Procedură : 2020/2649(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0182/2020

Texte depuse :

B9-0182/2020

Dezbateri :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0182/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, José Gusmão, Marisa Matias</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0166/2020

B9‑0182/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la transport și turism în 2020 și ulterior

(2020/2649(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 6 litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere articolul 195 din TFUE,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „Turism și transport în 2020 și ulterior” [COM(2020)0550],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „COVID-19 – Către o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea liberei circulații și ridicarea controalelor la frontierele interne” [C(2020)3250],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „COVID-19: Orientări privind restabilirea progresivă a serviciilor de transport și a conectivității [C(2020)3139],

 având în vedere Recomandarea Comisiei din 13 mai 2020 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 mai 2020 intitulată „Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele sanitare din structurile de primire turistice – COVID-19” [C(2020) 3251],

 având în vedere Comunicarea Comisiei și a Consiliului din 15 aprilie 2020 intitulată „Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19”,

 având în vedere Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII+), adoptate de Parlament la 26 martie 2020 și, respectiv, la 17 aprilie 2020, care permit în special o mai mare flexibilitate a utilizării fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru statele membre,

 având în vedere pachetul de 540 miliarde EUR adoptat de Eurogrup pentru a susține statele membre, întreprinderile și lucrătorii în timpul crizei de COVID-19 prin intermediul Mecanismului european de stabilitate (MES), al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE),

 având în vedere adoptarea, la 19 martie 2020, a unui cadru temporar care să permită statelor membre să sprijine în continuare economia în contextul epidemiei de COVID-19, prin utilizarea flexibilității totale prevăzute în cadrul normelor privind ajutoarele de stat,

 având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare[1],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație” [COM(2020)0456],

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” [COM(2020)0442],

 având în vedere nota de evaluare preliminară a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din 18 martie 2020 intitulată „COVID-19 în lumea muncii: efecte și reacții”,

 având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului[2],

 având în vedere Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, și în special articolul 13 referitor la răspunderea pentru executarea pachetului, articolul 16 referitor la obligația de a acorda asistență și capitolul V, care reglementează protecția călătorilor împotriva insolvenței unui organizator sau a unui comerciant cu amănuntul[3],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât pandemia de COVID-19 a provocat o criză sanitară fără precedent în toate statele membre ale UE și la nivel mondial; întrucât pandemia de COVID-19 are, de asemenea, un impact major asupra ocupării forței de muncă, a salariilor și a condițiilor de muncă și asupra sistemelor economice în ansamblu ale statelor membre ale UE;

B. întrucât sectorul turismului și al călătoriilor este unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19; întrucât, în primul trimestru al anului 2020, toate activitățile turistice s-au oprit treptat, în UE și la nivel mondial; întrucât redresarea sectorului este de o importanță crucială pentru economiile, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea socială a țărilor UE;

C. întrucât numeroase state membre ale UE au aplicat măsuri cum ar fi restricționarea liberei circulații și controale temporare la frontierele interne; întrucât au fost aplicate restricții asupra călătoriilor neesențiale la frontierele externe ale UE;

D. întrucât epidemia de COVID-19 are un impact major asupra transportului și a conectivității în UE; întrucât măsurile de limitare a răspândirii pandemiei au dus la o reducere semnificativă a activității în domeniul transporturilor, în special al transportului de pasageri;

E. întrucât sectorul turismului din UE oferă locuri de muncă pentru 13 milioane de oameni; întrucât Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor prevede că, în 2020, sectorul călătoriilor și al turismului ar putea pierde 75 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume și 6,4 milioane de locuri de muncă în UE; întrucât mulți lucrători au relații de muncă precare și și-au pierdut locurile de muncă sau riscă să își piardă locurile de muncă în curând; întrucât turismul depinde în mare măsură de lucrătorii sezonieri și temporari, care sunt adesea angajați cu forme de muncă atipice;

F. întrucât statele membre ar trebui să elimine restricțiile de călătorie și să reia activitățile turistice într-un mod coordonat și să implementeze protocoale armonizate privind sănătatea și siguranța; întrucât măsurile unilaterale și fragmentate luate de guvernele naționale vor genera numai confuzie și perturbări pentru călători și întreprinderi; întrucât protejarea sănătății lucrătorilor și a clienților ar trebui să reprezinte întotdeauna prioritatea absolută; întrucât toate întreprinderile trebuie să respecte cerințele privind sănătatea, siguranța și distanțarea fizică în vederea redeschiderii;

G. întrucât turismul este un sector complex, cu multe părți interesate, în care mobilitatea joacă un rol crucial; întrucât 90 % din acest sector este format din IMM-uri; întrucât majoritatea întreprinderilor din sectorul turismului se confruntă cu o criză de lichidități; întrucât criza a afectat cel mai puternic IMM-urile; întrucât persoanele care desfășoară activități independente, cum ar fi ghizii turistici, se află într-o situație economică catastrofală;

H. întrucât, în multe state membre, regiuni și orașe europene, turismul aduce o contribuție esențială la structura economică și socială; întrucât, de multe ori, turismul oferă locuri de muncă și venituri regiunilor fără surse alternative de venit; întrucât insulele, regiunile de coastă și regiunile ultraperiferice au resimțit impactul economic al crizei COVID-19;

I. întrucât lipsa unor noi rezervări și cererile de rambursare fără precedent ca urmare a anulărilor călătoriilor au creat o problemă dramatică de lichiditate pentru sectorul călătoriilor și turismului;

J. întrucât reglementările UE privind drepturile pasagerilor și Directiva UE privind pachetele de servicii de călătorie care urmăresc să protejeze drepturile călătorilor au fost subminate, în special în ceea ce privește rambursarea unor clienți care nu sunt în măsură să călătorească din cauza pandemiei, precum și din cauza anulării ulterioare a zborurilor, a problemei de lichiditate a sectorului turismului și călătoriilor și a tendinței anumitor întreprinderi de a privilegia plata dividendelor acționarilor în raport cu alte obligații privind drepturile consumatorilor;

K. întrucât, prin adoptarea Comunicării intitulate „Turism și transport în 2020 și ulterior”, precum și prin pachetul de măsuri privind turismul și transportul, adoptat la 13 mai 2020, Comisia a făcut primul pas în vederea redresării coordonate a sectoarelor transportului și turismului;

L. întrucât turismul nu dispune de o linie specifică în bugetul UE, iar acțiunile în acest domeniu sunt împărțite în cadrul mai multor fonduri, proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare;

M. întrucât în sectoarele turismului și transportului din UE se impune o tranziție către un model mai sustenabil, mai inovator și mai rezilient,

1. recunoaște importanța sectoarelor turismului și transporturilor pentru economie și ocuparea forței de muncă în toate statele membre ale UE; susține că sprijinul rapid pe termen scurt pentru sectorul turismului și al transporturilor, deși este necesar pentru a le asigura supraviețuirea și competitivitatea, ar trebui să fie în conformitate cu angajamentele UE de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și de sustenabilitate și trebuie să fie însoțit de măsuri de punere în aplicare care să le ofere călătorilor încrederea necesară pentru a călători spre Europa și în interiorul Europei;

2.  ia act de Comunicarea Comisiei Europene intitulată „Turism și transport în 2020 și ulterior”, precum și de pachetul de măsuri privind turismul și transportul, adoptat la 13 mai 2020; invită toate statele membre să adopte o abordare coordonată privind eliminarea restricțiilor de călătorie și să restabilească în condiții de siguranță și treptat legăturile de transport și activitățile turistice, asigurând în același timp protecția sănătății publice și, în special, a sănătății lucrătorilor și a călătorilor; subliniază necesitatea unor protocoale sanitare eficiente și clare la nivelul UE pentru a asigura încrederea dintre gazde și călători;

3. susține că răspunsul UE la criza COVID-19 nu trebuie utilizat pentru a promova o concentrare monopolistă și mai mare în sectorul transporturilor, și anume în sectorul aviației;

4. subliniază că statele membre ale UE ar trebui să aibă posibilitatea de a inversa liberalizarea sectoarelor de transport (feroviar, rutier, cerul unic european, porturi) pentru a apăra interesele populației, suveranitatea națională și dezvoltarea;

5. îndeamnă Comisia să ofere clarificări suplimentare cu privire la criteriile care trebuie utilizate de statele membre atunci când iau decizii legate de reluarea activităților de călătorie și turism; subliniază că situația actuală nu oferă siguranță părților interesate și călătorilor pentru a se pregăti pentru sezonul turistic de vară;

6. subliniază că depistarea este un mijloc eficient de reducere a răspândirii virusului și de consolidare a încrederii în cazurile în care distanțarea socială nu este posibilă, cum ar fi aeronavele, cu condiția să existe metode de depistare rapide, fiabile și accesibile financiar; invită Comisia ca, în cooperare cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și cu statele membre, să evalueze periodic existența testelor care îndeplinesc aceste condiții și, atunci când sunt disponibile, să organizeze achiziții publice coordonate pentru a asigura cele mai bune condiții și prețuri posibile; îndeamnă Comisia și statele membre să utilizeze toate instrumentele de finanțare disponibile pentru a se asigura că cetățenii pot fi testați gratuit;

7. îndeamnă statele membre și Comisia Europeană să garanteze protecția tuturor locurilor de muncă din sectorul turismului și al transporturilor, prin promovarea unor condiții de muncă decente și reglementate, bazate pe negocieri colective și prin îmbunătățirea condițiilor salariale generale ale lucrătorilor din acest sector; subliniază că sprijinul pentru ocuparea forței de muncă trebuie să acopere toți lucrătorii, inclusiv cei cu forme de muncă atipice care sunt, până în prezent, excluși pe scară largă de la regimul de șomaj tehnic sau de la alte forme de sisteme de compensații salariale de stat; subliniază că investițiile ar trebui să fie dedicate promovării locurilor de muncă de calitate și stabilității financiare pentru a depăși fluctuațiile economice;

8. subliniază că actuala criză sanitară demonstrează importanța investițiilor în transportul public; deplânge lipsa ofertei în domeniu și transportul de pasageri în condiții care nu protejează sănătatea publică;

9. solicită instituirea unui sistem de garantare a venitului minim în statele membre, care să completeze serviciile publice universale și de înaltă calitate, și anume serviciile de sănătate și de securitate socială, asigurând condiții de viață decente și o plasă de siguranță eficientă pentru persoanele cele mai vulnerabile, în special pe timp de criză, cum ar fi actuala criză COVID-19, în vederea realizării unei incluziuni sociale depline;

10. subliniază că mii de întreprinderi, în special IMM-uri, se luptă să supraviețuiască, multe dintre acestea confruntându-se cu insolvența; invită Comisia și statele membre să monitorizeze evoluțiile și să evalueze posibilitatea acordării unui sprijin de urgență consolidat în ceea ce privește instrumentele deja anunțate, luând toate măsurile adecvate pentru a evita de urgență falimentul întreprinderilor viabile, în special al IMM-urilor, inclusiv, de exemplu, garanțiile și împrumuturile ieftine și măsurile de plată a datoriilor restante, cum ar fi scutirea de taxe, amânarea rambursării împrumuturilor bancare și soluții de acoperire a riscurilor suportate de furnizorii de servicii până la reluarea fluxurilor turistice și de transport;

11. remarcă faptul că incapacitatea de a împiedica un val de falimente în acest sector va plasa societățile mari care supraviețuiesc într-o poziție dominantă, ceea ce va conduce la prețuri mai mari pentru consumatori și la venituri mai mici pentru restul IMM-urilor;

12. solicită protejarea deplină a drepturilor consumatorilor și ale călătorilor împotriva practicilor ilegale ale anumitor întreprinderi; invită statele membre să asigure punerea în aplicare cât mai strictă și mai rapidă a drepturilor consumatorilor și ale călătorilor, în special în cazul în care societățile în cauză beneficiază de operațiuni de salvare de către stat; solicită crearea unui fond de garantare a călătoriilor, care să asigure protecția efectivă a drepturilor călătorilor;

13. solicită ca planul de redresare al UE să sprijine puternic sectorul turismului și al transporturilor; solicită ca o parte semnificativă a planului de redresare, cel puțin 20 %, să fie dedicată revigorării sectorului; solicită ca acest plan de redresare să respecte cu strictețe angajamentele UE privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon și sustenabilitatea; solicită o abordare responsabilă din punct de vedere social pentru protejarea locurilor de muncă și a salariilor;

14. subliniază importanța turismului pentru anumite țări și zone geografice din UE, unde serviciile legate de turism sunt adesea un factor important în obținerea unui loc de muncă și reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru populația locală; invită Comisia să elaboreze măsuri adaptate pentru restabilirea libertății de circulație și a legăturilor de transport între teritoriile ultraperiferice și insule și partea continentală a UE; subliniază că pentru aceste regiuni, culoarele specifice de conectare, precum și sprijinul financiar și administrativ suplimentar prezintă o importanță deosebită; subliniază importanța dezvoltării unei orientări costiere și maritime în cadrul strategiei și inițiativelor UE în domeniul turismului, inclusiv posibilități de finanțare și instrumente de promovare și comunicare, prin crearea de politici adaptate în cooperare cu părțile interesate și autoritățile din țara de destinație;

15. îndeamnă Comisia să propună un nou program european de turism social care să permită grupurilor sociale vulnerabile să utilizeze bonuri turistice naționale în instituțiile asociate din alte state membre care oferă, de asemenea, cetățenilor lor un program de turism social; ia act de faptul că numeroase state membre implementează astfel de programe cu rezultate foarte bune și consideră că ar fi oportun ca aceste sisteme să fie interoperabile la nivelul UE;

16. își reiterează apelul pentru crearea unei linii bugetare dedicate turismului sustenabil în următorul cadru financiar multianual (CFM 2021-2027) și subliniază că nu există un instrument financiar concret și specific pentru a contribui la accentuarea prosperității și a creșterii acestui sector;

17. invită Comisia să analizeze fezabilitatea și beneficiile potențiale ale unui mecanism de gestionare a crizelor pentru sectorul turismului din UE, nu doar pentru a răspunde în mod adecvat și rapid actualei pandemii de COVID-19, ci și pentru a fi pregătită pentru viitoarele amenințări, cum ar fi schimbările climatice, turismul excesiv, aspectele legate de securitate și pentru a promova Europa în calitate de principala destinație de turism din lume; subliniază importanța includerii unor soluții de finanțare pentru deficitele financiare pe termen scurt, precum și a asigurării unui cadru și a unor strategii pe termen mediu și lung;

18. subliniază că obiectivul principal trebuie să fie sustenabilitatea și reziliența turismului, în conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, pentru a asigura crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, creșterea durabilă și o contribuție mai mare la coeziunea socială și regională;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Consiliului European și Comisiei.

 

[1] Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.

[2] JO L 304, 22.11.2011, p. 64.

[3] JO L 326, 11.12.2015, p. 1.

Ultima actualizare: 17 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate