Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0185/2020Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0185/2020

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről szóló, 2020. május 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

10.6.2020 - (C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése alapján

Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

Eljárás : 2020/2636(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0185/2020
Előterjesztett szövegek :
B9-0185/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B9-0185/2020

Az Európai Parlament határozattervezete a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől, a borágazat vonatkozásában pedig az (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől a 2020. év tekintetében történő eltérésről szóló, 2020. május 4-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2020)02908 – 2020/2636(DEA))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)02908),

 tekintettel a Bizottság 2020. május 27-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

 tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. június 2-i levélre,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

 tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésére, 64. cikke (6) bekezdésére és 115. cikke (5) bekezdésére,

 tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 37., 53. és 173. cikkére, valamint 227. cikke (5) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

 tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

A. mivel a jelenlegi Covid19-világjárvány, illetve a járványkitörés következtében a szabad mozgásra vonatkozóan széles körben bevezetett korlátozások miatt valamennyi tagállam és a tagállamok mezőgazdasági termelői rendkívüli nehézségekkel szembesülnek a zöldség- és gyümölcságazat esetében az 1308/2013/EU rendelet 32–38. cikkében, a borágazat esetében pedig az említett rendelet 39–54. cikkében meghatározott támogatási programok tervezését, végrehajtását és alkalmazását illetően;

B. mivel a helyzet pénzügyi nehézségeket, likviditási problémákat, piaci zavarokat és az ellátási lánc működésének súlyos zavarát eredményezte a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban;

C. mivel a gyümölcs- és zöldségágazatban működő elismert termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásai, valamint a bortermelő tagállamokban működő elismert termelői szervezetek és termelői szervezetek társulásai operatív programjainak tervezése, irányítása és végrehajtása során is rendkívüli nehézségek merültek fel a borágazatban végrehajtott támogatási programok műveleteinek tervezése, irányítása és végrehajtása terén;

D. mivel ezen együttes körülmények példátlan jellegének fényében a Bizottság rugalmasságot biztosító és a zöldség- és gyümölcságazatban, illetve a borágazatban alkalmazandó felhatalmazáson alapuló rendeletek bizonyos rendelkezéseitől való eltéréseket engedélyező rendelkezéseket fogadott el;

E. mivel e rugalmassági mechanizmusok és eltérések gyors végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek hatékonynak és eredményesnek bizonyuljanak a mindkét ágazatot érintő támogatási rendszerek működtetésével kapcsolatos nehézségek kezelésében, a további gazdasági veszteségek megelőzésében, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban és a borágazatban a piaci helyzet és az ellátási lánc működésében jelentkező zavarok kezelésében;

1. kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

 

Utolsó frissítés: 2020. június 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat