Procedura : 2020/2649(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0177/2020

Teksty złożone :

B9-0177/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0177/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 54k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie transportu i turystyki</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0166/2020

B9-0177/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu i turystyki

(2020/2649(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że turystyka jest przekrojowym rodzajem działalności gospodarczej o szerokim zasięgu oddziaływania na wiele różnych sektorów, a także na zrównoważony rozwój, zatrudnienie i rozwój społeczny oraz zrównoważoną gospodarkę;

B. mając na uwadze, że sektor turystyki zatrudnia 22,6 mln osób (co stanowi 11,2 % całkowitego zatrudnienia w UE), wytworzył 9,5 % PKB UE w 2019 r., przyczynia się do zrównoważenia rozbieżności między regionami i ma pozytywny wpływ na rozwój regionalny;

C. mając na uwadze, że turystyka obejmuje złożony łańcuch wartości wielu podmiotów, który ma bezpośredni związek z działalnością w zakresie transportu pasażerskiego;

D. mając na uwadze, że turystyka, a w szczególności nadmierny napływ turystów, również wpływa negatywnie na zmianę klimatu, szacuje się, że przyczynia się do 8 % emisji CO2 i ma ujemne skutki dla środowiska i gospodarki, takie jak wzrost zanieczyszczenia, utrata różnorodności biologicznej, zatory komunikacyjne, koszty utrzymania infrastruktury i wzrost cen, co udokumentowano w badaniu komisji TRAN pt. „Nadmierny napływ turystów: skutki i możliwe rozwiązania polityczne”[1];

E. mając na uwadze, że spośród wszystkich głównych sektorów gospodarki to transport i turystyka poniosły najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19;

F. mając na uwadze, że przyjmując 13 maja 2020 r. komunikat zatytułowany „Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości” oraz pakiet dotyczący turystyki i transportu, Komisja podjęła pierwszy niezbędny krok w kierunku wsparcia odbudowy naszych cennych ekosystemów transportu i turystyki w następstwie pandemii COVID-19, podkreślając, że odbudowa musi być przeprowadzona mądrze, aby doprowadzić do większej stabilności w sektorze;

G. mając na uwadze, że minęło bardzo dużo czasu od przyjęcia przez Komisję w czerwcu 2010 r. komunikatu „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, w którym określono nową strategię i plan działania w dziedzinie turystyki w UE, w tym również potrzebę ich wdrożenia;

H. mając na uwadze, że od czasu wejścia w życie Traktatu z Lizbony w 2009 r. powierzono UE kompetencje uzupełniające, mające na celu koordynację i uzupełnianie działań państw członkowskich w tej dziedzinie[2];

Europejskie plany odbudowy w sektorze turystyki i transportu w następstwie pandemii COVID-19

1. uważa, że sprawne krótkoterminowe wsparcie sektorów transportu i turystyki jest konieczne, by zapewnić ich przetrwanie, zaś dla długoterminowego rozwoju sektorów nadrzędne znaczenie ma wdrożenie środków, które sprawią, iż turyści będą mieli zaufanie, że mogą ponownie podróżować do Europy i w jej obrębie, a także zapewnienie odbudowy, której ważnym elementem będzie zrównoważony rozwój jako wymóg przy prowadzeniu wszelkiej działalności transportowej i turystycznej; podkreśla, że obecny kryzys stanowi również historyczną szansę modernizacji turystyki w UE i uczynienia jej bardziej zrównoważoną, przy czym punktem wyjścia powinno być uznanie jej za swoisty ekosystem przemysłowy, w którym niezbędne jest usprawnienie inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz udoskonalenie norm środowiskowych, wyborów w dziedzinie transportu, celów inwestycyjnych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, technologicznych potrzeb w zakresie innowacji i zrównoważonych wskaźników efektywności, które powinny uwzględniać lepsze normy ekologiczne i społeczne, takie jak jakość utworzonych miejsc pracy i jakość życia lokalnych mieszkańców;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat pt. „Skoordynowane podejście etapowe zmierzające do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych – COVID-19”, przyjęty przez Komisję jako część pakietu, oraz wniosek dotyczący stopniowego i skoordynowanego podejścia mającego na celu powrót do nieograniczonego swobodnego przepływu osób; wzywa UE, aby wspierała wznowienie działalności turystycznej w drodze przedstawienia zalecenia, które eksponuje „zrównoważoną turystykę” oraz czyni przedsiębiorstwa i ośrodki turystyczne posiadające wiarygodne certyfikaty liderami podróży i turystyki przyjaznych środowisku, społecznie odpowiedzialnych i racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia;

3. przypomina o znaczeniu zasady niedyskryminacji w stopniowym znoszeniu ograniczeń krajowych i transgranicznych oraz wzajemnego uznawania środków uzgodnionych na szczeblu UE, a także podkreśla, że kwestią najwyższej wagi jest unikanie porozumień dwustronnych między poszczególnymi państwami członkowskimi (tzw. korytarzy turystycznych), aby zagwarantować integralność jednolitego rynku i swobodę przemieszczania się; podkreśla, że wdrażanie środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, jak również ich łagodzenie nie może w żadnym razie prowadzić do obniżenia wysokiego poziomu unijnych standardów bezpieczeństwa i należy wziąć pod uwagę doradztwo naukowe, które również odbudowuje zaufanie i ułatwia bezpieczne otwarcie sektora turystyki po okresie obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się; wzywa Komisję, aby zapobiegła wdrażaniu przez państwa członkowskie wszelkiego rodzaju dyskryminujących środków o charakterze innym niż epidemiologiczne, które jedynie podważają integralność strefy Schengen;

4. wzywa do przyjęcia jednolitych kryteriów oceny w całej Unii i uważa, że konieczne jest promowanie unijnych norm, zgodnie z którymi certyfikuje się i wyróżnia terytoria przedstawiające bezpieczne i zrównoważone oferty dla odwiedzających, spełniające zrównoważone warunki epidemiologiczne i środowiskowe;

5. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne dotyczące stopniowego przywracania usług transportowych i połączeń – COVID-19”, a także wytyczne oparte na zestawie zasad i wspólnym zestawie narzędzi, które pomogą wznowić świadczenie bezpiecznych i zrównoważonych usług transportowych wszelkiego rodzaju w całej UE poprzez podjęcie skoordynowanych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych środków;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uzgodnienia tymczasowych, proporcjonalnych i niedyskryminujących środków wyraźnie związanych z pandemią COVID-19, które nie wymagają jednak kwarantanny, opartych na dowodach naukowych i solidnej ocenie ryzyka, zgodnych z międzynarodowymi normami określonymi przez wiarygodne źródła, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) lub Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC);

7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Wytyczne UE dotyczące stopniowego wznawiania usług świadczonych turystom oraz protokołów zdrowotnych w placówkach branży hotelarsko-gastronomicznej – COVID-19” i wzywa państwa członkowskie do przekazania tych wytycznych właściwym organom na szczeblu regionalnym i lokalnym; w związku z powyższym wzywa Komisję i państwa członkowskie do finansowego wspierania sektora podróży i turystyki we wdrażaniu tych środków, w pełnej współpracy z tym sektorem, a w szczególności z poszanowaniem ambitnych dążeń Europejskiego Zielonego Ładu;

8. wzywa Komisję, aby rozważyła stworzenie unijnego systemu certyfikatów bezpieczeństwa na potrzeby przedsiębiorstw turystycznych i biur podróży, we współpracy z organami publicznymi państw członkowskich, zainteresowanymi podmiotami z sektora turystyki i organizacjami międzynarodowymi, aby ułatwić wdrażanie konkretnych wymogów opartych na wytycznych UE oraz zwiększać zaufanie i bezpieczeństwo podróżnych odwiedzających nasze państwa członkowskie;

9. wzywa Komisję, aby podkreślała dobrowolny charakter bonów wydanych w związku z pandemią COVID-19 oraz zwracała uwagę na potrzebę zobowiązania przedsiębiorstw do zwrotu kosztów podróżnym i odwiedzającym, jak przewidziano w obowiązującym prawie UE, w celu uniknięcia wdrażania kolejnej mozaiki przepisów, co prowadzi do różnego traktowania konsumentów i zakłóceń konkurencji na rynku transportu i turystyki; wzywa ponadto Komisję, aby wykorzystała wszelkie dostępne jej środki w celu zapewnienia właściwego egzekwowania i jednolitego stosowania prawa UE oraz aby propagowała stosowanie zharmonizowanych przepisów dotyczących dobrowolnych bonów;

10. wzywa Komisję, organy publiczne państw członkowskich i zainteresowane podmioty do współpracy w celu jak najszybszego opracowania odpowiednich, wspólnych planów gotowości na ewentualną drugą falę zakażeń COVID-19, obejmujących środki zapobiegania zakażeniom i ich kontroli w sektorze podróży i turystyki;

11. wzywa Komisję, aby rozpoczęła specjalną unijną kampanię informacyjną na temat podróży i turystyki, mającą na celu promowanie podróży wewnątrz UE, przywrócenie zaufania obywateli do podróży i turystyki podczas pandemii COVID-19, informowanie turystów o środkach obowiązujących w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapewnienie rzetelnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju gwarantujących rozwój zrównoważonych, odpowiedzialnych i dostępnych unijnych kierunków turystycznych, a także rozwój „turystyki lokalnej”;

Większa solidarność i lepsza koordynacja w sektorze turystyki UE

12. podkreśla znaczenie przejścia na prawdziwie europejską politykę turystyczną, która przyczyni się w dużej mierze do zwiększenia zrównoważonego rozwoju tego sektora Unii, do promowania współpracy między państwami członkowskimi i stworzenia możliwości prowadzenia dalszych zrównoważonych inwestycji i innowacji, aby przyspieszyć transformację ekologiczną sektora, a także do tworzenia i utrzymywania na poziomie lokalnym sprawiedliwego zatrudnienia;

13. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą zorganizowania europejskiego szczytu w sprawie turystyki z udziałem instytucji UE, branży, regionów, miast i zainteresowanych podmiotów, aby zastanowić się nad przyszłością europejskiego sektora turystyki, oraz popiera opracowanie planu działania na rzecz zrównoważonego, innowacyjnego i odpornego europejskiego ekosystemu turystycznego do 2050 r. („Europejski program na rzecz turystyki do 2050 r.”), w którym szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu różnorodności biologicznej i ochronie krajobrazów;

14. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji przewidującą elastyczność w przepisach dotyczących pomocy państwa; nalega jednak, że potrzebne są normy społeczne i ekologiczne oraz jasne wytyczne sektorowe w sektorach transportu i turystyki, aby umożliwić skuteczną koordynację między wszystkimi państwami członkowskimi oraz dopilnować, by krajowe systemy rekompensat były wykorzystywane w sposób jednolity i wprowadzone w życie na czas określony, w odpowiednim czasie i w sposób proporcjonalny, w celu zaradzenia stratom spowodowanym przez pandemię COVID-19, bez nieuzasadnionego zakłócania konkurencji;

15. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie unijnego planu odbudowy przedstawiony przez Komisję 27 maja 2020 r., który obejmuje zwiększony długoterminowy budżet UE (WRF na lata 2021–2027) oraz nowy instrument na rzecz odbudowy o wartości 750 mld EUR, z którego korzystanie powinno być uzależnione od przestrzegania norm ekologicznych i społecznych;

16. wzywa Komisję, aby w pakiecie na rzecz odbudowy nadała sektorowi turystyki odpowiednie znaczenie oraz by wydała wytyczne w celu zapewnienia szybkiego i sprawiedliwego dostępu do finansowania w ramach bieżących i przyszłych programów;

17. ponawia apel o ustanowienie w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF na lata 2021–2027) specjalnej linii budżetowej na rzecz zrównoważonej turystyki oraz podkreśla, że obecnie nie ma konkretnego i ukierunkowanego instrumentu finansowego, który pomógłby temu sektorowi poprawić koniunkturę i przeciwdziałać zmianie klimatu;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego wsparcia przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów związanych z płynnością, w utrzymaniu miejsc pracy i usług oraz zmniejszeniu wpływu turystyki na środowisko; w związku z powyższym przyjmuje z zadowoleniem nową inicjatywę Komisji SURE, której celem jest pokrycie kosztów krajowych programów pracy w zmniejszonym wymiarze czasu i umożliwienie przedsiębiorstwom ochrony miejsc pracy i utrzymania rezerw gotówkowych;

19. wzywa do opracowania horyzontalnej europejskiej strategii na rzecz odzyskania rentowności przez MŚP, aby wesprzeć je w ponoszeniu kosztów dostępu do finansowania oraz poprzez wspieranie inwestycji w strategiczne łańcuchy wartości zgodnie z Zielonym Ładem; przypomina o potrzebie dokonania niezbędnych dostosowań w celu przestrzegania nowych środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, udostępnienia znacznych inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i przestrzegania zasady ograniczenia kontaktów, a także innych odpowiednich środków zapobiegawczych;

20. podkreśla znaczenie ściślejszej współpracy między władzami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu rozwiązania przekrojowych problemów związanych z turystyką; wzywa w związku z tym Komisję, aby ustanowiła strategię UE na rzecz zrównoważonej turystyki, obejmującą jasny plan działania z krótko-, średnio- i długoterminowymi celami, w tym celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, w którym zaproponuje się państwom członkowskim określenie jasnych, strategicznych, operacyjnych i zorientowanych na wyniki celów stawiających na pierwszym miejscu zrównoważenie środowiskowe oraz jakość życia i dobrostan w społecznościach lokalnych;

21. wzywa Komisję, aby wydała wytyczne oparte na najlepszych praktykach w sektorze turystycznym na wypadek zarówno kryzysu pandemicznego, jak i kryzysu ekologicznego, zapewniła odpowiednie wsparcie finansowe oraz ułatwiła rozwój i koordynację odpowiednich platform internetowych, na których zainteresowane strony mogą wymieniać się najlepszymi praktykami i informacjami;

W kierunku dostosowanego do przyszłych wyzwań zrównoważonego sektora turystyki UE

22. podkreśla, że sektor turystyczny jest w dużym stopniu uzależniony od sektora transportu, a zatem poprawa dostępności i łączności przede wszystkim zrównoważonego transportu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich jego sektorach (łącznie z przemieszczaniem się pieszo i na rowerze), miałaby z pewnością znaczący wpływ na wzmocnienie sektora turystycznego UE; podkreśla w związku z tym, że w kontekście ustanowienia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei oraz w związku z koniecznością ograniczania emisji z transportu Komisja powinna promować pociągi nocne jako alternatywny zrównoważony środek transportu;

23. kładzie nacisk na fakt, że sektor turystyczny musi wziąć udział w zmniejszaniu zużycia paliw kopalnych i realizacji ambitnego Europejskiego Zielonego Ładu, a nawet w osiąganiu celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 r. i uzyskaniu neutralności klimatycznej do 2040 r.;

24. podkreśla konieczność promowania zrównoważonych sposobów podróżowania, np. dzięki większemu wsparciu dla infrastruktury turystyki rowerowej i pociągów nocnych; podkreśla korzyści gospodarcze i środowiskowe, jakie zrównoważone środki transportu, takie jak rowery, mogą mieć dla turystyki, i apeluje do Komisji o promowanie infrastruktury rowerowej i inwestowanie w nią, aby ułatwić taką turystykę; zauważa, że tanie podróże lotnicze, możliwe dzięki stosowaniu obniżonych standardów społecznych i środowiskowych, mogą promować turystykę krótkich pobytów, co zwiększa ślad węglowy turystyki;

25. podkreśla, że wszystkie państwa członkowskie muszą posiadać sieć rozwiniętej, nowoczesnej, bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury w celu ułatwienia podróżowania po całej UE oraz zwiększenia dostępności peryferyjnych państw członkowskich dla turystyki wewnątrzeuropejskiej i międzynarodowej; wzywa w związku z tym Komisję, aby wspierała przywrócenie zlikwidowanych lub wyłączonych z użytku regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych[3], przeprowadziła kontrolę sprawności istniejącej sieci infrastruktury oraz zaproponowała natychmiastowe dodatkowe środki w najmniej zaawansowanych i najbardziej oddalonych obszarach, które mają sieci są często najmniej rozwinięte i wymagają szczególnej uwagi; zwraca uwagę, że chociaż regiony przygraniczne w UE stanowią 40% jej terytorium i są zamieszkane przez jedną trzecią jej ludności[4], zmagają się z podwójnie trudną sytuacją z powodu często wiejskiego charakteru i położenia na obrzeżach, mimo że mogą znajdować się wśród najbardziej atrakcyjnych kierunków turystycznych; apeluje do państw członkowskich, aby zadbały o wprowadzenie odpowiedniego planowania na potrzeby ukończenia budowy całej bazowej i kompleksowej sieci TEN-T odpowiednio do 2030 r. i 2050 r., ze wskazaniem harmonogramu i dostępnego budżetu oraz informacją, czy konieczne są zmiany, aby zapewnić poszanowanie zasady „niewyrządzania szkody”, a także ze szczególnym uwzględnieniem odcinków transgranicznych, zwłaszcza w państwach członkowskich, które nie dokonują postępów w tych dziedzinach; podkreśla, że taka kontrola adekwatności musi także oceniać, czy projekty przestrzegają zasady „niewyrządzania szkody”, którą Komisja uznała za najważniejszą w swoim pakiecie na rzecz odbudowy[5], a w razie jej nieprzestrzegania należy zaproponować stosowne zmiany;

26. wzywa Komisję, aby utrzymała swoje ramy monitorowania obejmujące cele pośrednie oraz strategię „wykorzystaj lub strać” do oceny postępów dokonanych przez państwa członkowskie, stosowała systematyczne i jednolite podejścia z ustalonymi terminami przekazywania przez państwa członkowskie danych zwrotnych dotyczących ukończonych odcinków oraz podjęła odpowiednie środki w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie TEN-T w celu poprawy długoterminowego planowania utrzymania przez państwa członkowskie;

27. wzywa Komisję do zbadania wykonalności i potencjalnych korzyści z mechanizmu zarządzania kryzysowego dla sektora turystycznego UE, aby odpowiednio i szybko reagować na przyszłe niebezpieczne ogniska wirusa i pandemie; podkreśla znaczenie uwzględnienia rozwiązań w zakresie finansowania krótkoterminowych niedoborów finansowych, a także zapewnienia uruchomienia średnio- i długoterminowych ram i strategii;

28. przypomina o znaczeniu dalszego rozwijania zdolności do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w czasach kryzysu, aby chronić pracowników, pomóc przedsiębiorstwom i zagwarantować, że prawa pasażerów są przestrzegane, a bezpieczeństwo pasażerów jest podstawą wprowadzenia tych środków; ponadto podkreśla konieczność ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tak aby uwzględnić wszystkie szczególne cechy i właściwości odnośnych sektorów transportu i turystyki;

29. podkreśla, jak ważne jest wspólne unijne podejście do zachowania i poprawy strategii komunikacyjnej skierowanej do obywateli, uwypuklającej również wyzwania ekologiczne i zrównoważone alternatywy; ponadto podkreśla koordynacyjną rolę UE w sektorze turystycznym, którą należy poprawić poprzez podejmowanie działań o unijnej wartości dodanej, a także dalsze ułatwianie wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi; apeluje o zmniejszenie obciążeń administracyjnych i podatkowych, wspieranie tworzenia przedsiębiorstw oraz promowanie dostępności dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie transgranicznych sprzedaży i świadczenia usług;

30. uważa, że pojawienie się nowych technologii i dalsza cyfryzacja znacznie zwiększyłyby atrakcyjność sektora podróży i turystyki, a przyjazne dla użytkownika platformy i nowe modele biznesowe zwiększyłyby zrównoważone możliwości sektora; uważa w związku z tym, że regularne szkolenia i przekwalifikowanie obecnej siły roboczej w sektorze wydają się być niezwykle ważne, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego charakteru, umiejętności informatycznych i innowacyjnych technologii;

31. zwraca uwagę na znaczenie wspierania zrównoważonej turystyki, która przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, ochrony i odnowy naturalnych ekosystemów oraz wzrostu i konkurencyjności dzięki wykorzystywaniu nowych modeli biznesowych zrywających z masową turystyką i jej niszczącym wpływem; wzywa Komisję do ułatwiania dostępu do unijnego finansowania podmiotom z sektora turystyki zaangażowanym w opracowywanie innowacyjnych, inteligentnych i zrównoważonych produktów i usług turystycznych wysokiej jakości, a także do dalszego przyczyniania się do dostępności dla wszystkich (w tym osób z niepełnosprawnościami), zrównoważonego charakteru, odejścia od sezonowości i geograficznego rozproszenia przepływu turystów; uważa, że należy zapewnić wsparcie i koordynację na szczeblu Unii, aby usprawnić administrację turystyczną na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. poprzez wprowadzenie certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju turystyki[6]; jest również przekonany, że należy wstrzymać finansowanie szkodliwych sektorów turystyki, które stosują niezrównoważone praktyki, np. ogromnych statków wycieczkowych, lub które zagrażają nadzwyczaj wrażliwym obszarom środowiska;

32. podkreśla w związku ze znakiem zrównoważonej turystyki, że kluczowe znaczenie ma promowanie inicjatyw lokalnego szczebla, takich jak kampanie promujące znaki jakości i zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także dostęp i wsparcie dla przedsiębiorstw w zdobywaniu certyfikatu; zwraca się do Komisji o wspieranie tego rodzaju kampanii; apeluje także do instytucji UE, aby wymagały zawierania umów z certyfikowanymi przedsiębiorstwami turystycznymi w ramach zamówień publicznych UE i finasowania projektów;

33. podkreśla znaczenie turystyki dla niektórych krajów i obszarów geograficznych UE, które często są najbardziej dotknięte zmianą klimatu, ale gdzie usługi związane z turystyką są także często żywotnym czynnikiem gwarancji zatrudnienia i stanowią jedno z głównych źródeł dochodu miejscowej ludności; wzywa Komisję, aby opracowała dostosowane do potrzeb środki przy przywracaniu swobody przemieszczania się i połączeń transportowych między terytoriami najbardziej oddalonymi i wyspami a kontynentem UE; zwraca uwagę, że konkretne trasy połączeń oraz dodatkowe wsparcie finansowe i administracyjne mają dla tych regionów ogromne znaczenie; podkreśla znaczenie uwzględnienia kwestii związanych z obszarami przybrzeżnymi i morskimi w strategii i inicjatywach turystycznych UE, w tym w zakresie możliwości finansowania oraz narzędzi promocyjnych i komunikacyjnych, a także wzmocnienia funkcjonowania odnośnych rynków, poprzez ustanowienie polityki dostosowanej do potrzeb we współpracy z zainteresowanymi stronami i władzami w miejscach docelowych;

34. przypomina, że turystyka kulturalna stanowi 40% całej turystyki europejskiej, i w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania państwom członkowskim jasnych, strategicznych, operacyjnych i zorientowanych na wyniki celów w następnym planie prac w dziedzinie kultury oraz do poprawy obecnych ram strategicznych na rzecz kultury; podkreśla, że inwestycje w obiekty kultury należy postrzegać i traktować jako zasoby służące poprawie gospodarki o obiegu zamkniętym w oparciu o naturalne i kulturowe dziedzictwo i synergie z lokalnymi rzemieślnikami, rolnikami itp., nie zapominając przy tym o ich nieodłącznej wartości jako części naszego dziedzictwa kulturowego, które należy chronić – zwłaszcza przed zmianą klimatu i masową turystyką;

35. podkreśla korzyści płynące z turystyki wiejskiej i agroekologicznej, a także właściwie zarządzanej turystyki na obszarach chronionych, oraz wzywa Komisję do dalszego promowania i wspierania inicjatyw, które wygenerowałyby dodatkowe źródła dochodów na obszarach wiejskich, stworzyłyby możliwości zatrudnienia, zapobiegłyby wyludnieniu i zwiększyły korzyści społeczne; podkreśla rolę, jaką Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a zwłaszcza program LEADER, mogą odgrywać we wspieraniu lokalnych i wiejskich inicjatyw w zakresie turystyki, oraz apeluje, by program ten był odpowiednio finansowany w okresie programowania 2021–2027;

36. zwraca uwagę na znaczenie turystyki zdrowotnej, w tym medycznej, zorientowanej na odnowę biologiczną i uzdrowiskowej; wzywa Komisję do promowania, w stosownych przypadkach, europejskiej profilaktyki zdrowotnej, balneologii, zrównoważonej i górskiej turystyki medycznej; podkreśla potrzebę dalszych inwestycji na rzecz poprawy infrastruktury zrównoważonej turystyki oraz znaczenie większej widoczności europejskich kurortów w turystyce uzdrowiskowej i zorientowanej na odnowę biologiczną; wzywa Komisję, by przewidziała dalsze możliwości finansowania w oparciu o wyniki badań naukowych, ponieważ turystyka medyczna może przyczynić się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej dzięki środkom zapobiegawczym oraz do zmniejszenia konsumpcji leków, a także do dalszej poprawy zrównoważonego rozwoju i jakości pracy;

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącej Komisji, przewodniczącemu Rady Europejskiej oraz urzędującej prezydencji Rady.

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

[2] Artykuł 195 TFUE stanowi, że UE „uzupełnia działania państw członkowskich w sektorze turystycznym, w szczególności przez wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw Unii w tym sektorze”.

[3] Sprawozdanie DG REGIO „Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders“ [Kompleksowa analiza istniejących transgranicznych połączeń kolejowych i brakujących połączeń na wewnętrznych granicach UE] 

(Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-06-2018-report-comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders)

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności