína by nemala oslabiť vysoký stupeň autonómie osobitného administratívneho regiónu Hongkong; vyzýva čínske orgány, aby stiahli zákon o národnej bezpečnosti;

  3. Zdôrazňuje, že na samite EÚ – Čína 9. apríla 2019 Čína súhlasila s podporou mierového riešenia regionálnych sporov a konfliktov prostredníctvom dialógu a konzultácií; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby na záležitosti týkajúce sa právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti bezodkladne upozornila na čínske orgány;

  4. Vyzýva Radu, Komisiu a PK/VP, aby obhajovali vysoký stupeň autonómie Hongkongu a zdôraznili záväzok EÚ posilniť demokraciu vrátane zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu v Hongkongu;

  5. Vyzýva orgány osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu, aby zabezpečili zrušenie obvinení proti 15 prodemokratickým aktivistom a politikom, ako aj pokojným demonštrantom a zastavenie trestného stíhania;

  6. Vyzýva orgány Hongkongu, aby zabezpečili, že legislatívne voľby Rady v septembri 2020 sa uskutočnia slobodným, spravodlivým a transparentným spôsobom;

  7. Zdôrazňuje, že základný zákon zaručuje ľuďom v Hongkongu slobodu prejavu, tlače a publikovania, združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie; vyzýva orgány Hongkongu a Číny, aby zabezpečili ochranu ľudských práv a slobôd zakotvených v základnom zákone pre všetkých občanov;

  8. Dôrazne odsudzuje neustály a narastajúci zásah Číny do vnútorných záležitostí Hongkongu, ako aj nedávne tvrdenie Číny, že spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 je historický dokument, a preto už nie je platné; zdôrazňuje, že čínska vláda je viazaná spoločným vyhlásením, ktoré bolo zaregistrované v OSN ako právne záväzná zmluva, s cieľom podporiť vysoký stupeň autonómie Hongkongu a jeho práva a slobody;

  9. Vyzýva Radu a PK/VP, aby podporili vytvorenie osobitného spravodajcu OSN a/alebo vyslanca pre Hongkong s cieľom monitorovať stav autonómie, právneho štátu, základných slobôd a vykonávania medzinárodných dohôd v súvislosti s Hongkongom;

  10. Vyzýva Radu a PK/VP, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Hongkong;

  11. Vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili vytvorenie systému „záchranného člna“ pre občanov Hongkongu v prípade akéhokoľvek ďalšieho zhoršovania situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

  12. Podporuje rýchle ukončenie rokovaní o globálnom režime sankcií EÚ a vyzýva Radu, aby využila mechanizmus na postihovanie jednotlivcov, skupín alebo subjektov zodpovedných za porušovanie ľudských práv v Hongkongu;

  13. Naliehavo vyzýva EÚ, aby podľa článku 21 ZEÚ do akejkoľvek budúcej obchodnej dohody s čínskou ľudovou republikou zahrnula doložku o ľudských právach;

  14. Dôrazne vyzýva Radu a PK/VP, aby zabezpečili, aby sa všetky aspekty vzťahov EÚ s čínskou ľudovou republikou riadili zásadami a hodnotami stanovenými v článku 21 ZEÚ, a aby na nadchádzajúcom samite medzi EÚ a Čínou zabezpečili čestnejšiu diskusiu s Čínskou ľudovou republikou o Hongkongu a ďalších otázkach ľudských práv, ako je situácia Ujgurov;

  15. Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a výkonnému riaditeľovi a zhromaždeniu osobitnej administratívnej oblasti Hongkongu.

   

  Posledná úprava: 15. júna 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia