Návrh uznesenia - B9-0181/2020Návrh uznesenia
B9-0181/2020

NÁVRH UZNESENIA o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a o potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

10.6.2020 - (2020/2665(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert‑Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Toma Martínez, Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0169/2020

Postup : 2020/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0181/2020
Predkladané texty :
B9-0181/2020
Hlasovanie :
Prijaté texty :

B9‑0181/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o zákone ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potrebe, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

(2020/2665(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu,

 so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 13. decembra 2017 o Hongkongu: 20 rokov po odovzdaní[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou[2],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene Európskej únie z 29. mája 2020 o Hongkongu,

 so zreteľom na vyhlásenie zahraničného tajomníka Spojeného kráľovstva Dominica Raaba, austrálskej ministerky zahraničných vecí Marise Payneovej, kanadského ministra zahraničných vecí Françoisa-Philippea Champagnea a štátneho tajomníka Spojených štátov Michaela Pompea z 28. mája 2020,

 so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti (OAO) Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

 so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky o otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, známe aj ako Spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva, zaregistrované čínskou a britskou vládou v Organizácii Spojených národov 12. júna 1985,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) zo 16. decembra 1966,

 so zreteľom na Akt USA o ľudských právach a demokracii z Hongkongu z roku 2019,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže čínska komunistická strana (CCP) prijala súbor opatrení, ktoré zásadne podkopávajú autonómiu a slobody Hongkongu a vlastné sľuby Číny pre obyvateľov Hongkongu a sú aj priamym porušením medzinárodného práva a zmlúv vrátane spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva, medzinárodnej zmluvy, ktorú uplatňuje OSN;

B. keďže 15. apríla 2020 čínsky styčný úrad v Hongkongu uviedol, že pandémia koronavírusu a nedávne protesty zdôraznili potrebu prijatia právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti v Hongkongu;

C. keďže 28. mája 2020 tretie zasadnutie 13. národného ľudového kongresu (NPC) v zjavnom porušení základného zákona prijalo uznesenie o rozhodnutí o zriadení a zlepšení právneho systému a mechanizmov presadzovania pre Osobitnú administratívnu oblasť Hongkong na zaistenie národnej bezpečnosti;

D. keďže uznesenie oprávňuje Stály výbor NPC, aby prijal právne predpisy zamerané na separatizmus, zvrhnutie štátnej moci, terorizmus a zahraničné zasahovanie v Hongkongu; keďže takisto umožňuje bezpečnostným agentúram pod záštitou ústrednej vlády Číny zriadiť pobočky, ktoré budú vykonávať činnosť v Hongkongu s cieľom predchádzať tým, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť, zadržiavať ich a trestať ich; keďže sa očakáva, že právne predpisy nadobudnú účinnosť do septembra;

E. keďže jednostranné a svojvoľné uloženie právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti Čínou porušuje článok 23 základného zákona týkajúceho sa Hongkongu, v ktorom sa stanovuje, že OAO Hongkong musí sama prijať zákony o národnej bezpečnosti; keďže pokus miestnej vlády Hongkongu o prijatie zákona v tomto duchu v roku 2003 bol po verejných protestoch zastavený;

F. keďže vedúca správy sa v liste uverejnenom v novinách 29. mája 2020 obrátila na občanov Hongkongu, aby čo najskôr v plnej miere pochopili a dôrazne podporili rozhodnutie prijaté Národnou ľudovou radou, v ktorom sa uvádza, že cieľom právnych predpisov je zaručiť národnú bezpečnosť, umožniť spoločnosti nájsť cestu zo slepej uličky a čo najskôr obnoviť stabilitu, ako aj obnoviť rozvoj hospodárstva a živobytia;

G. keďže oznámenie nových právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti vyvolalo protesty v Hongkongu; keďže polícia nasadila slzný plyn s cieľom rozptýliť demonštrantov; keďže protesty v uplynulom roku sú výsledkom hromadenia nespokojnosti medzi obyvateľmi Hongkongu a vládami v Hongkongu a Pekingu v posledných desaťročiach; keďže pri očakávaní zavedenia nových čínskych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti orgány Hongkongu po prvýkrát zakázali uctenie pamiatky protestov na Námestí nebeského pokoja;

H. keďže nové právne predpisy vrátane kontroverzného vnútroštátneho zákona o národnej hymne pravdepodobne ešte viac ohrozia základné práva a slobody, ako je sloboda tlače, právo na pokojný protest, sloboda prejavu a zhromažďovania a náboženská sloboda, ako je to v prípade kontinentálnej Číny;

I. keďže navrhovaný právny predpis je v rozpore so záväzkami v oblasti ľudských práv, ktoré Hongkong prijal ako signatár Medzinárodného paktu OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a prišiel v čase, keď odborníci OSN na ľudské práva už žiadajú, aby vláda Hongkongu zreformovala svoje zákony týkajúce sa boja proti poburovaniu a terorizmu tak, aby spĺňali medzinárodné normy;

J. keďže vzťahy s ČĽR by mali byť založené na vzájomnom rešpekte a dôvere; keďže rozhodnutie ďalej spochybňuje vôľu Číny dodržiavať svoje medzinárodné záväzky;

K. keďže Peking zablokoval zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN zamerané na diskusiu o právnych predpisoch s čínskym veľvyslancom OSN;

L. keďže článok 27 základného práva zaručuje slobodu prejavu, tlače a uverejňovania, združovania, zhromažďovania, procesu a demonštrácie;

M. keďže slobody Hongkongu vydláždili cestu pre hospodársky aj sociálny úspech a pre rozvoj skutočnej a nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a konštruktívne zúčastňuje na verejnom živote OAO;

N. keďže aj po 1. júli 1997 sa naďalej uplatňujú existujúce dohody o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a medzinárodné dohody o ľudských právach; keďže ČĽR tiež podpísala a ratifikovala medzinárodné dohody zaručujúce tieto práva, a teda uznala význam a univerzálnosť ľudských práv;

O. keďže Európska únia sa výrazne podieľa na pokračujúcej stabilite a prosperite Hongkongu v súlade so zásadou „jedna krajina, dva systémy“ a prikladá veľký význam zachovaniu vysokej úrovne autonómie Hongkongu v súlade so základným právom a s medzinárodnými záväzkami;

P. keďže voľby do hongkonskej zákonodarnej rady sú naplánované na september 2020;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že 28. mája 2020 bolo prijaté uznesenie Národnej bezpečnostnej rady o zákone národnej bezpečnosti, ktorý sa má uplatňovať v Hongkongu; zdôrazňuje, že jednostranné zavedenie právnych predpisov o národnej bezpečnosti Čínou proti Hongkongu je zásahom do autonómie mesta, právneho štátu a základných slobôd a predstavuje najväčšiu hrozbu pre obyvateľov Hongkongu od odovzdania v roku 1997;

2. zdôrazňuje, že v článku 23 základného zákona sa skutočne vyžaduje, aby samotná vláda Hongkongu zaviedla a aktivovala právne predpisy v oblasti národnej bezpečnosti, a nie Peking;

3. upozorňuje, že akékoľvek úsilie o zavedenie právnych predpisov v oblasti národnej bezpečnosti, ktoré neodráža vôľu obyvateľov Hongkongu, by bolo veľmi destabilizujúce a ohrozilo by budúcnosť Hongkongu ako otvoreného medzinárodného mesta;

4. vyzýva čínske orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky Číny vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že Čína by mala v plnej miere rešpektovať základný zákon a zásadu „jedna krajina, dva systémy“; zdôrazňuje, že Čína by nemala oslabiť vysoký stupeň autonómie OAO Hongkong; vyzýva čínske orgány, aby stiahli zákon o národnej bezpečnosti;

5. dôrazne odsudzuje neustály a narastajúci zásah Číny do vnútorných záležitostí Hongkongu, ako aj nedávne tvrdenie Číny, že spoločné vyhlásenie Číny a Spojeného kráľovstva z roku 1984 je historický dokument, a preto už nie je platné; zdôrazňuje, že čínska vláda je viazaná spoločným vyhlásením, ktoré bolo zaregistrované v OSN ako právne záväzná zmluva, s cieľom podporiť vysoký stupeň autonómie Hongkongu a jeho práva a slobody;

6. zdôrazňuje, že ak by Peking nerešpektoval medzinárodné právo a platné dohody týkajúce sa Hongkongu, narušilo by to dôveru a viedlo by to k ďalšiemu narušeniu dôveryhodnosti Pekingu na svetovej scéne;

7. vyzýva vládu Hongkongu, aby zastavila stíhanie, uvoľňovala a zrušila všetky obvinenia proti pokojným protestom vrátane Martina Lee Chu-Minga, zakladateľa Demokratickej strany Hongkongu, a podnikateľa Jimmyho Laiho, ako aj voči všetkým osobám zadržaným počas protestov alebo pred nimi, za mierové uplatňovanie ich práva na slobodu prejavu;

8. odsudzuje hrozby vylúčenia kandidátov na nadchádzajúce voľby do zákonodarnej rady v septembri; vyzýva orgány Hongkongu, aby zabezpečili, že voľby do zákonodarnej rady sa uskutočnia slobodným, spravodlivým a transparentným spôsobom;

9. zastáva názor, že reakcia EÚ na boj Pekingu proti Hongkongu bude jedným z najťažších testov pre deklarovaný záväzok EÚ voči demokracii, ľudským právam a zásadám právneho štátu;

10. vyzýva Radu a PK/VP, aby spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Hongkong;

11. vyzýva inštitúcie EÚ, aby podporili vytvorenie osobitného vyslanca OSN pre Hongkong s cieľom monitorovať stav autonómie, právneho štátu, základných slobôd a vykonávania medzinárodných dohôd týkajúcich sa Hongkongu;

12. naliehavo vyzýva na urýchlené ukončenie rokovaní o globálnom sankčnom režime EÚ a vyzýva Radu, aby uplatňovala mechanizmus na trestanie jednotlivcov, skupín alebo subjektov zodpovedných za porušovanie ľudských práv v Hongkongu;

13. podporuje, aby obyvatelia Hongkongu dôsledne vykonávali právo na slobodu prejavu, slobodu tlače a iné základné slobody, ako je stanovené v základnom zákone a v spoločnom vyhlásení;

14. vyzýva na začlenenie doložky o ľudských právach do všetkých budúcich obchodných a investičných rokovaní vrátane Komplexnej dohody o investíciách (CAI) s Čínou a na začlenenie ľudských práv a Hongkongu do programu nasledujúceho samitu EÚ – Čína;

15. pripomína, že úplné rešpektovanie základného práva OAO Hongkong má kľúčový význam pre rozvoj a ďalšie posilnenie a rozšírenie súčasných a budúcich vzťahov s EÚ a že zásah do vnútorných záležitostí Hongkongu má potenciál oslabiť túto zásadu, a preto by sa mu malo predchádzať;

16. vyzýva EÚ, aby obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu a zdôraznila jeho záväzok posilňovať demokraciu vrátane právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práv, transparentnosti a slobody informácií a prejavu v Hongkongu;

17. prejavuje úctu odvážnemu ľudu Číny, ktorý sa v júni 1989 zhromaždil v Pekingu na Námestí nebeského pokoja, aby vyzval na odstránenie korupcie, politické reformy a rešpektovanie občianskych slobôd; vyzýva vedúcich predstaviteľov CCP, aby vyšetrili a postavili pred súd tých, ktorí sú zodpovední za tento brutálny a krvavý zásah; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby umožnili uctiť pamiatku masakry z Námestia nebeského pokoja nielen v Hongkongu, ale aj na celom území ČĽR;

18. podporuje demokratické ambície obyvateľov Hongkongu vrátane „konečného cieľa“ výberu vedúceho správy a všetkých členov zákonodarnej rady vo všeobecnosti, ako sa uvádza v základnom zákone; vyzýva PK/VP, aby monitorovala prípravy na nadchádzajúce legislatívne voľby v Hongkongu, ako aj samotné voľby, s cieľom rýchlo a rozhodne reagovať, ak dôjde k akémukoľvek zasahovaniu do tohto demokratického procesu vrátane vylúčenia kandidátov ako v roku 2016;

19. vyzýva PK/VP, aby úzko spolupracovala s podobnými krajinami a partnermi vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Austrálie, Japonska, Nového Zélandu, Kanady, Južnej Kórey a Taiwanu, aby zastavila narúšanie slobôd Hongkongu a podnietila CCP, aby dodržiavala svoje sľuby prijaté v rámci „jedna krajina, dva systémy“ a dodržiavala svoje záväzky podľa medzinárodného práva a nariadení;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky a vedúcej správy a zhromaždeniu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong.

Posledná úprava: 15. júna 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia