Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0191/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0191/2020

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO dėl tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės

11.6.2020 - (2020/2690(RSO))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 208 straipsnį

Pirmininkų sueiga

Procedūra : 2020/2690(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0191/2020
Pateikti tekstai :
B9-0191/2020
Debatai :
Priimti tekstai :

B9-0191/2020

Europos Parlamento sprendimas dėl tyrimo komiteto, kuris ištirtų tariamus pažeidimus ir netinkamo administravimo atvejus taikant Sąjungos teisę, susijusią su gyvūnų apsauga juos vežant Sąjungoje ir už jos ribų, sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės

(2020/2690(RSO))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 183 narių prašymą sudaryti tyrimo komitetą, kuris išnagrinėtų tariamus pažeidimus, susijusius su Sąjungos teisės, reglamentuojančios gyvų gyvūnų vežimą Sąjungoje ir už jos ribų, taikymu,

 atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų[1],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantį Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97[2],

 atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2015 m. balandžio 23 d. sprendimą byloje C-424/13[3],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 208 straipsnį,

1. nusprendžia sudaryti tyrimo komitetą, kuris ištirtų tariamus Sąjungos teisės, susijusios su tuo, kaip valstybės narės įgyvendina Reglamentą (EB) Nr. 1/2005, o Europos Komisija užtikrina jo vykdymą, taikymo pažeidimus;

2. nusprendžia, kad tyrimo komitetas turi:

 ištirti tariamą Komisijos neveikimą gavus įrodymų apie rimtus ir sisteminius Reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimus, kurie padaromi Sąjungoje ir į trečiąsias šalis vežant gyvus gyvūnus. Komisija nuolat informuojama apie sisteminius ir rimtus pažeidimus, kurie padaromi vežant gyvus gyvūnus. Nuo 2007 m. Komisija gavo apytiksliai 200 pranešimų dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimų. 2016 m. teisinių paslaugų įmonė Conte & Giacomini, veikdama gyvūnų gerovės fondo Tierschutzbund Zürich (AWF/TSB) vardu, pateikė Komisijai oficialų skundą dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimo vežant gyvūnus keliu iš Europos į Turkiją[4], kuriame Komisija buvo raginama pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš neteisėtą praktiką taikančias valstybes nares,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl gyvūnams skirto ploto ir vidaus aukščio, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnio antros pastraipos g punkte ir I priedo II skyriaus 1.2 punkte, III skyriaus 2.3 punkte ir VII skyriuje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl vežimo keliu priemonių ir gyvūnus transportuojančių laivų patvirtinimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 7, 18 ir 19 straipsniuose, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl girdymo ir šėrimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnio antros pastraipos h punkte ir I priedo skyriaus 1.4 ir 1.5 punktuose ir 2.1 punkto a ir b papunkčiuose, ir VII skyriaus 1.3 ir 2.2punktuose, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl pakratų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo II skyriaus 1.1 punkto h papunktyje ir 1.5 punkte ir VI skyriaus 1.2 punkte, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl temperatūros ir vėdinimo sistemos, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo 1.1 punkto b papunktyje, III skyriaus 2.6 punkte ir VI skyriaus 3.1 punkte, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl draudimo vežti gyvūnus netinkamomis transporto priemonėmis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnio antros pastraipos b punkte ir I priedo I skyriuje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl tam tikrų gyvūnų atskyrimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo III skyriaus 1.12 punkte, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant papildomų nuostatų dėl tolimų kelionių, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 14 straipsnyje ir I priedo VI skyriuje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl atliekamų patikrinimų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 15 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnyje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pareigos pažeidimų atveju imtis konkrečių priemonių ir pranešti apie pažeidimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 26 straipsnyje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl kompetentingos valdžios institucijos pareigos užkirsti kelią vėlavimui vežimo metu arba sutrumpinti tokį vėlavimą, taip pat tokiu atveju imtis atitinkamų priemonių, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 22 straipsnyje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl nenujunkytų gyvūnų vežimo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo V skyriaus 1.4 punkto a papunktyje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl gyvų gyvūnų vežimo jūra, įskaitant įlaipinimo praktiką ir laivuose naudojamas konstrukcijas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 19, 20 ir 21 straipsniuose ir I priedo II skyriaus 1 ir 3 punktuose, III skyriaus 1 punkte ir IV skyriuje, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl vežimo priemonių, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo II skyriaus 1, 2 ir 5 punktuose, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl elgesio su gyvūnais, įskaitant įlaipinimo ir išlaipinimo veiksmus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnio antros pastraipos e punkte ir I priedo III skyriaus 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ir 1.11 punktuose, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl maršruto planavimo ir kelionės žurnalo, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 5 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnyje, 14 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, 21 straipsnio 2 dalyje ir II priede, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant nuostatų dėl valstybių narių kompetentingų institucijų pareigų ir prievolių, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1/2005 10 ir 13 straipsniuose, įgyvendinimą,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą veiksmingai užtikrinant, taip pat tariamą valstybių narių neveikimą įgyvendinant ir veiksmingai užtikrinant Reglamento (EB) Nr. 1/2005 įgyvendinimą už Sąjungos ribų, remiantis 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (penktosios kolegijos) sprendimu C-424/13; savo sprendime Teisingumo Teismas priminė, kad Reglamente (EB) Nr. 1/2005 nustatytos griežtos prievolės ne tik vežant stuburinius gyvūnus visoje Europos Sąjungos teritorijoje, bet ir vykdant vežimo operacijas, kurių išvykimo vieta yra Europos Sąjungos teritorijoje, o paskirties vieta – trečiojoje šalyje. Tame pačiame sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad atitiktį reikalavimams turėtų užtikrinti valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tais atvejais, kai jos leidžia vežti gyvūnus į trečiąsias šalis,

 tirti galimus Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos lojalaus bendradarbiavimo pareigos pažeidimus, kurie atitinka tyrimo taikymo sritį, šiuo tikslu visų pirma įvertinti, ar bet koks toks pažeidimas gali atsirasti dėl tariamo nesugebėjimo imtis tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią vežimo rūšių panaudojimui tokiu būdu, kurį taikant nuo Sąjungos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir kitų tarpininkų nuslepiama galutinė tikrųjų savininkų tapatybė, taip palengvinant Reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimus,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą siekiant palengvinti OIE misiją, susijusią su tarptautinių gyvūnų gerovės vežant standartų įgyvendinimu,

 tirti tariamą Komisijos neveikimą laikantis naujoje ES prekybos strategijoje „Trade4All“ nustatytų Sąjungos vertybių prekybos srityje, visų pirma atsižvelgiant į dokumentuose patvirtintą siaubingą vežimo praktiką trečiosiose šalyse, nes šios vertybės yra labai svarbios ne tik gyvūnų gerovei, bet ir aprūpinimui maistu ir visuomenės sveikatai,

 pateikti bet kokią rekomendaciją, kuri, jo manymu, yra būtina šiuo klausimu, įskaitant rekomendaciją dėl minėto Teisingumo Teismo sprendimo įgyvendinimo valstybėse narėse;

3. nusprendžia, kad tyrimo komitetas pateiks savo galutinę ataskaitą per 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo datos;

4. nusprendžia, kad tyrimo komitetas, vykdydamas savo veiklą, turėtų atsižvelgti į visus su jo kompetencijos sritimi susijusius per jo įgaliojimų laikotarpį įvykusius pokyčius;

5. nusprendžia, kad kiekvieną tyrimo komiteto parengtą rekomendaciją turėtų išnagrinėti atitinkami nuolatiniai komitetai;

6. nusprendžia, kad tyrimo komitetą sudaro 30 Parlamento narių;

7. paveda Pirmininkui užtikrinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

Atnaujinta: 2020 m. birželio 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika