Menetlus : 2020/2649(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0177/2020

Esitatud tekstid :

B9-0177/2020

Arutelud :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0177/2020</NoDocSe>
PDF 169kWORD 52k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>transpordi ja turismi kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0166/2020

B9-0177/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon transpordi ja turismi kohta

(2020/2649(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et turism on mitmeid valdkondi hõlmav majandustegevus, millel on ulatuslik mõju paljudele eri sektoritele, kestlikule arengule, tööhõivele, sotsiaalsele arengule ja kestlikule majandusele;

B. arvestades, et turismisektor annab tööd 22,6 miljonile inimesele (11,2 % kogu ELi tööhõivest), andis 2019. aastal 9,5 % ELi SKPst, aitab tasakaalustada piirkondlikku ebavõrdsust ja avaldab sageli positiivset mõju regionaalarengule;

C. arvestades, et turism koosneb paljudest sidusrühmadest koosnevast keerukast väärtusahelast, millel on otsene seos reisijateveoga;

D. arvestades, et turismil ja eriti ületurismil on samuti negatiivne mõju kliimamuutustele, see tekitab hinnanguliselt 8 % CO2 heitest ning sellel on negatiivne mõju keskkonnale ja majandusele, nagu suurenev reostus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, ummikud, taristu hoolduskulud ja tõusvad hinnad, nagu on dokumenteeritud TRAN-komisjoni uuringus „Ületurism, selle mõju ja võimalikud poliitilised reageeringud“[1];

E. arvestades, et COVID-19 on kõigist peamistest majandussektoritest kõige rängemalt mõjutanud transpordi- ja turismisektorit;

F. arvestades, et võttes 13. mail 2020. aastal vastu teatise „Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda“ ning turismi- ja transpordipaketi, astus komisjon esimese vajaliku sammu, et toetada meie väärtuslike transpordi ja turismi ökosüsteemide taastumist COVID‑19 puhangust, rõhutades vajadust kasutada taastumist targalt, et arendada sektoris välja tugevam kestlikkus;

G. arvestades, et väga kaua aega on möödunud sellest, kui komisjon võttis 2010. aasta juunis vastu teatise „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava“, sätestades ELi turismi uue strateegia ja tegevuskava ning rõhutades vajadust selle rakendamise järele;

H. arvestades, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest 2009. aastal on ELile antud toetav pädevus, mille eesmärk on koordineerida ja täiendada liikmesriikide meetmeid selles valdkonnas[2];

Euroopa turismi ja transpordi taastamise kavad pärast COVID-19 puhangut

1. on veendunud, et transpordi- ja turismisektori püsimajäämise tagamiseks on vaja kiiret lühiajalist toetust, rakendades samal ajal meetmeid, mis annavad turistidele kindlustunde taas Euroopasse ja Euroopa-siseselt reisimiseks ja tagavad taastumise, mis kinnistab kõigi transpordi- ja turismitegevuste tugeva nõudena kestlikkuse, mis on oluline sektori pikemaajalise arengu seisukohast; rõhutab, et praegune kriis kujutab endast ka ajaloolist võimalust ajakohastada turismi ELis ja muuta see kestlikumaks, alustades selle käsitamisest tõelise tööstuse ökosüsteemina, mille puhul on vaja ühtlustada kestlikkusega seotud algatusi, keskkonnastandardeid, transpordivalikuid, kestlikke investeerimiseesmärke, tehnoloogilisi innovatsioonivajadusi ja kestlikke tulemusnäitajaid, mis peaksid võtma arvesse paremaid ökoloogilisi ja sotsiaalseid standardeid, nagu loodud töökohtade kvaliteet ja kohalike elanike elukvaliteet;

2. väljendab heameelt teatise „Etapiviisiline ja kooskõlastatud tegevus liikumisvabaduse taastamiseks ja sisepiiridel tehtava kontrolli kaotamiseks – COVID-19“ üle, mille komisjon võttis vastu paketi osana, ning ettepaneku üle kasutada etapiviisilist ja kooskõlastatud tegevust eesmärgiga naasta isikute piiranguteta vaba liikumise juurde; nõuab, et EL toetaks „turismi taaskäivitamist“ soovitusega tõsta esile „säästvat turismi“ ning muuta usaldusväärselt sertifitseeritud ettevõtted ja sihtkohad keskkonnasõbraliku, sotsiaalselt vastutustundliku ja majanduslikult mõistliku reisimise ja turismi eestvedajateks;

3. kinnitab veel kord mittediskrimineerimise põhimõtte tähtsust riigisiseste ja piiriüleste piirangute järkjärgulisel kaotamisel ning ELi tasandil kokkulepitud meetmete vastastikusel tunnustamisel ning rõhutab, kui oluline on vältida üksikute liikmesriikide vahelisi kahepoolseid lepinguid (nn turismikoridorid), et kaitsta ühtse turu terviklikkust ja liikumisvabadust; rõhutab, et piiramismeetmete rakendamine ja nende lõdvendamine ei tohi mingil juhul viia ELi ohutusstandardite kõrge taseme alandamiseni, ning selle puhul tuleb võtta arvesse teaduspõhiseid nõuandeid, mis taastavad ka usalduse ja hõlbustavad turismisektori turvalist avamist pärast liikumispiirangute lõppemist; nõuab tungivalt, et komisjon hoiaks ära liikmesriikide poolt mis tahes diskrimineerivate ja mitteepidemioloogiliste meetmete rakendamise, millega üksnes kahjustatakse Schengeni ala terviklikkust;

4. nõuab, et kogu liidus kehtestataks ühtsed hindamiskriteeriumid, ning peab vajalikuks edendada ELi standardeid, millega sertifitseeritakse ja eristatakse territooriume, mis esitavad külastajate jaoks ohutuid ja kestlikke pakkumisi, mis vastavad tõendatult nii epidemioloogilistele kui ka keskkonnasäästlikkuse tingimustele;

5. väljendab heameelt komisjoni teatise „Suunised transporditeenuste ja -ühenduse järkjärguliseks taastamiseks – COVID-19“ üle, samuti suuniste üle, mis põhinevad põhimõtete raamistikul ja ühistel vahenditel, mis aitavad taastada igat liiki turvalised ja kestlikud transporditeenused kogu ELis, võttes kooskõlastatud, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid meetmeid;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles leppima kokku ajutistes, proportsionaalsetes ja mittediskrimineerivates meetmetes, mis on selgelt seotud COVID-19 puhanguga, kuid ei nõua karantiinipiiranguid ning põhinevad teaduslikel tõenditel ja põhjalikul riskihindamisel, järgides usaldusväärsete allikate, näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) või Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) määratletud rahvusvahelisi standardeid;

7. väljendab heameelt komisjoni teatise „ELi juhend turismiteenuste pakkumise järkjärgulise taasalustamise ning majutus- ja toitlustusasutuste tervise-eeskirjade kohta – COVID-19“ üle ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid jagaksid seda juhendit piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevate asutustega“; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles toetama reisi- ja turismisektorit nende meetmete rakendamisel rahaliselt, tehes täielikku koostööd reisi- ja turismitööstusega ning pidades samal ajal kinni eelkõige Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidest;

8. kutsub komisjoni üles kaaluma koostöös liikmesriikide ametiasutuste, turismi sidusrühmade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ELi turismi- ja reisibüroode ning reisikorraldajate ohutussertifitseerimise süsteemi loomist, et hõlbustada ELi suunistel põhinevate erinõuete rakendamist ning suurendada meie liikmesriike külastavate reisijate usaldust ja ohutust;

9. kutsub komisjoni üles rõhutama COVID-19ga seoses väljastatud vautšerite vabatahtlikkust ning seda, et ettevõtjatel peab olema kohustus maksta reisijatele ja külastajatele hüvitist, nagu on praegu ette nähtud ELi õigusega, et vältida uut ebaühtlast rakendamist, mis põhjustab tarbijate erinevat kohtlemist ning konkurentsimoonutusi transpordi- ja turismiturul; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada ELi õiguse nõuetekohane jõustamine ja ühtne kohaldamine, ning edendaks vabatahtlikke vautšereid käsitlevate ühtlustatud eeskirjade kasutamist;

10. kutsub komisjoni, liikmesriikide ametiasutusi ja sidusrühmi üles tegema koostööd, et koostada võimalikult kiiresti asjakohased ja ühised valmisolekukavad COVID-19 nakkuse võimaliku teise laine jaoks, käsitledes nakkuste ennetamise ja tõrje meetmeid reisi- ja turismisektoris;

11. palub komisjonil algatada ELi reisi- ja turismiteemalise teavituskampaania, mille eesmärk on edendada ELi-sisest reisimist, taastada kodanike usaldus reisimise ja turismi vastu COVID-19 ajal, harida turiste kehtivate tervishoiu- ja ohutusmeetmete alal ning tagada säästvuse kriteeriumide jõuline rakendamine, mis tagab kestlike, vastutustundlike ja juurdepääsetavate ELi turismisihtkohtade väljaarendamise ning kohaliku turismi arendamise;

Suurem solidaarsus ja koordineerimine ELi turismisektoris

12. rõhutab, kui oluline on liikuda tõelise Euroopa turismipoliitika suunas, mis aitab märkimisväärselt kaasa liidu kestlikkuse suurendamisele selles sektoris, edendades liikmesriikidevahelist koostööd ja luues võimalusi täiendavateks kestlikeks investeeringuteks ja innovatsiooniks, et edendada sektori ökoloogilist üleminekut, ning luues ja toetades kohalikke ja õiglasi töökohti;

13. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle korraldada Euroopa turismialane tippkohtumine, millel osaleksid ELi institutsioonid, tööstus, piirkonnad, linnad ja sidusrühmad, et arutleda Euroopa turismisektori tuleviku üle, ning toetab kestliku, uuendusliku ja vastupanuvõimelise Euroopa turismi ökosüsteemi tegevuskava 2050. aastani („Euroopa turismi tegevuskava aastani 2050“) koostamist, pidades eriti silmas bioloogilise mitmekesisuse toetamist ja maastike kaitsmist;

14. tervitab komisjoni algatust, millega nähakse ette paindlikkus riigiabi eeskirjade raames; toonitab siiski vajadust sotsiaalsete ja keskkonnanormide ning selgete ja sektoripõhiste suuniste järele transpordi- ja turismisektoris, et võimaldada tulemuslikku koordineerimist kõigi liikmesriikide vahel ning tagada, et riiklikke hüvitusskeeme kasutatakse ühtsel viisil ja need kehtestatakse piiratud ajaks, õigeaegsel ja proportsionaalsel viisil, et võidelda COVID-19 puhangu põhjustatud kahjudega, moonutamata põhjendamatult konkurentsi;

15. tervitab komisjoni 27. mail 2020 esitatud ettepanekut ELi majanduse taastamise kava kohta, mis hõlmab tugevdatud pikaajalist ELi eelarvet (mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027) ja uut 750 miljardi euro suurust majanduse taastamise vahendit, mille tingimuseks peaks olema ökoloogiliste ja sotsiaalsete standardite järgimine;

16. kutsub komisjoni üles pöörama majanduse taastamise paketis turismisektorile piisavalt tähelepanu ja andma välja suunised, et tagada kiire ja õiglane juurdepääs rahastamisele käimasolevate ja tulevaste programmide raames;

17. kordab oma nõudmist luua järgmises mitmeaastases finantsraamistikus (2021–2027) säästva turismi jaoks eraldi eelarverida ning juhib tähelepanu sellele, et puudub konkreetne ja sihtotstarbeline rahastamisvahend, mis aitaks suurendada sektoris jõukust ja võitlust kliimamuutuste vastu;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama kiiresti ettevõtteid, eelkõige VKEsid, et aidata neil tulla toime oma likviidsusprobleemidega, säilitada töökohti ja teenuseid ning vähendada turismi keskkonnamõju; väljendab sellega seoses heameelt komisjoni uue tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) algatuse üle, mille eesmärk on katta riiklike lühendatud tööaja kavade kulud, võimaldades äriühingutel säilitada töökohti ja rahareserve;

19. nõuab, et koostataks Euroopa horisontaalne strateegia, mille eesmärk on aidata VKEdel kriisist väljuda, toetades neid rahastamisele juurdepääsu kulude vähendamisega ning seeläbi, et soodustatakse investeeringute tegemist strateegilistesse väärtusahelatesse kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega; tuletab meelde vajadust kohanduda uute tervishoiu- ja ohutusmeetmetega, tehes olulisi investeeringuid tarbijate ohutuse ja suhtlemisdistantsi hoidmise tagamiseks ning võttes muid asjakohaseid ettevaatusmeetmeid;

20. rõhutab, kui oluline on tõhustatud koostöö ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning kõigi asjaomaste sidusrühmade vahel, et tegeleda turismiga seotud valdkondadevaheliste küsimustega; kutsub sellega seoses komisjoni üles koostama ELi säästva turismi strateegiat, mis sisaldab selget tegevuskava, millel on lühikesed, keskmise pikkusega ja pikaajalised eesmärgid, kaasa arvatud ÜRO kestlikkuse eesmärgid, ning tegema ettepanekut, et liikmesriigid seaksid selged strateegilised ja operatiivsed tulemustele orienteeritud eesmärgid, milles seatakse esikohale keskkonnasäästlikkus ning elukvaliteet ja heaolu kohalikes kogukondades;

21. kutsub komisjoni üles avaldama suuniseid, mis põhineksid turismisektori parimatel tavadel nii pandeemiast põhjustatud kui ka ökoloogilise kriisi korral, tagama nõuetekohase rahalise toetuse ning hõlbustama selliste asjakohaste veebiplatvormide arendamist ja koordineerimist, kus sidusrühmad saavad jagada parimaid tavasid ja vahetada teavet;

ELi tulevikukindla ja säästva turismisektori väljakujundamine

22. rõhutab, et turismisektor sõltub suurel määral transpordisektorist ning ELi turismisektori tugevdamisele omaks seetõttu märkimisväärset mõju eelkõige säästvate transpordiliikide kättesaadavuse ja ühenduvuse parandamine, säilitades samal ajal ohutuse kõrgeima taseme kõigis transpordisektorites (sealhulgas kõndimine ja jalgrattasõit); rõhutab sellega seoses, et kuna 2021. aasta on Euroopa raudtee aasta ja transpordi heitkoguseid on vaja vähendada, peaks komisjon propageerima säästva alternatiivse reisimisviisina öiseid ronge;

23. on seisukohal, et turismisektor peab andma oma panuse fossiilkütuste tarbimise vähendamisse ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse või – mis veel parem – eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 65 % hiljemalt 2030. aastaks ja saavutada 2040. aastaks kliimaneutraalsus;

24. rõhutab vajadust edendada säästvaid reisimisviise, näiteks anda suuremat toetust turismi jalgrattataristule ja öistele rongidele; rõhutab majanduslikku ja keskkonnaalast kasu, mida säästvad transpordiliigid, näiteks jalgrattasõit, võivad turismile tuua, ning kutsub komisjoni üles edendama jalgrattasõidu taristut ja sellesse investeerima, et sellist turismi soodustada; märgib, et odavad lennureisid, mis on võimalikud madalamate sotsiaalsete ja keskkonnastandardite tõttu, võivad edendada lühiajalise kohalviibimisega turismi, mis suurendab turismi CO2-jalajälge;

25. rõhutab, et kõigil liikmesriikidel peab olema arenenud, nüüdisaegse, turvalise ja säästva taristu võrgustik, et hõlbustada reisimist kogu ELis ning muuta äärepoolsemad liikmesriigid Euroopa-sisese ja rahvusvahelise turismi jaoks kättesaadavamaks; kutsub seetõttu komisjoni üles toetama mahajäetud või kasutamata piirkondlike piiriüleste raudteeühenduste taastamist[3], jätkama olemasoleva taristuvõrgu toimivuskontrolli läbiviimist ning tegema viivitamata ettepanekuid lisameetmete kohta kõige vähem arenenud ja äärepoolseimates piirkondades, kus võrgud on sageli kõige vähem arenenud ja vajavad eritähelepanu; juhib tähelepanu sellele, et kuigi kogu ELi piirialad moodustavad 40 % ELi territooriumist ja kolmandiku selle elanikkonnast[4], on nende olukord kahekordselt raske, sest sageli on tegemist maapiirkondadega ja nad asuvad äärealadel, isegi kui nad võivad olla turistide jaoks kõige atraktiivsemad sihtkohad; kutsub liikmesriike üles tagama asjakohase planeerimise, et lõpetada kogu TEN-T põhi- ja üldvõrk vastavalt 2030. ja 2050. aastaks, näidates ära ajakava ja eelarvevahendite kättesaadavuse ning selle, kas on vaja teha muudatusi, et tagada põhimõtte „ära tekita kahju“ järgimine, pöörates erilist tähelepanu piiriülestele lõikudele, eelkõige nendes liikmesriikides, kes nendes valdkondades pole edusamme teinud; rõhutab, et toimivuskontrolli käigus tuleb hinnata ka seda, kas nende projektide puhul järgitakse põhimõtet mitte tekitada kahju, mille komisjon on seadnud oma majanduse taastamise paketi[5] keskmesse, ning kui see nii ei ole, tuleks esitada asjakohased muudatusettepanekud;

26. kutsub komisjoni üles säilitama oma järelevalveraamistikku, sealhulgas vahe-eesmärke ja strateegiat „kasuta või kaota“, et hinnata liikmesriikide edusamme, järgima süstemaatilist ja ühtset lähenemisviisi koos kindlaksmääratud tähtaegadega, et liikmesriigid saaksid anda tagasisidet lõpetatud lõikude kohta, ning võtma TEN-T määruse läbivaatamisel asjakohaseid meetmeid, et tõhustada liikmesriikide pikaajalist hoolduse kavandamist;

27. kutsub komisjoni üles uurima kriisiohjamise mehhanismi teostatavust ja võimalikku kasu ELi turismisektorile, et reageerida tulevastele ohtlikele viirusepuhangutele ja pandeemiatele asjakohaselt ja kiiresti; rõhutab, kui oluline on sellesse lisada rahastamislahendused lühiajalise rahaliste vahendite nappuse puhuks ning näha käivitamiseks ette ka keskmise tähtajaga ja pikaajalised raamistikud ja strateegiad;

28. tuletab meelde, kui oluline on arendada edasi suutlikkust toetada ja täiendada liikmesriikide meetmeid kriisi ajal, et kaitsta töötajaid, aidata ettevõtjaid ning tagada reisijate õiguste austamine ja see, et reisijate ohutus oleks meetmete keskmes; rõhutab ka vajadust teha tihedat koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et käsitleda asjassepuutuvate transpordi- ja turismisektorite kõiki eripärasid ja aspekte;

29. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on kodanikele suunatud kommunikatsioonistrateegia kaitsmist ja parandamist puudutav ELi ühtne käsitus, milles rõhutatakse ka keskkonnakaalutlusi ja kestlikke alternatiive; rõhutab ühtlasi vajadust parandada ELi rolli turismisektori koordineerimisel, võttes selleks ELi lisaväärtusega meetmeid ja hõlbustades veelgi parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel; nõuab haldus- ja maksukoormuse vähendamist, ettevõtete loomise toetamist ning juurdepääsu hõlbustamist kõigile, sealhulgas puuetega inimestele, samuti piiriülese müügi ja teenuste edendamist;

30. on seisukohal, et uute tehnoloogiate esilekerkimine ja edasine digiteerimine suurendaksid märkimisväärselt reisi- ja turismisektori atraktiivsust ning kasutajasõbralikud platvormid ja uued ärimudelid suurendaksid sektori säästvuspotentsiaali; on seetõttu veendunud, et olemasoleva tööjõu korrapärane koolitamine ja ümberõpe turismisektoris on äärmiselt oluline ning erilist tähelepanu tuleb pöörata säästvusele, digioskustele ja innovatiivsetele tehnoloogiatele;

31. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on uutele ärimudelitele tuginedes edendada säästvat turismi, aidata kaasa töökohtade loomisele, looduslike ökosüsteemide kaitsele ja taastamisele ning majanduskasvule ja konkurentsivõimele, luues uusi ärimudeleid, mis tegelevad ülemäärase turismi probleemiga ja selle hävitava mõjuga; kutsub komisjoni üles hõlbustama uuenduslike, arukate ja säästvate ning kvaliteetsete turismitoodete ja -teenuste arendamisega seotud turismivaldkonna sidusrühmade juurdepääsu ELi rahalistele vahenditele ning aitama veelgi kaasa juurdepääsu tagamisele kõigi (sealhulgas puuetega inimeste) jaoks, säästvusele ning hooajalisuse vähendamisele ja turismivoogude geograafilisele hajutatusele; on veendunud, et turismisektori haldamise parandamiseks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tuleb tagada toetus ja koordineerimine liidu tasandil, võttes muu hulgas kasutusele turismi säästvuse sertifitseerimise[6]; on ka veendunud, et kahjulikele turismisektoritele, kus rakendatakse mittesäästvaid tavasid, nagu ülisuured kruiisilaevad, või mis ohustavad väga tundlikke keskkonnapiirkondi, tuleks rahavood peatada;

32. juhib seoses säästva turismi märgistega tähelepanu sellele, et oluline on edendada kohaliku tasandi algatusi, näiteks kvaliteedi ja säästvuse märgiseid edendavaid kampaaniaid, samuti ettevõtete juurdepääsu ja toetust sertifitseerimisele; palub komisjonil selliseid kampaaniaid toetada; nõuab samuti, et ELi institutsioonid nõuaksid ELi hangetes ja projektide rahastamisel lepingute sõlmimist sertifitseeritud turismiettevõtetega;

33. rõhutab turismi tähtsust teatavates ELi riikides ja geograafilistes piirkondades, mida kliimamuutused sageli kõige rohkem mõjutavad, kuid kus turismiga seotud teenused on tihti oluline tegur tööhõive tagamisel ning kohaliku elanikkonna peamisi sissetulekuallikaid; palub komisjoni töötada välja kohandatud meetmed liikumisvabaduse ja transpordiühenduste taastamiseks äärepoolseimate piirkondade ja saarte ning ELi mandriosa vahel; juhib tähelepanu sellele, et nende piirkondade jaoks on äärmiselt olulised spetsiaalsed ühendused ning täiendav rahaline ja haldustoetus; rõhutab, kui oluline on ELi turismistrateegias ja -algatustes keskenduda ranniku- ja merendusvaldkonnale, sealhulgas rahastamisvõimalustele ning müügiedendus- ja kommunikatsioonivahenditele, ning tugevdada selliste turgude toimimist, võttes selleks kasutusele kohandatud poliitika koostöös sihtkoha sidusrühmade ja ametiasutustega;

34. tuletab meelde, et kultuuriturism annab Euroopa turismist 40 %, ning kutsub seetõttu komisjoni üles esitama järgmises kultuurivaldkonna töökavas liikmesriikidele selged tulemustele ja säästvusele suunatud strateegilised ja tegevuseesmärgid ning parandama praegust kultuurivaldkonna strateegilist raamistikku; rõhutab, et investeeringuid kultuurimälestistesse tuleks vaadelda ja käsitada kui vahendit, mille abil parandada loodus- ja kultuuripärandil põhinevat ringmajandust ning koostoimet kohaliku käsitöö, põllumajandusega jne, unustamata seejuures nende olemuslikku väärtust meie kultuuripärandi osana, mida tuleb kaitsta, eelkõige kliimamuutuste ja ülemäärase turismi eest;

35. juhib tähelepanu maa- ning põllumajandusliku ja ökoturismi ning kaitsealadel hästi hallatud turismi eelistele ning kutsub komisjoni üles edendama ja toetama algatusi, mis tekitaksid maapiirkondadele täiendavaid sissetulekuallikaid ja töövõimalusi, hoiaksid ära rahvastikukao ja suurendaksid sotsiaalseid hüvesid; rõhutab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) võimalikku rolli kohaliku ja maaturismi algatuste toetamisel, eriti programmi LEADER puhul, ning nõuab selle programmi piisavat rahastamist programmitöö perioodil 2021–2027;

36. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on terviseturism, mis hõlmab meditsiini-, heaolu- ja spaaturismi; kutsub komisjoni üles vastavalt vajadusele edendama Euroopa terviseennetust, balneoloogiat, säästvat meditsiiniturismi ja mägimeditsiiniturismi; rõhutab vajadust täiendavate investeeringute järele säästva turismi taristu parandamiseks ning Euroopa kuurortide ja heaoluturismi parema nähtavuse tähtsust; kutsub komisjoni üles nägema ette täiendavaid teaduspõhiseid rahastamisvõimalusi, kuna meditsiiniturism võib aidata ennetusmeetmete abil vähendada tervishoiukulusid ja vähendada ravimite tarbimist ning parandab veelgi kestlikkust ja tööjõu kvaliteeti;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale ja nõukogu eesistujariigile.

[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

[2] ELi toimimise lepingu artikli 195 lõige 1 – „Liit täiendab liikmesriikide tegevust turismisektoris, eriti edendades liidu ettevõtjate konkurentsivõimet selles sektoris“.

[3] Regionaalpoliitika peadirektoraadi aruanne „Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders“ (ELi sisepiiridel olemasolevate piiriüleste raudteeühenduste ja puuduvate ühenduste põhjalik analüüs).

(Allikas: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-06-2018-report-comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders)

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591968227777&uri=CELEX:52020DC0456

Viimane päevakajastamine: 17. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika