Procedura : 2020/2649(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0178/2020

Teksty złożone :

B9-0178/2020

Debaty :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0178/2020</NoDocSe>
PDF 161kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie transportu i turystyki</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Johan Danielsson, István Ujhelyi</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0166/2020

B9‑0178/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu i turystyki

(2020/2649(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sektor transportu i turystyki najbardziej ucierpiał na wybuchu pandemii koronawirusa i praktycznie utknął w martwym punkcie;

B. mając na uwadze, że wiele przedsiębiorstw w sektorze transportu i turystyki znajduje się na skraju załamania finansowego i ekonomicznego, tysiące pracowników straciło pracę bez perspektyw na zarobek, a miliony pasażerów i konsumentów nie mają pewności co do tego, czy dostaną zwrot za odwołane podróże i wakacje, a także kiedy i czy będą mogli pojechać na wakacje lub odwiedzić przyjaciół i rodzinę;

C. mając na uwadze, że sektor turystyki i podróży odpowiada za znaczny ślad ekologiczny na całym świecie, a emisje pochodzące z transportu lotniczego szybko rosły przed kryzysem; mając na uwadze, że sektor ten ma do odegrania ważną rolę w zapewnieniu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz w odwróceniu procesu utraty różnorodności biologicznej i procesu degradacji środowiska;

D. mając na uwadze, że rynek pracy w tym sektorze jest często nietypowy, ponieważ praca sezonowa, umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, niepewne warunki pracy i nietypowe godziny pracy są powszechne, a samozatrudnienie, przedsiębiorstwa rodzinne oraz mikroprzedsiębiorstwa są charakterystyczne dla tego sektora;

E. mając na uwadze, że przyjmując 13 maja 2020 r. komunikat zatytułowany „Turystyka i transport w roku 2020 i w dalszej przyszłości” (COM(2020)0550) oraz pakiet dla branży turystycznej i transportowej, Komisja zrobiła pierwszy niezbędny krok w celu wsparcia odbudowy naszych cennych sektorów transportu i turystyki po wybuchu pandemii COVID-19;

F. mając na uwadze, że środki podjęte przez Komisję nie są wystarczające; mając na uwadze, że pilnie potrzebna jest unijna wizja i kompleksowa strategia dla sektora turystyki, nie tylko w celu odbudowy poszczególnych gałęzi przemysłu, lecz także aby przedstawić wizję przyszłości całego sektora turystyki i podróży;

1. uważa, że dla zapewnienia przetrwania sektorów transportu i turystyki konieczne jest zarówno szybkie krótkoterminowe wsparcie, jak i wsparcie długoterminowe, zaś dla zminimalizowania dodatkowych strat w sektorze i dla jego długoterminowej stabilności konieczne jest wdrożenie środków, które dają turystom pewność, że będą mogli znów podróżować do Europy i w jej obrębie; podkreśla, że obecny kryzys stanowi również historyczną szansę na uczynienie turystyki w UE bardziej zrównoważoną i dostępną oraz na jej modernizację, z uwzględnieniem celów Europejskiego Zielonego Ładu;

2. z zadowoleniem przyjmuje komunikat zatytułowany „COVID-19 – Skoordynowane podejście etapowe zmierzające do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych” (C(2020)3250), przyjęty przez Komisję jako część pakietu dla branży turystycznej i transportowej, oraz wniosek dotyczący etapowego i skoordynowanego podejścia mającego na celu powrót do nieograniczonego swobodnego przepływu osób, ale uważa, że środki zaproponowane przez Komisję nie wystarczą, by rzeczywiście ponownie ożywić ten sektor; wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi zastanowiła się, jak lepiej i wspólnie ożywić sektor turystyki i transportu, biorąc pod uwagę specyficzne warunki regionalne, na przykład w regionach najbardziej oddalonych oraz na obszarach wiejskich i przybrzeżnych;

3. wzywa Komisję do ustanowienia europejskich ram dla pracowników, z poszanowaniem autonomii partnerów społecznych i z uwzględnieniem całego łańcucha wartości sektora turystyki,  przygotowanych w ścisłym porozumieniu z partnerami społecznymi i  obejmujących wszystkie rodzaje pracowników, w tym pracowników sezonowych, którzy mogą pracować poza krajem zamieszkania, a także zapewniających godne warunki pracy i dostęp do ochrony socjalnej oraz chroniących zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, nie tylko w miejscu pracy, ale również w trakcie podróży do i z miejsca pracy, które mogą obejmować podróże transgraniczne; w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem nową inicjatywę Komisji SURE mającą na celu pokrycie kosztów krajowych programów pracy krótkoterminowej i umożliwienie przedsiębiorstwom ochrony miejsc pracy i utrzymania rezerw gotówkowych, a także wzywa państwa członkowskie do szybkiego i prawidłowego wdrożenia tej inicjatywy;

4. wzywa Komisję do opracowania mechanizmu zarządzania kryzysowego dla sektora turystyki i podróży z konkretnymi krótko- i średnioterminowymi środkami mającymi na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu turystycznego, w szczególności MŚP, pracowników, konsumentów i pasażerów, a także wsparcie państw członkowskich we wdrażaniu strategii prewencyjnych i ułatwienie ogólnounijnej reakcji na różne możliwe przyszłe kryzysy w tym sektorze; uważa, że mechanizm zarządzania kryzysowego powinien koncentrować się w szczególności na MŚP, ponieważ stanowią one 90 % wszystkich przedsiębiorstw w europejskim sektorze turystyki i podróży; podkreśla ponadto, jak ważne jest zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regiony i miasta, które są w dużym stopniu uzależnione od turystyki i którym należy udzielić wsparcia, a także ze szczególnym uwzględnieniem obszarów oddalonych i wiejskich, regionów najbardziej oddalonych i wysp, oraz podkreśla, że mechanizm ten powinien opierać się na odpowiednio zorganizowanej współpracy instytucjonalnej ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami regionalnymi i lokalnymi; uważa, że mechanizm zarządzania kryzysowego powinien dysponować stałymi biurami i platformą internetową, które można by włączyć do istniejących struktur zajmujących się wspieraniem przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną w UE, aby zapewnić MŚP łatwy dostęp do finansowania w przypadku przyszłych kryzysów, a także aby pomóc właścicielom przedsiębiorstw w radzeniu sobie ze złożoną biurokracją unijną i w unikaniu zbędnych obciążeń administracyjnych;

5. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowaną przez Komisję inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa (CRII), w szczególności zawarte w niej nowe podejście do funduszy regionalnych i Funduszu Spójności; apeluje jednak o zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu funduszami UE, aby mogły one być skutecznie wykorzystywane w ramach mechanizmu CRII, na przykład aby zapewnić przedsiębiorstwom dostęp do dotacji lub kredytów (z zastosowaniem krańcowej stopy procentowej) oraz wystarczający kapitał obrotowy netto umożliwiający poradzenie sobie z kryzysem; uważa ponadto, że niedawno przyjęty plan odbudowy dla Europy i wprowadzone przez Europejski Bank Inwestycyjny środki wsparcia w związku z COVID-19 (za pośrednictwem EFIS) wydają się obiecującym połączeniem tymczasowych pożyczek i dotacji z myślą o wsparciu sektora; podkreśla, że wsparcie finansowe dla tego sektora powinno być wykorzystywane w sposób umożliwiający przejście do neutralności klimatycznej, zrównoważoności i cyfryzacji; uważa, że mechanizmy te powinny być również skierowane do i dostępne dla działań, podmiotów i obiektów kulturalnych i związanych z dziedzictwem kulturowym;

6. nalega na utworzenie i wprowadzenie specjalnego przydziału środków na zrównoważoną turystykę, jak wyraźnie określił w swoim stanowisku w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, i powtarza, że należy podjąć szereg istotnych kroków w celu przygotowania trzeciego pod względem wielkości sektora gospodarki UE do spełnienia warunków określonych w Europejskim Zielonym Ładzie;

7. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Komisji w sprawie praw konsumentów i pasażerów w kontekście obecnego kryzysu związanego z COVID-19 i wzywa państwa członkowskie do ich szybkiego wdrożenia; oczekuje, że Komisja będzie aktywnie uczestniczyć w tym wdrażaniu, ponieważ obecnie konsumenci stoją w obliczu różnorakich rozwiązań krajowych, co negatywnie wpływa na ich zaufanie do praw konsumentów, oraz że zwróci ona szczególną uwagę na konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji; z zadowoleniem przyjmuje wyjaśnienie przez Komisję dobrowolnego charakteru bonów; uważa, że bony, jako alternatywa dla zwrotów pieniężnych, powinny być łatwe do wykorzystania i atrakcyjne, oferując dłuższy okres ważności, możliwość przenoszenia i elastyczność w zakresie zmiany celu podróży, a także możliwość późniejszego spieniężenia; wzywa Komisję do zainicjowania europejskiej kampanii informacyjnej na temat turystyki po kryzysie w celu poszerzenia wiedzy konsumentów na temat przysługujących im praw i dostępnych instrumentów oraz w celu przywrócenia zaufania konsumentów do tego sektora;

8. proponuje utworzenie europejskiego funduszu gwarancji podróży, który w perspektywie krótkoterminowej zapewniłby płynność finansową sektora turystyki i podróży oraz gwarantowałby spłatę roszczeń konsumentów o zwrot kosztów, a jednocześnie w perspektywie długoterminowej funkcjonowałby jako część mechanizmu zarządzania kryzysowego w celu ochrony konsumentów i pasażerów przed potencjalną upadłością przedsiębiorstw w tym sektorze; podkreśla, że fundusz powinien współistnieć z funkcjonującymi już w państwach członkowskich programami i uzupełniać je i nie powinien podważać żadnych takich środków; uważa, że fundusz powinien być finansowany z rocznej opłaty pobieranej od wszystkich europejskich przedsiębiorstw turystycznych w oparciu o ich dochody, ale uważa również, że na etapie tworzenia i z uwagi na kryzys związany z COVID-19 konieczne będzie dotowanie funduszu ze środków publicznych;

9. podkreśla, że przywrócenie zaufania obywateli do turystyki i podróży będzie miało kluczowe znaczenie dla udanego ponownego ożywienia tego sektora, przy czym priorytetem będzie zdrowie ludzi; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy przedstawione przez Komisję; wzywa do ustanowienia, w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami, europejskiej certyfikacji turystyki, z uwzględnieniem oznakowania ekologicznego UE, aby ustanowić ogólnoeuropejskie minimalne normy w zakresie zdrowia i higieny; apeluje, by opracować tę certyfikację w ścisłej współpracy z ekspertami, naukowcami i organami ds. zdrowia publicznego na szczeblu państw członkowskich oraz by zdecydować, jakie środki ostrożności należy podjąć w niektórych regionach; wzywa ponadto do ustanowienia unijnego pojedynczego punktu dostępu dla wszystkich stron (przedsiębiorstw, obywateli, organów publicznych) zawierającego dane na temat statusu epidemiologicznego państw oraz dostarczającego informacji o środkach zabezpieczających i ograniczeniach wprowadzonych przez państwa członkowskie i ich regiony; jest ponadto przekonany, że turyści powinni mieć dostęp do punktu kontaktowego, np. za pośrednictwem publicznej strony internetowej, aplikacji na smartfony lub biura informacyjnego, który udziela uaktualnionych informacji w kilku językach europejskich na temat sytuacji sanitarnej w danej strefie i podjętych środków zabezpieczających;

10. podkreśla, że o ile ustalanie kontaktów zakaźnych może być częścią ogólniejszej strategii zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19, o tyle ochrona danych i prywatności obywateli musi znaleźć się w centrum uwagi przy rozwijaniu wszelkich aplikacji służących do śledzenia kontaktów; podkreśla, że prawa podstawowe, w tym zasady ochrony danych i prywatności w fazie projektowania, minimalizacja danych i zakaz ogólnego nadzoru, muszą być przestrzegane nawet w sytuacji kryzysu sanitarnego; jest przekonany, że akceptacja wszelkich rozwiązań, także aplikacji służących do śledzenia kontaktów, dostępnych bezpośrednio do użytkowania indywidualnego, musi być rzeczywiście dobrowolna, i nalega, aby w miarę możliwości gromadzić jedynie dane anonimowe, a wszelkie zebrane i wykorzystywane dane przechowywać jako zdecentralizowane na urządzeniu („na obrzeżach“), a nie w scentralizowanej bazie danych, aby aplikacje nie mogły być stosowane do celów komercyjnych oraz aby żadnych danych nie udostępniać do celów komercyjnych czy egzekwowania prawa:

11. podkreśla, że jak najszybsze przywrócenie strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych i z poszanowaniem zasady niedyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla powrotu do normalnych warunków podróżowania między państwami członkowskimi i regionami przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu kwestii dotyczących zdrowia publicznego i priorytetowo traktowanej ochronie obywateli i turystów; jest przekonany, że koordynacja ponownego otwarcia granic na szczeblu UE, zgodnie z wytycznymi Komisji mającymi na celu uniknięcie jednostronnych działań ze strony państw członkowskich i wszelkich porozumień dwustronnych, ma zasadnicze znaczenie, ponieważ jednostronne lub dwustronne uzgodnienia spowodowałyby dyskryminację pracowników, obywateli i przedsiębiorstw, a także wykluczyłyby i odizolowały niektóre państwa, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia ekonomicznego, społecznego i kulturalnego potencjału turystyki w Europie jako całości; podkreśla także znaczenie międzynarodowych podróżnych dla europejskiego sektora turystyki, jako że Europa jest pierwszym światowym kierunkiem podróży;

12. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz zarządzania, w której apeluje się o oficjalny i regularny dialog z podmiotami z sektora turystyki także po zakończeniu kryzysu COVID-19; apeluje, aby odnośne organy Parlamentu były oficjalnie angażowane w dialog z tymi podmiotami, i zachęca instytucje europejskie, aby kontynuowały dialog i współpracę z UNWTO;

13. jest przekonany, że obecny kryzys COVID-19 stanowi niepowtarzalną okazję do przekształcenia sektora, aby uczynić go bardziej integracyjnym, odpornym, społecznym i zrównoważonym, z uwzględnieniem cyfryzacji podróży i turystyki; uważa, że taka zmiana jest konieczna, jeżeli Europa ma osiągnąć swoje cele związane ze zmianą klimatu i różnorodnością biologiczną oraz zrealizować Europejski Zielony Ład; apeluje do Komisji, aby szybko opracowała plan działania na rzecz zrównoważonej turystyki, zawierający innowacyjne środki ograniczania śladu środowiskowego tego sektora, oraz aby nadal zachęcała do inwestowania w zrównoważone systemy turystyki i podróżowania; jest przekonany, że takie środki można by również włączyć do działań UE na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, promując w ten sposób synergie między działalnością człowieka i ochroną przyrody;

14. podkreśla, że właściwe wdrażanie rozwiązań cyfrowych w unijnej turystyce niesie ze sobą ogromny potencjał pobudzenia gospodarczego, zrównoważonego i bezpiecznego wzrostu tego sektora; zwraca się do Komisji o opracowanie strategii cyfryzacji turystyki jako części planu działania na rzecz zrównoważonej turystyki; odnotowuje coraz większą rolę platform cyfrowych w wywieraniu wpływu na dynamikę turystyki europejskiej, poczynając od rezerwacji poprzez podróż i zakwaterowanie, a kończąc na restauracjach; apeluje do wszystkich przedsiębiorstw o odpowiedzialność społeczną przy sprzyjaniu zrównoważonej turystyce w stosowanych modelach biznesowych;

15. jest zdania, że nietoksyczna gospodarka o obiegu zamkniętym odgrywa zasadniczą rolę w tym kontekście, i zachęca organy krajowe, regionalne i lokalne do włączenia obiegu zamkniętego do działalności turystycznej, co umożliwi przejście na praktyki turystyczne bardziej wydajne pod względem zasobów i o mniejszej emisyjności dwutlenku węgla, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność i odporność całego sektora ; apeluje do Komisji o dalsze opracowywanie systemów oznakowania ekologicznego dla zrównoważonej turystyki;

16. podkreśla, że ważne jest promowanie przechodzenia z turystyki masowej na inne formy turystyki kulturalnej i zrównoważonej, gdyż źle zarządzana, niezrównoważona turystyka oraz niekontrolowany rozwój mogą mieć ogromny wpływ ma obszary przyrodnicze i obiekty dziedzictwa kulturowego; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy już podjęte na szczeblu państw członkowskich i lokalnym, takie jak kierowanie przepływów turystycznych do mniej znanych kierunków, a także wykorzystywanie zrównoważonych środków transportu lub zwiedzania wirtualnego w celu zwiększenia dostępności obiektów przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego i historycznego; apeluje do Komisji o wspieranie tych działań i wspomaganie organów lokalnych, np. w formie wymiany najlepszych praktyk lub udzielania pomocy w ubieganiu się o odnośne fundusze unijne; jest przekonany, że kontynuowanie programu „Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki“ ma zasadnicze znaczenie;

17. przypomina, że zapewnienie bezpiecznego, dostępnego i bezawaryjnego multimodalnego zrównoważonego systemu transportu publicznego jest głównym elementem celu, jakim jest przywrócenie zaufania do publicznej aktywnej mobilności, zwłaszcza w kontekście pilnej potrzeby zachęcania do zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich i wiejskich oraz swobodnego nieograniczonego przemieszczania się w sezonie letnim; apeluje w związku z tym do Komisji o rozważenie odpowiedniego budżetu w planie odbudowy w celu zachowania i wspomożenia regionalnych usług transportowych najbardziej dotkniętych pogorszeniem koniunktury gospodarczej spowodowanym kryzysem COVID-19;

18. jest przekonany, że równy udział w wysokiej jakości turystyce i podróżach powinien być dostępny dla każdego, niezależnie od sytuacji ekonomicznej czy ewentualnej podatności na zagrożenia z powodu np. wieku, ograniczonej mobilności lub ograniczeń funkcjonalnych; podkreśla, że wiarygodne informacje o tym, czy i w jakim stopniu obiekty turystyczne i podróżne, środki transportu oraz miejsca są dostępne, mają kluczowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami funkcjonalnymi; apeluje do Komisji, aby we współpracy z państwami członkowskimi zagwarantowała, że informacje takie są dostarczane w dostępnym formacie, a także nadal wzywa Komisję i pastwa członkowskie do aktywnego kierowania trwającym opracowywaniem normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczącej dostępnych usług turystycznych oraz do zadbania, aby została ona szybko i właściwie wdrożona po przyjęciu, a także aby usługodawcy przestrzegali już obowiązujących norm dostępności lub norm będących w trakcie wdrażania; wzywa ponadto Komisję do podjęcia działań z myślą o wdrożeniu i uznaniu w całej UE unijnej karty osoby niepełnosprawnej, będącej ważnym narzędziem wsparcia dla turystyki osób z niepełnosprawnościami, a także do podnoszenia świadomości na temat dostępnej turystyki przy jednoczesnej współpracy z odnośnymi podmiotami i organizacjami w tym zakresie;

19. podkreśla, że seniorzy odgrywają szczególną rolę w sektorze turystyki i transportu, ponieważ są głównymi klientami w turystyce pozasezonowej, a także stanowią grupę obywateli aktywnie podróżujących, którzy mogą odnieść znaczące korzyści zdrowotne np. ze spędzania zimy w cieplejszym klimacie; jest w związku z tym przekonany, że umocnienie europejskich programów turystyki zdrowotnej może być ważnym elementem uatrakcyjniania turystyki i podróży dla tej grupy; uważa, że przywrócenie zaufania seniorów do podróżowania i umieszczenie ich zdrowia w centrum uwagi ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia ponownego podróżowania tej grupie, która była jedną z najbardziej narażonych i dotkniętych przez kryzys sanitarny koronawirusa;

20. zwraca uwagę na ważną rolę turystyki edukacyjnej jako rynku niszowego w sektorach turystycznych niektórych państw członkowskich, a także na jej ogromny wkład nawet poza sezonem; apeluje o opracowanie strategii bezpiecznego powrotu na potrzeby turystyki edukacyjnej, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony charakter tego przemysłu, a jednocześnie priorytetowo traktować zdrowie i bezpieczeństwo uczniów/studentów i pracowników;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności