Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0181/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0181/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić, Elżbieta Kruk
ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0169/2020

Procedūra : 2020/2665(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0181/2020
Pateikti tekstai :
B9-0181/2020
Balsavimas :
Priimti tekstai :

B9-0181/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją

(2020/2665(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo[1],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties[2],

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretoriaus Dominico Raabo, Australijos užsienio reikalų ministrės Marise Payne, Kanados užsienio reikalų ministro François-Philippe’o Champagne’o ir JAV valstybės sekretoriaus Michaelo Pompeo 2020 m. gegužės 28 d. pareiškimą dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono (YAR) Honkongo Pagrindinį įstatymą, kuris priimtas 1990 m. balandžio 4 d. ir įsigaliojo 1997 m. liepos 1 d.,

 atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 19 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės bendrą deklaraciją Honkongo klausimu, taip pat vadinamą Kinijos – Didžiosios Britanijos bendra deklaracija, Kinijos ir Didžiosios Britanijos vyriausybių užregistruotą Jungtinėse Tautose 1985 m. birželio 12 d.,

 atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

 atsižvelgdamas į 2019 m. JAV priimtą Honkongo žmogaus teisių ir demokratijos aktą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Kinijos komunistų partija (KKP) ėmėsi įvairių veiksmų, kuriais iš esmės susilpnino Honkongo autonomiją bei laisves ir pačios Kinijos pažadus Honkongo žmonėms, savo veiksmais taip pat tiesiogiai pažeidė tarptautinę teisę ir sutartis, įskaitant Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją, kuri yra užregistruota Jungtinėse Tautose kaip tarptautinė sutartis;

B. kadangi 2020 m. balandžio 15 d. Kinijos ryšių biuras Honkonge pareiškė, kad dėl koronaviruso pandemijos ir neseniai vykusių protestų išryškėjo poreikis priimti Honkongo nacionalinio saugumo įstatymą;

C. kadangi 2020 m. gegužės 28 d.13-asis Nacionalinis liaudies kongresas šiurkščiai pažeisdamas Pagrindinį įstatymą per savo trečiąją sesiją priėmė rezoliuciją dėl sprendimo sukurti ir tobulinti Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo teisinę sistemą ir teisėsaugos mechanizmus siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą;

D. kadangi pagal rezoliuciją Nacionalinio Liaudies Kongreso nuolatinis komitetas yra įgaliotas priimti teisės aktus dėl kovos su separatizmu, valstybės galios ardomąja veikla, terorizmu ir užsienio valstybių intervenciniais veiksmais Honkonge; kadangi pagal rezoliuciją Kinijos centrinės vyriausybės struktūrai priklausančioms saugumo agentūroms yra leidžiama steigti filialus Honkonge, kad jie vykdytų grėsmės nacionaliniam saugumui prevenciją ir sulaikytų bei baustų tokią grėsmę keliančius asmenis; kadangi numatoma, kad naujasis įstatymas įsigalios iki rugsėjo mėn.;

E. kadangi vienašališkai ir nepagrįstai priimdama nacionalinio saugumo įstatymą Kinija pažeidžia Honkongo Pagrindinio įstatymo 23 straipsnį, kuriame nurodyta, kad YAR Honkongas privalo priimti nacionalinio saugumo įstatymus pats; kadangi Honkongo vietos vyriausybės pastangoms priimti įstatymą šia dvasia 2003 m. kelią užkirto po to sekę vieši protestai;

F. kadangi Vyriausioji vadovė 2020 m. gegužės 29 d. laikraščiuose išspausdintu laišku kreipėsi į Honkongo piliečius ir paragino juos visapusiškai suprasti ir tvirtai palaikyti Nacionalinio Liaudies Kongreso priimtą sprendimą, pažymėdama, kad įstatymu užtikrinamas nacionalinis saugumas, siekiama suteikti galimybę visuomenei išeiti iš aklavietės ir kuo greičiau atkurti stabilumą bei atnaujinti ekonomikos vystymąsi ir gerovę;

G. kadangi, paskelbus apie naująjį nacionalinį įstatymą, Honkonge įsižiebė protestai; kadangi policija, siekdama išvaikyti protestuotojus, panaudojo ašarines dujas; kadangi praėjusiais metais protestai kilo dėl per pastaruosius keletą dešimtmečių besikaupusio nepasitikėjimo tarp Honkongo žmonių ir Honkongo bei Pekino vyriausybių; kadangi Honkongo valdžios institucijos, laukdamos naujojo Kinijos saugumo įstatymo priėmimo, pirmą kartą uždraudė surengti Tiananmeno aikštės protestų minėjimą;

H. kadangi naujasis įstatymas, įskaitant prieštaringą Nacionalinio himno įstatymą, greičiausiai sukels dar didesnę grėsmę pagrindinėms teisėms ir laisvėms, pavyzdžiui, spaudos laisvei, teisei taikiai protestuoti, saviraiškos laisvei, susirinkimų laisvei ir laisvei pasirinkti religiją, kaip vyksta žemyninėje Kinijoje;

I. kadangi pasiūlytas įstatymas prieštarauja įsipareigojimams dėl žmogaus teisių, kuriuos Honkongas prisiėmė pasirašydamas TPPTP, ir yra priimamas tokiu laikotarpiu, kai Jungtinių Tautų Organizacijos žmogaus teisių ekspertai jau ragina Honkongo vyriausybę pertvarkyti savo kovos su maištų kurstymu ir terorizmu įstatymus, kad jie atitiktų tarptautinius standartus;

J. kadangi santykiai su Kinijos Liaudies Respublika turėtų būti grindžiami abipuse pagarba ir pasitikėjimu; kadangi dėl šio sprendimo taip pat kyla abejonių, ar Kinija ketina laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų;

K. kadangi Pekinas užblokavo Jungtinių Tautų Saugumo tarybos susitikimą, kuriame ketinta svarstyti įstatymą su Kinijos ambasadoriumi prie Jungtinių Tautų;

L. kadangi Pagrindinio įstatymo 27 straipsnyje garantuojamos žodžio, spaudos, leidybos, asociacijų, susirinkimų, eitynių ir demonstracijų laisvės;

M. kadangi Honkongo laisvės sudarė sąlygas ekonominei ir socialinei sėkmei, taip pat tam, kad būtų sukurta tikra ir nepriklausoma pilietinė visuomenė, kuri ir konstruktyviai dalyvauja YAR Honkongo viešajame gyvenime;

N. kadangi net ir po 1997 m. liepos 1 d. susitarimai dėl pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių ir tarptautiniai žmogaus teisių srities susitarimai tebegalioja; kadangi Kinijos Liaudies Respublika taip pat pasirašė ir ratifikavo tarptautinius susitarimus dėl šių teisių garantijų ir tokiu būdu pripažino žmogaus teisių svarbą ir visuotinumą;

O. kadangi Europos Sąjunga yra labai suinteresuota, kad Honkonge padėtis ir toliau būtų stabili ir kad Honkongas klestėtų pagal principą „Viena šalis, dvi sistemos“, ir mano, kad labai svarbu išsaugoti Honkongo aukšto lygio autonomiją laikantis Pagrindinio įstatymo ir tarptautinių įsipareigojimų;

P. kadangi 2020 m. rugsėjo mėn. turėtų vykti Honkongo Teisėkūros tarybos rinkimai;

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinis Liaudies Kongresas priėmė rezoliuciją dėl Nacionalinio saugumo įstatymo, kuris turi būti taikomas Honkonge; pabrėžia, kad vienašališkai priimdama Honkongo nacionalinio saugumo įstatymą Kinija pasikėsino į miesto autonomiją, teisinės valstybės principą ir pagrindines laisves ir kad tai yra didžiausia grėsmė Honkongo žmonėms nuo 1997 m. įvykusio perdavimo;

2. pabrėžia, kad pagal Pagrindinio įstatymo 23 straipsnį iš tiesų reikalaujama, kad nacionalinio saugumo įstatymą priimtų ir įgyvendintų Honkongo vyriausybė, o ne Pekinas;

3. perspėja, kad bet kokie bandymai priimti nacionalinio saugumo įstatymą, kuris neatitinka Honkongo žmonių valios, darytų didelį destabilizuojantį poveikį ir keltų grėsmę Honkongo kaip atviro tarptautinio miesto ateičiai;

4. ragina Kinijos valdžios institucijas laikytis Kinijos tarptautinių įsipareigojimų pagal Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją; pabrėžia, kad Kinija turėtų visais atžvilgiais gerbti Pagrindinį įstatymą ir laikytis principo „Viena šalis, dvi sistemos“; pabrėžia, kad Kinija neturėtų mažinti YAR Honkongo aukšto lygio autonomijos; ragina Kinijos valdžios institucijas atsisakyti Nacionalinio saugumo įstatymo;

5. griežtai smerkia nuolatinį ir vis stiprėjantį Kinijos kišimąsi į Honkongo vidaus reikalus, taip pat neseniai paskelbtą Kinijos pareiškimą, kad 1984 m. Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendra deklaracija nebegalioja, nes tėra praeities dokumentas; pabrėžia, kad Kinijos vyriausybė privalo laikytis bendros deklaracijos, kuri buvo užregistruota Jungtinių Tautų Organizacijoje kaip teisiškai privaloma sutartis, išsaugoti Honkongo aukšto lygio autonomiją ir jo teises bei laisves;

6. pabrėžia, kad tuo atveju, jei Pekinas nesilaikys tarptautinės teisės normų ir galiojančių susitarimų dėl Honkongo, pasitikėjimas mažės, todėl Pekino patikimumas tarptautinėje arenoje toliau silpnės;

7. ragina Honkongo vyriausybę nustoti persekioti taikius protestuotojus, įskaitant Honkongo demokratinės partijos įkūrėją Martiną Lee Chu-mingą ir verslininką Jimmy Lai, taip pat visus asmenis, kurie buvo sulaikyti per arba prieš protestus už taikiai reiškiamas savo teises į saviraiškos laisvę, paleisti juos į laisvę ir panaikinti visus jiems pareikštus kaltinimus;

8. smerkia grasinimus diskvalifikuoti artėjančių (rugsėjo mėn.) Teisėkūros tarybos rinkimų kandidatus; ragina Honkongo valdžios institucijas užtikrinti, kad Teisėkūros tarybos rinkimai vyktų laisvai, sąžiningai ir skaidriai;

9. laikosi nuomonės, kad ES reakcija į griežtas Pekino priemones Honkongui bus vienas sudėtingiausių ES deklaruojamo įsipareigojimo ginti demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principą išbandymų;

10. ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su tarptautine bendruomene sukurti tarptautinę kontaktinę grupę Honkongo klausimui spręsti;

11. ragina ES institucijas paremti Jungtinių Tautų specialiojo atstovo Honkongui pareigybės sukūrimą – specialusis atstovas stebėtų valstybės savarankiškumą, teisinės valstybės principo laikymąsi, pagrindines laisves ir tarptautinių susitarimų, susijusių su Honkongu, įgyvendinimą;

12. ragina greitai užbaigti derybas dėl ES visuotinio sankcijų režimo ir ragina Tarybą taikyti šį mechanizmą, kad asmenys, grupės arba subjektai, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus Honkonge, sulauktų sankcijų;

13. remia Honkongo gyventojų parodytą ryžtą ginant teises į žodžio laisvę, spaudos laisvę ir kitas pagrindines Pagrindiniame įstatyme ir Bendroje deklaracijoje įtvirtintas laisves;

14. ragina nuostatą dėl žmogaus teisių ateityje įtraukti į visas derybas su Kinija dėl prekybos ir investicijų, įskaitant visuotinį susitarimą dėl investicijų, ir įtraukti klausimus dėl žmogaus teisių ir Honkongo į kito ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę;

15. primena, kad visapusė pagarba YAR Honkongo Pagrindiniam įstatymui yra itin svarbi dabartinių ir būsimų santykių su ES kūrimui, tolesniam stiprinimui ir plėtrai ir kad kišimasis į Honkongo vidaus reikalus gali pakenkti šiam principui, tad to reikėtų vengti;

16. ragina ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją ir pabrėžia, kad yra pasiryžęs padėti stiprinti demokratiją, įskaitant teisinės valstybės principą, teismų nepriklausomumą, pagrindines laisves ir teises, skaidrumą, informacijos ir saviraiškos laisvę Honkonge;

17. reiškia pagarbą drąsiems Kinijos žmonėms, kurie 1989 m. birželio mėn. susibūrė Tiananmeno aikštėje ragindami panaikinti korupciją, vykdyti politines reformas ir užtikrinti pilietines laisves; ragina KKP vadovus ištirti, kas atsakingas už šių brutalių ir kruvinų prievartos priemonių panaudojimą, ir užtikrinti, kad jie sulauktų teisingumo; ragina Kinijos valdžios institucijas suteikti galimybę rengti Tiananmeno žudynių minėjimus ne tik Honkonge, bet visoje Kinijos Liaudies Respublikos teritorijoje;

18. remia Honkongo žmonių demokratinius lūkesčius, įskaitant pagrindinį tikslą išsirinkti Vyriausiąjį vadovą ir visus Teisėkūros tarybos narius visuotinio balsavimo būdu, kaip nurodyta Pagrindiniame įstatyme; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai stebėti pasirengimą artėjantiems Honkongo Teisėkūros tarybos rinkimams ir pačius rinkimus, kad tuo atveju, jeigu į šį demokratinį procesą būtų imta kištis, būtų galima greitai ir ryžtingai reaguoti, įskaitant kandidatų diskvalifikavimą, kaip tai buvo padaryta 2016 m.;

19. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai glaudžiai bendradarbiauti su panašios pozicijos besilaikančiomis šalimis ir partneriais, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Australiją, Japoniją, Naująją Zelandiją, Kanadą, Pietų Korėją ir Taivaną, neleisti toliau silpninti Honkongo laisvių ir paraginti KKP laikytis savo pažadų, duotų pagal principą „Viena šalis, dvi sistemos“, taip pat vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinės teisės normas ir reglamentus;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijai, valstybių narių, stojančių šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei, parlamentui ir Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo Vyriausiajai vadovei ir Asamblėjai.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika