Процедура : 2020/2683(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0190/2020

Внесени текстове :

B9-0190/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0161

<Date>{11/06/2020}11.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0190/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 207 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз </Titre>

<DocRef>(2020/2683(RSO))</DocRef>


<Commission>Председателски съвет</Commission>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9‑0190/2020

Решение на Европейския парламент относно създаването, правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

(2020/2683(RSO))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Председателския съвет,

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 и 52 от нея,

 като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, и по-специално членове 8, 9, 10, 11, 13, 16 и 17 от нея, и Протокола към тази конвенция, и по-специално член 3 от него,

 като взе предвид член 207 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че резултатите от работата на специалната комисия, създадена с настоящото решение, следва да осигурят общ, цялостен и дългосрочен подход по отношение на реагирането при доказателства за външна намеса в демократичните институции и процеси на ЕС и неговите държави членки не само в периодите преди всички важни национални и европейски избори, а непрекъснато в целия ЕС, като такава намеса може да приема множество форми, включително дезинформационни кампании по традиционните и социалните медии с цел формиране на общественото мнение, кибератаки срещу инфраструктура от критично важно значение, пряка и непряка финансова подкрепа, както и упражняването на икономическа принуда върху политически дейци и подкопаване на гражданското общество;

Б. като има предвид, че съвкупността от докладваните случаи на външна намеса в демократичните процеси и институции очертава систематична схема, която се повтаря през последните години;

В. като има предвид, че опитите на държавни субекти от трети държави и на недържавни субекти да упражняват влияние върху функционирането на демокрацията в ЕС и неговите държави членки, както и да оказват чрез злонамерена намеса натиск върху ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, са част от по-широка тенденция, с която се сблъскват демокрациите в световен мащаб;

Г. като има предвид, че външната намеса се използва в съчетание с икономически и военен натиск, за да се навреди на европейското единство;

1. решава да създаде специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейски съюз, която ще разполага със следните правомощия:

 a) извършва задълбочен анализ на разследванията, които показват, че са нарушени или заобиколени ключови правила за провеждането на избори, по-специално съществуващите разпоредби относно прозрачността на финансирането на кампаниите, и че се касае за предполагаемо финансиране за политически цели от различни законни и незаконни посредници и подставени дарители от трети държави;

б) извършва оценка на възможните области, които могат да изискват законодателни и незаконодателни действия, евентуално предвиждащи намеса от страна на платформите на социалните медии с цел етикетиране на съдържание, споделяно от ботове, преразглеждане на алгоритмите, за да бъдат възможно най-прозрачни по отношението на факторите, в съответствие с които показват, дават приоритет на, споделят, понижават ранга на и премахват съдържание, и закриване на профилите на лица, занимаващи се с координирано неавтентично поведение онлайн или незаконни дейности, насочени към системно подкопаване на демократичните процеси или към подклаждане на слово на омразата, като същевременно не се прави компромис със свободата на изразяване на мнение;

в) допринася за продължаващия дебат относно начините за засилване на отговорността за борбата с външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, която да се поема не само от публичните органи, но също така и в сътрудничество с технологичните дружества, дружествата в областта на социалните медии и частния сектор като цяло, за да се повиши осведомеността за ролята, задълженията и отговорността, които те имат в борбата с външната намеса, без да се накърнява свободата на изразяване;

г) извършва оценка на националните действия, които могат да осигурят строги ограничения за източниците на политическо финансиране, тъй като външни заинтересовани страни са открили законни и незаконни начини за заобикаляне на националните законодателства и са предоставяли прикрита подкрепа на своите съюзници чрез сключване на заеми с чуждестранни банки, предоставяне на ценности в натура, чрез споразумения за покупки и търговия, чрез фиктивни дружества, чрез организации с нестопанска цел, чрез подставени граждани дарители, чрез нови технологии, осигуряващи анонимност, чрез онлайн реклами, чрез екстремистки онлайн медии и чрез улесняване на финансовите дейности; идентифицира възможни области, които биха изисквали действия по отношение на финансирането на политически партии и политически кампании;

д) предлага координирани действия на равнище ЕС за справяне с хибридните заплахи, включително кибератаки по отношение на военни и невоенни цели, хакерски атаки с цел изтичане на данни, насочени към законодатели, длъжностни лица, журналисти, политически партии и кандидати, както и кибершпионаж с цел кражба на корпоративна интелектуална собственост и на чувствителни данни на гражданите, тъй като тези заплахи не могат да бъдат преодолени нито единствено от националните органи, работещи изолирано, нито само чрез саморегулиране на частния сектор, а изискват координиран подход на различни равнища с участието на множество заинтересовани страни; оценява свързания със сигурността аспект на тези заплахи, които могат да имат сериозни политически, икономически и социални последици за европейските граждани;

е) разглежда зависимостта на ЕС от чужди технологии по веригите за доставка на инфраструктура от критично значение, включително интернет инфраструктура, наред с другите, хардуер, софтуер, приложения и услуги, както и необходимите действия за укрепване на капацитета за противодействие на стратегическата комуникация на враждебно настроени трети страни и за обмен на информация и най-добри практики в тази област; подкрепя и насърчава координацията между държавите членки по отношение на обмена на информация, знания и добри практики с цел противодействие на заплахите и преодоляване на настоящите недостатъци;

ж) идентифицира, предлага и оценява начини за справяне с нарушенията на сигурността в институциите на ЕС;

з) противодейства на информационни кампании и стратегическа комуникация на злонамерени трети държави, включително на осъществяваните чрез участници и организации в Европейския съюз, които вредят на целите на Съюза и се създават, за да оказват влияние върху европейското обществено мнение, с цел да се затрудни постигането на обща позиция на ЕС, включително по въпросите на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО);

и) иска сътрудничество от всички съответни служби и институции на равнището на ЕС и неговите държави членки, които счита за подходящи и ефективни с оглед на изпълнението на мандата си;

2. подчертава, че компетентните постоянни комисии трябва вземат под внимание при работата си препоръките на специалната комисия;

3. решава, че правомощията, персоналът и наличните ресурси на постоянните комисии на Парламента, компетентни по въпросите, засягащи приемането, мониторинга и прилагането на законодателството на Съюза, свързано със сферата на компетентност на специалната комисия, няма да бъдат засегнати или дублирани и следователно остават непроменени;

4. решава, че винаги когато работата на специалната комисия включва представянето на доказателства с поверителен характер, свидетелски показания, съдържащи лични данни, или размяна на мнения или изслушвания с участието на органи и организации относно поверителна информация, включително научни изследвания или части от такива, които са получили такъв статут съгласно член 63 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета[1], заседанията ще се провеждат при закрити врата; решава освен това, че свидетелите и експертите ще имат право да правят изявления или да дават показания при закрити врата;

5. решава, че списъкът на лицата, поканени на публични заседания, списъкът на лицата, които присъстват на тях, и протоколите от тези заседания ще бъдат обществено достояние;

6. решава, че поверителните документи, получени от специалната комисия, ще се оценяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 221 от Правилника за дейността; решава освен това, че такава информация ще се използва изключително за целите на изготвянето на окончателния доклад на специалната комисия;

7. решава, че специалната комисия ще се състои от 33 членове;

8. решава, че продължителността на мандата на специалната комисия ще бъде 12 месеца и че този мандат започва да тече от датата на нейното учредително заседание.

9. решава, че специалната комисия може да представи на Парламента междинен доклад и че ще представи окончателен доклад, съдържащ фактически констатации и препоръки относно мерките и инициативите, които трябва да бъдат предприети, без да се засягат правомощията на постоянните комисии в съответствие с приложение VI към Правилника за дейността.

[1] Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност