Procedure : 2020/2683(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0190/2020

Indgivne tekster :

B9-0190/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2020 - 2
PV 18/06/2020 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0161

<Date>{11/06/2020}11.6.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0190/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL AFGØRELSE</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 207</TitreRecueil>


<Titre>om nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode </Titre>

<DocRef>(2020/2683(RSO))</DocRef>


<Commission>Formandskonferencen</Commission>

ÆNDRINGSFORSLAG

B9‑0190/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om nedsættelse af et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder spredning af desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union og om fastlæggelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode

(2020/2683(RSO))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 og 52,

 der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 8, 9, 10, 11, 13, 16 og 17, samt protokollen til denne konvention, særlig artikel 3,

 der henviser til forretningsordenens artikel 207,

A. der henviser til, at formålet med det særlige udvalg, der nedsættes ved denne afgørelse, bør være en fælles, holistisk og langsigtet tilgang til behandling af dokumentation for udenlandsk indblanding i EU's og dets medlemsstaters demokratiske processer og institutioner, ikke blot indblanding i tiden op til alle større nationale og europæiske valg, men på en vedvarende måde i hele EU og i et utal af former, herunder gennem desinformationskampagner på traditionelle og sociale medier med sigte på at påvirke den offentlige mening, cyberangreb rettet mod kritisk infrastruktur, direkte og indirekte finansiel støtte, økonomisk tvang over for politiske aktører og undergravning af civilsamfundet;

B. der henviser til, at der i de senere år har været tale om et genkommende systematisk mønster i de rapporterede tilfælde af udenlandsk indblanding i demokratiske processer og institutioner;

C. der henviser til, at forsøg fra statslige aktører fra tredjelande og ikkestatslige aktører på gennem ondsindet indblanding dels at øve indflydelse på demokratiets funktion i EU og i dets medlemsstater og dels at sætte de værdier, der er forankret i artikel 2 i TEU, under pres er en del af en bredere tendens, som demokratier verden over konfronteres med;

D. der henviser til, at udenlandsk indblanding går hånd i hånd med økonomisk og militært pres for at skade den europæiske enhed;

1. beslutter at nedsætte et særligt udvalg om udenlandsk indblanding, herunder desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union med følgende ansvarsområder:

a) at foretage en grundig analyse af de undersøgelser, der har vist, at meget vigtige valgregler er blevet overtrådt eller omgået, navnlig de eksisterende bestemmelser om gennemsigtighed i forbindelse med kampagnefinansiering, med påstande om politiske udgifter afholdt af forskellige lovlige og ulovlige kanaler og stråmænd ved hjælp af kilder i tredjelande;

b) at identificere områder, hvor der vil kunne opstå behov for lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger, som vil kunne bevirke, at sociale medieplatforme kan gribe ind og systematisk mærke indhold, der deles af bots, revidere de algoritmer, der afgør, hvilket indhold, der vises, prioriteres, deles eller fjernes og gøre disse algoritmer så gennemsigtige som muligt og – uden at der gås på kompromis med ytringsfriheden – lukke konti oprettet af personer, hvis adfærd online er uægte, eller som deltager i koordinerede, ulovlige onlineaktiviteter, der har til formål systematisk at undergrave demokratiske processer eller anspore til hadefuld tale;

c) at bidrage til den løbende debat om, hvordan ansvaret for at bekæmpe udenlandsk indblanding, herunder desinformation, i alle demokratiske processer i Den Europæiske Union kan styrkes, og at det ikke udelukkende skal varetages af offentlige myndigheder, men også i samarbejde med virksomheder inden for teknologi og de sociale medier samt med den private sektor som helhed med henblik på at øge bevidstheden om disse aktørers rolle, forpligtelser og ansvar i forbindelse med bekæmpelsen af udenlandsk indblanding, uden at ytringsfriheden derved undergraves;

d) at vurdere nationale tiltag, hvorved restriktionerne på kilderne til politisk finansiering kan gøres strengere, eftersom udenlandske aktører har fundet lovlige og ulovlige måder, hvorpå de kan omgå nationale lovgivninger og har tilbudt deres allierede skjult støtte ved at optage lån i udenlandske banker og ved at tilvejebringe værdifulde naturalier samt gennem købs- og handelsaftaler, skuffeselskaber, almennyttige organisationer, stråmænd, nye teknologier, der tilbyder anonymitet, onlinereklamer, ekstremistiske onlinemedier såvel som gennem fremme af finansielle aktiviteter; at identificere områder, hvor der vil kunne opstå behov for foranstaltninger vedrørende finansieringen af politiske partier og politiske kampagner;

e) at foreslå en samordnet indsats på EU-plan for at tackle hybride trusler, herunder cyberangreb på militære og ikkemilitære mål, hacking- og lækageoperationer rettet mod lovgivere, offentlige embedsmænd, journalister, politiske partier og kandidater samt cyberspionage med henblik på tyveri af intellektuelle ejendomsrettigheder og tyveri af følsomme borgeroplysninger, da disse trusler hverken kan imødegås af de nationale myndigheder alene eller gennem ren selvregulering af den private sektor, men kræver en samordnet tilgang på flere niveauer og med inddragelse af flere interessenter; at vurdere sikkerhedsaspektet af disse trusler, som kan få alvorlige politiske, økonomiske og sociale konsekvenser for de europæiske borgere;

f) at undersøge EU's afhængighed af udenlandske teknologier i forsyningskæderne for kritisk infrastruktur, herunder internetinfrastruktur, bl.a. hardware, software, applikationer og tjenester, samt at undersøge de foranstaltninger, der er nødvendige for at styrke kapaciteten til at modvirke den strategiske kommunikation fra fjendtlige tredjeparter og til at udveksle oplysninger og bedste praksis på dette område; at støtte og tilskynde til samordning mellem medlemsstaterne om udveksling af oplysninger, viden og god praksis med henblik på at imødegå trusler og afhjælpe de nuværende mangler;

g) at identificere, vurdere og foreslå metoder til håndtering af brud på sikkerheden i EU-institutionerne;

h) at imødegå oplysningskampagner og strategisk kommunikation fra ondsindede tredjelande, herunder når de gennemføres af aktører og organisationer, der er etableret i Europa, og som undergraver EU's mål og er udarbejdet med den hensigt at påvirke den offentlige mening i Europa og derved gøre det sværere at nå en fælles EU-holdning, herunder når det drejer sig om spørgsmål vedrørende FUSP og FSFP;

i) at gøre brug af alle de relevante tjenester og institutioner på EU-plan og i medlemsstaterne, som af udvalget måtte anses for at være relevante og effektive med henblik på opfyldelsen af sit mandat;

2. understreger, at det særlige udvalgs henstilling skal tages i betragtning af de kompetente stående udvalg i forbindelse med disses arbejde;

3. vedtager, at beføjelserne, personalet og de tilgængelige ressourcer i Parlamentets stående udvalg med ansvar for spørgsmål i forbindelse med vedtagelse, overvågning og gennemførelse af Unionens lovgivning med relation til det særlige udvalgs ansvarsområde ikke vil blive påvirket eller kopieret, og at de således forbliver uændrede;

4. vedtager, at møderne afholdes for lukkede døre, når det særlige udvalgs arbejde omfatter vidneafhøring af fortrolig karakter, vidneudsagn, der involverer personoplysninger, eller udvekslinger af synspunkter eller høringer med myndigheder og organer om fortrolige oplysninger, herunder videnskabelige undersøgelser eller dele deraf, der er blevet tildelt fortrolighedsstatus i henhold til artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009[1]; vedtager endvidere, at vidner og sagkyndige har ret til at afgive forklaring eller at vidne for lukkede døre;

5. vedtager, at listen over personer, der indbydes til offentlige møder, listen over mødedeltagerne og protokollerne fra sådanne møder vil blive offentliggjort;

6. beslutter, at fortrolige dokumenter, der er modtaget af det særlige udvalg, vurderes i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i forretningsordenens artikel 221; fastslår desuden, at sådanne oplysninger udelukkende anvendes med henblik på udarbejdelse af det særlige udvalgs endelige rapport;

7. vedtager, at det særlige udvalg skal bestå af 33 medlemmer;

8. vedtager, at det særlige udvalgs funktionsperiode skal være på 12 måneder, og at dette mandat starter på datoen for dets konstituerende møde;

9. vedtager, at det særlige udvalg kan forelægge en midtvejsbetænkning for Parlamentet, og at det skal forelægge en endelig betænkning med faktiske resultater og henstillinger vedrørende de foranstaltninger og initiativer, der skal iværksættes, uden at dette berører de stående udvalgs beføjelser i overensstemmelse med bilag VI til forretningsordenen.

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

Seneste opdatering: 17. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik