Förfarande : 2020/2649(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0177/2020

Ingivna texter :

B9-0177/2020

Debatter :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0177/2020</NoDocSe>
PDF 167kWORD 53k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om transport och turism</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0166/2020

B9-0177/2020

Europaparlamentets resolution om transport och turism

(2020/2649(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turismen är en övergripande ekonomisk verksamhet med vittomfattande följder för många olika sektorer, hållbar utveckling, sysselsättning, social utveckling och en hållbar ekonomi.

B. Turismsektorn sysselsätter 22,6 miljoner människor (11,2 % av den totala sysselsättningen i EU), bidrog med 9,5 % till EU:s BNP 2019, medverkar till att balansera regionala ojämlikheter och har ofta en positiv inverkan på den regionala utvecklingen.

C. Turismen består av en komplex värdekedja med många aktörer som har en direkt koppling till persontransporter.

D. Turism, och särskilt överdriven turism, har också en negativ inverkan på klimatförändringarna, uppskattas bidra med 8 % av CO2-utsläppen och har negativa miljörelaterade och ekonomiska konsekvenser såsom ökad förorening, förlust av biologisk mångfald, trafikstockningar, infrastrukturunderhållskostnader och stigande priser, vilket framgår av TRAN-utskottets studie ”Överdriven turism: konsekvenser och möjliga politiska åtgärder”[1].

E. Av alla de stora ekonomiska sektorerna har transportsektorn och turismsektorn drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

F. Genom att anta meddelandet ”Turism och transport under 2020 och framåt” och paketet om turism och transport den 13 maj 2020 tog kommissionen det första nödvändiga steget för att stödja våra värdefulla transport- och turismekosystems återhämtning från covid-19-pandemin genom att betona behovet av att utnyttja återhämtningen på ett klokt sätt för att utveckla en stabilare hållbarhet inom sektorn.

G. Det är mycket länge sedan kommissionen antog meddelandet ”Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism” i juni 2010, vilket fastställer en ny strategi- och handlingsplan för turismen inom EU, inbegripet nödvändigheten att genomföra den.

H. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 har EU tilldelats stödjande befogenheter, som syftar till att samordna och komplettera åtgärder inom detta område gentemot medlemsstaterna[2].

Planer för den europeiska turismens och transportsektorns återhämtning efter covid‑19‑pandemin

1. Europaparlamentet anser att snabbt stöd till transport- och turismsektorerna på kort sikt är nödvändigt för att säkerställa deras överlevnad, samtidigt som man bör vidta åtgärder som ger turister förtroende att igen resa till och inom Europa och säkerställa en återhämtning som på ett kraftfullt sätt omfattar hållbarhet som ett krav för all transport- och turismverksamhet, vilket är absolut nödvändigt för sektorns utveckling på längre sikt. Parlamentet betonar att den nuvarande krisen också är ett historiskt tillfälle att modernisera turismen i EU och göra den mer hållbar genom att börja betrakta den som ett verkligt industriellt ekosystem med dess behov av att rationalisera hållbarhetsinitiativ, miljönormer, transportval, hållbara investeringsmål, tekniska innovationsbehov och indikatorer för hållbar utveckling, som bör ta hänsyn till bättre ekologiska och sociala normer, såsom kvaliteten på skapade arbetstillfällen och livskvaliteten för lokalbefolkningen.

2. Europaparlamentet välkomnar meddelandet ”Covid-19 – Med sikte på ett stegvist och samordnat återställande av den fria rörligheten och avskaffande av kontrollerna vid de inre gränserna”, som antogs av kommissionen som en del av paketet, och förslaget till ett stegvist och samordnat tillvägagångssätt som syftar till en återgång till den obegränsade fria rörligheten för personer. Parlamentet uppmanar EU att stödja ett ”återupptagande av turismen” med en rekommendation om att lyfta fram ”hållbar turism” och göra trovärdiga certifierade företag och resmål föregångare för miljövänliga, socialt ansvarsfulla och ekonomiskt sunda resor och turism.

3. Europaparlamentet upprepar vikten av principen om icke-diskriminering vid det gradvisa avskaffandet av inhemska och gränsöverskridande restriktioner samt det ömsesidiga erkännandet av de överenskomna åtgärderna på EU-nivå, och betonar den avgörande betydelsen av att undvika bilaterala avtal mellan enskilda medlemsstater (så kallade turistkorridorer), för att på så sätt skydda den inre marknadens integritet och den fria rörligheten. Parlamentet betonar att genomförandet av åtgärderna för att begränsa spridningen, och lättandet av dessa, inte vid någon som helst tidpunkt får leda till en sänkning av de höga nivåerna för EU:s säkerhetsnormer, och måste ta hänsyn till vetenskapligt underbyggda råd som också återupprättar förtroendet och underlättar ett säkert öppnande av turismsektorn efter isoleringen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att hindra att medlemsstaterna genomför några som helst diskriminerande åtgärder som inte motiveras av epidemiologiska skäl och som endast underminerar Schengenområdets integritet.

4. Europaparlamentet kräver att enhetliga bedömningskriterier införs i hela unionen och anser det nödvändigt att främja EU-normer som certifierar och urskiljer de territorier som erbjuder säkra och hållbara alternativ för besökare genom att de uppfyller både epidemiologiska och miljömässigt hållbara villkor.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Covid 19: riktlinjer om att gradvis återställa transporttjänster och kommunikationer”, liksom den vägledning som bygger på en ram av principer och en gemensam verktygslåda, som kommer att bidra till att hållbara och säkra transporttjänster av alla slag kan återupptas runt om i EU med hjälp av samordnade, icke-diskriminerande och proportionerliga åtgärder.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att komma överens om tidsbegränsade, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som tydligt är kopplade till covid-19-pandemin men som inte medför karantäntvång, på grundval av solida vetenskapliga belägg och en gedigen riskbedömning som följer internationella normer som fastställts av sådana trovärdiga organ som Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Covid 19: EU-vägledning om successivt återupptagande av turisttjänster och hälsoprotokoll i hotell- och restaurangbranschen”, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att dela med sig av denna vägledning med behöriga myndigheter på regional och lokal nivå. Parlamentet uppmanar här kommissionen och medlemsstaterna att ekonomiskt stödja rese- och turismsektorerna med att genomföra dessa åtgärder, i fullständigt samarbete med rese‑ och turismbranschen, samtidigt som man håller fast vid, i synnerhet, ambitionerna i den europeiska gröna given.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga införandet av ett EU-system för säkerhetscertifiering av verksamhet och aktörer inom turist- och resebranschen, i samarbete med medlemsstaternas offentliga myndigheter, berörda parter inom turismen och internationella organisationer, i syfte att dels underlätta genomförandet av särskilda krav som baserar sig på EU:s vägledning, dels stärka förtroendet bland och säkerheten för resande som besöker våra medlemsstater.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att insistera på den frivilliga karaktären hos de vouchers som utfärdats till följd av covid-19, och på behovet av ett krav på skyldighet för företagen att ersätta resande och besökare i enlighet med vad som för närvarande föreskrivs i unionsrätten, för att förhindra att genomförandet än en gång blir ett enda lapptäcke som leder till att olika konsumenter behandlas olika och konkurrensen på marknaden för transporter och turism snedvrids. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft kommissionen att använda alla tillbudsstående medel för att säkerställa att unionsrätten efterlevs som sig bör och tillämpas enhetligt, och att arbeta för att harmoniserade regler för frivilliga vouchers ska tillämpas.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaternas offentliga myndigheter och berörda parter att samarbeta för att så fort som möjligt införa lämpliga och gemensamma beredskapsplaner för en eventuell andra våg av covid-19-infektioner, med smittoförebyggande åtgärder och kontrollåtgärder för rese- och turismsektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra i gång en särskild informationskampanj i EU-regi om resande och turism för att främja resor inom EU, återge medborgarna deras förtroende för resor och turism under covid-19-pandemin, undervisa turisterna om vilka hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller och garantera ett kraftfullt genomförande av hållbarhetskriterierna, vilket säkrar utvecklingen av hållbara, ansvarsfulla och tillgängliga EU-turistmål, samt utveckla ”lokal turism”.

Bättre solidaritet och samordning inom EU:s turismsektor

12. Europaparlamentet poängterar att man måste nå fram till en sannskyldig EU-politik för turism, vilken avsevärt kommer att bidra till att öka unionens hållbarhet inom denna sektor genom att främja samarbetet mellan medlemsstater och skapa möjligheter till ytterligare hållbara investeringar och innovationer för att främja sektorns ekologiska omställning samt skapa och stödja lokala och rättvisa arbetstillfällen.

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att ordna ett europeiskt toppmöte om turism under medverkan av EU-institutionerna, turismbranschen, regioner, städer och berörda parter, för att dryfta frågor om morgondagens europeiska turismsektor, och stöder utvecklingen av en färdplan för 2050 i riktning mot ett hållbart, innovativt och motståndskraftigt europeiskt ekosystem för turism (”Europeisk agenda för turism 2050”) med särskild hänsyn till stöd för biologisk mångfald och skydd av landskap.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om flexibilitet i förhållande till reglerna för statligt stöd. Parlamentet håller dock fast vid att det behövs sociala och miljörelaterade normer samt tydlig och sektorsspecifik vägledning inom sektorerna för transporter och turism för att möjliggöra en effektiv samordning mellan alla medlemsstater och för att säkerställa att nationella system för kompensation används på ett enhetligt sätt och införs för en begränsad tid, i rätt tid och proportionerligt, för att förlusterna till följd av covid-19-pandemin ska kunna åtgärdas utan oskäliga konkurrenssnedvridningar.

15. Europaparlamentet välkomnar förslaget till en återhämtningsplan för EU, som lades fram av kommissionen den 27 maj 2020, och som omfattar en utökad långsiktig EU‑budget (den fleråriga budgetramen 2021–2027) och ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro, som bör underställas villkoret att miljömässiga och sociala normer respekteras.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i återhämtningspaketet fästa vederbörligt avseende vid turismsektorn och att gå ut med vägledning för att säkerställa snabb och rättvis tillgång till finansiering i både de nu aktuella och de framtida programmen.

17. Europaparlamentet efterlyser än en gång en särskild budgetpost för hållbar turism i nästa fleråriga budgetram för 2021–2027, och beklagar att det inte finns något konkret och riktat finansieringsinstrument som skulle kunna bidra till att stimulera välstånd och bekämpa klimatförändringar inom denna sektor.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt bistå företagen, framför allt de små och medelstora företagen, med att hantera sin likviditet, bevara arbetstillfällen och tjänster och minska turismens miljöpåverkan. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens nya initiativ SURE, som syftar till att täcka kostnaderna för nationella system för korttidsarbete som gör det möjligt för företag att rädda arbetstillfällen och behålla kassareserver.

19. Europaparlamentet efterlyser en övergripande europeisk strategi för små och medelstora företags återhämtning i syfte att stödja dem dels avseende kostnaderna för tillgång till finansiering, dels genom att främja investeringar i strategiska värdekedjor i linje med den gröna given. Parlamentet erinrar om att vi måste göra nödvändiga anpassningar för att kunna rätta oss efter nya åtgärder inom områdena hälsa och säkerhet och ställa avsevärda investeringar till förfogande för att säkerställa konsumenternas säkerhet och respekten för social distansering och andra förebyggande åtgärder.

20. Europaparlamentet framhåller vikten av bättre samarbete mellan EU-myndigheter och nationella, regionala och lokala myndigheter och alla berörda parter, för att sektorsövergripande frågor med anknytning till turismen ska kunna åtgärdas. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att utarbeta en EU-strategi för hållbar turism som innehåller en tydlig handlingsplan med mål på kort, medellång och lång sikt, inbegripet FN:s hållbarhetsmål, med förslaget att medlemsstaterna ska fastställa tydliga strategiska och operativa resultatinriktade mål som prioriterar miljömässig hållbarhet, livskvalitet och välbefinnande i lokalsamhällena.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer utgående från bästa praxis inom turismsektorn både vid en pandemikris och en ekologisk kris, säkerställa tillräckligt ekonomiskt stöd, och underlätta utvecklingen och samordningen av lämpliga internetplattformar där berörda parter kan utbyta bästa praxis och dela med sig av information.

På väg mot en framtidssäkrad hållbar turismsektor i EU

22. Europaparlamentet påpekar att turismsektorn är starkt beroende av transportsektorn och att förbättrad tillgänglighet för och sammankoppling av i första hand hållbara transportsätt, med bibehållen högsta säkerhetsnivå för alla transportsätt (inklusive gång och cykling) säkert skulle bli till stor nytta för turismsektorn inom EU. Parlamentet betonar i detta sammanhang att kommissionen, i samband med att 2021 är Europaåret för järnvägen och att utsläppen från transporter måste minskas, bör främja nattåg som ett hållbart alternativt färdsätt.

23. Europaparlamentet vidhåller att turismsektorn måste bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen och förverkliga den europeiska gröna givens ambitioner eller ännu hellre sträva efter att minska växthusgasutsläppen med 65 % senast 2030 och att bli klimatneutral senast 2040.

24. Europaparlamentet betonar behovet av att främja hållbara färdsätt genom t.ex. ökat stöd till infrastruktur för cykelturism och nattåg. Parlamentet betonar de ekonomiska och miljömässiga vinsterna som hållbara transportsätt som t.ex. cykling kan ha för turismen, och uppmanar kommissionen att främja och investera i cykelinfrastruktur för att främja sådan turism. Billiga flygresor som möjliggörs genom lägre sociala och miljömässiga normer kan främja korttidsturism, vilket ökar turismens koldioxidavtryck.

25. Europaparlamentet poängterar att alla medlemsstater måste ha ett nät av utvecklad, modern, säker och hållbar infrastruktur för att underlätta resandet inom EU och göra medlemsstaterna i utkanten av EU mera tillgängliga för inomeuropeisk och internationell turism. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stödja återinförandet av övergivna eller nedlagda regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser[3], att fortsätta att utföra kontroller av det befintliga infrastrukturnätets ändamålsenlighet och att föreslå omedelbara ytterligare åtgärder för de minst utvecklade områdena och isolerade områden, som ofta har de minst utvecklade näten och som kräver särskild uppmärksamhet. Gränsregioner i hela EU utgör 40 % av EU:s territorium och en tredjedel av EU:s befolkning[4], men de har den dubbla nackdelen att ofta vara landsbygd och ligga i periferin, även om de kan höra till de mest attraktiva turistdestinationerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att på lämpligt sätt planera för att hela TEN-T-stomnätet och övergripande nät ska vara klara senast 2030 respektive 2050, och att ange tidsplan och tillgängliga budgetmedel och om ändringar behövs för att principen om att inte vålla skada ska respekteras, med särskilt fokus på gränsöverskridande sträckor, särskilt i medlemsstater som inte gör framsteg på dessa områden. Vid en sådan kontroll av ändamålsenligheten ska man också bedöma om dessa projekt respekterar principen om att inte vålla skada, som är central i kommissionens återhämtningspaket[5] och, om så inte är fallet, föreslå lämpliga ändringar.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bibehålla sin övervakningsram med mellanliggande mål och sin s.k. use it or lose it-strategi för bedömning av medlemsstaternas framsteg, följa en systematisk och enhetlig strategi med fasta tidsfrister för medlemsstaterna att ge feedback om avslutade segment, och vidta lämpliga åtgärder i samband med översynen av TEN-T-förordningen för att förbättra medlemsstaternas långsiktiga underhållsplanering.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det skulle gå att inrätta en krishanteringsmekanism för turismsektorn inom EU och vilken nytta den skulle kunna föra med sig, för att på ett adekvat och skyndsamt sätt bemöta framtida farliga virusutbrott och pandemier. Parlamentet betonar att man måste ta med ekonomiska lösningar på finansieringsbrister på kort sikt och även ordna med ramar och strategier på medellång och lång sikt.

28. Europaparlamentet påminner om vikten av att vidareutveckla kapaciteten att stödja och komplettera medlemsstaternas krisinsatser, för att skydda arbetstagarna, hjälpa företagen och säkerställa att passagerares rättigheter respekteras och att deras säkerhet står i centrum för insatserna. Det behövs dessutom ett nära samarbete med alla berörda aktörer för att hantera alla särskilda förhållanden och aspekter inom relevanta transport‑ och turismsektorer.

29. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt med en gemensam EU-strategi för att trygga och förbättra kommunikationsstrategin gentemot medborgarna, där även miljöaspekter och hållbara alternativ betonas. Parlamentet framhåller vidare att EU spelar en samordnande roll för turismsektorn, och att denna roll bör förbättras genom att det vidtas åtgärder som tillför ett EU-mervärde och genom att utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna ytterligare underlättas. Parlamentet efterlyser lättnader i de administrativa bördorna och skattebördorna, stöd till startande av företag och främjande av tillgänglighet för alla, inbegripet personer med funktionsnedsättning, gränsöverskridande försäljningar och tillhandahållande av tjänster.

30. Europaparlamentet anser att framväxten av ny teknik och ytterligare digitalisering skulle kunna göra resebranschen och turismsektorn åtskilligt attraktivare och att användarvänliga plattformar och nya företagsmodeller skulle förbättra sektorns hållbarhetspotential. Att sektorns nuvarande arbetskraft regelbundet utbildas och omskolas är därför ytterst viktigt, med tyngdpunkten förlagd särskilt till hållbarhet, digitala färdigheter och innovativ teknik.

31. Europaparlamentet pekar på vikten av att främja hållbar turism som bidrar till sysselsättningsskapande, skydd och återställande av naturliga ekosystem samt till tillväxt och konkurrenskraft, genom att man utgår från nya företagsmodeller som bryter med överturism och dess destruktiva effekter. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta tillgången till EU-finansiering för aktörer inom besöksnäringen som deltar i utvecklingen av innovativa, smarta och hållbara turistprodukter och turisttjänster av hög kvalitet, och att ytterligare verka för tillgänglighet för alla (inbegripet personer med funktionsnedsättning), hållbarhet och turistflödenas geografiska och tidsmässiga spridning även utanför högsäsong. Det behövs stöd och samordning på unionsnivå för att förbättra förvaltningen av turismen på nationell, regional och lokal nivå, bland annat genom att det införs hållbarhetscertifiering av turismen[6]. Finansiella flöden till skadliga turistsektorer som tillämpar ohållbara metoder, såsom jättekryssningsfartyg, eller utsätter särskilt känsliga områden för fara bör också stoppas.

32. Europaparlamentet betonar när det gäller hållbar turismmärkning att det är mycket viktigt att främja initiativ på lokal nivå, t.ex. kampanjer för kvalitets- och hållbarhetsmärkning, samt tillgänglighet och stöd till företagen för att de ska få certifiering. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja sådana kampanjer. Parlamentet uppmanar också EU-institutionerna att kräva att certifierade turistföretag kontrakteras i samband med upphandling och projektfinansiering som omfattar EU‑medel.

33. Europaparlamentet framhåller turismens betydelse för vissa länder och geografiska områden i EU vilka ofta drabbas värst av klimatförändringarna, där tjänster med anknytning till turismen ofta är en avgörande sysselsättningstryggande faktor och en av ortsbornas huvudsakliga inkomstkällor. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram skräddarsydda lösningar i samband med att den fria rörligheten och kommunikationsförbindelserna mellan de yttersta randområdena och öarna och EU:s fastland återställs. Parlamentet påpekar att särskilda förbindelseleder och kompletterande ekonomiskt och administrativt stöd är av yttersta vikt för dessa områden. Parlamentet betonar att kust- och havsområden måste få stå i centrum för EU strategi och initiativ för turismen, också i form av finansieringsmöjligheter och verktyg för säljfrämjande och information, varjämte de relevanta marknadernas funktion måste stärkas genom att det i samarbete med berörda parter och myndigheter på destinationsorterna utvecklas specialanpassade strategier.

34. Europaparlamentet påminner om att kulturturismen står för 40 % av alla turism i EU och uppmanar därför kommissionen att föreslå att medlemsstaterna i nästa arbetsplan för kultur uppställer tydliga strategiska och operativa hållbarhets- och resultatorienterade mål och förbättrar den nuvarande strategiska ramen för kulturen. Parlamentet betonar att investeringar i kulturminnesmärken bör anses och behandlas som en resurs som förbättrar den cirkulära ekonomin som bygger på natur- och kulturarvet liksom synergierna med lokalt hantverk och jordbruk, varvid man dock inte bör glömma att de har ett egenvärde, såsom delar av vårt kulturarv vilka måste skyddas, framför allt mot klimatförändringar och överturism.

35. Europaparlamentet poängterar nyttan med landsbygds- och agroekologisk turism samt väl hanterad turism i skyddade områden, och uppmanar kommissionen att ytterligare stödja och främja initiativ som skulle föra med sig ytterligare inkomstkällor och arbetstillfällen för landsbygdsområden, förhindra avfolkning och ge ökad samhällsnytta. Parlamentet betonar vilken roll Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) kan spela, särskilt programmet Leader, såsom stöd till initiativ för lokal turism och landsbygdsturism, och yrkar på att detta program ska få tillräckliga anslag för programperioden 2021–2027.

36. Europaparlamentet påpekar vikten av hälsoturism, som innefattar medicinsk turism, friskvårdsturism och spaturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att, om så är lämpligt, främja sådan medicinsk turism i Europa som tar sikte på hälsobevarande, badortsvistelser, hållbar turism och vistelser i bergstrakter. Parlamentet påpekar att det behövs ytterligare investeringar i att förbättra infrastrukturen för hållbar turism och att semesterorter i Europa måste framträda klarare som resmål för spaturism och friskvårdsturism. Parlamentet uppmanar kommissionen att föranstalta om ytterligare, vetenskapligt baserade, finansieringsmöjligheter, eftersom medicinsk turism kan bidra till lägre hälsovårdskostnader genom förebyggande åtgärder och minskad läkemedelsförbrukning och ytterligare skulle förbättra hållbarheten och arbetskvaliteten.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och rådets tjänstgörande ordförandeskap.

 

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

[2] Artikel 195.1 i EUF-fördraget - ”Unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor.”.

[3] GD REGIO:s rapport Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders

(Källa: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-06-2018-report-comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders)

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf

Senaste uppdatering: 17 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy