Πρόταση ψηφίσματος - B9-0191/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0191/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης

11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

σύμφωνα με το άρθρο 208 του Κανονισμού

Διάσκεψη των Προέδρων

Διαδικασία : 2020/2690(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0191/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0191/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0191/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης

(2020/2690(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλαν 183 βουλευτές για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελλόμενες παραβιάσεις κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης που διέπει τις μεταφορές ζώντων ζώων τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97[2],

 έχοντας υπόψη την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 23 Απριλίου 2015 στην υπόθεση C-424/13[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 208 του Κανονισμού του,

1. αποφασίζει να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει καταγγελλόμενες παραβιάσεις κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη και την επιβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

2. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τα εξής καθήκοντα:

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να ενεργήσει βάσει των αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 οι οποίες προκύπτουν όταν τα ζώα μεταφέρονται ζωντανά σε ολόκληρη την Ένωση και σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή ενημερώνεται τακτικά για τις συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις που σημειώνονται κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων. Από το 2007 η Επιτροπή έχει λάβει περίπου 200 αναφορές για παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005. Το 2016 το δικηγορικό γραφείο Conte & Giacomini, ενεργώντας εξ ονόματος του Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB), απηύθυνε επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με την παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 κατά την οδική μεταφορά ζώων από την Ευρώπη προς την Τουρκία[4], καλώντας την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις περί απαιτήσεων χώρου και ελεύθερου ύψους οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ζ) και στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 1.2, στο κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 2.3 και στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις περί έγκρισης του μεταφορικού μέσου για οδικές μεταφορές και των πλοίων μεταφοράς ζώων οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 7, 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις περί ποτίσματος και παροχής τροφής οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο η) και στο κεφάλαιο V σημείο 1.4, σημείο 1.5 και σημείο 2.1 α) και β), όπως και στο κεφάλαιο VI σημεία 1.3 και 2.2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις περί στρωμνής οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο II σημείο 1.1 η) και σημείο 1.5, όπως και στο κεφάλαιο VI σημείο 1.2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις περί θερμοκρασίας και συστήματος αερισμού οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο II σημείο 1.1 β), στο κεφάλαιο III σημείο 2.6, όπως και στο κεφάλαιο VI σημείο 3.1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά την απαγόρευση μεταφοράς ζώων που αδυνατούν να ταξιδέψουν η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) και στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τον διαχωρισμό ορισμένων ζώων οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο III σημείο 1.12 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις πρόσθετες διατάξεις αναφορικά με τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 14 και στο κεφάλαιο VI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, σε περίπτωση παραβάσεων, να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα και να κοινοποιούν τις παραβάσεις, η οποία ορίζεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να προλαμβάνει και να μειώνει τις καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις εν λόγω περιπτώσεις, η οποία ορίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τη μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο V σημείο 1.4 α) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τη θαλάσσια μεταφορά ζώντων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών φόρτωσης και των κατασκευών στα πλοία, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 19, 20 και 21, όπως και στο κεφάλαιο ΙΙ σημεία 1 και 3, στο κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 1 και στο κεφάλαιο IV του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τα μεταφορικά μέσα οι οποίες ορίζονται στο κεφάλαιο II σημεία 1, 2 και 5 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τη μεταχείριση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) και στο κεφάλαιο ΙΙI σημεία 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 και 1.11 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τον σχεδιασμό του δρομολογίου και το ημερολόγιο ταξιδίου οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, στο άρθρο 8, στο άρθρο 14 παράγραφος 1 σημεία α), β) και γ), όπως και στο άρθρο 21 παράγραφος 2 και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τις διατάξεις αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 10 και 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να επιβάλει αποτελεσματικά και των κρατών μελών να εφαρμόσουν και να επιβάλουν αποτελεσματικά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση του πέμπτου τμήματος του Δικαστηρίου, της 23ης Απριλίου 2015, στην υπόθεση C-424/13· στην απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις όχι μόνο για τη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικώς εντός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις δραστηριότητες μεταφοράς με τόπο αναχώρησης εντός του εδάφους αυτού και με προορισμό τρίτες χώρες. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, όταν εγκρίνουν ταξίδια σε τρίτες χώρες,

 να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις του καθήκοντος καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες είναι συναφείς με το πεδίο της έρευνας· προς τον σκοπό αυτόν, να αξιολογήσει ιδίως κατά πόσον μια τέτοια παραβίαση μπορεί να προκύψει από εικαζόμενη παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη της λειτουργίας τρόπων μεταφοράς κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την απόκρυψη της ταυτότητας των τελικών πραγματικών δικαιούχων από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές και άλλους διαμεσολαβητές, και να διευκολύνει τις παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να διευκολύνει την αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων όσον αφορά την εφαρμογή διεθνών προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά,

 να διερευνήσει την εικαζόμενη παράλειψη της Επιτροπής να σεβαστεί τις εμπορικές αξίες της Ένωσης οι οποίες κατοχυρώνονται στη νέα εμπορική στρατηγική της ΕΕ «Trade4All», ιδίως σε σχέση με τις φρικτές πρακτικές μεταφοράς που έχουν καταγραφεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, αλλά και από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας και της δημόσιας υγείας,

 να διατυπώσει οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει αναγκαίες στο θέμα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της προαναφερόμενης απόφασης του Δικαστηρίου·

3. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή υποβάλλει την τελική έκθεσή της στο Κοινοβούλιο εντός 12 μηνών από την έγκριση της παρούσας απόφασης·

4. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τις εργασίες της οποιεσδήποτε εξελίξεις σε σχέση με το αντικείμενό της οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας της·

5. αποφασίζει ότι τυχόν συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να εξετάζονται από τις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές·

6. αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 30 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου