Forslag til beslutning - B9-0191/2020Forslag til beslutning
B9-0191/2020

FORSLAG TIL AFGØRELSE om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelse af dyr under transport i og uden for Unionen, og fastsættelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode

11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

jf. forretningsordenens artikel 208

Formandskonferencen

Procedure : 2020/2690(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0191/2020
Indgivne tekster :
B9-0191/2020
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0191/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår beskyttelse af dyr under transport i og uden for Unionen, og fastsættelse af dets ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode

(2020/2690(RSO))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til anmodning fra 183 medlemmer om, at der nedsættes et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten om transport af levende dyr både i og uden for Unionen,

 der henviser til Formandskonferencens forslag,

 der henviser til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse[1],

 der henviser til artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97[2],

 der henviser til EU-Domstolens dom af 23. april 2015 i sag C-424/13[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 208,

1. vedtager at nedsætte et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår medlemsstaternes gennemførelse og Kommissionens håndhævelse af forordning (EF) nr. 1/2005;

2. vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have til opgave at:

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke har reageret på dokumentationen for alvorlige og systematiske overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005, der forekommer, når levende dyr transporteres i hele Unionen og til tredjelande. Kommissionen er regelmæssigt blevet underrettet om de systematiske og alvorlige overtrædelser, som forekommer under transporten af levende dyr. Siden 2007 har Kommissionen modtaget ca. 200 indberetninger vedrørende overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005. I 2016 indgav advokatfirmaet Conte & Giacomini på vegne af  Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) en formel klage til Kommissionen om overtrædelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 under transporten af dyr fra Europa til Tyrkiet ad landevej[4] og anmodede Kommissionen om at indlede traktatbrudsprocedurer mod de medlemsstater, der var involveret i den ulovlige praksis

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om pladsforhold og råderum, der er fastsat i artikel 3, andet afsnit, litra g), og i kapitel II, punkt 1.2, kapitel III, punkt 2.3, og kapitel VII i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om godkendelse af vejtransportmidler og af skibe til transport af levende dyr, der er fastsat i artikel 7, 18 og 19 i forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om vand og foder, der er fastsat i artikel 3, andet afsnit, litra h), og i kapitel V, punkt 1.4, punkt 1.5 og punkt 2.1, litra a) og b), og i kapitel VI, punkt 1.3 og 2.2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om strøelse, der er fastsat i kapitel II, punkt 1.1, litra h), og punkt 1.5, og kapitel VI, punkt 1.2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om temperatur og ventilationssystem, der er fastsat i kapitel II, punkt 1.1, litra b), kapitel III, punkt 2.6, og kapitel VI, punkt 3.1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet det forbud mod at transportere uegnede dyr, der er fastsat i artikel 3, andet afsnit, litra b), og i kapitel I i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om adskillelse af visse dyr, der er fastsat i kapitel III, punkt 1.12, i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de yderligere bestemmelser om lange transporter, der er fastsat i artikel 14 og i kapitel VI i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet bestemmelserne om den kontrol, der skal foretages, fastsat i artikel 15, stk. 2, og artikel 21 i forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet medlemsstaternes kompetente myndigheds forpligtelse til i tilfælde af overtrædelser at træffe særlige foranstaltninger og indberette overtrædelserne som omhandlet i artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet bestemmelserne om den kompetente myndigheds forpligtelse til at undgå eller mindske forsinkelser under transporten og de passende foranstaltninger, der skal træffes i dette tilfælde, som omhandlet i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om transport af ikkefravænnede dyr, der er fastsat i kapitel V, punkt 1.4, litra a), i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om søtransport af levende dyr, herunder pålæsningspraksis og skibenes struktur, der er fastsat i artikel 19, 20 og 21 og i kapitel II, punkt 1 og 3, kapitel III, punkt 1, og kapitel IV i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om transportmidler, der er fastsat i kapitel II, punkt 1, 2 og 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om håndteringen af dyr, herunder pålæsning og aflæsning, der er fastsat i artikel 3, andet afsnit, litra e), og i kapitel III, punkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 og 1.11 i bilag I til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om planlægningen af ruter og logbogen, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, artikel 8, artikel 14, stk. 1, litra a), b) og c), og artikel 21, stk. 2, og i bilag II til forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet de bestemmelser om medlemsstaternes kompetente myndigheders opgaver og forpligtelser, der er fastsat i artikel 10 og 13 i forordning (EF) nr. 1/2005

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke effektivt har håndhævet, og at medlemsstaterne ikke effektivt har gennemført og håndhævet forordning (EF) nr. 1/2005 uden for EU i overensstemmelse med Domstolens dom (Femte Afdeling) af 23. april 2015 i sag C-424/13. Domstolen mindede i sin dom om, at forordning (EF) nr. 1/2005 pålægger strenge forpligtelser vedrørende ikke blot transporter af levende hvirveldyr, som udelukkende finder sted inden for Unionens område, men ligeledes for transporter, der har afgangssted på dette område og bestemmelsessted i tredjelande. Domstolen har i samme dom fastslået, at medlemsstaternes kompetente myndigheder bør sikre, at bestemmelserne overholdes, når de tillader rejser, der finder sted i tredjelande

 undersøge potentielle overtrædelser af pligten til loyalt samarbejde som fastsat i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, der er relevant for undersøgelsen, og med henblik herpå især vurdere, om en sådan overtrædelse kan opstå som følge af den angivelige undladelse af at træffe passende foranstaltninger til at forhindre transportvirksomhed, som gør det muligt for de egentlige reelle ejere at forblive skjulte for EU-institutionerne, de kompetente myndigheder og andre mellemled, og overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 bliver lettet

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke har lettet OIE's mission om at anvende internationale standarder for dyrevelfærd under transport

 undersøge påstanden om, at Kommissionen ikke har overholdt EU's handelsværdier som fastsat i den nye EU-handelsstrategi "Trade4All", navnlig i forhold til den afskyelige transportpraksis, der er dokumenteret i tredjelande, og som ikke kun er kritisk ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, men også med hensyn til fødevaresikkerhed og folkesundhed

 fremsætte alle henstillinger, som det anser for nødvendige i denne sag, herunder om medlemsstaternes gennemførelse af ovennævnte dom afsagt af Domstolen;

3. vedtager, at undersøgelsesudvalget skal forelægge sin endelige beretning senest 12 måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse;

4. vedtager, at undersøgelsesudvalget i forbindelse med sit arbejde bør tage højde for enhver relevant udvikling inden for udvalgets ansvarsområde, som måtte opstå i løbet af dets funktionsperiode;

5. vedtager, at alle henstillinger, der udarbejdes af undersøgelsesudvalget, bør behandles af de relevante stående udvalg;

6. vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have 30 medlemmer;

7. pålægger sin formand at drage omsorg for, at denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Seneste opdatering: 24. juni 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik