Návrh usnesení - B9-0181/2020Návrh usnesení
B9-0181/2020

NÁVRH USNESENÍ o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk
za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0169/2020

Postup : 2020/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0181/2020
Předložené texty :
B9-0181/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

B9‑0181/2020

Usnesení Evropského parlamentu o zákonu Čínské lidové republiky o národní bezpečnosti pro Hongkong a o potřebě toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu

(2020/2665(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Hongkongu,

 s ohledem na své doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 13. prosince 2017 o Hongkongu 20 let po předání[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou[2],

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Hongkongu ze dne 29. května 2020 vydané jménem Evropské unie,

 s ohledem na prohlášení ministra zahraničních věcí Spojeného království Dominica Raaba, australského ministra zahraničních věcí Marise Payneho, kanadského ministra zahraničních věcí Françoise-Philippa Champagne a státního tajemníka USA Michaela Pompea o Hongkongu ze dne 28. května 2020,

 s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

 s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-britské prohlášení, registrované čínskou a britskou vládou u Organizace spojených národů dne 12. června 1985,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

 s ohledem na zákon USA o lidských právech a demokracii v Hongkongu z roku 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že čínská komunistická strana podnikla řadu opatření, která zásadně oslabují autonomii a svobody Hongkongu a vlastní sliby Číny vůči obyvatelstvu Hongkongu, a která jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem a smlouvami, včetně společného čínsko-britského prohlášení – mezinárodní smlouvy registrované OSN;

B. vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 2020 čínský styčný úřad v Hongkongu uvedl, že pandemie koronaviru a nedávné protesty zdůraznily potřebu přijetí právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti v Hongkongu;

C. vzhledem k tomu, že dne 28. května 2020 třetí zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců přijalo ve zjevném rozporu se Základním zákonem Hongkongu usnesení o „rozhodnutí o zavedení a zlepšení právního systému a mechanismů prosazování právních předpisů pro Zvláštní administrativní oblast Hongkong na ochranu národní bezpečnosti“;

D. vzhledem k tomu, že usnesení zmocňuje Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců k přijetí právních předpisů zaměřených na separatismus, vzpouru proti státní moci, terorismus a zahraniční zásahy v Hongkongu; vzhledem k tomu, že rovněž umožňuje, aby bezpečnostní agentury pod záštitou ústřední vlády v Číně zřídily pobočky pro výkon činnosti v Hongkongu s cílem předcházet ohrožení národní bezpečnosti a zadržet a potrestat ty, kdo se na něm podílejí; vzhledem k tomu, že dané právní předpisy by měly vstoupit v platnost v září;

E. vzhledem k tomu, že jednostranné a svévolné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti ze strany Číny porušuje článek 23 Základního zákona Hongkongu, který stanoví, že Zvláštní administrativní oblast Hongkongu musí přijetí právních předpisů provádět sama; vzhledem k tomu, že po veřejných protestech byl roku 2003 zastaven pokus místní hongkongské vlády o zavedení zákona v tomto duchu;

F. vzhledem k tomu, že předsedkyně výkonné rady dne 29. května 2020 dopisem zveřejněným v novinách požádala občany Hongkongu o plné pochopení rozhodnutí přijatého Všečínským shromážděním lidových zástupců a o jeho rozhodnou podporu, a uvedla, že dané právní předpisy chrání národní bezpečnost a mají za cíl umožnit společnosti co nejdříve nalézt cestu z bezvýchodné situace a obnovit co nejdříve stabilitu a také rozvoj hospodářství a živobytí;

G. vzhledem k tomu, že oznámení nových právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti vyvolalo v Hongkongu protesty; vzhledem k tomu, že policie ve snaze rozptýlit účastníky protestů použila slzný plyn; vzhledem k tomu, že protesty během uplynulého roku jsou výsledkem nahromadění nedůvěry mezi obyvateli Hongkongu a vládami v Hongkongu a Pekingu za posledních několik desetiletí; vzhledem k tomu, že v očekávání zavedení nových čínských právních předpisů v oblasti bezpečnosti hongkongské orgány poprvé zakázaly připomínky nepokojů na Náměstí nebeského klidu;

H. vzhledem k tomu, že nové právní předpisy, včetně kontroverzního zákona o státní hymně, pravděpodobně ještě více ohrozí základní práva a svobody, jako je svoboda tisku, právo na pokojný protest, svoboda projevu a shromažďování a náboženská svoboda, jako je tomu v případě pevninské Číny;

I. vzhledem k tomu, že navrhovaný právní předpis je v rozporu se závazky v oblasti lidských práv, k nimž se Hongkong přihlásil jako signatář Mezinárodního paktu o občanských právech, a že přichází v době, kdy již odborníci OSN pro lidská práva vyzývají hongkongskou vládu, aby reformovala své právní předpisy proti podněcování ke vzpouře a proti terorismu tak, aby splňovaly mezinárodní normy;

J. vzhledem k tomu, že vztahy s Čínskou lidovou republikou by měly být založeny na vzájemném respektu a důvěře; vzhledem k tomu, že dané rozhodnutí dále zpochybňuje vůli Číny dostát svým mezinárodním závazkům;

K. vzhledem k tomu, že Peking zablokoval zasedání Rady bezpečnosti OSN, jehož cílem bylo projednat právní předpisy s velvyslancem Číny při OSN;

L. vzhledem k tomu, že v článku 27 Základního zákona je zaručena svoboda slova, tisku a publikování a svoboda sdružování, shromažďování, pochodů a demonstrací;

M. vzhledem k tomu, že svobody Hongkongu připravily půdu pro hospodářský i sociální úspěch a pro rozvoj skutečné a nezávislé občanské společnosti, která se aktivně a konstruktivně podílí na veřejném životě Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

N. vzhledem k tomu, že po 1. červenci 1997 zůstaly v platnosti již uzavřené dohody týkající se občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv a mezinárodní dohody o lidských právech; vzhledem k tomu, že také Čínská lidová republika podepsala a ratifikovala mezinárodní dohody zaručující tato práva, a potvrdila tak význam a všeobecnou platnost lidských práv;

O. vzhledem k tomu, že Evropská unie má velký zájem o trvalou stabilitu a prosperitu Hongkongu v souladu se zásadou „Jedna země, dva systémy“ a přikládá velký význam zachování vysokého stupně autonomie Hongkongu v souladu se Základním zákonem a mezinárodními závazky;

P. vzhledem k tomu, že na září 2020 jsou naplánovány volby do hongkongské legislativní rady;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že dne 28. května 2020 bylo přijato usnesení Všečínského shromáždění lidových zástupců o zavedení zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu; zdůrazňuje, že jednostranné zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti ze strany Číny vůči Hongkongu je útokem na autonomii města, zásadu právního státu a základní svobody a představuje nejzávažnější hrozbu pro obyvatele Hongkongu od jeho předání roku 1997;

2. zdůrazňuje, že článek 23 Základního zákona ve skutečnosti požaduje, aby právní předpisy v oblasti národní bezpečnosti byly zaváděny a aktivovány přímo hongkongskou vládou, nikoli Pekingem;

3. varuje, že jakékoli úsilí o zavedení právních předpisů v oblasti národní bezpečnosti, které neodrážejí vůli obyvatel Hongkongu, by bylo velmi destabilizující a ohrozilo by budoucnost Hongkongu jakožto otevřeného mezinárodního města;

4. vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly mezinárodní závazky Číny vyplývající ze společného čínsko-britského prohlášení; zdůrazňuje, že Čína by měla plně dodržovat Základní zákon a zásadu „Jedna země, dva systémy“; zdůrazňuje, že Čína by neměla oslabovat vysoký stupeň autonomie Zvláštní administrativní oblasti Hongkong; vyzývá čínské orgány, aby zrušily zákon o národní bezpečnosti;

5. důrazně odsuzuje neustálé a stupňující se zásahy Číny do vnitřních záležitostí Hongkongu, jakož i nedávné tvrzení Číny, že společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 je historickým dokumentem, a proto již není platné; zdůrazňuje, že Čína je vázána společným prohlášením, které bylo zaregistrováno u OSN jako právně závazná smlouva, s cílem zachovat vysoký stupeň autonomie Hongkongu a jeho práva a svobody;

6. zdůrazňuje, že pokud Peking nedodržuje mezinárodní právo a trvalé dohody týkající se Hongkongu, oslabí to důvěru a povede to k dalšímu narušení důvěryhodnosti Pekingu na světové scéně;

7. vyzývá hongkongskou vládu, aby ukončila stíhání pokojných účastníků protestů, včetně Martina Lee Chu-minga, zakladatele Hongkongské demokratické strany a podnikatele Jimmyho Laie a všech osob zadržených během protestů za účelem mírového uplatňování práva na svobodu projevu nebo jejich příprav, aby je propustila a stáhla všechna obvinění vůči nim;

8. odsuzuje hrozby vyloučení kandidátů v nadcházejících zářijových volbách do legislativní rady; vyzývá hongkongské orgány, aby zajistily, že volby do legislativní rady budou probíhat svobodně, spravedlivě a transparentně;

9. je toho názoru, že reakce na zásahy Pekingu vůči Hongkongu bude pro EU jednou z nejobtížnějších zkoušek, pokud jde o její závazek vůči demokracii, lidským právům a právnímu státu;

10. vyzývá Radu a místopředsedu Komise / vysokého představitele ke spolupráci s mezinárodním společenstvím na zřízení mezinárodní kontaktní skupiny pro Hongkong;

11. vyzývá orgány EU, aby podporovaly vytvoření pozice zvláštního vyslance OSN pro Hongkong, který bude sledovat stav autonomie, právního státu, základních svobod a provádění mezinárodních dohod týkajících se Hongkongu;

12. naléhavě vyzývá k urychlenému uzavření jednání o globálním systému sankcí EU a vyzývá Radu, aby uplatnila mechanismus sankcionování jednotlivců, skupin nebo subjektů odpovědných za porušování lidských práv v Hongkongu;

13. podporuje důrazné uplatňování práva na svobodu projevu, svobodu tisku a další základní svobody ze strany obyvatel Hongkongu,  jak stanoví Základní zákon a společné čínsko-britské prohlášení;

14. vyzývá k začlenění doložky o lidských právech do všech budoucích rozhovorů o obchodu a investicích, včetně komplexní dohody o investicích s Čínou, a k zahrnutí otázek lidských práv a Hongkongu na pořad jednání příštího summitu EU a Číny;

15. připomíná, že pro rozvoj a další posilování a rozšiřování současných a budoucích vztahů Číny s EU má zásadní význam plné dodržování základního Zákona Zvláštní administrativní oblasti Hongkong a že zásah do vnitřních záležitostí Hongkongu může tuto zásadu oslabit, a proto je třeba se mu vyhnout;

16. vyzývá EU, aby hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu a zdůraznila svůj závazek posilovat demokracii, včetně právního státu, nezávislosti soudnictví, základních svobod a práv, transparentnosti a svobody informací a projevu v Hongkongu;

17. skládá poklonu statečným občanům Číny, kteří se v červnu 1989 shromáždili na pekingském Náměstí nebeského klidu, aby vyzvali k odstranění korupce, k politickým reformám a k dodržování občanských svobod; vyzývá vedoucí představitele Čínské komunistické strany, aby vyšetřili tento brutální a krvavý zásah a postavili osoby za něj odpovědné před soud; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby umožnily připomínky masakru na Náměstí nebeského klidu nejen v Hongkongu, ale také na celém území Čínské lidové republiky;

18. podporuje demokratické ambice obyvatel Hongkongu, včetně „konečného cíle“ v podobě zvolení předsedy výkonné rady a všech členů legislativní rady ve všeobecném hlasování, jak je uvedeno v Základním zákoně; vyzývá místopředsedu Komise / vysokého představitele, aby monitoroval přípravy na nadcházející volby v Hongkongu, jakož i samotné volby, s cílem rychle a rozhodně reagovat, pokud dojde k jakémukoli zásahu do tohoto demokratického procesu, včetně vyloučení kandidátů jako v roce 2016;

19. vyzývá místopředsedu Komise / vysokého představitele, aby úzce spolupracoval s podobně smýšlejícími zeměmi a partnery, včetně USA, Spojeného království, Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Kanady, Jižní Koreje a Tchaj-wanu,s cílem zastavit narušování svobod Hongkongu a přimět Čínskou komunistickou stranu k tomu, aby dostála svým slibům přijatým v rámci zásady „Jedna země, dva systémy“ a dodržovala své závazky vyplývající z mezinárodního práva a právních předpisů;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi, vládám a parlamentům členských států a přistupujících a kandidátských zemí, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni výkonné rady a Shromáždění Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Poslední aktualizace: 15. června 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí