Förslag till resolution - B9-0187/2020Förslag till resolution
B9-0187/2020

  FÖRSLAG TILL BESLUT om tillsättande av ett underutskott för skattefrågor

  11.6.2020 - (2020/2681(RSO))

  i enlighet med artikel 206 och 212 i arbetsordningen

  Talmanskonferensen

  Förfarande : 2020/2681(RSO)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0187/2020
  Ingivna texter :
  B9-0187/2020
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B9‑0187/2020

  Europaparlamentets beslut om tillsättande av ett underutskott för skattefrågor

  (2020/2681(RSO))

  Europaparlamentet utfärdar detta beslut

   med beaktande av talmanskonferensens förslag,

   med beaktande av sitt beslut av den 15 januari 2014 om de ständiga utskottens befogenheter[1],

   med beaktande av artiklarna 206 och 212 i arbetsordningen.

  1. Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett underutskott till utskottet för ekonomi och valutafrågor.

  2. Europaparlamentet beslutar att underutskottet ska ansvara för skatterelaterade frågor, särskilt bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, samt finansiell transparens i skattefrågor.

  3. Europaparlamentet beslutar att följande stycke ska läggas till i del VI i bilaga VI till arbetsordningen:

  ”Utskottet biträds av ett underutskott för skattefrågor, som ska ansvara för skatterelaterade frågor och särskilt bekämpning av skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt, samt finansiell transparens i skattefrågor”.

  4. Europaparlamentet beslutar att underutskottet ska bestå av 30 ledamöter.

  5. Europaparlamentet beslutar, med hänvisning till talmanskonferensens beslut av den 30 juni 2019 och den 9 januari 2020 om underutskottspresidiernas sammansättning, att ett utskottspresidium får omfatta upp till fyra vice ordförande.

  6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

   

  Senaste uppdatering: 15 juni 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy