Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0182/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0182/2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a közlekedésről és az idegenforgalomról 2020-ban és azt követően

10.6.2020 - (2020/2649(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján

Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, José Gusmão, Marisa Matias
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0166/2020

Eljárás : 2020/2649(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0182/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0182/2020
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9‑0182/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a közlekedésről és az idegenforgalomról 2020-ban és azt követően

(2020/2649(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének d) pontjára,

 tekintettel az EUMSZ 195. cikkére,

 tekintettel „A közlekedésről és az idegenforgalomról 2020-ban és azt követően” című, 2020. május 13-i bizottsági közleményre (COM(2007)0550),

 tekintettel a „Covid19 – Úton a szabad mozgás visszaállításának és a belső határellenőrzések megszüntetésének szakaszos és összehangolt megközelítése felé” című, 2020. május 13-i bizottsági közleményre (C(2020)3250),

 tekintettel a „Covid19 – iránymutatások a közlekedési szolgáltatások és az összekapcsoltság fokozatos helyreállításához” című, 2020. május 13-i bizottsági közleményre (C(2020)3139),

 tekintettel „A Covid19 járvánnyal összefüggésben a törölt utazási és szállítási szolgáltatások visszatérítésének alternatívájaként az utasoknak és az utazóknak kínált utalványok” című, 2020. május 13-i bizottsági ajánlásra,

 tekintettel a „Covid19 – uniós iránymutatás a turisztikai szolgáltatások fokozatos újraindításáról, valamint a szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények egészségügyi protokolljáról” című, 2020. május 13-i bizottsági közleményre (COM(2020)3251);

 tekintettel a Covid19-járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos megszüntetését célzó közös európai ütemtervről szóló, 2020. április 15-i bizottsági és tanácsi közleményre,

 tekintettel a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezésre (CRII) és a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezésre (CRII+), amelyeket a Parlament 2020. március 26-án, illetve 2020. április 17-én fogadott el, és amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) felhasználásában,

 tekintettel az eurócsoport által elfogadott 540 milliárd eurós csomagra, amelynek célja, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmuson (ESM), az Európai Beruházási Bankon (EBB), valamint a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközön (SURE) keresztül támogassa a tagállamokat, a vállalatokat és a munkavállalókat a Covid19-válság idején,

 tekintettel a 2020. március 19-én elfogadott ideiglenes keretre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az állami támogatási szabályok által biztosított teljes rugalmassággal kiegészítő támogatást nyújtsanak a gazdaság számára a Covid19-járvánnyal összefüggésben,

 tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására[1],

 tekintettel az „Európa pillanata: helyreállítás és építés az új nemzedék számára” című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2007)0456),

 tekintettel „Az uniós költségvetés mint az európai gazdaságélénkítési terv motorja” című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0442),

 tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2020. március 18-i, „A Covid19 és a munka világa: hatások és válaszok” című, előzetes értékelést tartalmazó feljegyzésére,

 tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2],

 tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvre, különösen annak az utazási csomag teljesítéséért viselt felelősségre vonatkozó 13. cikkére, a segítségnyújtási kötelezettségre vonatkozó 16. cikkére, valamint az utazóknak az utazásszervező vagy utazásközvetítő fizetésképtelenségével szembeni védelmét szabályozó V. fejezetére[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Covid19-járvány minden uniós tagállamban és az egész világon példátlan egészségügyi válságot okozott; mivel a Covid19-járvány jelentős hatást gyakorolt a foglalkoztatásra, a bérekre és a munkakörülményekre, valamint minden uniós tagállam egész gazdasági rendszerére;

B. mivel az idegenforgalmi és utazási ágazat a Covid19-járvány által legerősebben sújtott ágazatok egyike; mivel 2020 első negyedévében az EU-ban és világszerte valamennyi idegenforgalmi tevékenység fokozatosan leállt; mivel az ágazat talpraállása létfontosságú az uniós tagállamok gazdaságai, foglalkoztatása és társadalmi fejlődése szempontjából;

C. mivel sok uniós tagállam intézkedései között szerepelt a szabad mozgás korlátozása és az ideiglenes belső határellenőrzések; mivel az EU külső határain a nem létfontosságú beutazások korlátozására került sor;

D. mivel a Covid19 járvány súlyos hatást gyakorol a közlekedésre és a hálózati összekapcsoltságra; mivel a járvány megfékezésére irányuló intézkedések drámai mértékben visszaszorították a közlekedési tevékenységeket, különösen a személyszállításban;

E. mivel az uniós idegenforgalmi ágazat mintegy 13 millió embert foglalkoztat; mivel az Utazási és Idegenforgalmi Világtanács előrejelzése szerint 2020-ben az utazási és idegenforgalmi ágazatban az egész világon 75 millió, az EU-ban pedig 6,4 millió munkahely szűnhet meg; mivel számos munkavállaló munkaviszonya bizonytalan, sokan már elveszítették állásukat, másokat pedig ennek veszélye közvetlenül fenyegeti; mivel az idegenforgalom erősen támaszkodik az idénymunkások és az ideiglenes munkavállalók munkájára, akiknek foglalkoztatási körülményei gyakran eltérnek a szokásostól;

F. mivel a tagállamoknak fel kell oldaniuk az utazási korlátozásokat és összehangolt módon kell újraindítaniuk az idegenforgalmi tevékenységeket, valamint harmonizált egészségügyi és biztonsági protokollokat kell bevezetniük; mivel a nemzeti kormányok szintjére szorítkozó fellépés keretében hozott intézkedések egyoldalúak és szétaprózódottak volnának, így legfeljebb további zavarokat és akadályokat okoznának az utazók és a vállalkozások számára egyaránt; mivel a munkavállalók és a fogyasztók egészségének megóvását mindig a legelső prioritásnak kell tekinteni; mivel a vállakozások újraindításakor mindig tiszteletben kell tartani az egészségügyi és biztonsági követelményeket, valamint a közösségi kontaktusokra vonatkozó korlátozásokat;

G. mivel az idegenforgalom számos érdekelt fél részvételével működő, bonyolultan összetett szerkezetű ágazat, amelyben a mobilitás döntő szerepet játszik; mivel az ágazat 90%-át kkv-k alkotják;  mivel a turisztikai társaságok többsége likviditási válságba került; mivel a válság a kkv-kat sújtotta a legkeményebben;  mivel az önfoglalkoztató egyéni vállalkozók, többek között az idegenvezetők a csőd szélére kerültek;

H. mivel az idegenforgalom számos uniós tagállamban, régióban és városban a gazdasági és társadalmi felépítmény egyik kulcsfontosságú építőeleme; mivel az idegenforgalom munkahelyeket és jövedelemforrást biztosít olyan régiókban, ahol alternatív lehetőségek nem léteznek; mivel a Covid19-válság gazdasági hatásai a legsúlyosabban a szigeteken, valamint a part menti és a legkülső régiókban érezhetők;

I. mivel az új foglalások hiánya és a járattörlésekre vonatkozó visszatérítési kérelmek példátlan mennyisége drámai likviditási problémát okozott az utazási és idegenforgalmi ágazatban;

J. mivel az utasok jogairól szóló uniós rendeletcsomag és az ugyancsak az utasok védelmében elfogadott, az utazási csomagokról szóló irányelv végrehajtása sérült, nevezetesen a járvány és a légi járatok járvány okozta törlése miatt az utazás lehetőségétől megfosztott fogyasztók számára nyújtott költségvisszatérítés tekintetében, ami az utazási és idegenforgalmi ágazat likviditási problémájára, valamint bizonyos társaságok azon gyakorlatára vezethető vissza, hogy a részvényeseiknek történő osztalékfizetést előnyben részesítik utasjogi kötelezettségeik teljesítésével szemben;

K. Mivel a Bizottság az „Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően” című közleményével, valamint az idegenforgalmi és közlekedési csomag 2020. május 13-i elfogadásával megtette az első lépést a közlekedési és idegenforgalmi ágazat összehangolt taplraállítása felé;

L. mivel az idegenforgalom nem rendelkezik saját sorral az uniós költségvetésben, és mivel az e területtel kapcsolatos fellépések több különböző alap, kísérleti projekt és előkészítő intézkedés között oszlanak meg;

M. mivel az EU-ban az idegenforgalmi és közlekedési ágazatok fenntarthatóbb, innovatívabb és ellenállóbb modelljét kell kialakítani;

1. elismeri az idegenforgalmi és a közlekedési ágazatok fontosságát valamennyi uniós tagállam gazdasága és foglalkoztatása szempontjából; fenntartja, hogy bár az idegenforgalmi és a közlekedési ágazatok számára nyújtott gyors és rövid távú támogatás szükséges a túlélésük és versenyképességük biztosításához, e támogatásnak ugyanakkor összhangban kell állnia az EU szén-dioxid-csökkentési és fenntarthatósági kötelezettségvállalásaival, és az utazók Európába történő visszatérésébe és Európán belüli utazásába vetett bizalmat tápláló végrehajtási intézkedésekkel kell kiegészülnie;

2.  tudomásul veszi az Európai Bizottság „Idegenforgalom és közlekedés 2020-ban és azt követően” című közleményét, valamint a 2020. május 13-án elfogadott idegenforgalmi és közlekedési csomagot; felhívja az összes tagállamot, hogy az utazási korlátozások megszüntetésekor kövessenek összehangolt megközelítést és fokozatosan indítsák újra a közlekedési összeköttetéseket és az idegenforgalmi tevékenységeket, mindvégig szavatolva a közegészség, és különösen a munkavállalók és utazók egészségének védelmét; hangsúlyozza, hogy az utazók és a vendéglátók bizalmának biztosítása érdekében uniós szintű, hatékony és világos egészségügyi protokollra van szükség;

3. ismételten megerősíti, hogy a Covid19-válságra adott uniós válasszal nem szabad előmozdítani a közlekedési ágazatok, különösen a légi közlekedési ágazat monopolisztikus koncentrációjának további erősödését;

4. hangsúlyozza, hogy a nép érdekei, valamint a nemzeti szuverenitás és fejlődés védelme érdekében az uniós tagállamok számára lehetőséget kell adni a közlekedési ágazatok (a vasutak, a közutak, az egységes európai égbolt, a kikötők) liberalizációjának visszafordítására;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy adjon további felvilágosítást az utazási és idegenforgalmi tevékenységek újraindítására vonatkozó döntés tagállamok általi meghozatala során figyelembe veendő kritériumokról; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet nem biztosítja az érdekelt felek és az utazók számára a nyári idegenforgalmi évadra való felkészüléshez szükséges bizonyosságot;

6. hangsúlyozza, hogy a vírus terjedésének megakadályozása és a bizalom kiépítése szempontjából hatékony eszköz lehet a szűrés azokban az esetekben, amikor a közösségi távolságtartás (például légi járművel végrehajtott utazáskor) nem lehetséges, feltéve, hogy gyors, megbízható és megfizethető szűrési módszerek állnak rendelkezésre; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal és a tagállamokkal együttműködve rendszeresen vizsgálja meg, hogy léteznek-e a fent említett feltételeknek megfelelő tesztek, és lehetőség szerint szervezzen összehangolt beszerzést a lehető legjobb feltételek és ár biztosítása érdekében; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden rendelkezésükre álló finanszírozási eszközt a polgárok ingyenes tesztelésének biztosítása érdekében;

7. sürgeti a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy garantálják az idegenforgalmi és közlekedési ágazat valamennyi munkahelyének védelmét azáltal, hogy előmozdítják a kollektív tárgyalásokon alapuló tisztességes és szabályozott munkakörülményeket, és javítják az ágazatban dolgozók általános jövedelmi feltételeit; hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási támogatásnak minden munkavállalóra ki kell terjednie, beleértve az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozókat, akik mindmáig nagyban ki vannak zárva a rövid távú megállapodásokból és az állami bérkompenzációs rendszerek más formáiból; hangsúlyozza, hogy a gazdasági ingadozások leküzdése érdekében beruházásokkal kell előmozdítani a minőségi munkahelyeket és a pénzügyi stabilitást;

8. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi egészségügyi válság rámutat a tömegközlekedésbe való beruházás fontosságára; sajnálatát fejezi ki az ellátás hiányosságai és a közegészség védelmét nem biztosító körülmények között történő személyszállítás miatt;

9. kéri, hogy az egyetemes és magas színvonalú közszolgáltatásokat, többek között egészségügyi és társadalombiztosítási szolgáltatásokat kiegészítve vezessenek be a minimáljövedelmet szavatoló rendszert a tagállamokban, a teljes társadalmi befogadás elérése céljával, tisztességes életkörülményeket és hatékony védőhálót biztosítva a legkiszolgáltatottabbak számára is, ami különösen fontos most, a Covid19-válság idején;

10. hangsúlyozza, hogy vállalkozások ezrei, különösen kkv-k a túlélésért küzdenek, és sokukat fizetésképtelenség fenyeget; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a már bejelentett eszközökkel kapcsolatban világítsák át a fejleményeket és vizsgálják meg a sürgősségi támogatás fokozásának lehetőségét, minden megfelelő intézkedést megtéve az életképes vállalkozásokat, különösen kkv-kat fenyegető csőd sürgős elhárítása érdekében, többek között garanciák, kedvező kölcsönök és a fennálló adósságokra vonatkozó megállapodások, például adókedvezmények, a banki hitelek visszafizetésének elhalasztása és a kockázatoknak az idegenforgalom és a közlekedés újraindulásáig történő fedezésére szolgáló egyéb megoldások révén;

11. megjegyzi, hogy ha az ágazatban nem sikerül megakadályozni a csődhullámot, akkor a túlélő nagyvállalatok erőfölénybe kerülnek, ami a fogyasztók számára magasabb árakhoz, a fennmaradó kkv-k számára pedig alacsonyabb jövedelemhez vezet;

12. felszólítja a fogyasztók és az utazók jogainak teljes körű védelmére egyes vállalatok jogellenes gyakorlataival szemben; felszólítja a tagállamokat a fogyasztók és az utazók jogainak a lehető legszigorúbb és leggyorsabb érvényesítésére, különösen abban az esetben, ha a szóban forgó vállalatok állami mentőcsomagban részesülnek; kéri az utazók jogait hatékonyan védő utazásigarancia-alap létrehozását;

13. kéri, hogy az uniós gazdaságélénkítési terv részesítse  erőteljes támogatásban az idegenforgalmi és közlekedési ágazatot; kéri, hogy a gazdaságélénkítési terv jelentős részét, legalább 20%-át fordítsák az ágazat újjáélesztésére; kéri, hogy a gazdaságélénkítési terv szigorú összhangban álljon a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és a fenntarthatóságra vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokkal; kéri, hogy szociálisan felelős megközelítés biztosítsa a munkahelyek és a bérek védelmét;

14. hangsúlyozza az idegenforgalom fontosságát az EU bizonyos tagállamai és földrajzi térségei számára, ahol a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások gyakran a foglalkoztatottság biztosításának fontos tényezői, és a helyi lakosság egyik fő bevételi forrását jelentik; felhívja a Bizottságot testreszabott intézkedések kidolgozására a legkülső területek és szigetek, valamint az EU szárazföldi területei közötti szabad mozgás és közlekedési kapcsolatok helyreállítása érdekében; rámutat arra, hogy az egyedi összekapcsoltság, valamint a kiegészítő pénzügyi és adminisztratív támogatás létfontosságú e régiók számára; hangsúlyozza, hogy az uniós idegenforgalmi stratégiában és kezdeményezésekben a part menti és tengeri turizmusra összpontosító szemléletet kell kialakítani, többek között reklám- és kommunikációs eszközök felhasználásával is, az úticél tekintetében érintett felekkel és hatóságokkal közösen kialakított, személyre szabott politikák keretében;

15. nyomatékosan kéri a Bizottságot új európai szociálturizmus-programra vonatkozó javaslat előterjesztésére annak lehetővé tétele érdekében, hogy kiszolgáltatott társadalmi csoportok tagjai felhasználhassák nemzeti turistautalványaikat más tagállamokban található társlétesítményekben is, ahol a polgárok számára szintén rendelkezésre áll szociálturizmus-program; megjegyzi, hogy számos tagállam kiváló eredményekkel hajtja végre ezeket a programokat, és rendkívül jónak tartaná, ha e rendszerek uniós szinten interoperábilisakká válnának;

16. ismételten kéri, hogy a következő (a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó) többéves pénzügyi keretben hozzanak létre külön költségvetési sort a fenntartható turizmus számára, és rámutat arra, hogy jelenleg nem létezik konkrét és célzott pénzügyi eszköz az ágazat fellendítésének és növekedésének támogatására;

17. felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy megvalósítható‑e és milyen lehetséges előnyökkel járna az EU idegenforgalmi ágazata számára egy válságkezelési mechanizmus létrehozása, nem csupán a jelenlegi Covid19-járvány kezelése, hanem jövőbeli kihívásokra való felkészülés érdekében is, például az éghajlatváltozás, a túlzott turizmus és a biztonságpolitika terén, hozzájárulva ahhoz, hogy Európa a világ első számú turisztikai célpontjává váljon; hangsúlyozza a rövid távú pénzügyi zavarok átvészelésére irányuló finanszírozási megoldások fontosságát, ugyanakkor azonban biztosítani kell a közép- és hosszú távú keretek és stratégiák aktiválását is;

18. hangsúlyozza, hogy a minőségi munkahelyek létrehozása, a fenntartható növekedés előmozdítása és a társadalmi és regionális kohézióhoz való hozzájárulás fokozása érdekében a legfőbb célul az idegenforgalom fenntarthatóságának és ellenálló képességének biztosítását kell kitűzni, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás keretében tett uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

Utolsó frissítés: 2020. június 17.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat