Postup : 2020/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0182/2020

Predkladané texty :

B9-0182/2020

Rozpravy :

PV 17/06/2020 - 30
CRE 17/06/2020 - 30

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0169

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0182/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o doprave a cestovnom ruchu v roku 2020 a v ďalšom období</Titre>

<DocRef>(2020/2649(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Elena Kountoura, Anne‑Sophie Pelletier, José Gusmão, Marisa Matias</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}v mene skupiny GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0166/2020

B9‑0182 /2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o doprave a cestovnom ruchu v roku 2020 a v ďalšom období

(2020/2649(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 6 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

 so zreteľom na článok 195 ZFEÚ,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2020 s názvom Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (COM(2020)0550),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2020 s názvom Smerom k fázovému a koordinovanému prístupu k obnoveniu slobody pohybu a rušeniu kontrol na vnútorných hraniciach – COVID-19 (C(2020)3250),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2020 o usmerneniach k postupnému obnovovaniu dopravných služieb a pripojenosti – COVID-19 (C(2020)3139),

 so zreteľom na odporúčanie Komisie z 13. mája 2020 týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. mája 2020 s názvom Usmernenia EÚ pre postupné obnovenie služieb v oblasti cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v ubytovacích a stravovacích zariadeniach – COVID-19 (C(2020)3251),

 so zreteľom na oznámenie Komisie a Rady z 15. apríla 2020 o spoločnom európskom pláne na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19,

 so zreteľom na Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+), ktoré Európsky parlament prijal 26. marca 2020 a 17. apríla 2020, najmä na umožnenie väčšej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre členské štáty,

 so zreteľom na balík 540 miliárd EUR, ktorý prijala Euroskupina na podporu členských štátov, spoločností a pracovníkov počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Európskej investičnej banky (EIB) a nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE),

 so zreteľom na prijatie dočasného rámca 19. marca 2020 s cieľom umožniť členským štátom ďalšiu podporu hospodárstva počas pandémie COVID-19 s využitím plnej flexibility stanovenej v pravidlách štátnej pomoci,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy[1],

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy (COM(2020)0442),

 so zreteľom na predbežné hodnotiace oznámenie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z 18. marca 2020 s názvom COVID-19 a svet práce: vplyvy a reakcie,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, a najmä na jej článok 13 o zodpovednosti za poskytovanie balíka služieb, článok 16 o povinnosti poskytovať pomoc a kapitolu V, ktorou sa upravuje ochrana cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti organizátora alebo predajcu[3],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pandémia COVID-19 spôsobila bezprecedentnú zdravotnú krízu vo všetkých členských štátoch EÚ a na celom svete; keďže pandémia COVID-19 spôsobila aj obrovský vplyv na zamestnanosť, mzdy a pracovné podmienky a na celé hospodárske systémy členských štátov EÚ;

B. keďže odvetvie cestovného ruchu a cestovania je jedným z odvetví, ktoré boli najviac negatívne postihnuté epidémiou COVID-19; keďže v prvom štvrťroku 2020 sa v EÚ a na celom svete postupne zastavili všetky činnosti v oblasti cestovného ruchu; keďže oživenie tohto odvetvia má kľúčový význam pre hospodárstva, zamestnanosť a sociálny rozvoj krajín EÚ;

C. keďže mnohé členské štáty EÚ uplatňovali opatrenia, ako je obmedzenie voľného pohybu a dočasné kontroly na vnútorných hraniciach; keďže na vonkajších hraniciach EÚ sa uplatňujú nepodstatné cestovné obmedzenia;

D. keďže pandémia COVID-19 má veľký vplyv na dopravu a prepojenosť v EÚ; keďže opatrenia na zastavenie šírenia nákazy viedli k dramatickému zníženiu dopravnej činnosti, najmä v osobnej doprave;

E. keďže odvetvie cestovného ruchu EÚ zamestnáva približne 13 miliónov ľudí; keďže Svetová rada pre cestovný ruch a turizmus predpokladá, že v roku 2020 by odvetvia cestovania a cestovného ruchu mohli stratiť 75 miliónov pracovných miest na celom svete a 6,4 milióna pracovných miest v EÚ; keďže mnohí pracovníci majú neisté pracovné vzťahy a stratili svoje pracovné miesta alebo im hrozí, že o ne onedlho prídu; keďže cestovný ruch je veľmi závislý od sezónnych a dočasných pracovníkov, často zamestnaných v rámci neštandardných foriem zamestnania;

F. keďže členské štáty by mali zrušiť cestovné obmedzenia a obnoviť činnosti v oblasti cestovného ruchu koordinovaným spôsobom a vykonávať harmonizované protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia; keďže jednostranné a nejednotné opatrenia národných vlád povedú len k nejasnostiam a narušeniu pre cestujúcich a spoločnosti; keďže ochrana zdravia pracovníkov a zákazníkov by vždy mala byť najvyššou prioritou; keďže všetky podniky musia dodržiavať požiadavky na zdravie, bezpečnosť a obmedzenie fyzického kontaktu, aby mohli znovu otvoriť;

G. keďže cestovný ruch je komplexným odvetvím mnohých zainteresovaných strán, v ktorom zohráva mobilita kľúčovú úlohu; keďže 90 % odvetvia tvoria MSP; keďže väčšina spoločností pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu čelí kríze likvidity; keďže kríza najviac zasiahla MSP; keďže samostatne zárobkovo činné osoby, ako sú turistickí sprievodcovia, čelia ničivým hospodárskym dôsledkom;

H. keďže v mnohých členských štátoch, európskych regiónoch a mestách je cestovný ruch kľúčovým príspevkom k hospodárskej a sociálnej štruktúre; keďže cestovný ruch často poskytuje pracovné miesta a príjmy regiónom bez alternatívnych zdrojov; keďže ostrovy, pobrežné a najvzdialenejšie regióny pocítili hospodársky vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

I. keďže nedostatok nových rezervácií a bezprecedentné žiadosti o úhradu v prípade zrušených zájazdov viedli k dramatickému problému likvidity odvetvia cestovania a cestovného ruchu;

J. keďže nariadenia EÚ o právach cestujúcich a smernica EÚ o balíkoch cestovných služieb na ochranu práv cestujúcich boli narušené, najmä pokiaľ ide o úhradu nákladov zákazníkom, ktorí nie sú schopní cestovať z dôvodu pandémie, a z dôvodu následného zrušenia letov, problému likvidity odvetvia cestovania a cestovného ruchu a tendencie niektorých spoločností uprednostniť poskytnutie výhod zainteresovaným stranám pred inými povinnosťami týkajúcimi sa práv cestujúcich;

K. keďže prijatím oznámenia o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období a balíka v oblasti cestovného ruchu a dopravy z 13. mája 2020 Komisia urobila prvý krok ku koordinovanému oživeniu odvetví dopravy a cestovného ruchu;

L. keďže v rozpočte EÚ neexistuje žiadna osobitná položka pre cestovný ruch a činnosti v tejto oblasti patria do rôznych fondov, pilotných projektov a prípravných akcií;

M. keďže odvetvia cestovného ruchu a dopravy v EÚ potrebujú posun smerom k udržateľnejšiemu, inovatívnejšiemu a odolnejšiemu modelu;

1. uznáva význam odvetvia cestovného ruchu a dopravy pre hospodárstvo a zamestnanosť vo všetkých členských štátoch EÚ; trvá na tom, že rýchla krátkodobá podpora odvetvia cestovného ruchu a dopravy by mala byť v súlade so záväzkami EÚ v oblasti znižovania emisií CO2 a udržateľnosti a musí sa riadiť vykonávacími opatreniami, ktoré cestujúcim poskytnú dôveru v návrat späť do Európy a v rámci nej;

2. berie na vedomie oznámenie Európskej komisie z 13. mája 2020 s názvom Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období a balík v oblasti cestovného ruchu a dopravy; vyzýva všetky členské štáty, aby uplatňovali koordinovaný prístup k odstráneniu cestovných obmedzení a k bezpečnému a postupnému obnovovaniu dopravných spojení a činností cestovného ruchu pri súčasnom zabezpečení ochrany verejného zdravia, a najmä zdravia pracovníkov a cestujúcich; zdôrazňuje potrebu účinných a jasných hygienických protokolov na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť dôveru medzi hostiteľmi a cestujúcimi;

3. potvrdzuje, že reakcia EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 sa nesmie použiť na podporu ešte väčšej monopolnej koncentrácie odvetví dopravy, najmä v odvetví letectva;

4. zdôrazňuje, že členské štáty EÚ by mali mať možnosť zvrátiť liberalizáciu sektorov dopravy (železničná doprava, cestná doprava, jednotné európske nebo, prístavy) s cieľom chrániť záujmy ľudí, národnú zvrchovanosť a rozvoj;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla ďalšie objasnenie kritérií, ktoré majú členské štáty používať pri rozhodovaní o obnovení činností v oblasti cestovania a cestovného ruchu; zdôrazňuje, že súčasná situácia neposkytuje zainteresovaným stranám a cestujúcim istotu, aby sa pripravili na letnú sezónu cestovného ruchu;

6. zdôrazňuje, že skríning je účinným prostriedkom na zníženie šírenia vírusu a budovanie dôvery v prípadoch, keď nie je možné obmedzenie sociálnych kontaktov, napríklad v lietadlách, za predpokladu, že sú k dispozícii rýchle, spoľahlivé a cenovo dostupné skríningové metódy; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a členskými štátmi pravidelne vyhodnocovala existenciu testov, ktoré spĺňajú tieto podmienky, a aby v prípade, že sú k dispozícii, vykonávala koordinované obstarávanie s cieľom zabezpečiť najlepšie možné podmienky a cenu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali všetky dostupné nástroje financovania na zabezpečenie toho, aby sa občania mohli otestovať bezplatne;

7. naliehavo vyzýva členské štáty a Európsku komisiu, aby zaručili ochranu všetkých pracovných miest v odvetví cestovného ruchu a dopravy podporovaním dôstojných a regulovaných pracovných podmienok založených na kolektívnom vyjednávaní a zlepšením všeobecných príjmových podmienok pracovníkov v tomto odvetví; zdôrazňuje, že podpora zamestnanosti sa musí vzťahovať na všetkých pracovníkov vrátane pracovníkov s neštandardnými formami zamestnania, ktorí sú doteraz vo veľkej miere vylúčení z režimu skráteného pracovného času alebo iných foriem systémov štátnej náhrady miezd; zdôrazňuje, že investície by sa mali venovať podpore kvalitných pracovných miest a finančnej stability s cieľom prekonať hospodárske výkyvy;

8. zdôrazňuje, že súčasná zdravotná kríza ukazuje význam investovania do verejnej dopravy; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom dodávok a prepravy cestujúcich za podmienok, ktoré nechránia verejné zdravie;

9. vyzýva na vytvorenie systému záruky minimálneho príjmu v členských štátoch ako doplnok k všeobecným a vysokokvalitným verejným službám, konkrétne službám v oblasti zdravia a sociálneho zabezpečenia, poskytujúcim dôstojné životné podmienky a účinnú záchrannú sieť pre najzraniteľnejšie osoby, najmä v čase krízy, ako je súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19, s cieľom dosiahnuť úplné sociálne začlenenie;

10. zdôrazňuje, že tisíce spoločností, najmä MSP, majú problém prežiť, pričom mnohé z nich čelia platobnej neschopnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali vývoj a posúdili možnosť zvýšenej núdzovej podpory vo vzťahu k nástrojom, ktoré už boli oznámené, prijatím všetkých vhodných opatrení s cieľom naliehavo zabrániť bankrotu životaschopných podnikov, najmä MSP, vrátane napríklad záruk a lacných úverov a dojednaní o nesplatených pohľadávkach, ako sú daňové úľavy, odloženie splácania bankových úverov a riešenia na krytie rizík, ktoré vzniknú poskytovateľom služieb, až do obnovenia turistických a dopravných tokov;

11. konštatuje, že ak sa nepodarí zabrániť vlne bankrotov v tomto odvetví, prežitie veľkých spoločností bude mať dominantné postavenie, čo povedie k vyšším cenám pre spotrebiteľov a nižším príjmom pre zostávajúce MSP;

12. žiada úplnú ochranu práv spotrebiteľov a cestujúcich pred nezákonnými praktikami určitých spoločností; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili najprísnejšie a najrýchlejšie presadzovanie práv spotrebiteľov a cestujúcich, najmä v prípadoch, keď dotknuté spoločnosti využívajú verejnú záchranu pomocou vonkajších zdrojov; vyzýva na vytvorenie záručného fondu pre cestovné služby s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu práv cestujúcich;

13. žiada, aby sa odvetvie cestovného ruchu a dopravy výrazne podporilo plánom obnovy EÚ; žiada, aby sa významná časť plánu obnovy, a to aspoň 20 %, venovala na obnovu tohto odvetvia; žiada, aby bol tento plán obnovy prísne v súlade so záväzkami EÚ v oblasti znižovania uhlíka a udržateľnosti; požaduje sociálne zodpovedný prístup k ochrane pracovných miest a miezd;

14. zdôrazňuje význam cestovného ruchu pre určité krajiny a geografické oblasti EÚ, kde sú služby súvisiace s cestovným ruchom často dôležitým faktorom pri zabezpečovaní zamestnanosti a sú jedným z hlavných zdrojov príjmov pre miestne obyvateľstvo; vyzýva Komisiu, aby vypracovala prispôsobené opatrenia pri obnovovaní voľného pohybu a dopravných spojení medzi najvzdialenejšími územiami a ostrovmi a kontinentom EÚ; poukazuje na to, že pre tieto regióny sú mimoriadne dôležité osobitné prepojovacie koridory a dodatočná finančná a administratívna podpora; zdôrazňuje význam rozvoja pobrežného a námorného zamerania v stratégii a iniciatívach EÚ v oblasti cestovného ruchu vrátane možností financovania a propagačných a komunikačných nástrojov, a to stanovením politík vytvorených na mieru v spolupráci so zainteresovanými stranami a orgánmi v oblasti destinácie;

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla nový európsky program sociálneho cestovného ruchu, ktorý umožní zraniteľným sociálnym skupinám využívať vnútroštátne cestovné poukazy v pridružených zariadeniach v iných členských štátoch, ktoré ponúkajú aj program sociálneho cestovného ruchu pre svojich občanov; konštatuje, že mnohé členské štáty vykonávajú takéto programy s veľmi dobrými výsledkami, a domnieva sa, že by bolo veľmi pozitívne, keby sa tieto systémy stali interoperabilnými na úrovni EÚ;

16. opakuje svoju výzvu na vytvorenie osobitného rozpočtového riadka pre udržateľný cestovný ruch v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR na roky 2021 – 2027) a poukazuje na to, že neexistuje konkrétny a cielený finančný nástroj, ktorý by pomohol podporiť prosperitu a rast v tomto odvetví;

17. vyzýva Komisiu, aby preskúmala uskutočniteľnosť a možné prínosy mechanizmu krízového riadenia pre odvetvie cestovného ruchu EÚ s cieľom primerane a rýchlo reagovať nielen na súčasnú pandémiu COVID-19, ale aj s cieľom pripraviť sa na budúce výzvy, ako sú zmena klímy, nadmerný cestovný ruch, bezpečnostné otázky, a podporovať Európu ako poprednú destináciu sveta; zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť riešenia financovania pre krátkodobý finančný nedostatok a takisto zabezpečiť, aby sa aktivovali strednodobé a dlhodobé rámce a stratégie;

18. poukazuje na to, že prvoradým cieľom musí byť udržateľnosť a odolnosť cestovného ruchu v súlade so záväzkami, ktoré EÚ prijala v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, s cieľom zabezpečiť vytváranie vysokokvalitných pracovných miest, udržateľný rast a väčší prínos k sociálnej a regionálnej súdržnosti;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej rade a Komisii.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.

[2] Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

[3] Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1.

Posledná úprava: 17. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia