Procedūra : 2020/2649(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0182/2020

Pateikti tekstai :

B9-0182/2020

Debatai :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0182/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl transporto ir turizmo 2020 m. ir vėliau</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, José Gusmão, Marisa Matias</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0166/2020

B9‑0182/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl transporto ir turizmo 2020 m. ir vėliau

(2020/2649(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnio d punktą,

 atsižvelgdamas į SESV 195 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau“ (COM(2020)0550),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „COVID-19. Laipsniško ir koordinuoto judėjimo laisvės atkūrimo ir vidaus sienų kontrolės atšaukimo metodas“ (C(2020)3250),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „COVID-19. Laipsniško transporto paslaugų ir junglumo atkūrimo gairės“ (C(2020)3139),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos rekomendaciją dėl čekių, kurie keleiviams ir keliautojams siūlomi kaip alternatyvi kompensacija už kelionių paslaugų paketus ir transporto paslaugas, atšauktus dėl COVID-19 pandemijos,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „COVID-19. ES gairės dėl laipsniško turizmo paslaugų atnaujinimo ir dėl sveikatos apsaugos protokolų apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose“ (C(2020)3251),

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 15 d. Komisijos ir Tarybos komunikatą dėl bendrų Europos veiksmų gairių dėl COVID-19 plitimo valdymo priemonių,

 atsižvelgdamas į Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII) ir Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII +), kurias Parlamentas priėmė atitinkamai 2020 m. kovo 26 d. ir 2020 m. balandžio 17 d., visų pirma sudarydamas sąlygas valstybėms narėms lanksčiau naudotis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) fondais,

 atsižvelgdamas į Euro grupės priimtą 540 mlrd. EUR paketą, skirtą valstybėms narėms, įmonėms ir darbuotojams paremti per COVID-19 krizę, pasitelkiant Europos stabilumo mechanizmą (ESM), Europos investicijų banką (EIB) ir Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE),

 atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. priimtą laikinąją sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų toliau remti ekonomiką COVID-19 protrūkio atveju, visapusiškai naudodamosi valstybės pagalbos taisyklėse numatytu lankstumu,

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano[1],

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „ES biudžetas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti“ (COM(2020)0442),

 atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2020 m. kovo 18 d. atliktą išankstinį vertinimą „COVID-19 ir darbo rinka: poveikis ir politinės atsakomosios priemonės“,

 atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB[2],

 atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių nuostatų, visų pirma į jos 13 straipsnį dėl atsakomybės už paketo valdymą, 16 straipsnį dėl pareigos teikti pagalbą ir V skyrių, kuriuo reglamentuojama keliautojų apsauga organizatoriaus ar agento nemokumo atveju[3],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dėl COVID-19 pandemijos visose ES valstybėse narėse ir visame pasaulyje kilo precedento neturinti sveikatos krizė; kadangi COVID-19 pandemija taip pat padarė didžiulį poveikį užimtumui, darbo užmokesčiui ir darbo sąlygoms, ir visoms ES valstybių narių ekonomikos sistemoms;

B. kadangi turizmo ir kelionių sektoriui dėl COVID-19 protrūkio buvo padaryta didžiausia žala; kadangi per pirmąjį 2020 m. ketvirtį visa turizmo veikla palaipsniui sustojo ES ir visame pasaulyje; kadangi sektorių labai svarbu atgaivinti ES šalių ekonomikos, užimtumo ir socialinio vystymosi labui;

C. kadangi dauguma ES valstybių narių taikė tokias priemones kaip laisvo judėjimo apribojimas ir laikina vidaus sienų kontrolė; kadangi prie ES išorės sienų buvo taikomi nebūtinų kelionių apribojimai;

D. kadangi COVID-19 protrūkis daro didelį poveikį transportui ir junglumui Europos Sąjungoje; kadangi dėl priemonių, kurių imtasi protrūkiui suvaldyti, drastiškai sumažėjo transporto, ypač keleivinio, veikla;

E. kadangi ES turizmo sektoriuje dirba apytiksliai 13 mln. žmonių; kadangi Pasaulio kelionių ir turizmo taryba prognozuoja, kad 2020 m. kelionių ir turizmo sektoriuose pasauliniu lygmeniu gali būti prarasta 75 mln. darbo vietų ir 6,4 mln. darbo vietų ES; kadangi dauguma darbuotojų dirba mažų garantijų darbą ir savo darbo neteko arba jiems gresia rizika greitai netekti savo darbo; kadangi turizmo sektoriuje svarbų vaidmenį atlieka sezoniniai arba laikinieji darbuotojai, kurių įdarbinimo forma dažnai yra nestandartinė;

F. kadangi valstybės narės turėtų panaikinti kelionių apribojimus ir koordinuotai atnaujinti turizmo veiklą bei įgyvendinti suderintus darbuotojų saugos ir sveikatos protokolus; kadangi dėl vienašališkų ir fragmentuotų nacionalinių vyriausybių priemonių tik kils painiava, o keliautojai ir įmonės bus sutrikdyti; kadangi darbuotojų ir klientų sveikatos apsauga visada turėtų būti svarbiausias tikslas; kadangi visos įmonės privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos ir saugaus atstumo laikymosi reikalavimų, tik taip jos galės vėl atsidaryti;

G. kadangi turizmas yra sudėtingas sektorius, kuriame veikia daugybė suinteresuotųjų subjektų ir kuriame judumas atlieka esminį vaidmenį; kadangi 90 proc. sektoriaus sudaro MVĮ; kadangi dauguma turizmo bendrovių patiria likvidumo krizę; kadangi MVĮ nuo krizės nukentėjo labiausiai; kadangi savarankiškai dirbantys asmenys, pvz., turistų gidai, susiduria su ekonomine destrukcija;

H. kadangi daugumoje valstybių narių, Europos regionų ir miestų turizmas atlieka svarbų vaidmenį ekonominiame ir socialiniame gyvenime; kadangi dažnai turizmas yra darbo vietų ir pajamų šaltinis tuose regionuose, kurie neturi alternatyvių išteklių; kadangi salos, pakrančių ir atokiausi regionai ekonominiu požiūriu labiausiai nukentėjo nuo COVID-19 krizės;

I. kadangi dėl naujų užsakymų trūkumo ir precedento neturinčio prašymų kompensuoti už atšauktas paslaugas skaičiaus kelionių ir turizmo sektoriuje kilo labai rimta likvidumo problema;

J. kadangi ES keleivių teisių reglamentai ir ES kelionės paslaugų paketų direktyva, kurios paskirtis – apsaugoti keliautojų teises, buvo pažeisti, visų pirma atsižvelgiant į kompensacijas klientams, kurie negalėjo keliauti dėl pandemijos ir dėl vėliau atšauktų skrydžių, kelionių ir turizmo sektoriaus likvidumo problemų, taip pat dėl tam tikrų bendrovių polinkio pritarti suinteresuotųjų subjektų rėmimui, o ne kitų su klientų teisėmis susijusių įsipareigojimų vykdymui;

K. 2020 m. gegužės 13 d. priimdama komunikatą „Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau“, taip pat turizmo ir transporto dokumentų rinkinį, Komisija žengė pirmą žingsnį koordinuoto transporto ir turizmo sektorių gaivinimo link;

L. kadangi ES biudžete nėra specialiai turizmui skirtos eilutės ir kadangi veiksmai šioje srityje priskiriami prie įvairių fondų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų;

M. kadangi ES turizmo ir transporto sektoriai turi pereiti prie tvaresnio, novatoriškesnio ir atsparesnio modelio;

1. pripažįsta, kad turizmo ir transporto sektoriai yra labai svarbūs visų ES valstybių narių ekonomikai ir užimtumui; laikosi nuomonės, kad skubi trumpalaikė parama turizmo ir transporto sektoriams yra būtina jų išlikimui ir konkurencingumui užtikrinti, tačiau ji turėtų atitikti ES įsipareigojimus anglies dvideginio mažinimo ir tvarumo srityje, be to, ji turi būti teikiama nustatant įgyvendinimo priemones, kurias taikant keliautojai gali būti ramūs dėl galimybės sugrįžti į Europą ir keliauti po ją;

2.  atkreipia dėmesį į 2020 m. gegužės 13 d. Komisijos komunikatą „Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau“, taip pat turizmo ir transporto dokumentų rinkinį; ragina valstybes nares laikytis koordinuoto požiūrio į kelionių apribojimų panaikinimą ir saugiai bei laipsniškai atkurti transporto ryšius ir turizmo veiklą, kartu užtikrinant visuomenės, ypač darbuotojų ir keliautojų sveikatos apsaugą; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti svečių ir keliautojų tarpusavio pasitikėjimą, ES lygmeniu reikia parengti veiksmingus ir aiškius higienos protokolus;

3. patvirtina, kad ES atsakas į COVID-19 krizę negali būti naudojamas siekiant skatinti dar didesnę monopolinę koncentraciją transporto sektoriuose, t. y. aviacijos sektoriuje;

4. pažymi, kad ES valstybės narės turėtų turėti galimybę suvaržyti transporto sektorių (geležinkelių, kelių, bendro Europos dangaus, uostų) liberalizavimą, kad apgintų žmonių, nacionalinio suvereniteto ir vystymosi interesus;

5. primygtinai ragina Komisiją papildomai išaiškinti kriterijus, kuriuos valstybės narės turi taikyti priimdamos sprendimą dėl kelionių ir turizmo veiklos atnaujinimo; pažymi, kad dabartinė padėtis nėra palanki užtikrinant suinteresuotųjų subjektų ir keliautojų pasirengimą vasaros turizmo sezonui;

6. pabrėžia, kad tikrinimas yra veiksminga priemonė mažinant viruso plitimą ir stiprinant pasitikėjimą tais atvejais, kai neįmanoma laikytis saugaus atstumo, pvz., orlaiviuose, jeigu galima pasinaudoti greitais, patikimais ir įperkamais tikrinimo metodais; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ir valstybėmis narėmis, reguliariai įvertinti, ar esami testai atitinka šias sąlygas ir, kai tinkama, atlikti koordinuotus viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti geriausias įmanomas sąlygas ir kainą; primygtinai ragina valstybes nares pasinaudoti visomis prieinamomis finansavimo priemonėmis ir taip užtikrinti, kad piliečius būtų galima patikrinti nemokamai;

7. primygtinai ragina valstybes nares ir Europos Komisiją garantuoti visų darbo vietų turizmo ir transporto sektoriuose apsaugą skatinant deramas ir reguliuojamas darbo sąlygas, dėl kurių susitariama per kolektyvines derybas, ir gerinant bendrą sektoriaus darbuotojų pajamų stabilumą; pažymi, kad užimtumo paramą turi gauti visi darbuotojai, įskaitant nestandartinį darbą dirbančius darbuotojus, kuriems iki šiol netaikomas sutrumpintas darbas arba kitos valstybinės darbo užmokesčio kompensavimo priemonės; pažymi, kad investicijos turėtų būti skirtos kokybiškų darbo vietų ir finansinio stabilumo skatinimui, siekiant įveikti ekonominius svyravimus;

8. pažymi, kad, atsižvelgiant į dabartinę sveikatos krizę, matyti investavimo į viešąjį transportą svarba; apgailestauja dėl pasiūlos stokos ir keleivių vežimo tokiomis sąlygomis, kurios nepadeda apsaugoti visuomenės sveikatos;

9. ragina valstybėse narėse sukurti minimalią pajamų garantijų sistemą, kuri papildytų visuotines kokybiškas viešąsias paslaugas, t. y. sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugas, suteiktų deramas gyvenimo sąlygas ir užtikrintų veiksmingą pažeidžiamiausių žmonių saugumo tinklą, kuris būtų naudingas visų pirma kilus tokioms krizėms kaip dabartinė COVID-19 krizė, siekiant visapusiškos socialinės įtraukties;

10. pažymi, kad tūkstančiai bendrovių, visų pirma MVĮ, stengiasi išlikti, o daugumai jų gresia nemokumas; ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti pokyčius ir įvertinti galimybę platesniu mastu teikti skubią paramą, susijusią su jau paskelbtomis priemonėmis ir imantis visų tinkamų veiksmų, siekiant kuo skubiau išvengti gyvybingų įmonių, ypač MVĮ bankroto, įskaitant, pvz., negrąžintų skolų garantijas ir pigias paskolas, kaip antai mokesčių lengvatą, banko paskolos grąžinimo atidėjimą ir sprendimo būdus, kuriais panaikinama paslaugų teikėjo rizika iki to laiko, kai turizmo ir transporto srautai grįš į senas vėžes;

11. pažymi, kad nesuvaldžius daugybės sektoriuje kilusių bankrotų, išlikusios didelės bendrovės įgis dominuojančią padėtį, todėl vartotojams bus didinamos kainos, o likusios MVĮ gaus mažesnes pajamas;

12. ragina visapusiškai apsaugoti vartotojų ir keliautojų teises nuo neteisėtos tam tikrų bendrovių praktikos; ragina valstybes nares užtikrinti griežčiausią ir greičiausią vartotojų ir keliautojų teisių įgyvendinimą, ypač tais atvejais, kai atitinkamos bendrovės naudojasi gelbėjimu valstybės lėšomis; ragina sukurti kelionių garantijų fondą ir taip užtikrinti veiksmingą keliautojų teisių apsaugą;

13. ragina turizmo ir transporto sektoriams numatyti rimtą paramą ES gaivinimo plane; ragina didesnę gaivinimo plano dalį – ne mažiau kaip 20 proc. – skirti sektoriaus gaivinimui; ragina, kad šis gaivinimo planas griežtai atitiktų ES įsipareigojimus dėl anglies dvideginio mažinimo ir tvarumo; ragina laikytis socialiai atsakingo požiūrio į darbo vietų ir darbo užmokesčio apsaugą;

14. atkreipia dėmesį į turizmo svarbą tam tikrose ES šalyse ir geografinėse vietovėse, kuriose su turizmu susijusios paslaugos dažnai yra svarbus veiksnys užtikrinant užimtumą, ir yra vienas pagrindinių vietos gyventojų pajamų šaltinių; ragina Komisiją, atkuriant judėjimo laisvę ir transporto jungtis tarp atokiausių regionų ir salų ir ES žemyninės dalies, parengti konkrečias priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad jungties linijos ir papildoma finansinė ir administracinė parama šiems regionams yra ypač svarbi; pažymi, kad į ES turizmo strategiją ir iniciatyvas svarbu įtraukti pakrančių ir jūrų plėtojimo aspektą, įskaitant finansavimo galimybes ir reklamos bei komunikavimo priemones, ir šiuo tikslu bendradarbiaujant su paskirties vietos suinteresuotaisiais subjektais ir valdžios institucijomis nustatyti konkrečią politiką;

15. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti naują Europos socialinio turizmo programą, kuri sudarytų sąlygas pažeidžiamoms socialinėms grupėms asocijuotosiose įmonėse kitose valstybėse narėse, kurios taip pat siūlo savo piliečiams socialinio turizmo programas, pasinaudoti turistiniais čekiais; pažymi, kad dauguma valstybių narių įgyvendindamos tokias programas pasiekia labai gerų rezultatų ir mano, kad būtų labai naudinga užtikrinti tokių programų sąveiką ES lygmeniu;

16. pakartoja savo raginimą kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti specialią biudžeto eilutę, skirtą tvariam turizmui (2021–2027 m. DFP), ir atkreipia dėmesį į tai, kad nėra konkrečios ir tikslingos finansinės priemonės, kuri padėtų didinti sektoriaus klestėjimą ir augimą;

17. ragina Komisiją atlikti tyrimą dėl ES turizmo sektoriaus krizės valdymo mechanizmo įgyvendinamumo ir potencialios naudos, kuris padėtų tinkamai ir greitai reaguoti ne tik į dabartinį COVID-19 protrūkį, bet ir pasirengti būsimiems uždaviniams, pvz., klimato kaitai, pertekliniam turizmui, saugumo problemoms, bei populiarinti Europą kaip pagrindinę pasaulio paskirties vietą; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu įtraukti finansavimo sprendimo būdus, taikomus trumpalaikio finansinio trūkumo atveju, taip pat numatyti taikytinas vidutinės ir ilgalaikės trukmės sistemas bei strategijas;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinis uždavinys turi būti susijęs su turizmo tvarumu ir atsparumu, atitiktų ES įsipareigojimus, prisiimtus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, siekiant užtikrinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, tvarų augimą ir didesnį indėlį socialinės ir regioninės sanglaudos srityje;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir Komisijai.

 

[1] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.

[2] OL L 304, 2011 11 22, p. 64.

[3] OL L 326, 2015 12 11, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika