Процедура : 2020/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0178/2020

Внесени текстове :

B9-0178/2020

Разисквания :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0178/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно транспорта и туризма</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Йоан Даниелсон, Ищван Уихеи</Depute>

<Commission>{S&D}от името на групата S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0166/2020

B9‑0178/2020

Резолюция на Европейския парламент относно транспорта и туризма

(2020/2649(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че транспортният и туристическият сектор понесоха най-големи отрицателни последици от избухването на пандемията от коронавирус и на практика са в застой;

Б. като има предвид, че много дружества в транспортния и туристическия сектор са на ръба на финансов и икономически колапс, хиляди работници са загубили работата си без предвидим източник на доходи, и че милиони пътници и потребители са в несигурно положение, що се отнася до това дали ще им бъдат възстановени разходите за отменени планове за пътуване и ваканция, както и кога и дали ще могат да отидат на почивка или да посетят своите приятели и семейство;

В. като има предвид, че туризмът и туристическият сектор имат значителен екологичен отпечатък в световен мащаб, а авиационните емисии се увеличаваха бързо преди кризата; като има предвид, че секторът има важна роля за гарантиране на успеха на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. и за обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и влошаване на състоянието на околната среда;

Г. като има предвид, че пазарът на труда в сектора често е атипичен, като сезонната работа, договорите на непълно работно време, несигурните условия на труд и необичайното работно време са често срещани, а едноличната самостоятелна заетост, семейните предприятия и микропредприятията са характеристика на сектора;

Д. като има предвид, че чрез приемането на съобщението относно туризма и транспорта през 2020 г. и след това (COM (2020) 0550) и Пакета за туризма и транспорта от 13 май 2020 г. Комисията предприе първата необходима стъпка в подкрепа на възстановяването на нашите ценни транспортни и туристически сектори от избухването на епидемията от COVID-19;

Е. като има предвид, че мерките на Комисията не са с достатъчно голям обхват; като има предвид, че спешно са необходими визия на ЕС и всеобхватна стратегия за сектора на туризма, не само за възстановяването на различните отрасли на този сектор, но и за предоставяне на визия за бъдещето на туристическия сектор и сектора на пътуванията като цяло;

1. счита, че както бързото, краткосрочно подпомагане, така и дългосрочното подпомагане на транспортния и туристическия сектор са необходими, за да се гарантира тяхното оцеляване, като същевременно е наложително да се прилагат мерки, които дават на туристите увереност да пътуват до Европа и в рамките на Европа, за да се сведат до минимум допълнителните загуби в сектора, както и за неговата дългосрочна устойчивост; подчертава, че настоящата криза представлява и историческа възможност туризмът в ЕС да стане по-устойчив и достъпен, както и да бъде модернизиран, като се вземат предвид целите на Европейския зелен пакт;

2. приветства съобщението, озаглавено „COVID-19 — Към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на граничния контрол по вътрешните граници“ (C (2020) 3250), прието от Комисията като част от пакета за туризма и транспорта, и предложението за поетапен и координиран подход с цел връщане към неограничено свободното движение на хора, но счита, че мерките, предложени от Комисията, не са достатъчни, за да се даде реален нов тласък на сектора; призовава Комисията да разработи заедно с държавите членки по-добро и общо решение за даване на нов тласък на сектора на туризма и транспорта, като се вземат предвид специфичните регионални условия, например в най-отдалечените региони, както и в селските и крайбрежните райони;

3. призовава Комисията да създаде европейска рамка за работниците, която да зачита автономността на социалните партньори и да обхваща цялата верига за създаване на стойност на туристическия сектор, да бъде подготвена в тесен диалог със социалните партньори и да обхваща всички видове работници, включително сезонните работници, чиято държава на пребиваване и държава на работа може да се различава, като се гарантират достойни условия на труд и достъп до социална закрила, както и се гарантира здравето и безопасността на работниците, не само на работното място, но и по време на техните пътувания до и от работното място, като това може да включва и трансгранично пътуване; във връзка с това приветства новата инициатива SURE на Комисията, чиято цел е да се покрият разходите на националните краткосрочни схеми за работа, като се даде възможност на дружествата да запазят работни места и да поддържат резерви от парични средства, и призовава държавите членки бързо и правилно да изпълняват инициативата;

4. призовава Комисията да разработи механизъм за управление на кризи (МУК) за туризма и сектора на пътуванията, с конкретни краткосрочни и средносрочни мерки, за да се отговори на нуждите на туристическия сектор, по-специално на МСП, работниците, потребителите и пътниците, за да се помогне на държавите членки да прилагат превантивни политики и да се улесни реакцията в целия ЕС при различни възможни бъдещи кризи в сектора; счита, че МУК следва да се съсредоточи по-специално върху МСП, тъй като те представляват 90 % от всички предприятия в европейския туризъм и сектора на пътуванията; подчертава освен това значението на включването на регионалните и местните органи, като се предоставя специално внимание и помощ за регионите и градовете, които са силно зависими от туризма и като се обръща особено внимание на отдалечените и селските райони, най-отдалечените региони и островите, и подчертава, че МУК следва да бъде изграден на основата на добре структурирано сътрудничество между институциите с всички заинтересовани регионални и местни участници; счита, че МУК следва да има постоянни офиси и онлайн платформа, които биха могли да бъдат интегрирани в съществуващи структури, насочени към подпомагане на предприятия, извършващи трансгранична стопанска дейност в рамките на ЕС, с цел да се осигури лесен достъп до финансиране за МСП в случай на бъдещи кризи, както и да се помогне на собствениците на предприятия да се справят със сложността на бюрокрацията на ЕС и да избегнат ненужна административна тежест;

5. приветства инициираната от Комисията Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса (CRII), и по-специално начина, по който тя отново обмисля регионалните и кохезионните фондове; при все това призовава за допълнителна гъвкавост при управлението на средствата на ЕС, така че те да могат да бъдат ефективно използвани в рамките на механизма CRII, например предприятията да имат достъп до безвъзмездни средства или заеми (при пределен лихвен процент) и да им се даде възможност за достатъчно нетен оборотен капитал за справяне с кризата; освен това счита, че наскоро приетият Европейски план за възстановяване, в съчетание с мерките за подкрепа срещу COVID-19  (чрез ЕФСИ) на Европейската инвестиционна банка, изглеждат обещаваща комбинация от временни заеми и безвъзмездни средства, за да се помогне на сектора; подчертава, че финансовата подкрепа за сектора следва да се използва по начин, който му позволява да премине към неутралност по отношение на климата, устойчивост и цифровизация; счита, че тези механизми следва също така да бъдат насочени към и достъпни за дейности, оператори и обекти в областта на културата и културното наследство;

6. настоява за създаването и въвеждането на специално предназначена сума за устойчив туризъм, както ясно посочва в позицията си относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., и отново заявява, че трябва да се предприемат няколко важни стъпки, за да се подготви третият по големина клон на икономиката на ЕС, така че да се изпълнят условията на Европейския зелен пакт;

7. приветства препоръките на Комисията относно правата на потребителите и пътниците в настоящата, свързана с COVID-19 криза, и настоятелно призовава държавите членки бързо да ги прилагат; очаква Комисията да поеме активна роля в това изпълнение, тъй като потребителите понастоящем са изправени пред разнородни национални решения, които се отразяват отрицателно на доверието им в правата на потребителите, и да обърне специално внимание на потребителите в уязвимо положение; приветства изясняването от страна на Комисията на доброволния характер на ваучерите; счита, че като алтернатива на паричното възстановяване на разходите ваучерите следва да бъдат удобни за потребителя и привлекателни, с дълъг срок на действие, преносимост и гъвкавост при промяна на дестинацията, както и с възможност за ликвидност на по-късен етап; призовава Комисията да стартира европейска комуникационна кампания за туризма след кризата с цел да се улесни осведомеността на потребителите относно техните права и наличните инструменти и да се възстанови доверието на потребителите в сектора;

8. предлага създаването на европейски фонд за пътническата гаранция, който в краткосрочен план би осигурил финансовата ликвидност на туризма и сектора на пътуванията и би гарантирал изплащането на исканията за възстановяване на разходите на потребителите, като функционира, в дългосрочен план, като част от МУК, за да бъдат защитени потребителите и пътниците от потенциалната несъстоятелност на предприятията в сектора; подчертава, че фондът следва да съществува успоредно със и да допълва съществуващите схеми в държавите членки и да не подкопава такива мерки; счита, че фондът следва да бъде финансиран от годишна такса, дължима от всички европейски туристически дружества въз основа на техните приходи, но също така счита, че по време на фазата на установяване и поради кризата, предизвикана от COVID-19, ще бъде необходимо фондът да се субсидира с публични средства;

9. подчертава, че възстановяването на доверието на гражданите в туризма и пътуването ще бъде от ключово значение за успешното рестартиране на сектора, като здравето на хората ще бъде първият приоритет; приветства във връзка с това инициативите, представени от Комисията; призовава за създаването на европейско сертифициране на туризма при консултиране със съответните заинтересовани страни, като се вземе предвид екомаркировката на ЕС, за да се установят минимални стандарти за здраве и хигиена в цяла Европа; призовава това сертифициране да бъде разработено в тясно сътрудничество с експерти, учени и публични здравни органи на равнището на държавите членки и да решава какви предпазни мерки в областта на здравеопазването са необходими в определени региони;  освен това призовава за разработването на единна точка на ЕС за достъп за всички страни (предприятия, граждани, публични органи), която да представя данни относно епидемиологичния статус на държавите и да предоставя информация относно предпазните мерки и ограниченията, които са предприели държавите членки и техните региони;  наред с това счита, че туристите следва да имат достъп до точка за контакт, например под формата на публичен уебсайт, мобилно приложение или информационно бюро, която предоставя актуална информация на няколко европейски езика относно санитарната обстановка в района и взетите предпазни мерки;

10. изтъква факта, че въпреки че проследяването на контактите би могло да бъде част от по-широка стратегия за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на COVID-19, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите трябва да бъде в центъра на всяко разработване на приложения за проследяване на контакти; подчертава, че основните права трябва да се зачитат дори и при кризисна ситуация, свързана със здравето, включително принципите на защита на данните и неприкосновеност на личния живот още при проектирането, свеждане на данните до минимум и забрана на общото наблюдение;  счита, че внедряването на каквито и да било решения, включително на приложенията за проследяване, които се предоставят пряко за ползване от физически лица, трябва да бъде действително доброволно, и настоява, когато това е възможно, да се събират само анонимни данни, всички събрани и използвани данни да бъдат запазени децентрализирано на самото устройство („на границата“), а не в централизирана база данни, приложенията да нямат търговско приложение и да не се позволява използването на данните за търговски цели или за целите на правоприлагането;

11. подчертава, че е от решаващо значение да се възстанови Шенгенското пространство без граничен контрол на вътрешните граници възможно най-бързо, при спазване на принципа на недискриминация, да се даде възможност за връщане към нормалните условия за пътуване между всички държави членки и региони, като същевременно изцяло се зачитат опасенията за общественото здраве и се защитава безопасността на гражданите и туристите като първостепенен приоритет; счита, че координирането на възобновяването на границите на равнище ЕС, в съответствие с насоките на Комисията, насочени към избягване на едностранни действия от страна на държавите членки и двустранни споразумения от какъвто и да е вид, е от съществено значение, тъй като едностранните или двустранните мерки биха довели до дискриминация между работниците, гражданите и предприятията и също така биха довели до изключване и изолиране на държави, което би могло да доведе до влошаване на икономическия, социалния и културния потенциал на туристическия сектор в Европа като цяло; изтъква също така значението на международните пътници за европейския туристически сектор, като Европа е на първо място като дестинация за пътувания в света;

12. приветства инициативата за управление, предприета от Комисията, в която се призовава за официален и редовен диалог със заинтересованите страни в областта на туризма също и след свързаната с COVID-19 криза; призовава съответните органи на Парламента да бъдат официално включени в диалога със заинтересованите страни и насърчава институциите на ЕС да продължат да насърчават диалога и сътрудничеството със Световната организация по туризъм;

13. счита, че настоящата, свързана с COVID-19 криза предлага уникална възможност за преобразуване на сектора, за да стане той по-приобщаващ, адаптивен, социален и устойчив, като се има предвид цифровизацията на пътуванията и туризма; счита, че такава промяна е необходима, за да може Европа да постигне своите цели в областта на климата и биологичното разнообразие и да постигне Европейски зелен пакт; приканва Комисията бързо да разработи пътна карта за устойчив туризъм, съдържаща иновативни мерки за намаляване на екологичния отпечатък на сектора и допълнително насърчаване на инвестициите в устойчив туризъм и схеми за пътуване;  счита, че тези мерки биха могли също така да бъдат включени в усилията на ЕС за опазване на биологичното разнообразие, като по този начин се насърчават полезните взаимодействия между човешките дейности и опазването на природата;

14. подчертава, че правилното прилагане на цифровите решения в туризма в ЕС има огромен потенциал за стимулиране на икономическия, устойчив и сигурен растеж на сектора; призовава Комисията да разработи цифрова стратегия за туризма като част от пътната карта за устойчив туризъм; отбелязва нарастващата роля на цифровите платформи за оказване на влияние върху динамиката на европейския туризъм, от резервациите до пътуванията, хотелиерството и ресторантьорството; настоятелно призовава всички предприятия да бъдат социално отговорни в насърчаването на устойчивостта на туризма в своите бизнес модели;

15. счита, че нетоксичната кръгова икономика играе ключова роля в това отношение, и насърчава националните, регионалните и местните органи да включат кръговостта в своите туристически операции, като преминат към по-ефективни по отношение на ресурсите и нисковъглеродни практики в туризма, като същевременно повишават конкурентоспособността и устойчивостта на сектора като цяло; призовава Комисията да продължи да разработва схеми за екомаркировка за устойчив туризъм;

16. подчертава значението на насърчаването на преход от масов туризъм към други форми на културен и устойчив туризъм, тъй като зле управляваните, неустойчиви туристически потоци и неконтролираното развитие могат да окажат огромно въздействие върху обектите на културното и природното наследство; приветства вече предприетите инициативи на равнище държави членки и на местно равнище, като например насочването на туристическите потоци към по-малко известни дестинации и използването на устойчиви видове транспорт или виртуални посещения за повишаване на достъпността на обектите, като същевременно се запазва тяхното културно и историческо наследство; призовава Комисията да подкрепи тези усилия и да подпомогне местните органи, например чрез обмен на най-добри практики или чрез предлагане на помощ при кандидатстването за съответните фондове на ЕС;  счита, че продължаването на програмата „Европейска столица за интелигентен туризъм“ е от решаващо значение;

17. припомня, че гарантирането на безопасен, достъпен и безпрепятствен мултимодален, устойчив обществен транспорт е основен елемент от целта за възстановяване на доверието в публичната и активната мобилност, особено с оглед на спешната необходимост от насърчаване на устойчивата мобилност в градските и селските райони и свободното и неограничено движение през летния сезон; поради това призовава Комисията да предвиди подходящ бюджет в плана за възстановяване с цел опазване и спасяване на регионалните обществени транспортни услуги, които са засегнати в най-голяма степен от икономическия спад, предизвикан от свързаната с COVID-19 криза;

18. счита, че равнопоставеното участие в качествен туризъм и пътуване следва да бъде достъпно за всички, независимо от тяхното икономическо положение или потенциална уязвимост, като например възраст, намалена подвижност или други функционални ограничения; подчертава, че надеждната информация за това дали и до каква степен туризмът и съоръженията за пътуване, видовете транспорт и местата са достъпни е от ключово значение за хората с увреждания или функционални ограничения; призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да гарантира, че тази информация се предоставя в достъпен формат, и освен това призовава Комисията и държавите членки да насърчават активно текущото разработване на стандарта на Международната организация по стандартизация за достъпни туристически услуги и да гарантират, че той се прилага бързо и правилно след приемането си, както и че доставчиците на услуги спазват съответните стандарти за достъпност, които вече са въведени или са в процес на прилагане; освен това призовава Комисията да положи усилия за изпълнение и признаване в целия ЕС на картата на ЕС за хора с увреждания, която е важен инструмент за подкрепа на туризма за хора с увреждания, и за повишаване на осведомеността относно достъпния туризъм, като в същото време си сътрудничи със съответните заинтересовани страни и организации в това отношение;

19. подчертава факта, че възрастните хора играят специфична роля в сектора на туризма и пътуванията, тъй като те са основни клиенти в неактивния туристически сезон и са група граждани, които пътуват активно и могат да получат значителни ползи за здравето, например като прекарват зимата в по-топъл климат; поради това счита, че укрепването на европейските програми в областта на здравния туризъм може да бъде важен елемент за повишаване на привлекателността на туризма и пътуването за тази група;  счита, че тъй като са една от най-уязвимите групи, засегнати от здравната криза във връзка с коронавируса, възстановяването на доверието на пътуващите възрастни хора и гарантирането на това, че тяхното здраве е основна грижа, е от съществено значение, за да може тази група да пътува отново;

20. обръща внимание на важната роля на образователния туризъм като пазарна ниша в туристическия сектор на някои държави членки и огромния му принос дори по време на неактивния туристически сезон; призовава за разработването на безопасна стратегия за връщане за образователния туризъм, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на сектора, като същевременно се даде приоритет на здравето и безопасността на студентите и служителите;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

Последно осъвременяване: 17 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност