Πρόταση ψηφίσματος - B9-0188/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0188/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου

11.6.2020 - (2020/2682(RSO))

σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κανονισμού

Διάσκεψη των Προέδρων

Διαδικασία : 2020/2682(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0188/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0188/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0188/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου

(2020/2682(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[1],

 έχοντας υπόψη τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 2021-2027 («Ορίζων Ευρώπη»),

 έχοντας υπόψη την ειδική αποστολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον καρκίνο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2009, με τίτλο «Δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη» (COM(2009)0291),

 έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/878/ΕK του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου[2],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με τη μείωση του άχθους του καρκίνου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου με θέμα τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου,

 έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του παχέος εντέρου,

 έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Απριλίου 2008, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα τη δράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύμπραξη[4],

 έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου (τέταρτη έκδοση),

 έχοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τα συμπεράσματα της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας συμφερόντων «Βουλευτές του ΕΚ κατά του καρκίνου» (MAC),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της έρευνας και άλλων τομέων ευνοεί σαφώς την καταπολέμηση του καρκίνου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ορισμένες νομικές βάσεις για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 114, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις νέες εξελίξεις βάσει επιστημονικών δεδομένων, του άρθρου 168, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των δράσεων της Ένωσης, οι οποίες συμπληρώνουν τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην πρόληψη των σωματικών και ψυχικών ασθενειών και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία, του άρθρου 181, το οποίο απαιτεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλίζεται η αμοιβαία συνοχή των εθνικών πολιτικών και της πολιτικής της Ένωσης, και στηρίζει πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και δεικτών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και του άρθρου 191, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον συμβάλλει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου βάσει της αρχής της προφύλαξης, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα της υγείας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θνησιμότητας στα κράτη μέλη μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο στην ΕΕ των 28, αριθμός που ισοδυναμεί με πάνω από το ένα τέταρτο (25,4 %) του συνολικού αριθμού θανάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος πλήττει τα άτομα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη γενετική και άλλους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση των περιστατικών καρκίνου τις επόμενες δεκαετίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο τους ασθενείς, αλλά και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τις κοινότητες και τους παρόχους φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις, οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες και οι απαιτήσεις των ομάδων αυτών, ιδίως οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, χρήζουν επίσης προσοχής·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εντοπίζει ορισμένους βασικούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν, δηλαδή τον καπνό, την έλλειψη σωματικής άσκησης, την ανθυγιεινή διατροφή και την παχυσαρκία, την κατανάλωση αλκοόλ, τη μόλυνση από τον ιό HPV, τον ιό της ηπατίτιδας B και C και τον Helicobacter pylori (H. pylori), την περιβαλλοντική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε χημικές ουσίες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας και την ακτινοβολία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 30-50 % του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου είναι δυνατόν να προληφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη προσφέρει την πλέον οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη μορφών καρκίνου που σχετίζονται με ιούς μπορεί να βασιστεί στον εμβολιασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου θα πρέπει να διεξάγονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης των χρόνιων ασθενειών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεμονωμένοι καθοριστικοί παράγοντες συνιστούν παράγοντες κινδύνου που είναι κοινοί και για άλλες χρόνιες ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης θα συμπεριληφθεί στη στρατηγική μηδενικής ρύπανσης, όπως προτείνεται στην πολιτική ατζέντα της Επιτροπής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί η γενετική προδιάθεση στον καρκίνο λόγω των μεταλλάξεων συγκεκριμένων γονιδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανίχνευση αυτών των μεταλλάξεων είναι διαθέσιμη και η εξατομικευμένη εξέταση προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης του κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου·

ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου μπορούν, εάν εφαρμοστούν σωστά, να αποφέρουν τεράστια οφέλη και να συνεισφέρουν στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου του καρκίνου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου, δεδομένου ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του καρκίνου είναι σημαντικές και παρουσιάζουν αύξηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα αποτελεί βασική πηγή επιστημονικής προόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός κλάδος των βιοεπιστημών με ηγετική θέση παγκοσμίως είναι επίσης σημαντικός για τη διασφάλιση της ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να καθορίσουν το κατάλληλο πλαίσιο, έτσι ώστε η καινοτομία να ωφελεί όλους τους ασθενείς και να προστατεύεται ο πληθυσμός στο σύνολό του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούν·

ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο μέλλον, καθώς προβλέπεται ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα διαγνωστούν με καρκίνο στη διάρκεια των επόμενων 25 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο οι εθνικοί όσο και οι ευρωπαϊκοί φορείς χάραξης πολιτικής να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση της εφαρμογής ισχυρότερου ελέγχου του καρκίνου και να συμβάλουν στην ευημερία όλων των Ευρωπαίων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου, τις εγκαταστάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και θεραπείας, την εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών ορθοπραξίας και την αποκατάσταση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων μπορεί να τα καταστούν απρόσιτα για ορισμένα άτομα και για ορισμένα συστήματα υγείας, ενώ τα αντικαρκινικά φάρμακα είναι συχνά ιδιαίτερα δαπανηρά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια μελέτη, από το 2010 έως το 2020 οι συνολικές δαπάνες για τον καρκίνο εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 26 %, ενώ οι δαπάνες για αντικαρκινικά φάρμακα αυξήθηκαν κατά 50 %[5]·

1. αποφασίζει να συστήσει ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  εξετάζει δράσεις για την ενίσχυση της προσέγγισης σε κάθε βασικό στάδιο της νόσου: πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ζωή των επιζώντων του καρκίνου και παρηγορητική αγωγή, και διασφαλίζει τη στενή σύνδεση με την ερευνητική αποστολή για τον καρκίνο στο μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», με έμφαση στην αρμοδιότητα της ΕΕ·

β)  λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία και τα διαθέσιμα δεδομένα και αντιδρά προσδιορίζοντας τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών·

γ)  αξιολογεί τις δυνατότητες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η ΕΕ μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του καρκίνου και σε περιπτώσεις όπου είναι δυνατές μόνο συστάσεις προς τα κράτη μέλη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες δράσεις·

δ)  αξιολογεί τις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν τη βέλτιστη δυνατή πρόληψη του καρκίνου και προσδιορίζει συγκεκριμένες δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και ο προσδιορισμός μελλοντικών μέτρων στους τομείς ελέγχου του καπνού, μέτρων για τη μείωση της παχυσαρκίας και τη βελτίωση των διατροφικών επιλογών, μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, μέτρων για την αύξηση του εμβολιασμού και τη θεραπεία των λοιμώξεων, μέτρων για τη μείωση της έκθεσης σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών της επιπτώσεων, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, και μέτρων προστασίας από την ακτινοβολία· αξιολογεί, στο μέτρο του δυνατού, τα μετρήσιμα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων·

ε)  αναλύει και αξιολογεί την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου με τη μορφή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αναθεωρήσεις της σύστασης θα ενσωματώνονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο·

στ)  αξιολογεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο στήριξης της έρευνας για την ενίσχυση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της καινοτομίας, ιδίως με σκοπό την πραγματοποίηση της νέας αποστολής για τον καρκίνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· εστιάζει σε τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να επιτύχουν επαρκή πρόοδο, για παράδειγμα όσον αφορά τον παιδικό καρκίνο ή τους σπάνιους καρκίνους·

ζ)  εξετάζει, ειδικότερα, τρόπους ενίσχυσης των κλινικών δοκιμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ώστε να βελτιωθεί η θεραπεία σε τομείς στους οποίους η φαρμακευτική βιομηχανία δεν διεξάγει έρευνες, επειδή η κερδοφορία είναι περιορισμένη·

η)  αξιολογεί το ισχύον πλαίσιο της φαρμακευτικής νομοθεσίας και το κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές για την παροχή καλύτερων κινήτρων για πραγματική καινοτομία και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών για τους ασθενείς, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της θεραπείας του καρκίνου στα παιδιά και την εναρμόνιση στην ΕΕ της βάσει επιστημονικών δεδομένων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, της προστιθέμενης αξίας και της σχέσης κόστους-οφέλους κάθε αντικαρκινικού φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά του HPV και των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας·

θ)  αξιολογεί της δυνατότητες δράσης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών μέτρων, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης κοινών προτύπων, ώστε να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων για τον καρκίνο και των αναγκαίων δομών ηλεκτρονικής υγείας, για να αντιμετωπίζονται τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των εξειδικευμένων θεραπειών και για να αποφεύγονται, μεταξύ άλλων, οι περιττές μετακινήσεις για τους ασθενείς·

ι)  αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και, προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, βελτιώσεις που να επιτρέπουν στους ασθενείς να προσφεύγουν στους ειδικούς που είναι οι καταλληλότεροι για τη θεραπεία τους, χωρίς να τους επιβάλλεται περιττός φόρτος·

ια)  αναλύει και αξιολογεί τη λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη συγκέντρωση και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου σπάνιων μορφών καρκίνου·

ιβ)  αξιολογεί τη δυνατότητα δράσης της ΕΕ για την επίτευξη διαφάνειας όσον αφορά το κόστος των θεραπειών, ώστε να βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα των αντικαρκινικών φαρμάκων, να αποφεύγονται οι ελλείψεις σε φάρμακα και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ και εντός των κρατών μελών·

ιγ)  αξιολογεί τη δυνατότητα, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, της βελτίωσης της κατάστασης των δικαιωμάτων των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους επί των προσωπικών τους δεδομένων (το δικαίωμα στη λήθη), και του δικαιώματός τους να μην υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τη συνέχιση της απασχόλησής τους και την επιστροφή τους στην εργασία, να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες διατήρησης της γονιμότητας και της αναπαραγωγής, σε διά βίου παρακολούθηση και βέλτιστη παρηγορητική φροντίδα, και να μην υφίστανται ψυχολογικές ή οικονομικές διακρίσεις οφειλόμενες σε γενετική προδιάθεση σε καρκίνους·

ιδ)  αξιολογεί τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους·

ιε)  αξιολογεί τις δυνατότητες υποστήριξης της έρευνας στον τομέα της παρηγορητικής αγωγής και ώθησης για εντατικότερες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την παρηγορητική φροντίδα και αγωγή,

ιστ)  διατυπώνει οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει αναγκαίες όσον αφορά την πολιτική της Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας με βάση την προσέγγιση με γνώμονα τον ασθενή· πραγματοποιεί, προς τον σκοπό αυτό, επισκέψεις και ακροάσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις σχετικές βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, των ασθενών και των αγαπημένων τους προσώπων· προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθούν συγκεκριμένα κονδύλια της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων αυτών·

2. τονίζει ότι κάθε σύσταση της ειδικής επιτροπής διαβιβάζεται στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή του Κοινοβουλίου η οποία, εφόσον παραστεί ανάγκη, δίνει τη δέουσα συνέχεια·

3. αποφασίζει ότι οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι διαθέσιμοι πόροι της μόνιμης επιτροπής του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για θέματα τα οποία αφορούν την έγκριση, την παρακολούθηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που συνδέεται με τον τομέα αρμοδιότητας της ειδικής επιτροπής δεν θα επηρεαστούν ούτε θα επικαλυφθούν και, ως εκ τούτου, δεν θα μεταβληθούν·

4. αποφασίζει ότι εφόσον στις εργασίες της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται η εξέταση αποδεικτικών στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα ή μαρτυριών που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ή περιλαμβάνονται ανταλλαγές απόψεων ή ακροάσεις με αρχές και φορείς με αντικείμενο εμπιστευτικές πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών ή τμημάτων αυτών που έχουν καθεστώς εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών· αποφασίζει, περαιτέρω, ότι οι μάρτυρες και οι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα να δίνουν διευκρινίσεις ή να καταθέτουν κεκλεισμένων των θυρών·

5. αποφασίζει ότι ο κατάλογος των ατόμων που προσκαλούνται στις δημόσιες συνεδριάσεις, ο κατάλογος των παρόντων και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων δημοσιοποιούνται·

6. αποφασίζει ότι τα εμπιστευτικά έγγραφα που λαμβάνει η ειδική επιτροπή αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 221 του Κανονισμού του, αποφασίζει δε περαιτέρω ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής·

7. αποφασίζει ότι η ειδική επιτροπή θα αριθμεί 33 μέλη·

8. αποφασίζει ότι η διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής θα είναι δώδεκα μήνες, εκτός εάν το Κοινοβούλιο παρατείνει την περίοδο αυτή πριν από τη λήξη της, και ότι η θητεία της θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης για τη συγκρότησή της σε σώμα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου