Förslag till resolution - B9-0190/2020Förslag till resolution
B9-0190/2020

  FÖRSLAG TILL BESLUT om tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod

  11.6.2020 - (2020/2683(RSO))

  i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen

  Talmanskonferensen


  Förfarande : 2020/2683(RSO)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0190/2020
  Ingivna texter :
  B9-0190/2020
  Debatter :
  Antagna texter :

  B9‑0190/2020

  Europaparlamentets beslut om tillsättning av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod

  (2020/2683(RSO))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

   med beaktande av talmanskonferensens förslag,

   med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 och 52,

   med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, särskilt artiklarna 8, 9, 10, 11, 13, 16 och 17 samt protokollet till denna konvention, särskilt artikel 3,

   med beaktande av artikel 207 i arbetsordningen. och av följande skäl:

  A. Det utskott som härmed tillsätts bör anta ett gemensamt och långsiktigt helhetsperspektiv på hantering av bevis på utländsk inblandning i EU:s och dess medlemsstaters demokratiska institutioner och processer, inte bara inför alla större nationella och europeiska val, utan på ett varaktigt sätt inom hela EU och i en mängd olika former, bl.a. desinformationskampanjer på traditionella och sociala medier för att forma den allmänna opinionen, it-angrepp mot kritisk infrastruktur, direkt och indirekt ekonomiskt stöd samt ekonomiskt tvång gentemot politiska aktörer och ett omstörtande av det civila samhället.

  B. Under de senaste åren har det funnits ett återkommande systematiskt mönster i alla de rapporterade fallen av utländsk inblandning i demokratiska processer och institutioner.

  C. Försök av statliga aktörer från tredjeländer och icke-statliga aktörer att lägga sig i hur demokratin fungerar i EU och dess medlemsstater, liksom att sätta press på de värden som stadgas i artikel 2 i EU-fördraget genom försåtlig inblandning, är en del av en större trend som upplevs av demokratier i hela världen.

  D. Utländsk inblandning används i kombination med ekonomiska och militära påtryckningar för att skada EU:s enighet.

  1. Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, med följande ansvarområden:

  a) Göra en grundlig analys av de utredningar som visar att viktiga vallagar har överträtts eller kringgåtts, i synnerhet de befintliga bestämmelserna om insyn i kampanjfinansieringen, och av anklagelserna om politisk finansiering genom olika lagliga och olagliga former av kanaler och bulvaner med hjälp av källor i tredjeländer.

  b) Identifiera områden där det skulle kunna uppstå behov av lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som kan leda till att plattformar för sociala medier griper in i syfte att märka innehåll som delas av bottar och se över algoritmerna för att göra dem så transparenta som möjligt när det gäller de faktorer som får dem att visa, prioritera, dela, nedprioritera och ta bort innehåll samt i syfte att – utan att för den skull tumma på yttrandefriheten – stänga konton för personer som ägnar sig åt ett samordnat, icke-autentiskt beteende online eller åt olagliga handlingar som syftar till att systematiskt störa de demokratiska processerna eller uppvigla till hatpropaganda.

  c) Bidra till den pågående debatten om hur man kan öka ansvaret för att motverka utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, inte enbart av offentliga myndigheter, utan även i samarbete med företag inom teknik och sociala medier och med den privata sektorn i stort för att öka medvetenheten om den roll, de skyldigheter och det ansvar som dessa har när det gäller att motverka utländsk inblandning utan att yttrandefriheten därmed undergrävs.

  d) Bedöma nationella åtgärder som strikt kan begränsa källorna till politisk finansiering, eftersom utländska aktörer har hittat lagliga och olagliga sätt att kringgå nationell lagstiftning och erbjudit sina allierade förtäckt stöd genom att ta lån i utländska banker och bevilja värdefulla naturaförmåner, genom inköps- och handelsavtal, genom skalbolag, genom ideella organisationer, genom medborgare som fungerar som bulvaner, genom ny teknik som erbjuder anonymitet, genom onlinereklam, genom extremistiska onlinemedier och genom underlättande av finansiell verksamhet; identifiera områden som skulle kräva åtgärder när det gäller finansieringen av politiska partier och politiska kampanjer.

  e) Föreslå samordnade åtgärder på EU-nivå för att ta itu med hybridhot, inbegripet it-angrepp på militära och icke-militära mål, hacknings- och läckageoperationer riktade mot lagstiftare, offentliga tjänstemän, journalister, politiska partier och kandidater, samt it-spionage i samband med stöld av företags immateriella rättigheter och stöld av känsliga medborgares uppgifter, eftersom dessa hot varken kan hanteras enbart av nationella myndigheter som arbetar var för sig eller genom självreglering inom den privata sektorn, utan kräver en samordnad flernivå- och flerpartsstrategi; bedöma säkerhetsaspekten av dessa hot, som kan få allvarliga politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för EU-medborgarna.

  f) Undersöka EU:s beroende av utländsk teknik i leveranskedjor för kritisk infrastruktur, inklusive internetinfrastruktur, bland annat hårdvara, programvara, applikationer och tjänster, samt av de åtgärder som krävs för att stärka kapaciteten att motverka den strategiska kommunikationen av fientliga tredje parter och utbyta information och bästa praxis på detta område; stödja och uppmuntra samordning mellan medlemsstaterna när det gäller utbyte av information, kunskap och god praxis för att motverka hot och åtgärda befintliga brister.

  g) Identifiera, bedöma och föreslå sätt att ta itu med säkerhetsöverträdelser inom EU:s institutioner.

  h) Motverka, bland annat genom inhemska europeiska aktörer och organisationer, informationskampanjer och strategisk kommunikation från illasinnade tredjeländer som skadar Europeiska unionens mål och som skapas för att påverka den allmänna opinionen i EU i syfte att göra det svårare att uppnå en gemensam EU-ståndpunkt, även i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

  i) Söka samarbete med alla de tjänster och institutioner på EU-nivå och i medlemsstaterna som utskottet anser vara relevanta och effektiva för att det ska kunna fullgöra sitt mandat.

  2. Europaparlamentet betonar att de ständiga ansvariga utskotten i sitt arbete ska ta hänsyn till det särskilda utskottets rekommendation.

  3. Europaparlamentet beslutar att befogenheterna, personalen och de tillgängliga resurserna för parlamentets ständiga utskott med ansvar för frågor som rör antagande, övervakning och genomförande av unionslagstiftning inom det särskilda utskottets ansvarsområde inte ska påverkas eller dupliceras, utan således vara kvar i oförändrad form.

  4. Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets sammanträden ska hållas inom stängda dörrar var gång dess arbete innefattar bevisupptagning av konfidentiell natur, vittnesmål där det ingår personuppgifter eller diskussioner med eller utfrågningar av myndigheter och organ om konfidentiell information, inklusive vetenskapliga undersökningar eller delar av dem, som i enlighet med artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009[1] ska behandlas konfidentiellt. Vidare beslutar parlamentet att vittnen och sakkunniga ska få göra uttalanden eller avlägga vittnesmål inom stängda dörrar.

  5. Europaparlamentet beslutar att förteckningen över personer som inbjudits till offentliga sammanträden samt över personer som närvarat vid dessa, liksom också sammanträdesprotokollen, ska offentliggöras.

  6. Europaparlamentet beslutar att konfidentiella handlingar som mottagits av det särskilda utskottet ska bedömas i enlighet med förfarandet i artikel 221 i arbetsordningen. Vidare beslutar parlamentet att sådan information får användas endast för utarbetandet av det särskilda utskottets slutliga betänkande.

  7. Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 33 ledamöter.

  8. Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara tolv månader och att den ska börja löpa från och med dagen för dess konstituerande sammanträde.

  9. Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska lägga fram en halvtidsrapport och att det ska lägga fram en slutrapport med granskningsresultat och rekommendationer om nödvändiga åtgärder och initiativ, utan att detta påverkar de ständiga utskottens befogenheter i enlighet med bilaga VI till arbetsordningen.

  Senaste uppdatering: 15 juni 2020
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy