Procedură : 2020/2649(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0177/2020

Texte depuse :

B9-0177/2020

Dezbateri :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0177/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 55k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la transporturi și turism</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0166/2020

B9‑0177/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transporturi și turism

(2020/2649(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât turismul este o activitate economică transversală, cu un impact amplu asupra multor sectoare diferite, dezvoltării durabile, ocupării forței de muncă, dezvoltării sociale și a economiei sustenabile;

B. întrucât sectorul turismului oferă locuri de muncă pentru 22,6 milioane de oameni (11,2 % din totalul locurilor de muncă din UE), în 2019 a contribuit cu 9,5 % din PIB-ul UE, ajută la reducerea inegalităților dintre regiuni și adeseori are un efect pozitiv asupra dezvoltării regionale;

C. întrucât turismul constă într-un lanț valoric complex alcătuit din multe părți interesate, având o legătură directă cu activitățile de transport de călători;

D. întrucât turismul (în special turismul excesiv) are și un impact negativ asupra schimbărilor climatice (se estimează că va genera 8 % din emisiile de CO2) și are un impact negativ asupra mediului și economiei, cum ar fi creșterea poluării, pierderea biodiversității, aglomerările, costurile de întreținere a infrastructurii și creșterea prețurilor, astfel cum se arată în studiul Comisiei TRAN intitulat „Overtourism: impact and possible policy responses” (Turismul excesiv: impact și posibile măsuri de răspuns politice)[1];

E. întrucât, dintre toate marile sectoare economice, sectorul transporturilor și cel al turismului au fost cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19;

F. întrucât, prin adoptarea comunicării intitulate „Turism și transport în 2020 și ulterior”, precum și prin pachetul de măsuri privind turismul și transportul, adoptat la 13 mai 2020, Comisia a făcut primul pas necesar pentru a sprijini redresarea importantelor sectoare europene ale transportului și turismului în urma pandemiei de COVID-19, subliniind necesitatea de a folosi redresarea în mod înțelept pentru a dezvolta o sustenabilitate mai solidă în cadrul sectoarelor;

G. întrucât a trecut mult timp de când Comisia a adoptat, în iunie 2010, Comunicarea intitulată „Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial - un nou cadru politic pentru turismul european”, care stabilește o nouă strategie și un nou plan de acțiune pentru turismul în UE, precum și necesitatea implementării sale;

H. întrucât, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, UE a primit competențe de sprijin menite să coordoneze și să completeze acțiunile statelor membre din acest domeniu[2],

Planurile de redresare a sectoarelor turismului și transporturilor în urma pandemiei de COVID-19:

1. consideră că este necesar să se acorde un sprijin rapid pe termen scurt pentru sectoarele transporturilor și turismului pentru a le asigura supraviețuirea și totodată să se ia măsuri care dau turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, precum și să se asigure o redresare care integrează pe deplin sustenabilitatea ca exigență pentru toate activitățile de transport și turism, aceasta fiind imperativă pentru dezvoltarea pe termen mai lung a sectorului; subliniază că actuala criză reprezintă și o ocazie istorică de a moderniza turismul în UE și de a-l face mai sustenabil, punctul de pornire fiind considerarea acestuia ca un ecosistem industrial de sine stătător, cu necesitatea de a raționaliza inițiativele în materie de sustenabilitate, standardele de mediu, opțiunile de transport, obiectivele de investiții sustenabile, nevoile în materie de inovare tehnologică și indicatorii de performanță sustenabilă, care ar trebui să țină seama mai bine de standardele ecologice și sociale, cum ar fi calitatea locurilor de muncă create și calitatea vieții pentru rezidenții locali;

2. salută Comunicarea intitulată „COVID-19 - Spre o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea libertății de circulație și ridicarea controalelor la frontierele interne”, adoptată de Comisie ca parte a pachetului, precum și propunerea de abordare etapizată și coordonată, care urmărește revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor; solicită UE să sprijine „relansarea turismului” printr-o recomandare care scoate în evidență „turismul sustenabil” și pune întreprinderile și destinațiile certificate în mod credibil în prima linie a turismului și călătoriilor ecologice, responsabile din punct de vedere social și solide din punct de vedere economic;

3. reiterează importanța principiului nediscriminării în ridicarea progresivă a restricțiilor naționale și transfrontaliere, precum și a recunoașterii reciproce a măsurilor convenite la nivelul UE și subliniază importanța capitală a evitării acordurilor bilaterale dintre statele membre individuale (așa-numitele coridoare turistice) pentru a garanta integritatea pieței unice și libertatea de circulație; subliniază că punerea în aplicare a măsurilor de limitare a răspândirii coronavirusului, precum și relaxarea acestora, nu trebuie în niciun moment să ducă la o reducere a nivelurilor ridicate ale standardelor de siguranță ale UE și trebuie să țină seama de recomandările bazate pe date științifice care contribuie, de asemenea, la restabilirea încrederii și facilitează deschiderea în condiții de siguranță a sectorului turistic după măsurile de izolare; îndeamnă Comisia să împiedice implementarea de către statele membre a oricărui tip de măsuri discriminatorii care nu se bazează pe criterii epidemiologice, care pun sub semnul întrebării integritatea spațiului Schengen;

4. solicită stabilirea unor criterii de evaluare uniforme în întreaga Uniune și consideră că este necesar să se promoveze standardele UE care certifică teritoriile care prezintă oferte sigure și sustenabile pentru vizitatori, care demonstrează că respectă atât condițiile epidemiologice, cât și cele privind sustenabilitatea mediului și fac distincția între aceste teritorii;

5. salută Comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: orientări privind restabilirea treptată a serviciilor de transport și a conectivității”, precum și orientările bazate pe un cadru de principii și un set comun de instrumente care vor contribui la reluarea tuturor tipurilor de servicii sigure și sustenabile de transport în întreaga UE, prin adoptarea unor măsuri coordonate, nediscriminatorii și proporționale;

6. invită Comisia și statele membre să convină asupra unor măsuri temporare, proporționale și nediscriminatorii, legate clar pandemia de COVID-19, dar care nu prevăd intrarea în carantină, bazate pe dovezi științifice și pe o evaluare riguroasă a riscurilor, în conformitate cu standardele internaționale definite de surse credibile, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sau Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC);

7. salută Comunicarea Comisiei intitulată „COVID-19: orientările UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoale medicale în unitățile hoteliere” și îndeamnă statele membre să transmită aceste orientări autorităților competente de la nivel regional și local; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să sprijine financiar sectorul călătoriilor și turismului în vederea punerii în aplicare a acestor măsuri, în deplină cooperare cu sectorul călătoriilor și turismului, în special, respectând obiectivele ambițioase ale Pactului verde european;

8. invită Comisia să aibă în vedere crearea unui sistem european de certificare a siguranței pentru unitățile și operatorii din sectorul turismului și călătoriilor, în cooperare cu autoritățile publice ale statelor membre, cu părțile interesate din domeniul turismului și cu organizațiile internaționale, pentru a facilita punerea în aplicare a unor cerințe specifice bazate pe orientările UE și a spori încrederea și siguranța călătorilor care vizitează statele membre;

9. invită Comisia să insiste că acceptarea cupoanelor valorice emise în legătură cu COVID-19 trebuie să aibă caracter voluntar și că întreprinderile au obligația de a rambursa călătorii și vizitatori, astfel cum se prevede în prezent în legislația UE, pentru a preveni implementarea altor măsuri fragmentate care duc la un tratament diferit al consumatorilor și la denaturarea concurenței pe piața transporturilor și a turismului; îndeamnă, în plus, Comisia să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a asigura respectarea corespunzătoare a legislației UE și aplicarea sa uniformă și să promoveze utilizarea unor norme armonizate privind cupoanele valorice voluntare;

10. invită Comisia, autoritățile publice din statele membre și părțile interesate să coopereze pentru a elabora cât mai curând posibil planuri de pregătire comune adecvate pentru un posibil al doilea val de infecții cu COVID-19, abordând măsurile de prevenire și control al infecțiilor pentru sectorul călătoriilor și turismului;

11. invită Comisia să lanseze o campanie specifică de comunicare a UE privind călătoriile și turismul, menită să promoveze călătoriile în interiorul UE, restabilirea încrederii cetățenilor în călătorii și turism în condițiile pandemiei de COVID-19, educarea turiștilor în legătură cu măsurile de sănătate și siguranță în vigoare și garantarea unei implementări stricte a criteriilor de sustenabilitate, care să asigure dezvoltarea unor destinații de turism sustenabil, responsabil și accesibil, precum și dezvoltarea turismului local;

Consolidarea solidarității și a coordonării în sectorul turismului din UE

12. subliniază importanța trecerii la o politică europeană veritabilă în domeniul turismului, care va contribui în mod semnificativ la creșterea sustenabilității Uniunii în acest sector, promovând cooperarea între statele membre și creând posibilități pentru investiții și inovații sustenabile suplimentare în acest sector, precum și creând și sprijinind locuri de muncă corecte la nivel local;

13. salută propunerea Comisiei de a organiza un summit european privind turismul care să implice instituțiile UE, sectorul turismului, regiunile, orașele și părțile interesate, pentru a reflecta asupra turismului european de mâine și sprijină lansarea unei foi de parcurs până în 2050 care să ducă la un ecosistem european de turism sustenabil, inovator și rezilient („Agenda europeană pentru turism 2050”) care să țină seama în mod specific de protecția biodiversității și a peisajelor;

14. salută inițiativa Comisiei de a acorda flexibilitate în cadrul normelor privind ajutoarele de stat; insistă totuși că trebuie să existe standarde sociale și ecologice și orientări clare și specifice fiecărui sector în sectorul transporturilor și al turismului pentru a permite o coordonare eficientă între toate statele membre și pentru a se garanta că sistemele naționale de compensare sunt utilizate în mod uniform și că sunt puse în aplicare pe o perioadă limitată, la timp și proporțional, cu scopul de a recupera pierderile cauzate de epidemia de COVID-19, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența;

15. salută propunerea privind un plan de redresare al UE, prezentat de Comisie la 27 mai 2020, care include un buget UE consolidat pe termen lung (CFM 2021-2027) și un nou instrument pentru redresare de 750 miliarde EUR, care ar trebui să fie condiționat de respectarea standardelor ecologice și sociale;

16. invită Comisia să acorde importanța cuvenită sectorului turismului în pachetul de redresare și să emită orientări pentru a asigura accesul rapid și echitabil la finanțare în cadrul programelor în curs și a celor viitoare;

17. își reiterează apelul pentru crearea unei linii bugetare dedicate turismului sustenabil în următorul cadru financiar multianual (CFM 2021-2027) și subliniază că nu există un instrument financiar concret și specific, pentru a contribui la prosperitatea acestui sector și la combaterea schimbărilor climatice în cadrul său;

18. invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile, în special IMM-urile, pentru a le ajuta să-și gestioneze problemele de lichidități, să mențină locurile de muncă și serviciile și pentru a reduce impactul turismului asupra mediului; salută, în acest sens, noua inițiativă SURE a Comisiei, care vizează acoperirea costurilor sistemelor naționale de muncă pe termen scurt, permițând întreprinderilor să mențină locurile de muncă și rezervele de lichidități;

19. solicită o strategie europeană orizontală pentru redresarea IMM-urilor, oferindu-le susținere pentru costurile de acces la finanțare și încurajând investițiile în lanțurile valorice strategice, în conformitate cu Pactul verde; reamintește necesitatea efectuării ajustărilor necesare pentru respectarea noilor măsuri de sănătate și siguranță, asigurând investiții substanțiale pentru a garanta siguranța consumatorilor și respectarea distanțării sociale, precum și a altor măsuri de precauție relevante;

20. subliniază importanța unei cooperări consolidate între autoritățile UE, autoritățile naționale, regionale și locale și toate părțile interesate relevante, în vederea abordării aspectelor transversale legate de turism; invită, în acest sens, Comisia să elaboreze o strategie a UE pentru un turism sustenabil care să includă un plan de acțiune clar, cu obiective pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv obiectivele de sustenabilitate ale ONU, cu propunerea ca statele membre să stabilească obiective clare, strategice și operaționale, bazate pe rezultate, care să acorde prioritate sustenabilității mediului, calității vieții și bunăstării comunităților locale;

21. invită Comisia să publice orientări bazate pe cele mai bune practici din sectorul turismului atât în cazul producerii unei pandemii, cât și al unei crize ecologice, să asigure un sprijin financiar adecvat și să faciliteze dezvoltarea și coordonarea unor platforme online adecvate, în cadrul cărora părțile interesate să poată face schimb de bune practici și de informații;

Către un sector sustenabil și orientat spre viitor al turismului în UE:

22. subliniază că sectorul turismului este foarte dependent de sectorul transporturilor și că din această cauză îmbunătățirea accesibilității și a conectivității, în primul rând și mai ales pentru transportul sustenabil, cu păstrarea, totodată, a celui mai înalt nivel de siguranță în toate sectoarele de transport (inclusiv pentru mersul pe jos și cu bicicleta), ar avea cu siguranță un impact semnificativ asupra consolidării sectorului turistic al UE; subliniază, în acest sens, că, întrucât 2021 este Anul european al căilor ferate și trebuie reduse emisiile generate de transport, Comisia ar trebui să promoveze trenurile de noapte ca mod alternativ sustenabil de călătorie;

23. insistă asupra faptului că sectorul turismului trebuie să joace un rol în reducerea consumului de combustibili fosili și în realizarea obiectivelor ambițioase ale Pactului verde european sau chiar mai mult în încercarea de a reduce cu 65 % emisiile de gaze cu efect de seră până cel târziu în 2030 și de a deveni neutru din punctul de vedere al climei până în 2040;

24. subliniază necesitatea de a promova modalități sustenabile de călătorie, cum ar fi acordarea unui sprijin sporit infrastructurii turistice pentru cicliști și trenurilor de noapte; subliniază beneficiile economice și de mediu pe care le pot avea pentru turism modurile de transport sustenabile, cum ar fi ciclismul și invită Comisia să promoveze și să investească în infrastructura pentru ciclism în scopul de a facilita acest tip de turism; subliniază faptul că transportul aerian cu costuri reduse, care este posibil prin standarde sociale și de mediu mai scăzute, poate promova șederile turistice scurte, ceea ce mărește amprenta de carbon a turismului;

25. subliniază necesitatea ca toate statele membre să dispună de o rețea de infrastructuri dezvoltate, moderne, sigure și sustenabile pentru a facilita călătoriile în întreaga UE și pentru a face ca statele membre periferice să devină mai accesibile pentru turismul intra-european și internațional; invită, prin urmare, Comisia să sprijine reluarea legăturilor feroviare transfrontaliere regionale abandonate sau dezafectate[3], să continue să efectueze verificări ale adecvării rețelei de infrastructură existente și să propună măsuri suplimentare imediate pentru zonele cel mai puțin avansate și îndepărtate care dispun adesea de rețele cel mai puțin dezvoltate și necesită o atenție deosebită; subliniază că, în timp ce regiunile de frontieră din întreaga UE reprezintă 40 % din teritoriul UE și o treime din populația sa[4], ele se confruntă cu o situație dificilă dublă, de multe ori fiind zone rurale și situate la periferie, chiar dacă acestea se pot număra printre destinațiile cele mai atractive pentru turiști; invită statele membre să se asigure că există o planificare adecvată pentru finalizarea întregilor rețele TEN-T centrale și globale până în 2030 și, respectiv, 2050, indicând calendarul și disponibilitatea bugetară și dacă sunt necesare modificări pentru a asigura respectarea principiului de „a nu cauza prejudicii”, cu un accent deosebit pe tronsoanele transfrontaliere, în special în statele membre care nu înregistrează progrese în aceste zone; subliniază că o astfel de verificare a adecvării trebuie să evalueze și dacă aceste proiecte respectă principiul de „a nu cauza prejudicii”, pe care Comisia l-a plasat în centrul pachetului său de măsuri de redresare[5] și, în caz contrar, ar trebui propuse modificări corespunzătoare;

26. invită Comisia să mențină un cadru de monitorizare care să includă obiective intermediare și strategia sa „folosește sau pierzi” pentru evaluarea progreselor înregistrate de statele membre, să urmeze o abordare sistematică și uniformă, prevăzând termenele fixe pentru transmiterea de către statele membre de date cu privire la segmentele finalizate și să ia măsuri adecvate în ceea ce privește revizuirea Regulamentului TEN-T pentru a îmbunătăți planificarea întreținerii pe termen lung de către statele membre;

27. invită Comisia să analizeze fezabilitatea și beneficiile potențiale ale unui mecanism de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului din UE pentru a răspunde adecvat și rapid în cazul viitoarelor epidemii virale și pandemii; subliniază importanța includerii unor soluții de finanțare pentru deficitele financiare pe termen scurt, precum și a asigurării unor cadre și a unor strategii pe termen mediu și lung;

28. reamintește importanța dezvoltării în continuare a capacității de a sprijini și a completa acțiunile statelor membre în situații de criză, pentru a proteja lucrătorii, a ajuta întreprinderile și a garanta că drepturile pasagerilor sunt respectate și că siguranța acestora este în centrul măsurilor; subliniază, în plus, nevoia de a coopera strâns cu toate părțile interesate relevante pentru a ține seama de toate particularitățile și caracteristicile sectoarelor relevante ale transporturilor și turismului;

29. subliniază importanța unei abordări comune a UE privind protejarea și îmbunătățirea strategiei de comunicare în raport cu cetățenii, care evidențiază, de asemenea, mizele ecologice și alternativele sustenabile; subliniază, de asemenea, rolul UE de coordonare în sectorul turismului, care ar trebui îmbunătățit prin adoptarea de acțiuni ale UE cu valoare adăugată și prin facilitarea pe mai departe a schimbului de bune practici între statele membre; face apel la reducerea sarcinilor administrative și fiscale, la sprijinirea creării de întreprinderi și promovarea accesibilității pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a vânzărilor și prestării serviciilor la nivel transfrontalier;

30. consideră că apariția unor noi tehnologii și continuarea digitalizării ar spori considerabil atractivitatea sectorului călătoriilor și turismului și că platformele ușor de utilizat și noile modele de afaceri ar consolida potențialul sectorului în privința sustenabilității; consideră, prin urmare, că formarea și recalificarea periodică a forței de muncă existente în acest sector pare a fi extrem de importantă, cu un accent special pe sustenabilitate, competențele digitale și tehnologiile inovatoare;

31. subliniază importanța promovării turismului durabil, contribuind la crearea de locuri de muncă, la protejarea și refacerea ecosistemelor naturale, precum și la creșterea economică și la competitivitate, pe baza noilor modele de afaceri, care se îndepărtează de turismul excesiv și de impactul său distructiv; invită Comisia să faciliteze accesul la finanțare UE pentru actorii din turism implicați în dezvoltarea de produse și servicii turistice inovatoare, inteligente, sustenabile și de înaltă calitate și să contribuie în continuare la accesibilitatea pentru toți (inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), sustenabilitate, reducerea caracterului sezonier și dispersia geografică a fluxurilor turistice; consideră că trebuie să se acorde sprijin și coordonare la nivelul Uniunii pentru a îmbunătăți administrarea turismului la nivel național, regional și local, printre altele prin introducerea unui mecanism de certificare a durabilității turismului[6]; consideră, de asemenea, că ar trebui oprite fluxurile financiare care ajung la sectoarele turistice dăunătoare care aplică practici nesustenabile, cum ar fi vasele mari de croazieră sau pun în pericol zonele de mediu extrem de sensibile;

32. subliniază, în ceea ce privește etichetarea în domeniul turismului sustenabil, că este esențial să se promoveze inițiativele la nivel local, cum ar fi campaniile de promovare a etichetării calității și a sustenabilității, precum și accesibilitatea și sprijinul acordat întreprinderilor pentru a obține certificările; invită Comisia să sprijine astfel de campanii; solicită, de asemenea, ca instituțiile UE să solicite contractarea întreprinderilor de turism certificate în cadrul procedurilor de achiziții publice și de finanțare a proiectelor din UE;

33. subliniază importanța turismului pentru anumite țări și zone geografice din UE care, de multe ori, sunt cele mai afectate de schimbările climatice, dar unde serviciile legate de turism sunt adesea și un factor esențial în ocuparea forței de muncă și reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru populația locală; invită Comisia să elaboreze măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de circulație și a legăturilor de transport între teritoriile ultraperiferice și insule și partea continentală a UE; subliniază că, pentru aceste regiuni, culoarele specifice de conectare, precum și sprijinul financiar și administrativ suplimentar prezintă o importanță deosebită; subliniază importanța dezvoltării unei orientări costiere și maritime în cadrul strategiei și inițiativelor UE în domeniul turismului, inclusiv posibilități de finanțare și instrumente de promovare și comunicare, precum și a consolidării funcționării piețelor relevante prin crearea de politici adaptate în cooperare cu părțile interesate și autoritățile din țara de destinație;

34. reamintește că turismul cultural reprezintă aproximativ 40 % din totalul turismului european; invită, prin urmare, Comisia să propună statelor membre să stabilească obiective clare, strategice, operaționale și orientate spre rezultate în viitorul plan de lucru în domeniul culturii și să îmbunătățească cadrul strategic actual pentru cultură; subliniază că investițiile în siturile culturale ar trebui să fie considerate și tratate ca o resursă de îmbunătățire economiei circulare bazate pe patrimoniul natural și cultural și a sinergiilor cu agricultura și meșteșugurile locale, fără a uita valoarea lor intrinsecă ca parte a patrimoniului nostru cultural care trebuie protejat, în special de schimbările climatice și turismul excesiv;

35. subliniază beneficiile turismului rural și agro-ecologic, precum și ale turismului bine gestionat în zonele protejate și invită Comisia să promoveze și să sprijine în continuare inițiative care ar genera surse de venit suplimentare pentru zonele rurale și posibilități de angajare, ar preveni depopularea și ar spori beneficiile sociale; subliniază rolul pe care îl pot juca Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special programul LEADER, în sprijinirea inițiativelor din domeniul turismului local și rural și solicită ca acest program să fie finanțat adecvat pentru perioada de programare 2021-2027;

36. subliniază importanța turismului în sectorul sănătății, care include turismul medical, de wellness (stare de bine) și balnear; invită Comisia să promoveze, acolo unde este cazul, turismul european profilactic, balnear, sustenabil, montan și medical; subliniază necesitatea unor investiții suplimentare pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice sustenabile, precum și importanța creșterii vizibilității stațiunilor balneare și de wellness europene; invită Comisia să prevadă noi posibilități de finanțare, fundamentate științific, întrucât turismul medical poate contribui la reducerea costurilor în sectorul sănătății prin măsuri de prevenire și la scăderea consumului de medicamente și ar îmbunătăți și mai mult sustenabilitatea și calitatea muncii;

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintei Comisiei, Președintelui Consiliului European și Președinției în exercițiu a Consiliului.

 

[2] Articolul 195 alineatul (1) din TFUE: „Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector.”

[3] Raportul DG REGIO „Analiză cuprinzătoare a actualelor conexiuni feroviare transfrontaliere și legături lipsă la nivelul frontierelor interne ale UE”

(Sursa: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-06-2018-report-comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders)

Ultima actualizare: 17 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate